Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1882

1882 Zondag 30 Juii 3798 GOUDSCHE COURANT ISteuws en Advertentieblad vow Gouda en Omstreken HARETBEBICHTEN Gouda 27 Juli 1882 Tarwe b weinig handel vast aU voren Zeeuwsclie in puike soort erd met ƒ 12 50 ƒ 13 betaald Mindere en poldersoort gold ƒ 11 25 k f 12 Afwijkenile ƒ M a ƒ 10 Kogge flauw ƒ 7 a ƒ 7 50 de Ueate mindere naar qualiteit Gerst en Haver als voren Andere granen tonder handel van beteekeuis De veemarkt met gewonen aanvoer den handel in alles vlug varkens grsohikt voor Louden van 22 B 21 ot per half kilo magere varkens en biggen traag te verkoopen biggen van ƒ 1 a ƒ 1 40 per week vette schapen en lammeren vlug verkocht Kaas aangevoerd 193 partijen handel gewoon Ie qualiteit van ƒ 29 a ƒ 33 2de qualiteit ƒ 24 i 28 Xoordhollaiidsche ƒ 26 a ƒ 28 60 öoeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Kaas uoteering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 193 partyen Ie k al ƒ 27 50 a ƒ 30 50 2e kwal ƒ 25 a ƒ 27 Handel flauw Burgerlijke Stand GEBOREN 26 Juli Johnnne Adrianu ouders C tan dea Broek en M Ja9 iers 26 Eliaabetk Anoa Petronella ouden J Plalteel en H L Zïieedgk 27 Oeertrulda ouders i JoDgerheld eu D de Joug Ans Jan Daniel ouders J D Munslaod en C Kloot OVEKLEDBN 25 Juli A van Eiji hois r van A Everlinjt 41 j GEHUWD 26 Juli F GoedeKuagen ea A C RobeUe H M Endenhurg en J C Anraad K Krythe en G C Spruit WO tan Straaten en L Binee ADVERTENTIËN Ondertrouwd CHR18TIAAN LEONARD van WIJK EN GEERTRÜIDA OVERDÜIN Leiaen 27 Juli 1882 Getrouwd P GOEDEWAAGEN Tz EN A C ROBETTE Gouda 26 Juli 1882 V Getrouwd Dr J S G GLEüNS IN A ZÜBU Vrijenban hg Delft 25 Juli 1882 De Heer en Mevrouw P GOEDEWAAGEN RoBKTTE betuigen hun hartelijken dauk voor de vele bewgzen van belangstelling by gelegenheid van hun huwelgk ondervonden De Heer en Mevrouw GLEÜNS Zübu betuigen mede namens wederzgdsche Familie hun hartelflken dank voor de bewgzen van belangstelling bg gelegenheid van hun huwelgk ontvangen V De Heer en Mevrouw Cus ROBETTE Bkdni en de Heer en Mevrouw P GOEDEWAAGEN Thomas betuigen hun dank voor de vele bewezen van belangstelling ondervonden bg het huwelgk hunner kinderen Te IToop HAMLAMMEREN Lincolnshire Ras Franco Amsterdam Postwissel 40 Badhoeve in Haarlemmermeer ADVEKTE T1E1 I in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk Opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda f lïlT KOMT Dienstbode gevraagd In een klein gezin zonder kinderen wordt verlangd eene JDIJENSTBODB als Meid alleen goed kunnende Koken en lust in haar werk hebbende P G Adres onder No 730 aan den Uitgever dezer Courant Openbare Verkooping TE GOUDA op DINSDAG 1 AUGUSTUS 1882 des morgens te 9 uren aan het Lokaal wgk K No 255 in de Peperstraat van iMeiibelen en Huisraad waaronder een fraaie STAANDE KLOK Mahoniehouten CHIFFONNIÈRE verschillende KACHELS Antiek LEDIKANT 2 persoons IJzeren LEDIKANT BEDDEN en BEDDENGOED KLEEDEREN BOEKEN enz Voorts eene groote party SIGAREN Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DROOG LEEVER te Gouda Eoutskool Bri uetten Bekroond op de Teutoonstelling te Melbourne Handelaars in Brandstoffen kunnen op franco aanvraag aan het kantoor der Arasterdamsche BRiaUllTTEVFABRIER Paleisstraat 35 Amsterdam de voorwaarden bekomen waarop deze Bri quetten in groote en kleine partgen naar alle plaatsen van het land gezonden worden Monsters franco en gratis per Postpakket Die welke het ongelnk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last