Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1882

den i jn van Teraohillende maatsobappgen die elkander conoarreutie aandoen Gaarne erkennen wg dat deie toeatand niet aangenaam is voor de apoorwegdireotién telven en nit een teobnisoh spoorweg oogpnnt eenbeid van beheer irellioht aanbeveling ton verdienen De spoorwegen moeten evenwel dienen Toor het belang van het publiek eu niet voor dat van de direcliën Uit een overeioht van het verslag over den landbouw in 1880 opgemaakt door den heer C J M JoDgkindt Coninoic directeur dei rykslandboawsoliool te Wageningen en uitgegeven door het depart van waterstaat blgkt dat iu Nederland worden aangetroffen ongeveer 772 300 h a woeste gronden 133 400 dito wateren als vaarten plassen mperasseti en rietlanden 417 000 dito dijken eu wegen 90 900 dito onbelaste grond 28 000 dito bebouwde gronden 6100 dito luslgronden 863 000 dito bouwland 1 126 300 dito grasland weide en hooiland 28 000 dito tuin en warraoeierggroud 24 100 dito boomgaarden en kiyeekergen en 223 300 dito bosoh Omtrent het Arboretum te Bassum deelt Semptrnrau mede Ongeveer drie jnar geleden werden door de Afdeeling l Gooiland der Nederl Maatschappij voor Tuinbouw en plantkunde plannen beraamd om ie Bussum een Arboretum op te richten dat is ecu 100 volledig mogelyke verzameling van alle houtgewassen die in ocs land voorkomen of in cultuur gebracht kunnen worden zoowel sier woud en vruchtboomen als heesters conifeeren en rozen Het groole nut van dergelgke verzameling is duidelijk als men bedenkt dat de planten daar aanwezig met de meeste zorg behandeld en zoo min mogelijk verpoot worden zoodat men elk gewas in zgn volle ontwikkeling kracht schoonheid en eigenaardigen vorm kan leereu kennen hetgeen op een boomkweekerij waar voor den handel gekweekt wordt niet altgd het geval is Het Arboretum te Bussum zal een leerschnol en vraagbaak worden voor allen die belang stellen in tuinbouw en houtoultuur en naar wg hopen meer eenheid brengen in t gebruik van de botanische namen der planten meer zekerheid geven aangaande hare benaming Twee bekwame boomkweekers de heeren J J Jurrissen te Naarden en D Wattes te Bttssnm hebbeu zich belast met de leohnische en wetenschappelijke werkzaamheden welke dus aan alleszins bevoegde handen zgn toevertrouwd Verschillende omstandigheden hebben evenwel de uitvoering van dit sohoone plan vertraagd zoodat eerst in den loop van het vorige jaar een deel der bestemde terreinen en sedert kort de koninklijke goedkenring op de statuten zijn verkregen Thans evenwel zal de Commissie dit gedeelte doen beplanten waardoor Nederland binnen korten tgd in het bezit zal zgn van een Arboretum ten minste indien beminnaars van tninbouw en plantkunde het hunne bgdragen om deze inrichting te steunen en in stand te doen blgven Men schrijft uit Edam aan de iV X Ct De Amerikaan is weder in deze streken Wie kg is Hg schgnt wel een geheimzinnige te wezen Iedereen kent hem als den Amerikaan maar zgn naam weet niemand Na reeds eenige jaren aaneen bezoekt hg om dezen tijd Noon Hollsnd Hij vefschgnt geheimzinnig Zijn fraaie slanke gestalte met die helder blauwe oogen die iets smaohtenda londeo hebbeo als ig niet zoo hoog opengeapalkt waren en voortdurend in t rond speurden met dat stereotype lichtgrgze kostuum en dat kleine grgze mutsje op t hoofd gg ontmoet hem overal Heden in deu Farmer morgen iu den Schermer dan git hg door den Beemster om straks plotseling te staan op de Hoornsche koemarkt of nog verder op ergens in t Noorderkwartier En hij verdwgnt ven geheimzinnig maar niet zonder overal gevoelige sporen achter te laten gevoelig in de weide van den boer wiens schoonste koebeest hg scheidt er bezwaarlijker van dan van jgn kloeke dochter iu den koppel ontbreekt gevoelig in den zak vun den boer die zwaar beladen is met fpouden Dat doet de Amerikaan Waar is hg P Terwgl