Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1882

gotdeo Toorraad binnenkwam Met het hier wat miader elders wat beter gewonnen booi lal de lange wintert d toch afgewacht kunnen worden Venrolgeus is ran Mei af het weiland bgna niet under graa geweeet Want het weer was hoe wisaeliallig ook en eenige koude dagen uitgezonderd groeiiaam Dete tomer is echter Toor sominige producten ongunstig Bloemkool wa er tot heden eer goed erwten inllen oor den wiuterfoorraad wel bijkomen ook de boonen heratellen tich hoewel onder de sagboonen reel roest in het blad ontstond door de nattigheid Het graan kreeg nog niet te reel regen om bekommering te teroonaken vlas en koolzaad zullen niet bedrogen doen uitkomen Aardbei en waren er reel morellen warden ruim geplukt aalbessen zgn er niet minder dan andtrs moerbezién moeten meer warmte hebben om rijp te worden qpk de wijnstok is nog achter Opmerkelijk is dat de wind bgna zonder afwijking reeds weken lang uit het zuid westen blies hetgeen rroeg of laat red keerwind uit den ooslelgken hoek kan reroorzaken De uitgebreide teelt ran Conrallaria majalii het Lelietje der dalen belooft ook dit jaar geen roordeel Men heeft beronden dat ofschoon het gewas frisch in het blad staat niet alleen driejarige weldra anders roor het opsteken geschikte pol n of jzegelljes weder ziek zgn in den wortel en geen gezonde loten hebben gezet maar dat ook lelfi dat onheil bg rgfjarige pollen is waargenomen eene ziekte die noch door droogte nooh door nattigheid achgnt te ontstaan welker oorzaak met geen zekerheid kan worden aangeduid en in weerwil ran genomen proefnemingen niet was uit te roeien Üit Salzburg wordt ran den 2Sen geschreren i Sedert ï duigen reeds rertoeft de Koning der Nederlanden incognito ouder den naam ran graaf ran Buren met zgn jeugdige gemalin in onze stad en hg schgnt met haar zoo ingenomen dat het rertrek der hooge gasten van den eenen op den anderen dag verschoren wordt Wg hebben hier dan ook inderdaad prachtig comerweder Met uitzondering slechts ran ééa regenachligen dag liet de zon dagelgks haar rroolgk licht op Salzburg en zgne soboone omgeving schgnen waardoor onze heerlgke Alpennatuur nog in pracht en aanlokkelijkheid wint Graaf en gravin ran Buren besteden hun tgd dan ook tot allerlei uitstapjes Eerst bezochten zij Berchteagade en de KóuingaMe daarna maakten zg langs onzen bergspoorweg een uitstapje naar Aussee Ischl en Gmundeu gingen rerder naar t Wolfgang waar rg bij Grömmer het middagmaal gebruikleu ran daar uaar Scherfling aan de Atlersee rereerden ook Mondaee met een bezoek en beklommen Salzburg s Bigi den Gaisberg Na el grooter uitstapje wordt er een dag rustgeBomeu dien de hooge gasten besteden om de bezienswaardigheden onzer stad te bezoeken Zoo waren reeds het Mozart archief bet St Peter klooster het museum enz aan de beurt De Koning schgnt een groot liefhebber ran antiquiteiten te zgn want reeda herhaaldelgk bezocht hg het particulier museum ran d n Hof antiquaar Pollak en eergisteren ook de antiqaileitenrerzaineliog van den regeeringsraad ron Krauss Bg den eerste deed hij belangrgke iukoopen Maar ook andere instellingen vereert het koninklgk paar met een bezoek Iedereen roemt de minzaamheid van de rorslelgke personen De Koning en de Koningin onderscheiden zich door innemenden eenvoud en rriendelgkheid Omtrent den dag van het rertrek is nog niets bepaald eerst zou dit reeds gisteren plaats hebben maar thans verneemt men dat voor den 26en of 27en het vorstelijk paar onze itsd niet verlaten zal V I défendance beige het Brusselsche blad dat op en paar uren sporeus ran de Nederlandsche grens rerschgnt te midden eener berolking die grootendeèls leer goed Hollaudsoh rerstaat heeft de Fransche bladen weer eens nageaapt door de namen te radbraken ran het ministerieele Igstje door ons dezer dagen vermeld Zg rornide nl