Goudsche Courant, zondag 30 juli 1882

1883 Woensdag 2 Augustus 9 S 799 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND i GOUDA 1 Angn lut 1882 Op uitnoodiginj Tan de kieoereeniging ICrimpenerwaifd werd 1 1 Dooderdag avoucl eene bqpeokonut dier klestereeDiging door Mr J G Ptign lid rao dn Tweede Kamer der Staten Geueraal bijgewoond De voortitter mr S Gratama Ut opende de bgeenkomst met eec korte toeiprank waarna mr Patijn het woord Terzosht Hg had leide de spreker aan de uitnoodlging der k earereeniging met veel genoe gen gehoor gegeven Wel wa hg ala lid der Tweed Kamer ferlegenwoordiger van het geheele Nederland tohe volk maar de locale belangen gingen hem teer ter hartf Locale belangea waren met algemeene be langen dikwerf naow erbonden En h j kon nie andera dan ingenomen gn met het denkbeeld om door een persoonlijk bezoek zich beter en meer op de hoogte te kannen stellen van de behoeften en wensohen van het distriet dnt hem naar de Stalen Oeneiaal afvaardigde Hierna werden hud de talrijk aanwezigen gelegen heid gegeven tot een ouderhood met Hr Patijn die lioh geruiraen tgd met velen op zgne eigene min zame wijie onderhield De heer K Smit li van Krimpen a d Lek ver zocht eenigen tijd daarna het woord en leide da hel hem en vele aanwezigen hoogst aangenaam ton zgn indien Ur Patgn zgn gevoelen eens zon wdlen uitspreken over een der meest belangrgke vraag stokken van den dag het kiesrecht Verlangde de heer Patijn verlaging van den census kiesberoegdhrid naar upaciteilen of algemeen stemrecht Mr Fat f hoewel geheel onvoorbereid wilde de vraag van den heer Smit met genoegen beantwoorden I Naar zgne meening mocht men de beweging die tich ten gunste van eene uitbreiding van het kiesrecht meer en meer verhief niet Toorbijüen Men moest rekening honden met de tegenwoordige be hoefte en dan geloofde hg dat men onder Grond wetsherziening tot geene gewensohte oplossing komen loa Verlaging van den census zoo mogeluk me kiesbevoegdheid naar de capaciteiten achtte de heer I Patgn gewenschl Wèl sloot hg bet oog niet voor de vrees van vrlen dat b de toeneming van het aantal kiezen het kerkelijk element in de Tweede Kamer zon worden versterkt maar deze vrees mooh nimmer reden zijn om het kiesrecht niet uit te breiden Intustchen geloofde hg dat de verhonding in de Tweede Kamer door uitbreiding vau het kiesreoR niet zoo heel veel zou veranderen In den laataten tgd was het teide de spreker meer en meer gewoonte gewordrn de oorruchtbaarheid vau den wetgerenden arbeid te wijten aan de Tweede Kamer De spreker acht dit niet billgk en wgst er op hoe zich ook in andere landen hetzelfde ver ohgiisel voordoet De heer N Kooiman verzocht daarop het woord en Wenschte een locaal belang onder de aandacht van Mr Patijn te brengen nl de wet op den waarborg van gouden en zilveren werken De tegenwoordige wet noemde men een lappedeken en eene nieuwe wet as nuttig en noodig Maar bovenal wenschte de preker Mr Paigu er op te wgzen dat eene algeheele afschaffing van den waarborg zooals sommigen verlangen een sohromelgk nadeel zoowel aan fabriekanten als aan het publiek zou te weeg brengen Mr Patijn dankte den heer Kooiman zeer voorhet gesprokene De heer Kooiman had gezegd dahij een locaal belang op het oog had doch SchoonhoTcn vertegenwoordigde een zoo groot deel der Nederlandsche goud en zilver industrie dat het hiergeen locaal belang maar een algemeen belang goldHet zou naar mr Patijn meende nog wel eenigentijd duren eer de nieuwe wet op den Waarborg doorde Tweede Kamer kon worden behandeld Hij rekende intusohen op de voorlichting van deSchoouhovensche industrieelen opdat hij geheel op de hoogte der zaak werd gebracht en hg beloofde met allekrachten de belangen van deze industrie te be or deren I Nadat de voorzitter de talrijke aanwezigen en Mr Paign had dank gezegd nam deze nog eenmaal het Sociëteit Ons Genoegen te Gouda ZONDAG 30 JULI 188S CONCERT TE GEVEN DOOE de volledigpe Koninklijke Militaire Kapel VAN HET iiMüii T m4iim eii M iis ONDER mUECTIE VAK DLN HeEK Aanvang 7 uur s avonds Heeren Leden hebben vrijen toegang Introductie voor Dames of Kinderen 75 cta peraoon Vreemdelingen 1 49 Donderdag Vrijdag Zaterdag en Zondag j 3 4 5 en 6 AUGUSTUS 1882 Groote Vocale en Instrumentale iI4Tm TE GEVEN DOOB HET Rotterdamsclie Feestg ebouw Gezelschap Directeur de Heer Albeht de Leub Régisseur de Heer D J Klbij jDAGELIJKS VAEIËEREND FROQRAMA Aanvang der Matinees te 1 uur en der Soirees te 8 uren O bovengenoemde Avonden 14IL 3 a afloolP d er So irée Zondagf 6 Aug ustus 1882 Middernacht EÜITSNSEWOON FEADHTIS 7ÜÜIIWERE verVaardig d en af te steken door de firma G J Ruijsoh H II Leüen hebben tiltijd vrijen toegang Entréel s namiddags vjjor Dames of Kinderen 25 Cents Niet Leden 40 Eindereu beneden den leeftyd van 12 jaren 15 s avonds Dames oi Kinderen 50 Niet Leden 75 Kinderen beneden den leeftijd van 12 jaren 25 en op den avond van het vuurwerk Bntré voor Dames en Kinderen 75 Niet Leden 99 Kinderen beneden den leeftijd van 12 jaren 50 De Programma s van het Concert de Soirees en het Vuurwerk zullen in tgds aan het bureau Verkrggbaar zyn DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1882 EINDER KERMK S NAMIDDAGS VAN 3 TOT 4 OUR Matinee van het 3e Regiment Hussaren s Namiddags van 2 tot 3 en van 4 tot 5 uur HUMORISTISCHE MAGIE en PRESTIDIQITATIE in de Zaal EN S AVONDS TE 6 URE onder leiding van den heer P M OKHUYSEN van Rotterdam HH Leden hebben vr en toegang met eene damen en inwonende kindereu Entree voor Dames en Kinderen 25 ets IntrcVductie voor vreemdelingen 49 ets Dienstbode als geleide 25 cis Names het Bestuur 3 M NOOTHOVEN van GOOR Voorzüter 3 C IJSSELSTIJN Secretarie De ondergeteekende heeft de eer bjj deze zjjnen geachten Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat hg geplaatst is met een op de Markt voor de l aag en met een op het stuk land bij den Ingang van de Sociëteit Ons Genoegen daartoe welwillend afgestaan door den heer G A OcDiJK en evenals bg hem aan hais te verkrijgen zalziJB Banket Bltterkoek es Schuine Toarons Chocolade Souflé likjes Likeur en Fondants Prelines Goudsche Sprits Siroopwafelen Eierkoeken Gesneden Puusch Taartjes verder alle soorten van Gebakjes Koniaginnebrood Boterbanket Heerebanket Candijkoek en verder alle aoorten ran Suikerwerken en wat verder tol het vak behoort Onder minzame aanbeveling heeft hjj deeer te zjjn ÜEd Dv Dienaar L VAN WANKOM Lange Ttendetoeg 63 Voorloopig Bericht mm TE eouBA FAAHDEITSFEL van de Heeren BLANCJS en COHEN staande op de groote Marlet over de Waag De DIRECTIE verwittigt aan het geëerde publiek van Gouda en Omstreken dat z wederom van dit jaar de Kermis zullen komen bezoeken met hun beroemd Gezelschap bestaande uit 30 werkende Leden en 18 Paarden Tevens een zeer goed MUZIEKGEZELSCHAP onder leiding van den heer CARL RÜDOLPF De eerste Voorstelling zal plaats hebben op DONDERDAG den 3 AUGUSTUS 1882 en verders gedurende de Kermis twee Voorstellingen ten 6 ure en de groote Avondvoorstelling ten 8V ure Prijïen der plaatsen Ie Rang 99 Ct 2e Bang 75 Ct 3 Bang 50 Ct 4e Rang 25 Cent Kinderen beneden de 10 jaren betalen op de 1 Bang half geld De Voorstellingen zullen verders bekend gemaakt worden door groote Billetten en Programma s l m VËITH is gearriveerd voor de eerste maal met zyn l ederlandsch standplaats Groote Markt 20 ARTISTEN Dinsdagavond ten 8 uur EERSTE VOORSTELLING Alles breeder hg Annonces en Programma s Kost en Inwoning aangeboden In een klein burgergezin kunnen twee Heeren geplaatst worden a 26 50 per maand met Vr Kamertje Adres onder No 731 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekende bericht hg deze dat h