Goudsche Courant, zondag 30 juli 1882

STOOMTRAM GOUDA BODËGRAVËN GEWIJZIGD TARIEF BESTELGOEDEREN Pakjes tot 5 Kilo naar REEUWIJK 5 BODEGRAVET 5 Cent 7V boven de 5 Kilo vole ens bestaand Tarief alles met inbegrip van BESTELLOON BESTELGOEDEREN kunnen worden afg egeven bij dpnHeer van HOOF Zladelmaker op den Kleiweg alhier i De DIRECTEUR NB Voor hen die geregeld KOOPMANSGOEDEREN per Tram wenschen te verzenden kan VERMINDERING van VRACHT worden overeengekomen de orde der rgtnetseUreu wier grootmeester hy onlirgs KewdrdcD is Daaronder was ook een schrijrea Tan den prius aau den lieer Vaillanl regeereud meeiter der loge TUnion Koyale te s Hage dat met een inleidend noord toegezonden is aau alle dignitarissen der orde De prins geeft daarin rekeuschap hoe jne toetreding tot de orde in baar werk ging dit geschiedde volgens den wensch van prins l rederik die ook door wglen koningin Sophia werd gedeeld en ran zyn aannnkelgke aarzeling om de belofte van trouw af te leggen waarop door den heer Vaillnut in ecu te Utrecht gehouden Tergadering gezinspeeld was Over die zinspeling bezwaart de prins zioh hij beschouwt die als misplaatst in die bgeeukomst want zgu aanvankelijke weigering werd later toen de prins na gevoerde gedachtenwisseling een meer helder inzicht in de bedoeling den werkkring en het streven der orde bad verkregen ongedaan gemaakt door zijn schriftelijk verzoek om in de orde te worden opgenomen De prins zet verder in dezen brief uiteen waarom hij indertgd bezwaar heeft gemaakt de benoeming tot grootmeester van eer te aanvaarden Zijn verhouding tot Z K H prins Frederik had hem dit moeielgk gemaakt omdal er tusschen zijn oom en hem verschil van meening bestond over de mindere of meerdere vrijheid die men aan de verschillende onder het toezicht van het G O der Nederlanden gestelden Werkpl moest toekennen om in geopende loge over allerlei maatschappelijke godsdienstige en staatkundige onderwerpen te spreken W j nemen deze korte mededeeling omtrent dien brief op omdat die nu eenmaal openbaar is geworden Dè missive die door den prins als grootmeester nationaal der vrijmetselaars naar alle Nederlandsche loges gezonden is en speciaal aan één vrijmetselaar die hem eenigszins beleedigd had was overigens niet voor openbaarmaking hestemd en kan naar de Zatf Ct doet opmerken slechts door de hand van een verrader aan het orgaan dat haar t eerst opnam verstrekt zyn De gepensioneerde kolonel Diepenbroek schrijft in de Soerabiya Ct Dat de oorlog op Atjeh door de jongst plaats gehad hebbende ontmoeting en t anderszins voorgevallene feitelijk opnieuw begonnen is spreek ik ten stelligste tegen Met den oorlog wat men daarmede in werkelijkheid moet verstaan namelijk is het op Atjeh gedaan dié overtuiging staat b j mij vast Of dan de gevolgen van den gewoed hebbenden feilen verbitterden oorlog zich nog lang zullen doen gevoelen in den vorm van feitelgk en lijdelijk verzet Dan zeg ik daarop volmondig ja nog zeer lang en meer dan ééiie generatie zal over het gebeurde moeten ziju heengegaan alvorens wij ons kunnen en zullen mogen verheugen in het rustig bezit van Atjeh en onderhoorigheden terwgl het niet minder mijne overtuiging is dal de bestuursverandering mits die aan goede handen worde toevertrouwd daarop weinig of geen invloed hebben zal i Als men de geschiedenis der laatste jaren leest dan ziet men o a dat op Borneo s Wesikiltt in het jaar 1850 een opstand uitbrak in de Chineeschc districten van zeer ernstigen aard en dat naar aanleiding daarvan een hoofdotüciers met het civiel en militair gezag bekleed werd In 1857 toen gezegd kon worden dat alles tot de rustigste rust was teruggekeerd werd door dieulfde Cbineezen de versterking te Loemar bij