een Kabinet uit de heeren Vankeekeren Weckers Denbier Portugaal Demeyier Vanderkoay Debraiukope en Mirandolle Niet erg vleiend voor de heeren Demeyier en Debrarnkope dat hun reputatie zelfs nog niet tot de Brusselsche broedera is doorgedrongen Dagblad Het fonds voor onderofficieren enz die onder toekenning rao gagement of van gratificatie uit den roililairen dienst worden ontslagen heeft in 1881 uitgegeven ƒ 132 970 30 terwijl is ontvangen f 127 924 34 zoodat bij slot van het jaar 1881 meer is uitgegeven dan ontvangen ƒ 5045 86 terwgl een kapitaal ran ƒ 780 000 op hel grootboek der 2 pet Nnlionale Werkelijke Schuld als eigendom ran het fonds is ingeschreven Het aantal deelgeuooteu aan het fonds op ultimo December 1881 bedroeg 1867 waarvan 801 eene jaarlijksche bijdrage storten van ƒ lU 24 e ne verhoogde contributie inleggen ran ƒ 15 171 eene verhoogde contributie ioleggen van ƒ 20 on 6 eene verhoogdecontributie inleggen van 30 terwijl de orerige 866 deelgenooten indertijd den wensch hebben te kennen gegeren om niet meer aan het fond j Lbij te dragen B Op genoemd tyilstip was een aantal vanW personen in hetjgenot van jaarlijksche Igfreuten en pensiofnen waarvnu het gezamenlijk bedrag der jaarlijksche uitkeeringen eene som van ƒ 16 217 beloopt Op dezen tijdstip hebben 15 nog in leven zijnde deelgenooten bij het verlaten ran den dienst aan hunne echtgenooten weduwen pensioen rerzekerd Tot den laatsteu December 1881 hebben 34 deelgenooten ran hunne uit het foads aankomende gelden een gezamenlijk bedrag van ƒ 22 440 in het fonds laten berusten ten einde daarvan jaarlgksche rente te genieten terwgl in den loop van het jaar 1881 aan 1184 gewezen militairen voorschotten op gageraenten en pensioenen voor rekening dezer instelling zijn verleend tot een bedrag van ƒ 144 012 16 terwgl op 81 December 1881 in voorschot betaling waren 1058 gepensioneerden die in het genot waren van een gezamenigk pensioen van 136 114 Het tooneelgezelsohap onder directie ran den heer Willem ran Zuyien is roor het Speelseizoen 1882 83 samengesteld als volgt Samenstelling ran het GezeUchap Willem ran Zuyien Directeur Alex Faasaen Kegissenr ran Korlaar Administrateur Jac de Vos Tooneelmeeater J 3 Poutsma Deooratiesohilder J £ gener Orohestmeester L Zngewijii Souffleur Jac ran Zuyien ËureaulisI A C Klegn 2c Tooneelmeester C Jansen Smit Reqnisiteur W L Jambroes Kappei W Assendelft Machinist Dames Albregt Engelman als Gaal M de Graef Verstraete W Kleg Vnloia Sablairollss Egener ran Dam Eveline Kapper E de Boer van Egk Brugn Sablairolles M Vink Egener van Dgk Marie ten Voorden L Rufla H Kleg M de Vos de Heer Boekbinder van den Borden B van Rijk Heeren L B J Moor Willem van Zuylen Alex Paassen L H Chrispijn M van Nieutvland S H Spoor G Wagemans A van Zuyien B Rruysbroek M van Beem W F Rentmeester D van Ollefcn Jr C van Dgk F A Wiebes A van Sprinckbuijzenj D van Egsden A C Kleijn L J van den Berg M Boekbinder van den Borden jKinderrollen Jongejuffroaw Kliy Jongejuffrouw de Wolff Jongeheer Wrllem van Zuyien Jr Inleekenigslen voor Coupons voor het Speelseizoen 1882 83 zullen in het begin van Augustus circuleeren Den 17n dezer werd Bohème alsmede sommige plaatsen in Oostenrijksch en Pruissiscli Silezie door zware wolkbreuken geteisterd Op verschillende plaatsen werd ontzettende schade aangericht vooral in het EIberthal te Sprindelmuhie Atnau Allstadt Juiigbuck Freiheit Marsohcndorf Hirschberg Lniideshut enz In onderscheiden fabrieken moest de arbeid orden gestaakt omdat de lokalen bijkans rerwoeet waren De spoorweggemeenschap was op rele plaatsen rerstoord De oogst werd in sommige gemeenten geheel reruield Te Arnau rerdronken twee personen Al de bruggen in den omtrek ran Frautenau werden weggeslagen Van genoemde plaats werd onmiddellijk een bede om hulp aan den Keizer ran Oustenrgk en den Minister President