ge u even omdraait in aw hooiland om ren Zweedsche lucifer aan Ie steken en tegen de wind te beveiligen staat hg eensklaps daarnaast op uw weide en heeft onraiddellgk een koe bg de hoorui Hoeveel dat vraagt hg op teemerigen toon En vóórdat hg er iets van begrijpt wendt hg zich driftig tot zgn tolk die achter hem aan komt kruipen als zgn schaduw ati Urn meer niet De tolk verhaalt a dat dit heer is den Amerikaan die telken jare in Noord Holland beesten komt koopen van he ware Noord HoUandsoh Friesche slag om het Amerikaansehe ras te verbeteren Ben koipoone van den tolk zegl a genoeg Gg moogt gemat een goeden prijs vragen Als boer zijnde overvraagt ge altijd maar na nog iets racer dan anders zoo u Amerikaan kan wel wat missen I En gg lacht in nw vuistje omdat bij gek genoeg geweest is juist dien mageren scharminkel beet te pakken Indien gg u straks maar niet bedroeft wanneer gg begint te begrijpen dat hg met zgn arendsblik juist de beste voorlteelster en melkgeefsler heeft uitgezocht Die Amerikaan I hg lijkt wel dul Gaf hg niet leshmdard galden voor vijf onnoozele kalrers die pas twee cn vgftig weken telden Wat een gel l heeft die man I Reken eens aan hg logeert nu al zes weken in het logement te Purmerend dat is lederen dag zooveel Hij rijdt heel Noord Hollaud door gisteren was t driemaal inspannen dat kost geld En dan die tolk Nu hij vertelt t je uiet hg is leep maar pas opl k wou dat mijn vader mij ook Engetsch bad laten leeren Manr te drommel wie is dat Die man kwam altgd alleen nu heeft hij voorwaar een vriuw bg zich Zijn geheimzinnigheid rijst Die vrouw een kleijie Amerikaansehe met een keurig blauwfluweelen keurslijfje en een stroohoedje och om te stelen is een gare Op zgn kamer houdt zij de boeken Maar wat doet zg nu Daar staat zij op een geringen afstand van de koe die hg bg de hoorns gepakt heeft en haalt fluks een langwerpig boekje uil den zak ziet het dier scherp ann en krabbelt wat in haar boek All rigUl Al klaar zegt de tolk De geheimzinnigheid stijgt nog hooger Straks worden al de beesten geleverd te Purmerend aan den stal De lange Amerikaan staat op zgn post Ho loept hij met een langen rek den stalknecht toe i e het beest naar binnen wil brengen Daar haalt hij uit zgn borstzak een langgwerpig boek opent het zoekt op de eene bladzgde dan op de andere legt eindelijk den vinger op een derde Met kalmen blik monstert hij het dier dan nog een blik op het boek eu aM righl Het beest is waardig den stal binnen te treden De geheimzinnigheid heeft nu haar hoogsten graad bereikt Gosterdunk daar heb je zoo waar het beest roept de melkmeid uit die gewaagd heeft even over zgn schouder te kijken Handig niet waar om zoo maar even een koe te portretteeren Men kan niet weten De Noord Hollandsche boer is gauw Maar den Amerikaan is hem te vlug af Een drommels wgf heit ie Wat dunkt U van zoo n praotisch echt Amerikaansch huwelijksreisje Zóó verstaan ze de kunst om t nntlige aan t aangename te verbinden Die Amerikaan is een man van wien wat valt te leeren Hg verbetert ün veestapel het koste wat het wil Goed succes vnend Maar neem toch niet al ons vee mede Uw getal klimt nn reeds tot verscheidene honderden Het volgend jaar moogt gg anders gerust terugkomen en breng haar dan weder mede t jonge wgf je dat zich zoo onmisbaar weet Ie maken Moet zg dan tehuis blgven Nul dan zjllen wg u recht hartelgk feliciteeren All right Een beroemd Daitsch harpvirtuoos de heer Johann Dubez maakte onlangs een kunsireis door het Oosten en werd ook te Konstantioopel door den sultan ontvangen Dezen scheen hg zoo goed te bevallen dat hij uitgenoodigd werd een concert in den harem te geven Dubez gaf van dit concert bet volgeode relaas Nog slechts zelden hebbeu de poorten van den harem zich voor een kunstenaar geopend en ik geloof dat ik deze eer voornamelgk te danken heb aan het feit dat de harp de guitaar