t ongerief en tgdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zgn denzelven te moeten gebruiken Welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogeten graad zgn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Chantomelanus OOGEN ATER Bg elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral zg die nog geen bril behoefden gebruiken dit middel om voor altgd daarvan bevrgd te blgven bg velen ia bg oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bg voortduring verplicht is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlgk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dn CHANTOMELANUS Oogfenwater en gg zult u beter gevoelen Het ia verkrijgbaar a 60 cent per flacon bg Wed Bosman Gouda Wed N Sander Leiden A Prins ZevenhuiMn W Ligthelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkcl STEDELUE MUSEUM VAK OUDHEDEN Op ZONDAG 30 JULI en 6 AUGUSTUS e k zal het Museum s namiddags van 4 6 uur weder voor den verminderden prijs van 10 Cents de persoon voor een ieder toegankelgk ziin De commissie Mevrouw van de VELDE Oosthaven vraagt eene DIENSTBODE voor Keuken en Huiswerk alsmede een Kinderdag meisje Adres Peperstraat K 244 SOCIËTEIT VmEEEST wordt een BJi r4BI J02 fö JV gevraagd Adres in persoon OpenlDare Verkooping op MAANDAG 31 JULI 1882 voorm Kif ure in het KoeBehuis cHARMONIE aan de Markt te Gouda teu overstaan van Notaris Mr KIST aldaar van 1 Een roiaal WOONHUIS bevattende zes Kwner n Keuken met fraaien TUIS en aCHUUBTJE aan de Turfmarkt wflk H N 48 te Gouda 2 9 Acht WOONHUIZEN en ERVEN waarvan 3 aan de Baanstraat w k L N 81 82 en 83 1 aan den Flnireelen Singel wgk R N 586a en 4 aan Boomgaardstraat wgk R R N 32 151 152 eu 153 te Gouda Cfeen Tandpij meer lEDEBE GARANTIE verleenen wg aan hem die bg gebruik ran GotDMANs s Keixer Tandwater ooit weer Tandpgn krggt Hg die zgn mond dagelgb met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zgne tanden schoon wit en gezond tot iu zgn hoogsten ouderdom S GOLDMANN EN Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bij A WOLFF De Inspuiting van het Rode Kruis v n A outIw theker te Parijs genoest In weinige duren zonder eemn ndere Ijohandoimg ii ontstane of verouderde vloelöir Ittcnvlocd enz l e ulistckünderesultatenTandltmlodM nde dukendcn gonomngen sederHSJaron ilJnenltibart en waarborg voor Hen vuige nauwkeurig het voonoluUb DSfOT IM ALLE OOIOI AVOTHIUM Te s Hage Snabilié Apoth Door den B mdelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE QOÜIISDBE QLA2E1I of de besohrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk leven bericht der beroemde Glasschilders de Gehroede ülrk en Wouter Crabeth Prijs 8q Cents Snelpersdrnk van A Beinkman te Gonda BINNENLAND öOaDA 29 jiüi 1882 WoentdagmiddaK irerci ten üaadhuize dezer Gemeente aanbesteed a Het malcen van den ijzeren bovenbouw van eene Ophaalbrng voor voetgangers over het water van de Turfmarkt en van eene vaste brug over hel water van de Nieuwe Haven Ingeschreven werd door G H Broekman la te Amsterdam voor ƒ 2534 K Hollander alhier voor ƒ 2486 j Nederl Grofsmederg te Leiden voor 2460 Het maken an den ijzeren 1 oveubouw vaueeoe vaste brug over het water vara de Groeutnarkt bij de Blauwstraat i Xrigescbreven werd door G H Bro kmau Lz te Amilerdam voor ƒ 62B Ned Gilpftmedery te Leiden 600 K Hollander alhier i oor 492 c Het maken van den onderbouw van eene opLaalbmg voor voetganger over hei water van de Turfmarkt en van eene vaste brug