Taaffe gericht Onder de berolking bg het Reuzengebergte is de ellende ten top gestegen Het D V Z H rreest dat de uit s Kouings persoonlijk initiatief geboren commissie toi onderzoek naar de oorzaken der ramp ran de Adder onvoldoende blgken zal ter bevrediging van het geschokt rechtsgevoel der natie hetwelk veriangt dat uitgemaakt worde of er schold bestaat en zoo ja dat doarnaar gehandeld worde Het Openbaar Ministerie had zich ambtshalve de zaak bebooren aan te trekken meent het D v Z H Als er ongelukken gebeuren met een openbaar middel van vervoer dat in particuliere handen is dan treedt het O M op om te onderzoeken of er schuldigen zgn Dit is dikwijls zeer hard voor de personen die daarbij dan strafschuldig worden bevonden het is echter noodig om de natie gerust te stellen ten aanzien van de veiligheid der personen die hun leven aan zulke middelen van rerroer toerertrouwen Maar dan bestaat er ook geen enkele reden waarom thons anders zou gehandeld worden nu bet een middel van verroer geldt dat in handen is ran het gouvernement en waarmee zg die er ioh aan toevertrouwen het zelfs niet vrijwillig doen maar op bevel Door het na te laten zal eensdeels het rechtsbewnstziju der natie niet tot rust komen kunnen anderdeels vermoedens onitreut schuld blijven bestaan die zijn zg ongegrond behoorcn te worden weggenomen Nader wordt bevestigd dat het onderzoek naar hal aantal nagelaten betrekkingen van de rerongelukte equipage van de Adder die daardoor ook stoffelijk zgn getroSen en dientengevolge uooddruftig zgn geworden reeds in gang ia Het wordt met de meeste zorg ingesteld In de eerste plaats wordt nalnnrlijk inlichting gevraagd van de Burgemeesters der gemeenten waarin de bedoelde personen gevestigd zgn maar aangezien dezen kwalgk geacht kunnen worden volkomen op de hoogte Ie zgn van de omstandigheden dier personen zal ook niet worden nagelalen bij wgkmeesters diaconiebestuur en dergeIgkeu informatién in Ie winnen Men mag dus verwachten dat de gegerens welke verzameld worden degelgk zullen zijn maar tevens zal men begrijpen dat zulk een onderzoek nog al eeoigen tgd zal vereisohen Onlangs werd in de bladen medegedeeld dat op de koloniale tentoonstelling te Amsterdam een bgbelkroam zou geplaatst worden Tegen deze en dergelijke verspreiding van den bijbel komt in de Kerkelijke Courant de heer Mounier op hij noemt ze de prostitutie van den godsdienst en protesteert ernstig tegen dit middel tot bevordering van een goed doel Nimmer zegt de heer Moonuier heeft Jezus bet heilige gemeen gemaakt Steeds heeft Hij gesproken AUx waar het te pas kwam Waar spot zou uitgelokt worden daar zweeg Hij Dikwgis viel wel is waar het zaad door Hem gezaaid in geen goede aarde maar daar waar alleen steenrotsen waren heeft Hg nooit gezaaid Geen annonces vèn eeuwig leven op hoeken van de straten muken hel wezen van het christendom uit dat laat het aan de pharizfén over maar liefde en toewgding is zgn grootste adel Hel zoekt zondaren op in hunne woningen het doordringt scholen en huisgezinnen met dru zuurdeesem des Heiligen Geeales het dringt door in hospitalen gevangenissen en holen des verderfs maar nimmer maakt het zich opzetlelgk belachelijk De inwendige zending heefi een verheien roeping Zij heeft krachtige personen noodig mannen en vrouwen vol rijpe levenservaring en meoschenkenuis geen fanatieke droomen maar goede christenen en christinnen die hun taak met liefde en toewgding vervuüeo Geen groote aanplakbiljetten met half reclameaohtigen inhoud maar het welgemeende woord van ziel tot ziel gesproken van het hart tot het hart met de liefde tot grondtoon en steeds bereid ook tol de daad dal is de verheven roeping vai de christelijke zending Te Rotterdam heeft Maandag het openbaar examen plaats gehad ter beoordeeling van de vorderingen der kweekelingeo van de inrichting roor Doofstommenonderwijs