en de cither in het Oosten zulke geliefkoosde instrumenten zgn Ik kan niet ontkennen dat de eigenaardige voorbereidingen tot mijn intocht in den harem mijn pols heftig deden slaao Toen ik aan het paleis kwam werd ik door twee reusachtige eanuchen ontvangen die dadelijk weer de poort sloten Daarop ging het trap op trap af terwgl zelfs de blikken mijner oogen gecontroleerd werden kwam ergens een aardig meisjeskopje te voorschijn dan moest ik dadelgk blgven staan en mocht ik niet verder gaan voordat het allerliefste kopje onzichtbaar was gemaakt Eindelgk kwamen we in een groote schitterende zaal welke toen ik binnenkwam geheel ledig was Een derde gedeelte van deze zaal werd voor mg ingericht de verdere ruimte was voor de dames Doch eerst werd er nog een hek tnsschen in grplaatst en bovendien werd mijn appartement hel verlicht terwijl het overige twee derde duister werd gemaakt zoadat mgne toehoorderessen mij zien konden en ik van hen slechts heel weinig zag Daarop mochten de dames binnenkomen Hare nieuwsgierigheid dreef allen ualtturlyk terstond naar het hekwerk om de instrumenten te zien Ik hoorde de zgden kleeden ruisohen en zg schitterden mij tnsschen de latten van het hek door toe Bood geel groen wit en vooral blauw wemelde mg tegen en ik zag handjes vol schitterende ringen O wat bonsde mijn hart Hoe ik gespeeld heb weet ik uiet meer maar het moet zeldzaam gevoelvol geweest zijn De dames schenen ook tevreden want ik moest drie uur lang spelen Een barer liet mij vragen of ik daar ik uit het hoofd speelde geen noten kende ik liet antwoorden een beetje Toen het ooncert uit was werd ik even geheimzinnig en zorgvuldig als ik gekomen was van het salon naar de straat teruggebracht Te Pargs is iemand in hechtenis genomen die zijn beroep maakte van het schrijven van uaamlooze brieven aan Fargsche kooplieden Hij zond hun briefjes van den volgenden inhoud Vs zeg alles indien ge niet 100 francs zendt onder het adres J L poste restante Verscheidene personen zonden geld maar een koopman gaf de zaak aan bij de politie Toen de schrijver aan het postkantoor kwam om te hooren of er iets voor J L was gekomen vond hij een polilie agenten die hem medevoerden Hij bood aan al het geld aan de armen te geven indien men hem losliet De kook en huishoudschool der Vereeniging van landbouwers in Lucern levert zulke goede resultaten op dat ook iu andere Zwitsersche kantons dergelijke scholen zgn of worden opgericht Het onderwgs omvat de volgende zaken I De kookkunst onderricht in de belangrgkste voediagsmiddelen vooral in betrekking tot de waarde voor gezondheid en voeding speciale lessen over melk en haar gebruik het aanplanten der voornaamste groenten de vuurhaard en het keukengerij brandstoffen bewaring van spgzen rocken van vleesch toebereidiug der voornaamste spijzen en dranken soepen koffie gebruik der overschatten het koken en wel het verschaffen eu toedienen eener eenvoudige maar gezonde en krachtige spijs II Het wasscheo onderwgs in het wasschen eu bezorgen der wasoh alsmede in het gebruik der waschmachines III Hygiéae en ziekenverpleging IV Administratie het houden van een huishoudboekje Het onderwgs wordt gegeven door een geneesheer een onderwgzer en eene bekwame keukenmeid onder toezicht eener knappe buiivroaw Waaghalzerij heeft in de Alpen weder aan twee menschen hel leven gekost Een Engelschman professor Balfour trachtte ofschoon gewaarschuwd dat de toestand van de sneeuw gevaarlgk was verleden week met slechts een gids de Aiguille Blanche Ie bestggen eene nog maagdelgk gebleven plek van het Montblanogebergte Men heeft nadat men de beide mannen dagen lang vermist had hunne Igken met het louw aaneen gebonden aan den voet van den Penterelgletscher teruggevonden Een der twee is vermoedelgk uitgegleden eii de andere heeft hem niet kunnen houden Minstens twee gidsen waren er noodig geweest