verrassing ingenomen en afgeloopen bij welke gelegenbeid de geheele bezetting met dm kommaudant den Iste luitenant Mekern op eenige manschappen oa werden afgemaakt l Het was toen z g vredestocsland maar niettemin waren alle betrekkingen van resident af tot controleur en civielen gezaghebber toe in handen van hoofden subalterne officieren en toch is die catastrophe niet kunnen worden voorkomen Let wel dat toen wijlen de luitenant generaal Kroe en resid int was terwgl de gepensioneerde luitenant generaal Verapjck toen kapitein als adsisentent resident fungeerde van Monlrado onder welke afdecling Loemar behoorde Waarlgk goedklinkeode namen I Te Keuaijang op eenige ik meen p in 10 palen afstand waren de kapitein IJske en te Loemar zelf genoemde Ie luit Mokern belast met het civiel en militair gezag Als men h erbg in aanmerking neemt dal wg edert tal van jaren op Borneo s Westkust gevestigd waren dan zal het toch geen verwondering kunnen baren als dergelijke zaken ook nu te Atjeh voorvallen waar ons volk als vgand tegenover staat dat van onafhankelijkheid meer verstaat en begrgpt dan enkel het woord terwijl we op Borneo s Westkust Chineezen tegenover ons hadden vnn zeer twijfelaohtigen moed en die bovendien geen geboortegrond tegen ten onverioenlgk gehaten indringer Je verdedigen hadden Boiteolandsch Overzicht Nu heeft de Forte zich bereid verklaard om zelve gewapend tusschenbeide te treden maar hare voorwaarden heeft zli nog niet aan de conferentie medegedeeld Vermoedelgk zal de Engelsche regeering niet zeer met die medewerking zgn ingenomen tenziij de Porte zich aan handen en voeten door beperkende voorwaarden laat binden u j Vau de 8001 man Indische troepen die naar Ügypte komen zullen de kosten door de kolonie worden gedraeen Haar belang bij hei Suez kanaal wettigt deze uitgave haat door het moederland op te leggen De Indische kas is trou en ruim voorzien beter dan die te Londen De inkomsten belasting is nu op B j e ce gebracht of Ï 7 percent De heer Gladstone legde aan het lagerhuis eene boodschap der koningin over houdende de mededeeling dat door den slaat van zaken in Egypte het geva van noodzakelijkheid was geboren dat m de wet is voorzien en H M hei wenschelgk acht hare strgdmocbt te vermeerderen dat ig daarom aan het huis kennis geeft dat zij voornemens is de reserve of een deel daarvan op te roepen Het Lagerhuis heeft eergisteren het crediet ten behoeve van de krggstoerustingen waartoe de Kegeering met het oog op de gebeuiteuissen m Lgypte is overgegaan bij eerste lezing met 276 tegen 19 stemmen aangenom en De correspondent van de Daily Nem te Alexaudrie dringt op snel handelen in Egypte aan de Ng zal spoedig buiten zijn oevers getreden zgu en al het land overstroomen daarop volgt het vallen vau het woter een zeer gevaarlijk tijdstip daar het veelal van koorts epideraieén vergezeld gaat Wg behoorden reeds op matsch te zgu zegt hg om den ougunstigstentgd desjaars namelijk September te ontgaan Bovendien zoo het waar ia dat Arabi groote toebereidselen maakt zal hij moeilgker ten onder te brengen zgn hoe langer men hem aan zich zelven overlaat In de Pransche Kamer der Afgevaardigden is eergisteren het rapport der commissie over het tweede Egyptische crediet van circa 10 millioen voorgelezen Daarin wordt o a gezegd Het ligt niet in de bedoeling der Kegeering om in Egypte daadwerkelijk tusschen beiden te komen maar alleen om met Engeland ten opzichte van het Suez kanaal in overleg te treden Frankrgk zou het noordelgk deel van het kanaal bewaken en zich tot eene verdedigende houding bepalen doch de minister president acht een interventie niet noodig De commissie kan dienvolgens de goedkeuring van het crediet met aanbevelen