aldaar De pleolitigheid werd door den voorzitter van het bestuur der inrichting den heer R Mees geopend met een rede waaruit bleek dat bet aantal kweekelingen is toegenomen Het bedraagt thans 155 en wel 81 jongens en 74 meisjes Van deze 166 kinderen betalen slechts 11 het volle geld De orerigen komen geheel of gedceltelgk roor rekening der inrichting Het onderwgzend personeel bestaat behalve uit den directeur en den adjunct directeur uit 12 underwijzers Evenals andere jaren waren de teekeningen en handwerken aan weerszgden van den kansel tegen den wand gehangen zoovele blgkeu van de vorderingen der leerlingen terwgl het examen dat successievelijk van de laagste tot de hoogate klasse werd gehouden in de vakken van lager onderwgs een ieder de overtuiging gaf dnt het onderwgs aan de inrichting in goede handen is Een woord van lof mag dientengevolge den diroaleur en onderwgzers niet onthouden worden Bg elke klasse had de prgsuitdeeling plaaM en ten slotte hield namens de leerlingen die de school verlaten Herqigntje Lil een korte toespraak tol hel bestuur Dé heer R Mees sprak ten slotte de kweekelingen die de school verlaten toe en hoopte dal ig het genoten onderwgs op prijs znllen stellen en degelijke mensohen in de maatschappij znllen worden Hg dankte bet publiek voor de talrgke opkomst Verleden week werd te Hoorn een eigenaardig feest gevierd door tien oude vrouwtjes de elfde was ongeslelil waarvan 8 meer dan 80 jaren tellen Het gold het 200 jarig bestaan van het zoogenaamde Cloas Stapels Vrouwenholje Achttien Juli 1682 werd de eerste steen gelegd door jonker Marlinus Blokker eenigen zoon van Joan Blokker premier regeerenden Burgemeester en Raad der stad Hoorn en vou Julli Anthonia Livius De stichters waren Jan Jansz Koekebakker Doopsgezind Pieter Bos Gereformeerd beiden kooplieden en Class Stapel notaris Remonstrant Zij behoorden wanischijnlijk lot de sekte der Collegiauten en hadden uit eigen middelen ƒ 10 430 bgeengebrachl zijnde de benoodigde som tot het stichten van genoemd hofje dal ondénks vele wederwaardigheden die het soms met ondergang bedreigden zijn tweede eeuwfeest heeft beleefd Voor eenigen igd werd een hond van den heer r C te Kralingen door een bood ran den heer R aldaar aangerallen en ernstig gebeten Van C stelde daarop een actie in tegen R wegens hel laten losloopeu van een kwaadaardig dier waardoor aan eens anders dier kwetsuren waren toegebracht Hoewel de rerdediger ran den heer K vour het kantongerecht te Rotterdam trachtte aan te toornen dat zgn hond een goedaardig dier was besliste de kantonrechter dat hjt een kwaadaardig dier was en werd R tot een boete van ü 50 of een dag gevangenisstraf en in de kosten veroordeeld Te Oenuntas in de Termopyle waar Leonidos met zgn drie honderd Spartanen den beldendood stierf stond dezer dagen iemand terecht wegens bet bestelen van het graf van dien held dat een aantal kostbare ondheden bevat Het was niemand anders dan de burgemeester dier plaats aan wien de bgzondere zorg roor het nationale heiligdom was opgedragen en die de verzoeking om zich het een en ander ran de kostbaarheden toe te eigenen niet had kunnen weerstaan Hij is na zeer dramatische debatten lot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld D oudheidkundige Delaporte die verleden jaar voor de Pransche Regeering een tocht naar Cambrodja ondernam tot onderzoeking van de reusachtige overblijfselen der oudheid welke daar gevonden worden is omtrent de nog altgd niet met ickerheiil bepaalden oorsprong en de bestemming dezer gebouwen tot verrassende uitkomsten gekomen Hg begon met de vermaarde bouwvallen van Angkor te onderzoeken en geeft in een onlangs verschenen rapport als zgu gevoelen te kennen dat de oude Kbemertempels aldaar aan het Brahfnanisme waren gewgd Hg deed verscheidene ontdekkingen die hem in deze overtuiging