Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1882

plaats de meeste gevalleu kwamen rooi in de maanden Januari September October en December Op den Hollandschen spoorweg hadden plaats 27 ongerallen iu de niaanU Februari het meest Op den Byntpoorweg kwamen voor 19 ongeTallen in de maand Augustas het meest Van den Grand Central Beige die slechts eenklein net ia ons land beeft moeten 6 ODgevallenwarden rermeld ran den Luik Maastrichtschenspoorweg 1 ongeral ran den Centraal spoorweg 3 Tan dtn spoorweg Qent Terneuzen l van den spoorweg ïerueuien Meoheleu 2 j ran den NoordBra banlsch Duitsohen spoorweg 2 ran den Ked ZuidOosterspoorweg 2 en Tan den spoorweg Haarlem Zandroort 4 ongevallen In t geheel dus ÏH ongevallen Daarbg kwamen 38 personen om het leven terwgl 58 personen meer of minder ernstig werden gewond Er moet echter bijgevoegd worden dat hetmeerendeel dier ongevallen veroorzaakt is door eigen schuld van de personen die er dooi getroffen werden Van le ongevallen komen 19 dooden eu 30 gekwetsten ten laste der Stantsspoorwegen daaronder is gerekend bet ongeval aan de Delflaohe poort te Bolterdnm 11 gewonden en 7 dooden ten laste derH S M en 8 dooden met 5 gekwetsten ten lasteder R S M De heer Mr R A Kerkhoven oud inspecenr van het loger onderwijs te Overijsel heeft onlangs in eene brochure getiteld Lkhaamêoe eninff bij Gebr Binger te Amsterdam zich aangesloten by de denkbeelden van den Hetr Bieuijes len opzichte van de eenzijdige opvoeding der jeugd in Nederland Hy heeft in verband daarmede een adres gericht aan den Minister ran Binnenlandsche Zaken van dezen inhoud be ondergeteekenden overtuigd van de dringende behoefte aan een beter evenwicht tusschen geest eu lichaamsoefening bij de opleiding der jeugd in ons Taderland verzoeken eerbiedig aan Uwe Excellentie dit volksbelang iu ernstige overweging te nemen en maatregelen Ie doen beramen om op alle openbare scholen zoo van lager als middelbaar en gymnasiaal onderwijs het gewone onderricht dagelijks door lichaamsoefeningen van verschillenden aard zoo binnenshuis als in open lucht te doen afwisselen Bij dit adres hebben zich reeds oijderscheideue mannen van naam aangesloten o a de hoogleeraren B J Stokvis H Snellen H Heynouds T Zaaijer J T Buijs A D Loman A Pierson B J Fruin P Hartiug D Bierene De Haan J H v Bemmelen alsmede de heeren Dr D Lubaoh Dr B H Everts Gen W J Knoop M D Graaf van Limburg Stirum Jhr F de Casembrool Dr J Bosscha H Bonman H G Roodhuijzen V G Degeiihardl Mr L V G Keuchenius Mr A van Naamen van Eemnes Mr H E C van KerckhoSf Eenige dagen geleden hebben de heeren C C Callenbach van Loosduinen en D van Os uit Monster een vélocipède tocht van Loosduinen over Delft en Gouda naar Utrecht ondernomen nadat zij aldaar eenige dagen hadden vertoefd hebben zij hnn reis over Woerden Leiden en den Haag naar hun woonplaats met goed succes volbracht Uit Wiesbaden is te Utrecht de treurige tijding ontvangen van het overlijden van den hoogleeraar J 1 ran Ooslerzee Van Oosterzee in 1841 tot predikant te Eemnes beroepen en rervolgens in gelijke betrekking te Alkmaar en Rotterdam werkzaam had sinds 1863 zijn beste krachten aan de Utrechtsche hoogesohool gewqd Een breede lijst van godgeleerde en andere geschriften getuigt van zijn reelzijaige kennis en onTerraoeiden ijver Zyn heengaan zal dooreen talrijkevriendenschaar diep worden betreurd Omtrent de oefeningen op de forten wordt aan het Fttd dd 28 Juli geschreven Ofschoon in de beide laatste dagen veel gewerkt werd zoo is er toch niet veel merkwaardigs voorgevallen tenzij men de ontzettende regenbuien van eergisteren als zoodanig zou willen beschouwen De arbeid bestaat in het maken van infanteriebankelten het plaatsen rsn het geschut dat de gnohten bestrpt het maken ran palissadeeringen Toor de bruggen over de grachten en last