De minister president de heer de Treycinet nam daarop het woord en vroeg verdaging lot Zaterdag omdat eene dépêche uit Konslantinopel ontangen wns houdende datf rkije tot eene mUiiaire interventie bereid is De discussie weM daarop tol lieden Zaterdag uitgesteld De Kamer der Afgevaardigden heeft de algemeene discussie over de Staotsbegrooting aangevangen De heer Ribot de rapporteur generaal hield eene zeer uitvoerige rede tot verdediging van het iiiiaucieele stelsel des heer Léon Say vooral wat betreft de berekening welke hij aan zijne raming ten grondslag heeft gelegd eu zgne overeenkomst met de Orleans spoorwegraaatschoppij Het voornemen schijnt nu echter te zijn om met de verdaging van de zittingen der wetgevende macht niet te wachten totdat deze discussie zal zijn afgeloopen In een bijeenkomst van den minister president met de voorzitters der beide Kamers zou reeds bepaald zijn om aanstaanden Zaterdag de wetgevenile macht te doen uiteengaan maar men acht het toch onwaarschijnIgk dut dit reed zoo spoedig zal kunnen geschieden De Duitsche llgksregeerii g gaat nu weder zwanger van het plan om eeu brouwbehisting voor Ie stellen doch ditmaal nevens een belasting op hel drankdebiet in hel klein wat met een verhooging van den brandewguaccijns gelgkstaat zonder welke de Rijksdag van geen brouwrecht hoeren wilde Er zou dan nu een license bijkomen en wel van 40 Mark voor plaatsen van 2000 zielen of minder 60 voor gemeenten van 3 to 10 000 inwoners en 100 M voor grootere steden Aan de gemeentebesturen in Pruisen is een aanschrijving gericht tot het in gereedheid brengen der kiezerslijsten men zal du nu spoedig de verkiezingen voor het Huis van afgevaardigden uitschrijven Uit Wecpen wordt gemeld dat het voorgenomen bezoek van Keizer Wilhelm aan de Keizerlijk familie van Oostenrgk den 5den Augustus te Iscbl zal plaats hebben maar de Augsb Allg Zlg meent te weten dnt er nog geen datum voor vastgesteld is Do kalmte die sedert gernimen tijd op politiek gebied in Oostenrijk heersohl heeft plotseling plaats gemaokt voor een heftige beweging onder de Czechtn De Reneering heeft ui bepaald dat bij het juristenexamen de smienten van de Boheemsche universiteit te Praag de Duitsche taal machtig zullen moeten zijn Bü den bestaanden afkeer der Ozechen van alles wat Duitscb is heeft dit besluit de gemoederen zoodanig in opschudding gebracht dat men voor ernstige botsingen vreest Meu zegt zelfs dat de Boheemsche professoren collectief hun ontslag willen VERGADERING VANDEMEMËEKTËRAAD VrÏjDAG 28 JULI 1882 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zgn de heeren Luijten Hoogenboom Prince Oudgk Jager Straver Samsom Post Drost van Straaten Fortugn Droogleever en Noothoven van Goor Afwezig zgn de heereu Kist Krauenbnrg Hemsing van Iterton eu de Rotte De Voorzitter deelt mede dat de Secretaris door ongesteldheid verhinderd i deze vergadering bg te wonen wanrom de hoofdcommies ter Secretarie de heer von Sternbach diens functiën cal waarnemen De notulen der vorige vergadering worden voor gelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat 21 Juli II de kas en de boeken van den ontvanger door B en W zijn opgenomen eu in volkomen orde bevonden Deze mededeeling wordt aangenomen voor keunisgev Ingekomen zijn 1 Eene missive van den heer A F Creiiier verzoekende verhooging van bezoldiging als leeraar aau de burgeravondschool In handen van B en W om bericht en raad Eeu adres van den haer J Gouda verzoekende belast te worden met de opleiding van de kweekeIngen der bewaarscholen tot bewaarachoolhouderesseu Ter visie De begrooting derdd Schutterg dienst 1 88 In handen eener Commissie waarin worden benoemd de hh Straver Oudijk en Prince Aan de orde