versterkten en vond nog een aantal merkvraardigheden van groot belang Men meende vroeger de bestemming van de oude tempels te Angkor in het Budhisme of den tlangendienit te moeten zoeken Onlangs is een burger van een stadje in Hannover streng gestraft voor hel geren ran gunstige getuigen ran en dienstbode die bet niet verdiende een kwaad waaraan zoovele meesteressen en meesters uit goedhartigheid zich schuldig makev Eea heer daar Ier stede ging met zijn echlgenoole voor een poos naar Wiesbaden en liet zgn huis over aan de zorg van een dienstmeisje dal eerst voor een maand bg hem in dienat gekomen was Toen hij terug kwam bevond hg dat het meisje verdwenen was en alles wat draagbaar was uit zijn huis had meegenomen Hg diende nu een aanklaoht ia tegen den rroegeren meester ran het meisje die haaf hoewel zg om oneerlgkheid ontalagen was een gunstig getuigschrift had gegeren üe reohtbank wees zgn eisch toe en veroordeelde den vorigeu patroon van hel meisje tot een schadevergoeding van 16000 mark Door de te Amsterdam gevestigde oommiesie tot bet verzamelen van gegevens betreff eude de emigratie naar Zuid Afrika is inderlgd van baar optreden en hel doel barer werkzaamheid o a ook kennis gegeven aan den heer J H Hofmeyr Jr naar men weet een invloedrijk lid van het parlement der Kaapkolonie Dezer dagen werd bericht ontvangen dat do heer Hofmeyr met het doel dat de oominisBie zich voorstelt zeer ingenomen zgn medewerking toezegt en gaarne het hem aangeboden eerelidmaatschap der commissie aanneemt Onder de verkregen inlichtingen behoort ook deze bevestigd door een verklaring van den Minister ran bet kroondomein dat ouder de Koapsobe emigratiewetten ook Hollanders kunnen worden uilgezonden n in dezelfde roorreohlen zouden deelen als immigranten ran eldera Er moeten nu echter nog nadere berichten worden ontvangen omtrent de vraag of OU ook het geval wezen zou wanneer deze emigraaien komen met Hollandsche booten De bedoelde wetten zgn door een rroeger Kaapsoh ministerie gemiiakt met het kwalgk rerholen doel om het Hollandsche element in Zuid Afrika te overvleugelen oor uu Engeland en Schotland kleine boeren te noen overkomen en aan grondbezit te helpen Vanösar dan ook de oppositie tegen deze wetten in de apkolonie geroerd en roortdurend sterker geworpen Aan dit verzet zal natuurigk een eind komen indien ook Nederlanders ran de gunstige bepalingen gebruik kunnen maken Dan echter zullen maatregelen noodig wezen waarMor emigranten In de gelegenheid zgn zich uil noiiandsohe havens op Hollandsche booten in te schepen Een der krachtigste middelen toch tot bereiking van het hoofddoel nauwer verband met geheel Znid Affika vooral ook met Transvaal zal wezen het atichteu eener geregelde stoomvaart tisscben Nederlandsche en Afrikaansche havens Men kan zelfs zeggen dat bel welslagen ran alle goede plannen van de vestiging van zulk een raart afhaukeIgk wezen zal Is het Hbl wel ingelicht dan heeft de commissie thans alle reden om te rerwachten dat ook dit zoo belangrijk gedeelte van haar plan binnen niet al te ruim tijdsverloop tot een begin lan uitvoering zal kunnen komen De Prins en de Prinses van Wallis hebben dezer dagen de opening bijgexoond van de nieuwe studiezalen in het gesticht voor weeskinderen van politieagente door den heer Hovard gesticht en onderhouden door het corps der constabels want gp 12 500 polilie agenlen zijn er slechts 70 die weigeren het hunne bij te dragen 019 een inrichting Ie onderstennen welke aan bun kinderen in geral van ongeluk een degelijk toevluchtsoord verzekert De gestichten zijn te Sirawberry Hill en te Twickenham gelegen hel eene bevat 150 jongens en het tweede liiO meisjes die er degelijk onderwijs ontvangen overeenkomend met hun maatschappelijken stand in de wereld Daar de toelagen van de politie agenten niet voldoende zouden zijn om de kosten van