not least het aanvoeren en plaatsen van blindeeringen Groole goden wat een werk I Wie dat bijgewoond heeft stemt dadelijk in met hen die beweren dat wij b j een werkelgken oorlog nooit Ijjd zullen vinden voor het maken van die vforwerpen en dat zij dus door steenen gebouwen behooren te worden vervangen Dat is teomiuste al één gevolgtrekking uit de oefeningen De opruimingen in het voorterrein worden ondersteld thans zoover te zgn gevorderd dat men reeds eene groote partij hakhout tot zyn beschikking heeft en rerder boomen oude deuren enz alle welke roortwerpeo rooraf in of nab j de forten zijn aangeroerd Tusschen al die werkzaamheden in wordt de troep geoefend io alles wal hem te doen staat bq een onrerhoedsohen aanval hetzg bg nacht of over dag Hen kan dus wel zeggen dat tb forten op dit oogeublik zonder bezwaar zulk een poging tot verovering zouden kunnen afslaan Gisteravond om 9 uur werden de Costanseinliohlen op het Hemellje beproefd het bleek toen dat het witte groene en roode licht goed van elkander waren te onderscheiden Verder werd eene proef genomen om grachten te verlichten met petroleum in bussen voorzien ran een sluiting welke door het water wordt opgeheven Deze proef slaagde uitstekend Toen een paar dier lichten flink doorbrandden werd met behulp van een handbrandspuit petroleum daarop gespoten waardoor de gehetle wateroppervlakte in de rondte en een gioote petroleumkolom daarboven in een vuurzee veranderde welke alles wat brandbaar was in een oogwenk verteerde Is zulk een middel iu den oorlog niet praclisch bruikbaar dan is het gedaan met de overgangen van natte grachten misschien echter zou de aanvaller den brand in zijn geboorte kunnen stuiten door er van zgn zijde melk op te brengen Ons leger aan den IJsel houdt zich goed of wel de tegenpartg is aanvankelijk zwak of weinig voortvarend Tenminste blijkt uit de aangekomen berichten dat de vgaod nog steeds niet over de genoemde rivier is gekomen een overtocht uabg Lathnm ten Z van Doesborg beproefd is niet gelukt De eerste mededetling van familiegebeurtenisseu in dagbladen moet in het jaar 1822 in het Leipziger Tageblatt plaats hebben gehad Zij ging uit van pastor dr Gottlieb Bauer die op deze wijze den dood zyner vrouw ter algemeene kennis bracht Hij richtte deels om deze nieuwe en stoute daad te rechtvaardigen deels om tot navolging aan te sporen tevens eene lange toespraak tot zijue medeburgers om hen op de voordeeien vau den ingeslagen weg opmerkzaam te maken zooals besparing vau tijd moeite en kosten Maar dit werkte niets uil het voorbeeld bleef zondir gevolg Eerst later waagde het nog een burger een tinnegieter het voetspoor van pastor Bauer te betreden en zgu huwelgk in de courant te berichten terwijl in 1823 een senator in Wurzen zich zoo rrij ran vooroordeel Iponde dat hij de geboorte van zijn zevende zoon op die wijze aankondigde Welk een veranderHlg iu die zestig jaren Thans moet men tegenover vrienden en bloedverwanten redenen van verontschuldiging aanvoeren waaneer men een familie gebeurtenis niet iu de courant mededeelt Een inzender uit Boskoop schrijft in Sempenirent t Is mij onbewust of het volgende eenvoudige middel voldoende bekend is in geen geval kan het kwaad dunkt me om de mededeeling daarvan ter kennis te brengen der lezers van Sempermrem Dezer dagen zag ik een groot aantal musschen in mijn doperwten te gast gaan Aangezien ik nujuistgeen erwten teel voor de musschen maar die liefst roor rag zelven behoud nam ik dadelijk mgn toevlucht tot het van ouds beproefde middel om ze te rerdrgven Dit middel bestaat in sajet die men alvorens een paar uur iu raapolie te weken of te drenken legt waarna meu die draden orerlangs de regels met erwten uitspant Ook ditmaal had dit weder het gunstige gevolg dat nu ik deze regelen ter neder schrijf zijnde ruim vier