Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1882

Vrydag 4 Aognstus JN 3800 1883 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiên kan geschieden tot é n uur des namiddags van den dag der uitgave WOENSDAG en DONDERDAG Eerste VoorstellingeiL NEDERLANDSCfl standplaats Oroote Mctrkt VAN LEON PEDRO VEITH Vi VERBINDING NET TABLEAUX LEVENDE BEELDEN RAPPO MYTHGLOOISCHE BUBELSCUE EN HISTORISCHE TABLEAUX VIVANTS Getrouwe Copiën naar de grootste Meesters der Italiaansche en Vlaamsche Schilderschool zooaU van Rubens Raphael Corregio en der grootste Beeldhouwers als Thorwaldsen Canova BeDvenuto en andere uit de Grieksche en Ro meinsche geschiedenis daargesteld door het levende beelden gezelschap a la RAPPO DAGELIJKS GROOTË VOORSTELLINGEN Optreden van den heer Da SACX Snelteekenaar die in 2 a 3 minuten de grootste teekening schildert en in den korten tyd van 5 minuten een portret Les Merveilks Modernes door den beroemden Professor Robebt Boekini Onder de Artisten bevinden zich Miss JENNY PEDRO van de Artistique Zaal Conservatorium te Dresden JDe beroemde Spanjoolsche Xelegraaf draaddunser 8IGNOB CABINO HETEENICiE WERKELIJKE SLANCiENHENSCH E D M O N D O Uit het Oristal Pallace te Lionden DE WERELD ATBLBET Mr PUTRO welke 1400 pond draagt GEHEEL NIEUW De drie vliegende Mensctien NOG NOOIT ALHIER VEETOOND DE JAPAIESGHE JONGLEUR AÜLIE De geliefde en alom bekende Gymnastiek FamUie LEON VEITH De beroemde Dansers en Pantomime Troepen der Familie STAPPORTS Tot slot van elke Voorstelling lederen dag eene Nieuwe Groote Pantomime HOOFDFOOSSTELLING des avond ten 8 uur ENTREE Ie Rang 0 99 2e Raug ƒ 0 60 Se Kang ƒ 0 40 4e Rang ƒ 0 25 Kinderen Eerste Rang ƒ 0 60 Het Bureau is geopend van des morgens 12 are tot het bespreken der plaatsen a 10 Cents extra voor iedere plaats ff ZATERDAG te 2 uren Einder en Familie Voorstelling Weeskinderen en Armenkinderen hebben Vrgen Toegang bg deze Voorstelling De Directeur LEOJÜ VEITH George v d Pavoordt KUNSTHAARWËRKËR HO O O STK A A T heeft voorhanden eene fijne keuze Gouden en Zilveren werlien GRANATEN GITTEN en BLOEDKOBALEN ARMBANDEN Fijne sorteering JU WEEL EM en zeer vele voorwerpen byzonder geschikt voor Kermis Cadeaux Snelpersdrnk van A Brinkman te Goiida Lokaal TIVOLI Alle avonden An af 8 uur door een O K 0 HE S O K I O IsT geiykstaande met een Orchest van 40 personen Gedurende de KERMIS van 12 tot 3 uur MATINEE van GOUDA maakt aan zgne geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat b met z ne POFJEETJES EEAAM staat de tweede van af den Korten Tiendeweg Hg zal even als vorige jaren zooals bekend is voor een GOEDE BEDIENING zorgen want goede waar behoeft geene aanbeveling dus hoopt met een talrijk bezoek vereerd te worden BTJ SLOTEMÜOZER en Co f 09 1 v WESTHAVEN v B 199 3 O U cL a P ZILVER Hofle T eraaacier Bericht aan zijne geëerde begunstigers dat hg zooals vorige jaren wederom met zgn weiingerichte WAFËLKRAAH is geplaatst op de MARKT tegenover dei heer G Houtman Manufacturier Door de levering van de van ouds bekende BESTEWAFELEN em mgn daarvoor bekendengoeden naam is alle verdere aanbeveling overbodig Bestellingen worden aan huis bezorgd Gelieve op Naam en Standplaats te letten De oudergeteekende heeft de eer b deze zgnen geachten Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat hg geplaatst is met een op de Markt voor de Waag en met een op het stuk land bij den Ingang van de Sociëteit Ons Genoegen daartoe welwillend afgestaan door den heer G A OoDiJK en evenals bg hem aan huis te verkregen zal zga Banket Bitterkoekjes Schuine Tourons Chocolade Souflé Flikjes Likeuren Fondants Frelines Ooudsche Sprits Siroopwafelen Elerkoeken Gesneden Funsch Taartjes verder alle