onderfaoorl te dekken komt het publiek helpen en betaalt het in jaarigksche vrgwillige bijdragen een som van ongeveer 260 000 fr Ten einde de Vorstelgke bezoekers aangenaam te zijn hadden de bestuurders van het geslicht een tentoonstelling ingericht van geheel bgzonderen aard Zg hadden namelijk een vcnamtling bgeengebrachl van kunstwerken in bun vrge uren door politieagenten lerrnardigd Onder die voorwerpen 485 in gelal kwamen er enkele roor br olie en waterverwscbildergen welke niet onwaardig waren in de Koninklgke Academie te prgkeo De Prins en de Prinses hebben belooningen gesohonken aan de rerraardigers ran de schoonste kunsiroorwerpen en het Bestuur geluk geweosaht met de inrichting E en krachtig middel om onder een wdrlig publiek de rust Ie herstellen werd onlangs door een Amerikaanscb tooneeldireoleur te San Antonio in Texas toegepast Toen hel rumoer in de zaal maar geen eind wilde nemen trad de directeur met een glimlach om den mond maar in elke hand een geladen rerolver roor hel voetlicht en deelde den toeschauwers vriendelgk peda dat h pf hen sou schieten als het niet binnen twee minnen rustig in de zaal was Aldus ingekleed had gn verzoek de gewenschte itwerking Als met een toorerslag werd alles stil en de voorstelling kou oogehindnd voortgezet worden Een tooneel uit een der dagen van schrik te Alexandrie wordt als volgt gesslielst Een der maroudeurs een veroordeelde wien op hel voorhoofd het merk van den moord gebrand is rn die dus levenslang lot den zwoarsten bagger arbcid aan de Pharos was veroordeeld liep ongewapend rond Toen de Ëogelsohen op den ellendeling wilden vuren haalde hij van onder zijn wgden manlal een zuigeling van nanwelgks 10 maanden voor dn dag en hield hel wicht hel kind van een blanke als schild zich voor hel lichaam Hij hoonde de Engelschen en riep hun toe dat zg nu maar moealen schiaten Twee soldaten slopen echter onbemerkt heen doorliepen met levensgevaar verschillende straten waarvan de huizen in lichte laage vlam stonden en vielen den onmensoh plotseling van achter aan Twee goedgeraakle schoten in den rug deden hem neêrsiorleu Hel kind is gered en bevindt zich aan boord van de Itjhtible Na eenige uren werd het plechtig gedoopt het kreeg tereere van admiraal Seymour de voornamen van Prederik Franz en als familienaam den naam van het schip welks officieren de opvoeding van het kind op zich zullen nemen Buitenlandsch Overzicht Indien de Daily Telegraph goed is ingelicht heeft de heer de Freycinet Zaterdag aan de commissie uil den senaat welke hel eerst gevraagde oredlel voor de Murine onderzoekt medegedeeld dat de conferentie het plan schgnt te hebben laten varen om aan Frankrijk en Engeland een mandaal te geven om de orde te herslellen en dal zg zonder er zich mede te bemoeien op de mogendheden welke tot handelen zouden besluiten de volle verantwoordelijkheid roor hare daden wilde laten rusten De minister roegde er bij dal hg in dat geval Engeland in Egypte alleen zou laten handelen en zich zou beperken tol de bescherming vnn het Suez kauaal een rrnagsiuk dat geheel is afgescheiden ran de anarchie in Egypte Ook van andere zijde wordt bevestigd dat Prankrgk zich tol het zenden van 5 ê 6000 man naar het Suez kanaal zal beperken Dan is zeker alle twist over kommandement voorrang enz afgesneden maar Frankrgk doel dan ook af Heeft Engeland met opoffering van bloed en geld wederom een ordelgken toestand in Egypte in het leven geroepen dan zal geene conferentie dat feit kunnen wegpraten en zal aan Engeland de overweg de invloed Egypte voorjaren verzekerd bleven Men begrgpt dal in Londen Toen lord Granville gisteren eenige mededeeliogen betreffende den staat vaii zaken in het hoogerhui had gedaan stond het hoofd der oppositie lord Salisbury op om te verklaren lat alle partijen baren kraohtigen steun aan de regeenng waren verschuldigd