dagen nadat ik de draden uitspannende er geen musch meer in mijn erwten te zien is geweest Of de kleur der draden er iets toei doet weet ik niet maar ik gebruik daarvoor altgd witte sajet Het SCHOOLFEEST 31 CTTJLI Eindelgk was dan de lang verbeide dag aangebroken die aan een tweehonderdtal schoolkinderen tot belooning van hun getrouw schoolbezoek zooveel genot zou scheuken Ook thans was de ruime plaats bg het schoolgebouw ran den heer Gonda afgestaan tot verzamelplaats en ran daar trok men met de muziek der schut terg aan het hoofd ten zeren ure met een kleinen omweg naar het Station De bestuurders der plaatselijke rereenigiug tot bevordering van het onderwijs die bet feest hadden georganiseerd de heeren Gonda en Kropman en rele andere onderwijzers en kweekelingen rergezelden de schooljeugd Er waren kinderen ran de beide openbare kostelooze scholen en kinderen die hetzij bij den heer Kropman hetzg bg de Zusters kosteloos sohoolgingen In den Haag werd het eerst een bezoek gebracht aan Bosch en Veldzicht op den Beznidenhontschea weg alwaar het ontbijl gereed siond en rerrolgeus aan het Bosch De eerste vg er werd omgewandeld en de toebereidselen voof het rerjaarfeest der Koningin voornamelijk die elke dienen moeten om het noorderlicht na te bootsen bezichtigd Bij de maliebaan gekomen troffen de kinderen bet dat er parade was en het muziekkorps der grenadiers zijne opwekkende marschen speelde Qeruimen tijd bleef men dit heerlijk schouwspel aanzien totdat de Igd drong naar den dierentuin te gaan In drie groepen werd deze tuin rondgewandeld en werden de dieren vooral de handigheden vau Belstf bewonderd terwijl ook de bloemenschat menig oog trok Eeu deel der kinderen ging vervolgens naar de gaarkeuken aan den Stationsweg waar een heerlijk middagmaal roor allen was bereid eu het andere deel ging het panorama Mesiing bezichtigen Het groot getal kinderen maakte het onmogelijk om een en ander gezamenlijk te doen Zij die het panorama bezichtigd hoddeo gingen naar dezelfde gaarkeuken toen de groep die gegeten had naar het panorama toog Op het plein 13 rereenigde men zich weer om vervolgens langs bet hSlel Beau t our en door de Boscbjes naar den Balaa tokm Boer te trekken De weide die bij deze bekende uitspanning behoort bood een heerlijke rustplaats aan oud en jong Het was na den langen tocht die men had af gelegd en iu t vooruitzicht van de wandeling naar Scheveningen wel noodig dat eenigen tijd gerust werd en geen beter gelegenheid daartoe dan hier waar de kinderen tevens met melk bun dorst konden lesschen Vervolgens door de Boschjes langs de aan Cremer en Verheull gewijde banken naar Scheveningen langs het strand en naar de nitspanningsplaats in de duinen alwaar reeds zoo me nigmaal dit feest besloten werd en waar ook thans bier en brood gereed stond Per stoomtram naar den Haag teruggekeerd was men weldra weer op wegv naar Gouda waar de muziek der schutterij en eene onafzienbare volksmenigte die bet den geleiders soms vrij lastig maakte de feesigenooten naar de school van den heer Gouda terugbracht Een heerlgke dag in alle opzichten was bet Het weder was zoo fraai als maar op weinige dagen in dezen zomer het geval was Het stemde allen eu niet het minst de kinderen rroolgk in den trein in hst Bosch ja overal klonken huu schoone liederen De ontvangst in den Haag was overal uitnemend De welwillendheid der Directie van den Dierentuin en van het panorama die aan allen kosteloos toegang verschaften de zucht der hoofden van de inrichtingen waar de inneudige mensch werd versterkt om het den kinderen ook in dat opzicht goed te doen hebben en de zorg van den ouden bekende maar in zijn aan hongeren rang verbonden khreding nnuwelgks te herkennen politie beambte Hendriks allen in één Woord verdienen een woord van dank en waardeering voor hetgeen voor de