ov r het water van de Nieuwe Haven Ingeschreven werd voor A Grendel alhier voor I399 i C P W Dessing alhier voir 1225 van den Berg alhier voor 1089 4 G Luyendijk alhier voor ƒ 996 B van WiWerden alhier voor ƒ 975 j K Hollander alhier voor ƒ 945 H J JJiaierhnrst alhier voor 929 In den nacht van Donderdag op Vrgdag is er hg insluiping diefstal gepleegd van een zilveren horlogie en dito knip met ruim ƒ 6 eeo zwart laken jas eu broek uit ne kamer waar de vrouw lag te slapen terwgl de man op de fabriek h erkte De vermocdelgk dader is iu arrest Gister is een 9 jarige knaap gearresteerd die bg onderscheidene winkeliers de geldladeu van het aanwezige geld osilastte De heer Willem van Zuglen die zooala wg in een vorig ur mededeelden eerst voornemens was tijdens de kermis alhier eenige voorstellingen te geven is op dat plan teruggekomen eu zal alzoo niet verschgoen De heer E C Lalleman te Moordrecht heeft het tweede gedeelte van het Notarieel examen met sucoes afgelegd Beroepen te Haastrecht de heer G J Fare predikant te Uitgeest Door den heer C Fauel van Be g Arabacht is met goed gevolg het eiodexanien afgelegd voor veearts aan s Rgks Veearlsengscbool te Utrecht Woensdag jl heeft Z Exc de Commissaris des Kooings de gemeente Vlist bezocht en daarna de gemeente Hnasirecht waarna hg n ecnigen Igd op bet gemeeDtehnie vertoefd te hebben het nieuwe schoolgebouw betiohligde Voor de betrekking vau hoofd eener school voor Isger onderwgs te Nienwerkerk a d IJssel op eene jaarwedde van ƒ 900 benevens vrge woning hebben tich 29 solllollnuten aangemeld De opening der jacht op klein wilde in deze provioole is vastgesteld op 2 September a s Ons werd ter inzage gezonden een album van Setoigschrifien afgegeven ten voordeele der voorslellingen iu het Theatre National ouder dir vun den heer Leon Veilh Daaruit bigkt ons dat genoemd Thestre een grout aantal gemeenten vau ons land beiooht en dat de voorstellingen daarin met zeer veel genoegen door hel publiek werden gevolgd In vele plaatsen gaf bg gralis voorstellingen aan KIen en een aantal onderwgzers en weesvaders henerens een enkele burgemeester en commissaris van politie gaven den heer Veith schriftelgke bewijzen v n tevredenheid Voor de aard der vooratelliogeu ie men verder onder onze adverteutièn Bg den Eollerdamsohen Gemeenteraad is thans oei voorstel ingediend ora grond in erfpacht af te laan aan de Vereenlug Rolterdanisohe Schouwburg voor het bouwen van een schouwburg san de Aert van Neistraat aldaar Naar men uit Berlgn aan de Slandard liencht loopt daar een gerucht dat tnssohen de Duitsche en Nederlandsohe Kegeering verscheidene telegrammen zgn gewisseld over de houding die Nederland z l aannemen ten opzichte van het bedreigde Suez kanaal waarbg hst wegens zijn uitgestrekte bezittingen iu Indie naast Engeland het meeste belang heeft De Vrije Pert beval het verzoek aan de ministers om toch ben die l zg voor zich zelven of in het belang van s land dienst iets te zeggen hebben te woord te staan In de laauie maanden wordt er schier geen audiëntie gegevea Nogihans dragen de demissionaire ministers toolf benoemingen voor en als zg dit doen konden zg ook audiëntie geven Wij vernemen dat het aanvaiftelgk voornemen van den voorzitter van de boofdeomiBissie te Willemsoord voor de onderslenniog van uatfelaten betrekkingen van de bemanning van de Aider den vice adairaal De Haes is om de voortitters van de verschillende commissien eo comités in het geheele land uil te noodigeu met