In het lagerhuis vroeg de beer GlaJstone het aangekondigdecrediel ran £ 2 300 000 aan zeggende dat het geld dient gevonden te worden dooreene verhooging van 1 stuiver in het pond gedurende dl begrootingsjaar Vgf achtste percent dus van het belastbaar inkomen der natie heeft Engeland voorloopig voor Egypte over De Time zegt Terwgl Engeland alleen en op eigen verantwoording de taak op zich neemt oii Egypte van regeenngloosheid te bevrijden zal het ook roor de toekomst het recht verwerven om een toeziend gezag te oefenen over hel land dal het gered heeft en dit recht doen gelden Wanneer Engeland zich met een krijg voor hel herstel der orde in Egypte inlaat moeten de verbintenissen der diplomatie aangegaan op een tgdstip toen de toestand volkomen nders was als opgeheven beschouwd worden Het vestigen van een krachtige en werkzame regeering in Egypte onder het beschermheerschap van Groot Briiaunie zou de Egyptische quaestie op de beste wgze tol oplossing brengen De Dailj Neu verneemt dal Engeland en Prankrgk verieden Maandag Iial e hebben nitgenoodigd om aan de maatregelen tol bescherming van het Suez Kabaal deel te nemen De Britsche regeering zal heden Italië uilnoodigen om gemeenschappelijk t l ÏP herstellen In Italië bigft de vraag of het land al dan met aan de gewapende tnsachenkomat ia Egypte zal meedoen aan de orde vanden dag De gevoelens daarover loopen uiteen Sommigen zijn van meening dat indien men Engeland en Frankrijk thami alle i laat handelen hel voor geruimeo lijd met Italië a invloed in Kgypte uit is amieren zeggen dat het met groote heeren slecht kersen eten is en Italië bg eene werkdadige deelneming niets degeliiks kan winnen Over het algemeen schgnt men tot de overtuiging gekomen te zijn dat bg eene opiwbte bevordering der verstandhouding onder de Europeesche mogendheden ten minsie ée ne zaak voer Italië gewonnen kan worden namelijk het behoud vanden vrede waarbij Italië roor de rustige ontwikkeling ran handel en nijrerheid zoo groot belang heeft De Regeering moet dan ook besloten hebben om steeds hand aan hand met Oostenrnk en puilschland te gaan en slechta dan eene uilnoodiging tot deelneming te aanraarden indien zij van de gezamenlgke groote mogendheden komt Van eene bgeenroeping van het Parlement waarvan dezer dogen sprake was moei weder afgezien zgn SedMi bekend is geworden dal de Porie aan de Unferentie deel neemt beschouwt men zulk een maaltegel als ontijdig Daarentegen zijn bevelen gegeven om Italië in de haven van Alexandrie door zes panUerschepen van de eersta klasse en drie aiiviesjochlen te doen vertegenwoordigen Egypte heeft leriand geheel op den achtergroad gedrongen de berichten uit het groene Erin zijn schaarsch de dwangwet is nog orer eenige aireken in het graafschap Kildare ran toepassing rerklaatd en de magUtraten klagen orer het rele werk dat A T T S ff Ü io ra worden bezoldigd Voor het orerige hoort men ran enkele diefstaUen Het bericht dat eindelijk een der moordenaars ran Carendish is gearresteerd zal ongetwijfeld algemeen genoegen geren De man werd ran Puerto Cabello naar Caracas overgebracht hij moet reeds de namen van verscheiden medeplichtigen hebben meegedeeld Voorloopig zal graaf Kimberiey Bright opvolgen als kanselier van bet hertogdom Lancaster Totnogtoe is het gerucht niet bevestigd dat de 37 leden van den Pargsohen gemeenteraad die voor de bekende motie steraden van plan zijn heen te gaan wanneer Floqnet aftreedt Verstandig zou dot ook met zgn ran de heeren outonomisten want de rood bestaat uit 80 leden de 43 orerige zouden dus nog besluiten kunnen nemen en in afwachting van de verkieringen den baas kunnen spelen Volgens de latere berichten is Ploquel op rerzoek de r regeering nan gebleren Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 26 JULI Winkelhuis Lange Groenendaal I No 121 ƒ 1970 kooper N Nieuwerkerk