Goudsche schooljeugd werd gedaan Die dank zg ten slotte gebracht aan onze Sladgenooten die het feest geldelijk steunden en niet het minst aan t genoemde Bestuur den heer Orooteudorst iu de eerste plaats dat ook thans de voldoening smaakt dat het feest uitnemend is geslaagden nog lang de bron zal zijn van geuotrgke herinneringen Buitenlandsch Overzicht Gelijk verwacht werd heeft de Fransohe Kamer der Afgevaardigden het door de Begeeriog aangevraagde krediet vau 9 g millioen om in Egypte te kunnen optreden met eene groote meerderheid verworpeu Aangaande het debat hetwelk tot deze uitkomst heeft geleid wordt aan R O het volgende geseind De miuister presidenl de heer De Freycinet betoogde dat de Regeering geene interventie maar alleen de bescherming van het Suez kanaal beoogt het is orer dezen maatregel dat Frankrgk met Engeland en de overige mogendheden overeengekomen is Vierduizend man zullen daartoe voldoeode zijn Het is mogelijk dat de Conferentie tot eene gemeenschappelgke bescherming van het Suez kanaal besluit dus ging de Minister voort nmaar zonder de goedkeuring van het Parleineut zal niets gedaan worden Toe juicking van het linkercentrum De Minister zeide verder dat hg deze verklaring uit naam van het geheelc kabinet deed en eindigde met een rechlstreeksoh beroep op het rertronwen der Kamer Verscheidene leden roerden daarop het woord om de krediet aaarrage en de huns inziens verwarde verklaringen der Regeering te bestrijden De heer De Freycinet antwoordde met de voorlezing eener dépêche van den Engelsohen ambassadeur waarin gezegd wordt dat de bescherming van het Suez kanaal eene eenvoudige quaeslie is waarmede de politiek niets heeft te maken De Minister president leide rerder dat Turkije de iuterrentie in Egypte aanneemt maar onder voorwaarden welke de Conferentie niet zal inwilligen Nadat nog de heer Clémenceau tegen de kredietaanvrage gesproken had werd het eerste artikel van het voorstel door het opheffen der handen met eene groote meerderheid verworpen De heer Clémenceau rroeg daarop hoofdelgke stemming over hetzelfde artikel teneinde alle misverstand te voorkomen Het ontwerp werd toen met 450 tegen 75 stemmen verworpen Ten gevolge van deze stemming begaven de ministers zich naar het Elysée om hun ontslag aan te bieden De president der republiek verzocht hun zich met de zaken te blijven belasten totdat een nieuw kabinet zol zgn samengesteld De Fraiische Kamer der Afgevaardigden heeft de algemeene beraadslagingen over de Staatsbegrooting ten einde gebracht en is tot de behandeling van de verschillende posleo overgegaan De heer Allain Targé voerde nogmaals het woord en waarschuwde ttgen de almocht der vijf groote spoorwegmaatschappijen naar ziju inzien bleek uit de Staatsbegrooting dat de Regeering niet genoeg daartegen waakte Zgue opmerkingen zouden zeker meer ingang gevonden hebbrn indien men hem niet als een werktuig van Gambetia beschouwde eu de kamer is nog steeds huiverig voor alles wat van die zgdc komt Gelijk reeds gemeld is heeft lord Salibury bg de tweede lezing van het wetsontwerp op de achterstallige pacht in Ierland in het Engelschc Hoogerhnis verklaard dal hij zioh tegen die tweede lezing niet zou rerzetten maar bij de ariikelsgewgze behandeling der roordracht eenige ameudemenlen zou stellen Deze komen iu hoofdzaak hierop neder dat ook de landheer de getroffen schikking moet goedkeuren en ieder pachter die het roordeel der schikking geniet zijne pachtreohten zooals die ook door de nieuwe lersche Undwet erkend warden rerliest De Dailg Neici rerklaart met genoegen te hebben opgemerkt dat lord Landsdownc die juist om de lersche land wet uit bet kabinet trad zich nadrukkelgk tegen dit voornemen van lord Salisbury rerzelte Hel blad acht het een goed teeken dat zoowel hij als lord Dunravcn mede ecu groot grondbezitter