dit jaar weder gearriveerd is met zgn DLEBOLLENEIIAAM en geplaatst naast het Raadhuis WILLEM SCHTPPERS Bestellingen worden aan huis beteorgd Snelpersdmk van A Brinkman te Gonda I woord en dankte wederkeerig de kiesvereeniging i voor de gelegenheid hem geschonken om deze vergadrring te kunnen bywonoi Het zal zeide de spreker steeds mgn doel zgn de vaan der liberale partg omhoog houdend te tnohten waar ik kan ieh gcedt tot stand te brengei Ik wensch mij nooit te begeven in de lagere s ren der hoogere politiek om een woord van de Minister Modderman aan het graf van Mr Oodefi i te besigen maar waar of wanneer ik eene goede i k kan voorstaan en bevorderen daar kan men vAn mijn steun naar mijn vermogen verzekerd zijn De bijeenkomst die op de aanwezigen een aangenamen iudrnk achterliet was hiermede geëindigd Se k xi h Ct Het gereohtshot te s Hage heeft Jansen gewezen directeur van het huis van arrest te Middelburg eukel schuldig verklaard aan vervalsching van een staat en hem deswege met aanncning vau verzachtende omstandigheden veroordeeld tM 8 maanden cellulaire garangenissiraf Zondag namiddag bad er Mn ongeluk plaats op den Loos lttinscheD weg Da paarden van een voor een koffiehnis st lstaand rgtitfg schrikten door het voorbg rijden van een stoomtram en sloegen op hol De zoon van den kastelein W die bezig was de paarden Ie voederen gerukte ouder het rgtnig en werd z aar gekwetst lie haÜende raurdcn werden een eind verder op den weg VA stilstaan gebracht Sedert Zaterdagmiddag 3 u hebben de duikers hun arbeid van het onderzoek naar het wrak van de Adder wegens ongnnstigen vind en zee voorloopig moeten slaken Bgzonderheden beeft het geWooden onderzoek nog niet opgeleverd Het geraeh dat gisteren verspreid werd dat men een gat bg dé schroef had gevonden zoodat aan het breken vu de sohroefas en daaruit ontstaan lek moeat gedacht worden had waarschgnlgk zijn oorsprong in het rapport van den dniker die meldde dat hij 16 el nit de schroef een opening had gevonden Die opening echter is voor de epuikraau bestemd en behoort in den romp Het vinden er van getnigt alleen dat de daflctr zgn arbeid nauwkeurig verricht Of het schip gelicht zou kunnen worden is hoogst twgfelachtig Het gevaarte weegt 1 600 0Ü0 Nederlandache ponden om het te lichten zouden vier schepen van 600 000 Nederlandsche ponden gewicht noodig zgn gesteld dat men met de noodige kettingen den romp omhoog kon hijschen tonder dat die in elkaar gewerkt werd Die taak van lichten hebben echter sommige bladen aan een paar maribesohepeu zelfs aan de ïnau Naerebout en Sckelit illeu opdragen Dit doet denken aan den raad die dezcr dagen gegeven werd gelukkig werd er bijgevoegd dat bet middel oor beter aan de hand werd gedaan nl om twee oude vissohersscbuiten aan de zgde van de Adder te laten zinken op welke schuiten men dan verironwde I dat de Adder wel zon schuiven en zoo zou deze laatste dan waarschgnlgk vlot komen Blgkt het lichten met kettingen bij nader onderzoek niet mogelijk dan ia er wellicht nog een kans om het schip weer boven te krijgen als men het onder water kan keeren en leegpompen zoodat het zelf weer naar boven stggt Doch ook dit middel is zeer moeilijk toe te passen In elk geval zal de uitslag van nader onderzoekdoor de duikers moeten worden afgewacht eer overde mogelijkheid van boven water zrggen van hetschip zal kunnen worden geoordeeld od Z Exo de Minister von Waterstaat opende gis terenochtend de tentoonstelling van locaalspoorwegeii te Arnhem en herinnerde in zijn rede hoe tbgna vijftig jaren geleden is dat Z M Koning Willem I een oommissie benoemde om do wenschelgkheid en mogelijkheid van den aanleg van spoorwegen hier te lande te onderzoeken een taak die niet sender tegenstand werd vervuld Op haar advies kwam toen t eeist een verbinding van Amsterdam met 1 Keulen in aanmerking