soorten van Gebakjes Koninginnebrood Boterbanket fleereban ket CandijkOek en verder alle soorten ran Suikerwerhen en wat verder tot het vak behoort Ouder minzame aanbeveling heeft hij de eer te zgn UEd Dv Dienaar L VAN WAKKOM Lange Tiendeweg 63 onder Directie van C SPRIET standplaats Groote Markt Woensdag eerste Voorstelling Genoemde Directie heeft een overeenkomst gesloten mat de beroemdste Artisten van Europa waaronder bgzonder zullen uitmunten de familie HIRSCH JACKLEIJ die op de voornaamste Theaters werkzaam geweest zgn Kunstgewroohten vervaardigd door de voornaamste Sohilders van Europa VOORSTELLENDE ONDER ANOEEB 1 De plechtige Begrafenis van wylen Z K H Prins Frederik der Nederlanden 2 Plechtige Huwelüks Iuzegening van 2 K H Prins Leopold van Grool Brittagne 3 Wereldtentoonstelling te Philadelphia enz TOT SLOT DE GBOOTE FANTOMHO De Markies en de JSotaris van het Doip PANTOMIME IN 2 ACTE PRUZEN DER PLAATSEN Stelles 0 99 Ie Rang 0 75 2eRang 0 50 3e ng 0 25 Raadpleeg de Strooibilletten y Directeur C SPRIET Prijs Conrant van liet Depot DER STOQUBIEfiB OÜWEIUJ DE POSTHOORN TE m EOTTEmU Gevestigd Zeugstraat No 85 GOUDA per fl per A Oost Indiesch Ceres 16 Ct 9 Ct Posthoorn Bier f 13 7 Oud Bruin 12 t 6 Belegen Gerste 11 6 t Dubb Gerste en Princesse 10 5 p kr l3Ctp Vjkr 7Ct 6 11 Enkel Gerste DIVEBSE BEBEIT p p V Amstei Bier e de Pesters Koog Go 18 ot 10 ct Pilsner i Amsterdam l20 11 Extra Stout Bass Co per flesch 15 Ct Pale Ale do 15 Munchener Lagerbier uit de wereldberoemde Brouwerji van G P8CH0RR te Muncken per fl 28 Ct per 1 Ct J H ROODE Depöthouder Green Tandpijn meer IEDERE GARANTIE verleenen wg aan hem die bg gebruik van Goldmann s Keitter Tandwater ooit weer Tandpyn krggt Hg die zjjn mond dageljjks met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zgtie tanden schoon wit en gezond tot in zijn hoogsten ouderdom S GOLDMANN en Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bij A WOLFF TJTJ T TTTni T Volkowe genszing door OüiiJU U JÜJuiN ide Bandaae Régulateurv n Dr Waersbqeks gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Antwerpen De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iraneo per post 1 50 BINNENLAND QOUDA 3 Auguitus 18B2 Het ia meermaleo gebleken dat vele ioleggers in de Byktpaatspaarbank geen juist begrip hebben ten aanzien van het byachryfen der hun toekomende renten op hunne apaarboekjea Tot toelichting roor belanghebbenden diene het volgende Jaarlijka vorden de boekjei door de inleggera aan de directie der Bijka poitapaarbank te Amaterdam geionden en wel in die maaud waarin de eerste inleg geaebied ia Heeft men b r in Mei 1882 zgn eeraten inleg gedaan dan behoort het boekje ie Mei 1883 in Mei 1881 eni aan voormelde directie geionden te worden Aldaar wordt dan de rente in het boekje bjjgeaohreven doch alleen over het laatat verloopen jaar Zoo wordt b r wanneer men in Mei 1882 het cent heeft ingelegd io Hei 1888 de raota bygeBohreven over het tgdrak ran 1882 tot en met December van laatstgenoemd jaar Dat geaohiedt omdat jaarlijks op nltimo December de rente foor alle inlagen in de Byka pottspaarbank wordt berekend en ingeschreren in de ter directie b rust Dde boeken en wel voor lederen inlegger afzonderlyk en omdat die rente wordt orergenomen op de boekjea welke door de inleggera jaarlijka aan de directie ijjo in te zenden Niettegenstaande by die jaarlijkache invalling van het rentebedrag op de boekjes het jaar wordt vermeld waarover de bijgeschreven reule loopt schijnt die aanwijtiug meestal door de belanghebbenden te worden voorbijgezien Alleen ingeval een inlegger zjjn geheel tegoed nl deo inleg met alle daarop gevallen renten wenscht te ontvangen en daarvoor aan de voornoemde