iü Ierland in dezen geest gesproken hebbeo eu hoopt dut huu advies op bet Hoogerhnis invloed zal oefenen Is dit niet het geval dan zou eeu conflict tusschen de beide takken der wetgevende macht onvermijdelgk zijn want de Regeeriug kan zulke wgzigingen welke de wet volkomen gdel zouden maken niet aannemen De Effecte3il eiirs XIX Amsterdam 31 Juli 1881 In het midden der week was de beurs zeer geagiteerd door de reactie die Egyptische fondseu ondergingen tn die ook ten deele op de overige Enropeesche waarden oversloeg Amerikaausche sporen waren over t algemeen gezocht en hooger BiNNiNLANcacHX WAAX9KN Slaa fondtm waren zeer vast dooh nagenoeg onveranderd Fremieleeitingen Amsterd loten j Paleisloten 2 pCt hooger Spoorwegleeningen Aand Haarl Zandr garen 4 pCt prgs Van de centraal waarden sloten aand eu gest obl Vs oRer Uitgest ach l hooger Boxtelwaarden zeer willig De obl 1 de aand en 2e Hyp i hooger daarentegen gest obl i minder TramKayleeningen Gooisohe en Rolt 1 pCt lager Nederl heter Indutlrieele Kaarden Hooger sloten aand Kanaalmij si Hr Amst i I Cred en Hr Rott It Kasr 1 obl Kou N Stoomb mg s a pCt Pandbr nat byp bk sond Uandelmg tgd Vs tfed Ind Hb 7 i f Iti H noteerden aand N Afr Hr 1 Harenst 1 B pCt pandbr nat hyp bk § Handelmg 1 6 pCt obl Ned 47 pCl obl do 4 aand Zeeland 3 pCt Edbopeesche vtaasden Staati ondeen Voor Hangaren en Oosteurgkers ralt slechts te rermelden dat Houg Goudrente en Pap metallieken rerloren De Ceü Lamaiion en Tuteln Nolth der Italiaansche schuld sloten resp Vi en 1 pCt beter In Bussen hebben de rariatiëu ook niet reel te beteekenen de gewichtigste is dat 6e Serie 1 pCt pr js gaf Oosterleeningen eerste roor de beide anderen erenreel minder Spanje 1 voor alle soorten Vs lager 2 pCt buitcul Vs beter 4 pCt noteert 691 Zoowel 5 als 6 pCt s TnrkecVit lager 4 pCl Egypte daalde in deze week tot 46 doch sluit 61Vb dus per saldo een rerlies rau de 5 pCt gingen 6 pCt achteruit vermoedelijk door de schade aan deu spoorweg toegebracht Premieleeningea Hooger sloten Brussel 79 Hong Vs Stuhiw 2 Theiss Vs W Boden cr Vs Weenen 1 4 Bassen 66 1 pCt Lager noteerden Antw 74 Vs Oostenr 54 V4 60 Vt credietinst Servië 1V Madr Vs Turken Spoomegleeningen Theiss sp V Italiaansche sporen minder Oosteur schier onveranderd WarsehauBromb V K Warschau Weenen voor aand IVj oor obl Vs heler Bussen meerendeels lager doch aand Orel Vitebsk 4Vi obl do l i heter Onderde verminderingen zijn het belangrijkst Brest Grajewo Km l 4 aand Gr Mij Chark Azow Jel Griazi Morsoh gysr Hen j Indutlrieele waarde Aand Duitsche Rijksbk verbeterden 1 dito Oostenr Hong Bk verminderden Vs AXBKIKAANSCHE wAAHDEN Staottfondsen De 4V8pCt olil V St sloten s hoogei 112 Van Brazilianen was 75 Vs beter doch 7 9 Vs minder Florida s stegen Va Mexicanen daarentegen Columbianen Vis P Vs en Venezuela s V l ger Spooricegleeningen Deze soorten waren over het algemeen zeer geanimeerd Aanvankelijk scheen het dat er Zaterdag eenige reactie zon volgen doch de slotkoersen waren weer hooger Het meest profiteerden Tol Peor die 8Vs Cleveland C eu C die 8 St Paul Minn die 6 en Wabash die 5V stegen Daarna kwamen in aanmerking Buffalo s Centralsh Ches en Ohio Bio s Louisv eu Nasbv St Lonis en S Fr Ie pref vooral 4 pCt hooger Oreg Cal comm st Cert ün Pac Van de Vereen Ara spw sloot de Ie Serie 1 pCt lager 117 de 3e Va hooger evenals de Hyp Spwf Braz spwl Vs minder Induttrieele aarden Slechts Maxwell s varieerden door resp 1 a Va hooger te sluiten Pbolongatie uekte 4 pCt T P S Heden w is de markt algemeen flauwer Egypte sluit 49V8 72V Turken Va Spanjaarden en Mexicanen V4 Russen Vs flauwer dito Sporen V s z akker Warschau Weenen l pCt lager Amerik Sp raeerendeels Va 1 P g r Atch Top ging 2Vt achteruit Manitobo V beter Maxwell s 1 minder Onze Staatsfondsen V4 heter Haarl Zandr IV hooger