hem een bgeenkAmit te houden in welke de wgze van ond rstenniie zou worden be sproken Zoodia de nnodige inUèhlingen omireut de nagelaten betrekkingen van de bemanning van de Jider zullen verkregen zgn eu men tver de noodzakelijke hulp voor ieder van hem zal kuuneu oordeelen zou die bgeenkomst plaats hebben Om uit hel Ie verkrggen foods de meeste voordeelen te pulten voor hen voor wie het bestemd is en teven om het bezwaar van een blgvende nilgebreide adminitlratie te voorkomea zou het naar men mededeelt in het plan liggen om aan de achtergelaten betrekkingen aan wie ho zal verstrekt worden een lijfrente te verzekereavi IJ d In een te Bergen op Zoom gebonden raadsvergadering i met betrekking lot het al dan niet sloopeu van de eeuwenoude Gevangenpoort bepaald dat een oommissie van onderzoek het voor en tegen zal overwegen en daarover rapport indienen De oommissie bestaat uit de raadsleden Swaan Veraart eu Vergroesen Den 27 Juli werd te Amsterdam de 8ste algemeene vergadering der Ned Vereeniging van spoorwegartseu gehouden en door den voorzitter dr De Boer Vervoorn geopend met eene rede over het slichten van een spoorweghospitaal welke rede met belangslelling werd aangehoord Na voorlezing der notulen bracht de secretaris de heer van Aeri verslag uit over het afgeloopeu jaar De Vereeniging telt nu 76 leden Het bestuur dat moest aftr en werd met applaus herkozen voor welk vertrouwen de vooreitter dank betuigde Het Voorstel van het bestuur om aan de verschillende spoorwegdirecllcn bet verzoek te richten dat zij aan hare beambten zelfs het gebruik van sterken drank in dienst ten strengste en onder bedreiging met ontslag zouden verbieden werd na de noodige toelichtingen goedgekeurd In baar jongste jaarvergadering besloot de Maalschnppg der Ned Letterkunde al bigk van sympathie voor de Transvalers en ter bevordering van de Nederlandsohe taalkennis ten hunnent aan de Kegeering der Zuid Afrilaansche Kepubliek een bibliotheek van Nederlandsche letterkunde aan f bieden tevens in hel belang der taal dit zoo mogelgk uitbreidende tol den Oranje Vrgstaat In de eerste plaats doet zg daartoe een beroep op haar leden die in de vergaderiug reeds voor f 280 inschreven of belangrgke toezeggingen deden maar zg strekt haar verzoek om medewerking teven uit tot allen die dit belang onzer nationaliteit beseffen eu willen helpen bevorderen De boeken welke het Bestuur bij voorkeur wenscht te verzamelen zgn dezulke die de Nederlandsche letterkunde taalkunde en geschiedenis in den ruimsten zin des woords verlegeu oordlgen en tevens de zoodanige die nntligf en aangename Nederlandsche lectuur opleveren op het gebied van godsdienst zedekunde wetenschappen kunst enz met eerbiediging van de eigenaardige godsdienstige begrippen onzer Transvaalsche en Vrgstaatsche elambroeders Inzendingen kunnen geschieden aan Je Maatschappij der Nederl Letterkunde te Leiden met het bijsehrift voor de Transvaal inschrjjviugen ia geld aan de heeren B Fruin Voorzitter of J J A A Frantzeu S creiaiis In de 7e zitliiig der Alg Syu van de Ned Herv Kerk werd de arbeid ter band genomen die toestanden in bel licht slell waarvan het in den volstee zin des woords gelden moet dat zij behooren op Ie houden Het is zeker sprekend dat er 62 gemeenten moesten worden voorgedragen door de Syu Commissie tot ontvangst van kleine toelagen uil het Fonds voor nuodlgdende kerken en personen omdat gebleken was na zeer ernstig ouderzoeiC dat zg in de gewone behoeften der kerkehjke