voor lalk eene bestgging Op den Nufenen pas lussohen Airoio en Obcrge stelen heeft men nu ook de lijken gevonden van de twee Geneefsche studenten die in Octol er jl daar onder een sneeuwstorm verdwaald en omgekomen zgn In een vlugschrift getiteld Over de kenmerken van desertie wijst de luitenant G J W Koolemana Beynen op de ongerijmde bepalingen welke in dit opzicht bg ons misschien bg de meeste legers bestaan Een soldaat die na afloop van dienst met den stoom tram van Breda naar Geertruidenberg gaat en daar zgn moeder bezoekt is deserteur Een officier die zich zonder verlof een uur van zgn korps verwgdert wordt gecasseerd eu eerloos verklaard Een kavallerisi die een weddenschap aangaat in vier uren heen en weer te rijden met ign opgetuigd paard krijgt zeven jaar kruiwagenstraf enz Al deze straffen worden niet toegepast omdat 4 militaire rechters zeer goed inzien dat de bedoeling en niet de letter van de wet moet worden gevojgd maar de bepalingen bestaan toch en zijn voor verschillende toepassingen vatbaar De schrgver deelt zgne beschouwingen hierover mede en hoopt dat zg tot leiddraad zullen strekken voor eene zooveel mogelijk gelgkvormige behandeling van deze zaak Met dat doel heelt hg zijne bij Broese en Co te Breda verschenen brochure opgedragen aan allen die rechtsmacht bezitten over de militairen Buitenlandsch Overzicbt De Fransche bladen zijn opgevuld met beschouwingen over den val van het Kabinet de Freycinet ten gevolge der verwerping van het Eaiyptisohe krediet van 91 j millioen fr Over het algemeen schrijven zij de nederlaag toe aan de weifelende houding van het kabinet dat in halve maatregelen zgn heil zocht De ontzaglijke meerderheid welke in de zitting der Kamer van verleden Zaterdag zich daartegen verklaarde bestaat voor drievierden uil voorstanders van algebeele onthouding in de Egyptische aangelegenheden zegl o a de France en slechts voor een vierde u t hen die volledige interventie wenscheu Gambettislen De stemming der Kamer beteekent dus volledige onthonding van elke tussohenkomst in Egypte Üet betrekking tot de ministerieele crisis wordt ug fl O geseind dat verscheidene personen jooals de heeren Brisson Le Roycr Léon Say Joles Ferry en anderen eergisteren bg den preliileDt der Republiek ontboden zijn Tol dusver lohijnt hg echter aan niemand de taak te hebbeu opgedragen om een nieuw kabinet samen te stellen sn de Frank Zeitung wordt uit Weenen geseind jsl op het initiatief van Duitschland lussohen de BOgendhedeo onderhandelingen worden gevoerd over hel instellen van een Kuropeesch orgaan tol vertekeriug van het verkeer op het Suez kanaal Alle belanehebbenden bij do Suez scheepvaart zouden uitleaooaigd worden van dil lichaam deel uil te maken in de eerste plaats naast de groote mogendheden Spanje Nederland en Griekenland De Conferentie Ie Konslautinopel zou zich reeds in eene der eerste litliugen met dat onderwerp bezig hooden Te Weeiren werd geloofd dat het plan kanf van slagen had en hoopte men vooral dal de Porie hare toestemming zou geven In bet Britsche Lagerhuis verklaarde sir Charles Dilke dat de mogendheden lot den Saltan hel gemeenschappelgk verzoek hebben gericht om een proclamatie uit te vaardigen waarbij Arabi pacha tot rebel verklaard wordt Verder deelle hij mede dal de heer Ouoii de Russische gevolmachtigde ter Conferentie te Konstantiuopel in last hud ontvangen om zich weder bg de Conferentie aan te sluiten BIgkens een telegram uil Kanstantiuopel wil de Porie Arabipacha wel tot rebel verklaren maar eerst nadat de Turksche troepen in Egypte zijn aangekomen en naar bevind van zaken Hierover is lord Dofferin de Britsche amoassideur te Konstanlinopel het met den Sultan niet eens hoewel hij verklaarde met genoegen te bespeuren dat de Sultan eene andere houding aannam De onderhandelingen worden voortgezet en de hoop op eene bevredigende schikking