j doch twintig jaren moesten verloopeii eer die lijn tot stand kwam eerst toen I 0 I III m a m i mmfmm werd Nederland door de ontwikkeling van het spoorwegnit in naburige landen gedwongen aan den arbeid te gaan en sedert werden alle hoofdsteden en centra van verkeer onderling verbonden Naar gelang die hoofdaderen van het verkeer tot stand kwamen deed zich echter ook de behoefte aan voedings of zijlijnen meer gevoelen en daarvoor nu dienen vooral de locaalspoor en tramwegen Z Exc prees daarbg den ijver der Vereeniging voor Locaalspoorwegen en verklaarde daarmede deze belangrijke tentoons elling geopend De President der Vereeniging beantwoordde den Minister hg wees er op dat het doel der Vereeniging niet en tel is geld te verdienen maar zij ook s Lands belang tracht te bevorderen Waar de sidom doordringt daar ontstaat meer welvaart en met deze komt ook meer ontwikkeling Spr wist niet ofde Minister Klerck nog lang aan het hoofd van zijn Departement zal bhjven maar wel weet ieder dat men in hem een groot bevorderaar heeft te waardeeren van de zaak der stoomtramwegeo en de Vereeniging vernam dan ook met groot genoegen dat Z Eze niet alleen deze tentoonstelling wilde komen zien maar haar ook ton openen Er zgn hier zoo eindigde spr alleen mannen tegenwoordig die werken met gter en staal doch niet tot vernietiging maar tot bevordering van de welvaart van land en menschheid de Minister Klerck heeft die belangen mede steeds ter harte genomen laten wij dna alvorens een wandeling langs de expositie te beginnen hem hulde brengen met een Leve de Minister De aanwezigen stemden daarmede gaarne in waarna men de tentoonstelling in oogenschouw ging nemen Uit s Hertogenbosch meldt men van gisteren Het water heeft hiei in de joagste dagen eene aanzienlijke boogie bereikt Gisteren ochtend teekeude de peilschaal 4 41 M De besturen der waterschappen in de omstreken van s Bosch waren adle op bun post om de zwaar bedreigde dijkeu waar noodig te doen ophoogen en versterken Tot heden werden allen bebonden en zijn de polders voor overstrooming bewaard nilgenomen de poldA de Beneden Aa Het water is thans vallende in de laatste 24 oren was een vermindering van 2 centimeter waar te nemen Een muisje met een staartje is het naief enthousiastisoh besluit van de kleine gemeente Oldenbroek geworden om nit de gemeentekas ƒ 6 aan de Noord poolexpeditie aan te bieden De Staat Ct bevat thans alle atukken die daarop betrekking hebben en daaruit blijkt dat eerst de Gedeputeerde Staten van Gelderland bezwaar tegendie uitgaaf hadden Toen werd het oordeel vanden Baad van State ingeroepen die wel duidelijkdeed uilkomen dat het bezwaar der Ged Siatenkinderachtig was maar nu t een zaak van beginselwas geworden toch aanraadden de uitgaaf niet goed4e keuren En de Koning besliste aldns Thans kwam de beurt echter aan den minister van biunenlandsche zaken die nit eigen beweging tegen het advies van den Raad van Slate opkwam Èn het advies èn het besluit vaa Gedeputeerden achtte de minister niet bepaald onwettig maar met het oog op de zelfstandigheid der gemeente op het goede doel dat beoogd werd en waarvoor het Kijk zelf ƒ 30 000 geeft en op den bloeienden toestand waarin de financiën der gemeente Oldenbroek verkeeren oordeelde de minister dat de weigering van Gedeputeerden vernietigd en de uitgaaf der gemeente Oldenbroek goedgekeurd moest worden En de Koning andermnal bealiaseude in deze cnrieuse zaak stelde de kleine dappere gemeente thans in t jtelijk en veroorloofde haar uit de gemeentekas een offer van ƒ B te brengen op t altaar der wetenschap Behalve eenige gevallen van ontsporing van wagens bij het raugeeren op de stations en dergelgken waarbg noch aan den spoorwez noch aan het materieel eenige schade werd toegebracht hadden op de Stnatsspoorwegen 73 kleinere en grootere ongevallen