is De Rekening der Gemeente dienst 1881 Wordt met algemeene stemmen goedgekeurd terwijl B en W zich in gevolge de bepalingen der wet van stemming onthouden Aan de orde E n voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging der Gemeente begrooting dienst 1882 Kosten der vernieuwing van bruggen De heer Kranenburg komt ter vergadering Wordt zonder discussie aangenomen met 11 St terwgl de beer Samsom buiten stemming blijft Aan de orde is Een voorstel van Burgemeester en Wethouders betrekkelgk het uitloven van twee gouden en twee zilveren medailles ter gezamenigke waarde van ƒ 120 ter gelegenheid der aanstaande Landbouwtentoonstelling Wordt zander hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde is Het adres van C J de Gidts alhier betreffende de demping van eene sloot langs de Derde Kade B en W stellen voor hierop afwgzend te bisohikkea De heer van Straaten aoh verbetering van den toestand der Deide Kade wel wenschelgk en vraagt of er zonder bepaald een gunstige beschikking te nemen op het adres van den heer de Gidts niet iets zou kunnen geschieden tot verbetering De Voorzitter zegt den toeitnnd niet zoo slecht te vinden als de heer van Straaten waarna bet voorstel vnn B en W tot het nemen van een af wijzende beschikking op hei adres met algemeene stemmen worden aangenomen Daarop wordt eene verordening vastgesteld bon dede verklaring welke strafverordeningen nog geldende zijn overeenkomstig art 178 der Gemeentewet Vervolgen gaat de openbare vergadering over in eei e met gesloten deuren ter behandeling der reclames legen aanslagen in de plaatscl dir belasting op de inkomsten Na heropening wordt een besluit genomen op de reclames van D de Jong afwgzend beschikt W F Wildenburg E W M Lngerweij J 8 van do Hoede u A Schouten L Lafebrr Jr P W de Beu De aanslag wordt verminderd van Mevr C L van Leeuwen wed J van Sonsb ek gebracht van ƒ 2400 op ƒ 1800 A de Jong gebracht van ƒ 600 op 400 W Jongkoen fgebracht van ƒ 525 op 400 De Wtd Bertels geb GÓorissen gebracht van ƒ 1000 op ƒ 600 Vrijgesteld worden B D v n Tgn Wed van Willigen P van Luijpen Voorts wordt overgegaan tot de benoeming v n een ambtenaar van den Burgerlijken stand Benoemd wordt Dr A Luijten met 11 st tegen 1 tem op mr Kranenburg De Voorzitter deelt ten slotte mede dat hg aan Z Bxc den Commissaris des Koning verlof heeft gevraagd zich gedurende een maand buiten de gemeente ta mogen ophouden Deze mededeeling wordt aangenomen voor kennisgeving Niet meer aau de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Schuttersraad te louda Bg Tonni van 27 Juli ji i veroordeeld D V V schuller wegens plichtverznira herbaalde afwezigheid bg de eierpilie In een boete van een gulden en de kosten Bureerliike Stand GEBCIRENi 26 Juli Aldert Johiooci onacri A KoppenJraijer en W o Leenwen 27 Bleonoor ondet D J Bart eB J Kuiper 38 Hedda JohaoDet ouders C van der Lain en C Juija Neeltje Alidi ouder W F Schaap eu A Kaptein OVEBIiBüBNi 28 Juli H W van Feaaem 1 j 6 B ONDERTROUWD 1 28 Juli F tan Hiemabergen 20 j m G HU Kleetr 20 J T Roia 26 J en A Vtaiianip iS i B H van Oosterhout te Rotterdam 80 j en E J van Gent 81 j J N Varwal 20 j en M J Lafeber 19 j ADVERTENTIÊN SI Den 5n AUG a s hopen £ onze geliefde Ouders j BERNARD SCHOLTEN EN ROSALIE WILHELMINE ONSTENK hanna 25JABIOEECHIVEB EMNIQING te gedenken Vit naam hunner Kinderen ï Gouda 30 Juli 1882 Getrouwd J H AN NIK Hoofdonderwijzer te Vlaardingen EN J M KR UUT die tevens ook namens wederzgdsche familie hnnnen bartelijken dank betuigen voor de vele belangstelling b hun hawelgk ondervonden lïeeuwijk 28 JaU 1882 I P IMMERZEEL Snel Kralingen 27 Juli 1882 Voor de vele en hartel ke bewezen ran belaDgstelling onderTonden bg ons 50 JARIÖ HüWELIJKSPEEST betuigen wg hiermede onzeu oprechten dank G T MBIJERS M L H MEIJERS Kalthow Gouda 29 Juli 1882 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 3 AUGUSTUS a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HARDIJZER Sociëteit Vredebest op de Maekt s Haok Opticikn Voor de WEDUWE en bare VIJF KINDEREN die door het overlijden van haren Man met armoede bedreigd wordt is na de laatste opgave in liartelijken dank ontvangen Door Dr van RHIJN van een onbekende 10 van X U Z 10 vanS l Door den Heer A DORTLAND van N v G 10 Dr V 2 47 K 1 H W O 2 50 Met den meesten aandrang blgven ondergeteekenden bedoelde Weduwe en haar gezin in de liefdadigheid hunner stadgenooten aanbevelen Dr tan RHIJN A DORTLAND Salon American BEOSSE MÉCAIHQÏÏE en wat verder tot een Kappers Salon behoort Louis P WELTER Coiffeur Een der grootste ASSURANTIE MAAÏ SCHAPPIJEN vraa0 een HOOPD AQENT voor GOUDA en OMSTREKEN Franco brieven onder Letters W C W aan het Alg Adv Bureau van NIJQH va nD1TMAR Rotterdam J G SIBBES VAN GOUDA Maakt aan zgne Stadgenooten bekend dat bg dit jaar geplaatst is met zgn zindelgke weiingerichte Poffertjes en Wafelkraam de eerste van af de Tiendeweg hoopt evenalsvorige jaren met een talrgk bezoek te mqgen vereerd worden daar hg alles zal aanwenden lekkere Poftertjes en Wafels met beste botergebakken te leveren Bediening met zilver Bestellingen worden spoedig bezorgd UËd Dienaar T C SiToloes T C SERRE Gexiehtkundige n SrUlensHóper Bericht zgn geëerde begunstigers dat hij weer gearriveerd is zoo goed als vorige jaren met een RUIME VERZAMELING Optische Instrumenten en Brillen die hg zelf vervaardigt uit het fijnste kwaliteit Glas en belooft ook zoodra hg de oogen beschouwt heeft een der meest geschiktste Bril te kunnen aanbieden ook is hg ruim voorzien i van een geheel NIEUW SOORT Avondbrillen onverbeterlijk en zeer zacht voor het gezicht Verder adverteeren acht ik overbodig daarde firma SERRE genoegzaam bekend is I Staande met zjjn welingerichte KRAAM op denvKattensiógel P S De KRAAM zal WOENSDAG a s voor het eerst GEOPEND worden FhotograpMscli Atelier van l i IIIBllT Markt wijk A No 156 Gouda DAGEUJES GEOPEUL BIEEBOTTELAEIJ van P KRIJGSMAiX WESTIIAVEUr B 187 ÏURF IIARKT H 70 STOUT Extra BASS C London p V fl 13 ct BEIJEttSCH Liter 14 Dit bier is fijn helder GERSTEN l geheel schoon op beg erschfust gebotteld en 2 soort 6 i zeer geschikt voorde pompen Inhoud 30 50 jg q X100 Liter Verder alle andere BIERSOORTEN tot Concurreerende Prijzen MINERAUJIi WATEREN G A 55 E ü S E D R A N K E N enz Systeem Beins Puik BIER en WIJNAZIJN op Pusten van 20 en 40 Liier De ondergeteekende maakt aan zijne Stadgenooten en begunstigers bekend dat hij van de VOGELENZANG naar de STOOFSTEEG IHIEREN ZDIllIËNVËRVËRSGHIMN Paling en Gelei Heden avond Versche Gerookte Paling Verzoeke ieders gunst en recommandatie A H SPARNAAY BESSEHJEITEVEE 80 ets per Kan 65 Flesch i by SLOTEMAkEa Comp G eorge v d Pavoordt KUNSTHAARWERKER H O O O S T I A A T heeft voorhanden eene fijne keuze Gouden en Zilveren werken GRANATEJf GITTEN en BLOEDKOBALEN ARMBANDEN Fijne sorteering JCI WEELE1 I en zeer vele voorwerpen bijzonder geschikt voor HermiS Cadeaux Haven 17 Haven IS Bij gelegenheid der aanstaande KERMIS ruim gesorteerd in ZOEE HEILICfMAEEB ISuikerwerken Chocolaad enz EAU de GOUDA BIJGENAAMD Louis Welter s Bloemengeest 80 Cent en 80 Cent per Flacon Er zal gedurende de Kermis gelegen beid bestaan om ledige Flacons te laten vullen de prijs wordt berekend na grootte der Flacon LOUIS 193 WESTHAVEN 193 J de JONG Az Kniperstraat K 227 te GOUDA INSTRUMENTËËLE ZDIVËRAAR van Huizen SlaApkamers en Meublement met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 va dit Blad l