directie de gebruikelijke aanvraag indient wordt het geheele renlebedrag dus ódk dat over het loopende jaar te vorderen op het boekje aangeteekecd Hel uitvoerend comité van de algemeene Xederlandsohe internationale landbouw tentoonatelling die in 1884 te Amaterdam gehouden zal worden heeft aan de bnrgemeeatera in Nederland een circulaire gezonden waarin het hunne medewerking vraagt bij t inzamelen van gelden om die tenloonatelling op een Nederland waanlige wijze te kunnen houden V 5ór 1 October worden de toegezonden inteekenlyaten terugverwacht omdat nog in dert loop van ditjaar door genoegzame medewerking de zaak veriekerd moet zijn en het comité om ateun van ryka of provinciale besturen te vragen vooraf moet kunnen wijzen op krachtig voorgaan van het Nederlaodaohe volk lelf By kon besluit no 8 ia de vergoeding aan de postambtenaren toe te kennen wegens hun bemoeiingen in zake den dienst der Kijkspostspaarbnnk geregeld Die vergoeding bediaagl kantoorsgewyze 1 2 cent voor elke inlage b per mille van het bedrag der inlagen over een geheel jaar c B cent voor eiken op 31 Dec van elk jaar aan het post byof hulpkantoor ingeschreven inlegger Die vergoeding heeft een terugwerkende kracht zoodat voor 1881 ook naar dezen maatstaf een uitkeering tal plaats hebben Uit Zevenhuizen schrijft i oua dd 2 Ang De drukte op de bouwakbrs neemt bij den dag toe Het dorachen van het koolzaad ia zoo goed als afgeloopen Deze arbeid ging onder begunstiging van goed weder naar wensca daar de opbrengtt vry aanzienlijk was gemiddeld 30 HL per HA Ook het vlas dat reeda afgesneden ia geefi redenen tot tevredenheid De wintergerat gaf een goed beschot zoowel van korrel ala van stroo Thans ia men bezig met het maaien der rogge welk g nu ook veel belooft Voor het eerst heeft men dit jaar een proef genomen met het verbonweii van maanzaad Deze nieuwe teelt staat er nitmnatend bij Rekent men na bierbij dat de kooioogat ook meegevallen ia en dat er nóg overvloed van grat in de wei staal dan hebben de landlieden alle redenen tol tevredenheid Doch er komt nog een jammer bij Onze boeren hebben erg het land aan de vogelbescherming Zy zien maar al te wel hoe het getal dier lustige zangers by deo dag toeneemt en hoe hun t veld staande tarwe by d dag vermindert Van sommige stukken is de hoeveelheid tarwe wel tot op de helft door dez nutlige de boeren zeggen schadelijke schepsels vernield Hel tal lang duren eer onze boeren lid worden van een vereeuiging tol bescherming van vogels De Beeuwijkaohe kermis vangt aan den 7 Augustus en eindigt den II Augustus daaraanvolgende Er heeft lioh te Nienwerkerk a d IJael een Commiasie gevormd welke eerstdaags van plan ia een harddraverü van paarden te honden De afd der H Maatschappij vau Landbouw Nienwerkerk a d IJsel en Omstreken in December 1881 orgerioht hield Woenadag haar tweede vergadering Het bleek dat zij levensvatbaarheid bezit Van de 44 leden waren opgekomen 2S De voorzitter de heer G van Reeuwyk die volgens opgemaakt rooster moeat aftreden werd bij acclamatie herkozen en tot beatuuralid in plaats van den heer A van der Ham die niet herkiesbaar was werd benoemd de heer J ë van Voorlhuijsen secretaris der gemeente Dinsdag werd te Arnhem de algemeene vergadering voortgezet der Nederl Yereeniging voor locaalspoorwegen en tramwegen Besloten werd dat de Vereeniging zich vooreerst niet zal inlaten met het aanleggen van lij oen maar zich zal inrichten om een deskundig advies te kunt en uitbrengen over de levenavatbaarheid van een ontworpen lyn De vraag Wat kan de Ver doen tot leniging vamj etj ot van tramwegbearobten in geval van ziekte W W of ouderdom werd in handen van een L H siïai5ft gesteld om er rapport over