administrftia niet konden voorzien Alles werd opnieuw nagegaan anvr ge voor aanvrage en gehoord de rapporleereiide commissie voor iedere aanvrage moest men nog lot verhooging overgaan zelfs omdat van de behoefte gebleken was en eenige meerdere inkomsten er toe iu staat sltldcn Een bedrag van ƒ 2610 werd omdat er bg de voorgedrageue nog iwee gemeenten werden opgenomen over 64 gemeenten verdeeld Er was lê beslissen over 160 aanvragen voor noodlgdende personen nagelaten betrekkingen van predikanten door de Syu commissie voorgedragen nadat classicale en provinciale besturen over iedere aanvrage waren gehoord Wat wonder als soms de slem stokte in de keel of een traan opwelde iu het oog als namen waren gelezen van eens gevierde mannen wier weduwe of dochters moesten vragen om een gift van 30 of iets meer bg zeldzame uitzondering ƒ 90 Wat ellende moet er al geleden zijn voordat de aanvrage geschiedt I Daar zgn die bg hun leven op de handen gedragen half vergoed door hen die aan hun lippen hingen niet hebben gedacht dat eens uit het door hen welsprekend aanbevolen fonds hun dochters een gift zouden moeien vragen Maar al werden ze niet gevierd of op de handen gedragen wie dacht er niet als de bezielende geest der pastorieën de lieve kinderen eens moesten bedelen om een gift Er werden ƒ 7305 verdeeld onder de 160 noodlijdenden Uit de Amslerdamsche classis konden geen aanvragen worden behandeld omdat die niet waren ingekomen langs kerkelgken weg Ben aanvrage niet langs den wetlelgk voorgeschreven weg lot de Synode gebracht kon daarom niet iu behandeling genomen warden Als hier geen uitlokkend veld is op het gebied voor onderlinge samenwerking bij het meest uiteenloopend verschil van kerkelgke richting dan is het zeker nergens meer aanwezig en is de Keest der liefde voor goed verdreven door dien van bekrompenheid en partgsohap Wie iels vermag door geld of door ijver besirgde dat gevaar en faandhave de kerk in haar sohoonste taak Voor zijn afscheid van de vergadering kon de qu iestorgeueraal ten deze een verheffende mededlïeliog doen Opnieuw was door hem een gift van ƒ 1000 ontvangen voor de coodlijdsndéu van iemand die hem volslagen onbekend was eu die ook onbekend wilde blgven Komeu hem deze regelen onder hel oog dan moge hij welen welk een heiligenden indruk zijn liefdewerk gaf Hg vraagt lof noch dank Het doet goed ook in deze hulde te brengen aan een onbekende De voorzitter braohl den dank der vergaderiug aan den quaestor generaal en beval hem opnieuw de belangen der kerk aan wier bevordering ook olgeut diens afscheidswoord hem ten zeerste Ier harte blgven gaan Onder de wapens die de militairen niet zander gevaar voor de burgerij kunnen blgven dragen sohguen thans ook te behooren de sporen aan de laarzen der beredeu manschappen Allhans Dinsdagavonil had op de Korenmarkt te Arnhem een hevige vrchlpnrlg plaats lusschen drie artilleristen die als wapens hunne laarzen mft sporen gebruikten Ook de omstanders bleven niet ongedeerd De komst van eeu patrouille en de politie maakte ten slotte een einde aan den slrgd De vechtersbazen werden naar de kazerne gebracht Totnogtoe werden de sporen zelfs niet gerekend onder de wapen die zooals men weet den manschappen in geval van ergcrigk wangedrag voor l 3 maanden tol straf werdi n ontnomeo Nievmblai In een twerlal katholieke bladen het Huügezi en de OeUerlander waien onlangs een paar slakken opgenomen die betrekking hadden op de verhouding van Z K H den Prins van Oranje tot