nog verbeteiden Handelmij tijd V4 eu aand Zeeland Va Laatste Berichten Londen 31 Juli In hut Lagerhuis heeft Glad stone gezegd dat vragen betreffende de zending van Turksohe troepen naar Egypte geen ondemerp eener interpellatie kunnen uitmaken daar tot nog toe geeu der prelimiuairen voor de volstrekt noodige voorwaarden geregeld is Het voorstel om wegens de kosten voor de zending van troepen naar Egypte eene wijziging te raaken in de inkomstenbelasting is na kort debat aangenomen Het Hoogerhuis heeft met 169 tegen 98 stemmen een amendement van Salisbury op de arrean lnll aangenomen Het bevat eene bepaling volgeus welke aan pachters tegemoetkoming zal worden verleend wanneer hunne aauvraag geschiedt met toestemming van den grondeigenaar De Regeering bestreed het amendement op grond dat het op het wetsontwerp te veel inbreuk maakte Parijs 31 Juli e aoond 8 ure Tot op dit oogeublik heeft de President der Republiek nog niemand ontboden Men gelooft dat hij morgen eene conferentie zal houden met de voorzitters van den Senaat en de Kamer Eonstantinopel 31 Juli De Russische gezant heeft aan de leden der Conferentie medegedeeld dat Busland de Egyptische quaeatie in twee deelen scheidt en aan de conferentie alleen dan zal deelnemen als de quaestie betreffende het Kanaal wordt behandeld Ten gevolge dezer rerklaring wordt de coufereutie als geëindigd beschouwd Burgerij ke Stand Gouda GEBOREN 37 Jali Johanna Gerarda Jacobs ouders T C ie Moor en N Snel 26 Theodora ouders M Burger en C Snalerie Cornelia ondera J Blonk en P Bougrok 29 Hendrik Jscobni ondera T C de Moor en C H Bok Johanna Pelronella ouders F K Boot en A Everling Goorge ondera J G Blüm en A F Mani JohannaCornelia oudere W Heg en M Muilenbnrg 80 Maria Barendina ondera W R Sohweromer en E Koelman OVERLEDEN 89 Joli M van E jk 8 m M F E Priuaanberg 8j Om 80 C A van Leeuwen 1 m Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten ran 22 tot 28 Juli 1882 Moordreoht OVERLEDEN A Boere 8 m Stolwijk GEBOREN 1 Adeline Klaïina ouders J Baae eo M van Vliet OVERLEDEN A Anker 11 dagen Haastrecht GEBOREN Nicolais Ane ouders H a Mootijn ea C Koomen OVERLEDEN E tan den Endt C9 j Reeuwijk GEBOREN Gerrigjc ouder G Kraan en J M den Ooden Jan ondera P Stolk en M vao Dam OVERLEDEN D van Greomngcn 9 m H Verheul 79 j C van Ooeterom 4 m ONDEETBOOWP W F Groenendijk en M van der Wolf E J Hages en D van den Berg Waddlnxveen GEBOREN Maria ouders J tan Velzen en N fan Teijlinger Geertruida onders E Spilhoven en J Okkerse OVERLEDEN N van Willigen 40 j ADVERTENTIÊN Bevallen van een Meisje E SCeWEMMER KoELMAN Gouda 30 Juli 1882 Na korte ongesteldheid overleed heden onie waarde Vader en Behuwdvader LODEWIJK HENRICÜS SCHOTSMAN emeritus predikant in den ouderdom van 70 jaren Dr A M PRINS L J A PRINS ScHOTSMAN G J DE JONG G Jz A W DB JONG Schotsman Gouda 31 Juli 1882 i Heden overleed onverwacht onze geliefde Moeder Mevrouw M H VERWEIJ geb VAN DER Sandk Lacoste iü den ouderdom van 75 jaar S VERWEIJ Az M P VERWEIJ geb TOLLBNS Rolterdam 30 Juli 1882 Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bij het overlyden van haren Echtgenoot betuigt de ondergeteekende namens hare Kinderen oprechten dank Wed M H KLUITMAN Gouda 31 Juli 1882 Wotsteb Dienstbode gevraagd In een klein gezin zonder kinderen wordt ten spoedigste verlangd eene DIENSTBODE als MEID ALLEEN goed kunnende Koken en last in haar werk hebbende P G Adres onder No 730 aan den Uitgever dezer Coarant BLEEEEBSENECET Er wordt GEVRAAGD een bekwame BLEEKERSKNECHT op een Stoombleekery die de machine kan draven en tevens werkzaam z n in de Bleekerg R K niet beneden 25 jaar liefst gehuwd en van goede getuigen voorzien loon naar bekwaamheid Adres onder No 732 Bureau dezer Coarant 40 Cents per HECTOLITER aan de GASFABRIEK verkrygbaar des voormiddags tusschen 9 en 1 uur