uit te eSsS Het voorstel om een weekblad op te ïi m het orgaan der Ver zal zijn werd aangenomen Als plaats waar de volgende verg zal gehouden worden werd ten slotte Breda aangewezen De stoomtram der Ned Bijnspoorweg maatschappij tusschen den Haag en Soheveningen vervoerde gedurende de maand Juli 11 184 448 passagiers tegen 154 733 in 1880 en 187 787 in 1881 Wanneer men het ongunstige zomerweder injaanmerking neemt is het aantal dezer maand niet onbelangrijk te noemen ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte fl Wzoaderiyke Nommers VIJF CENTEN De 12e openbare uitvoering van het Nederl Gym aatiekverbond heeft te Eoermond phiats gehad Buim 400 turners namen er aan deel Het 4de congres van leeraars en bestuurders van inrichtingen van blinden dat te Frankfort gehouden ia heeft de medaille van verdienste toegekend aan den oudzeeofficier den heer Oorver Schuyt te Sneek voor het uitvinden van een schrijfmaphine voor blindgeworden personen waartoe hij zelf behoort en die algemeen zeer de aandacht trok Aan de afdeeling Nederland werd de zorg voor de uitreiking van deze onderscheiding opgedragen in baar eerstvolgende vergadering Naar men verneemt heeft de Salvage Attoaatio te Londen aan den minister van marine aangeboden te beproeven bet wrak de Adder te lichten Van andere zijde verneemt men dat de duiker Weltevreden die de Adder gevonden heeft den minister van marine heeft aangeboden het wrak tegen een belooning van f SOOO op het strand te brengen welk aanbad echter niet is aangenomen In zijn artikel over de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij in de jongste aflevering van da Economist schry ft de heer J J van Kerkwijk aan het slot het volgende over de algemeene spoorwegpolitiek in Nederland Ala spoorwegman zoude ik het voorzeker toejuichen dat al de spoorwegen in ons land in één hand kwamen maar het publiek zou er het slaohtoifer van worden en op allerlei wijze worden geëxploiteerd ongetwyfeld zou ook de spoorweg minder goed dan thans geëxploiteerd worden Byna alle verbeteringen faoiliteiten reductiën enz zijn het gevolg van concurrentie Men heeft slecbta te denken aan de retonrbilletten de opheffing der 20 pCt verhooging voor de sneltreinen de 3e kl rytnigeu in de meeste sneltreinen enz Waar concurrentie bestaai wordt het publiek het beat en het goedkoopst bediend getuige Botterdam Anuterdam vergeleken met streken waar geen concurrentie van spoorwegen onderling is Neemt de concurrentie weg en terstond vervallen de faciliteiten die niet noodig zyn ter bekamping van het vervoer te water Het is wellicht wenschelijk dat in ons land de exploitatie van het ee f ander spoor eglyntje plaata hebbe door een der dn groote maatschappijen Eenheid van beheer moge tegenover het buitenland soms allernuttigst werken de ondervinding in andere landen b V België üostenryk enz opgedaan leert dat meu niettegenstaande de hevigste conourreutie in het binnenland toch als éen man tegenover het buitenland kan staan mits onder de maatschappijen er geen is die waar er iets by te verdienen ia liever de buitenlandsche belangen dan de collectief Nederlandsche belangen behartigt Zulk een rol moge een maatsehap y een ly d lang kunnen volhouden zy loopt eindelyk uit ten nadecle dier Maatschappij zelf Men zou evenwel zeer verkeerd handelen indien men om de kans van zoodanige handeling te voorkomen alle voordeden van de concurrentie ophief door de exploitatie van al ouze spoorwegen in éen hand te brengen Integendeel moet men alles in het werk stellen om eenheid tegenover het buitenland te doen samengaan met eerlijke concurrentie onderling Het belang van het publiek vooral van den handel eischt dringend dat de spoorwegen in ban