is volgens deze depêche niet nitgeslolen De Dailji Netel wit intusschen welen dat Engeland de medewerking van Turkge ook nog af haokelijk maakt van de voorwaarde dat hel Turksche expeditiekorps onder bevel zal staan van sir Garnet Wolseley den Britsqhcn opperbevelhebber Men denkt dat het Parlement tegen 16 of 17 Augustus zal Kunnen uiteengaan tenzij het Hoogerhuis het tgdslip vou de verduging der zittingen ver rage door in het wetsontwerp op de achterstallige pacht in Ierland diep ingrgpeade wijzigingen te brengeo Gelgk wgWda mededeelden is de stemming in het Hoogerhuis niet gunstig ten opzichte van dil oulwerp Beeds is eene niet onbelangrijke wijziging door lord Salisbury voorgesteld en door het Huis aangenomen Het Lagerhuis nam het voorstel ann betrefiende verhoogiug der inkomstenbelasting om daardoor de kosten der expeditie van Egypte le vinden De beer Gladstone verklaarde dat op vragen betreffende zending van Turksche troepen door de Regeering niet zou geantwoord worden omdat men het oog niet over de noodzakelgkste voorwaarden eens was Hel Huis nam verder het voorstel aan dat de kosten welke op het zenden van het Indische contigenl naar Egypte vallen door Indië gedragen zallen worden Laatste Berichten Parijs 2 Augustus Het móÊk bevestigd dal vgf ministers vau bet demissionaire Kabinet in het nieuwe ministerie zullen overgaan omtrent de overige nieuwe ministers is nog niets bepaald De heer Duclero is op bet Elytée geroepen eo tal heden avond eene bgeenkomst hebben met den President der Republiek Londen 2 Auguslns Generaal sir Garnet Wolseley is gisteren middag met cavalerie en troepen van d garde aan boord van de stoomboot Calabria gegaan om naar Egypte le vertrekken KEXXiSGEriMG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Dirtcte Belastingen enz te Rotterdam p den 3i Julij 1882 is eieonloir verklaard een Kohier van het palenlregt dienst 1882 83 wgk O tot en met T Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld iu banden van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingoot de termgn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 2 Augustus 1882 De Bargemeestcr voornoemd LUIJTBN L B MABETBEBICHTEM QOUda 3 Augustus 1882 Wegens de kermisdrukte ging de handel in granen vrij ongeregeld Goede tarwe evenwel blijft vast in prgs en moest voor eerste kwaliteit Zweeuwsche lol ƒ 13 besteed worden Gewone Zweeuwsche en goede Poldertarwe brochl ƒ 11 60 a ƒ 12 26 op afwijkende noor gewicht eu kwaliteit Rogge waarvan weldra nienw gewos verwacht wordt als voren ƒ 7 a ƒ 7 50 Gersl weinig getoond en zonder prgsverandering Haver 4 25 a ƒ 4 7 naar kleur en gewicht Erwten en Boenen zonder baudel De veemarkt met gewonen aanvoer den handel in olies vlug varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 ct per half kilo magere varkens en biggen traag te verkoopen vette schapen en lammeren traag le verkoopen Kaas aangevoerd 84 partijen handel gewoon le analileit van ƒ 29 a 32 2de naliteit ƒ 25 S ƒ 28 Noordhollandsche 27 a ƒ 28 Goeboter ƒ 1 40 o ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 20 ü ƒ 1 30 16 AUGUSTUS a s GROOTE KAASMARKT Kaas iioteering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 84 partgeu le kwal ƒ 27 50 a ƒ 31 2e kwal 26 ra 27 Handel gewoon BurKerlijke Stand GEBOREN 29 Juli HcDdrill lacobDi onden H Blok eo C H Bok 2 Aug Johaiuia CbristiDS onAtn A Maiji eo C Lapaer OVERLEDEN 81 Juli L H Schiitimra 70 j 1 Aug 1 Nieveld 7 j 2 F SUlenlierg 60 j GEHUWD I i Aag G HecrkcDS en 1 Simmen E van Hattcol eo A vlo der Spelt J aD Nas en E van der Strigt J Flauderhyo au J M Mulder F Tempelmao eu T BeDoi B Teramitten ao P Blok P J Heeuela en W J van Lueaeii O Twigt en P M Verblaauw J de Jong en M C Goudrlaan 1 25 JARiaE TAK Besnard Schoi EN Rosalie Wilhelmina Onstenk Gouda 5 Aognstos 1882 Receptie Zondag 6 Ang ADVERTENTIEN Getrouwd HENDRIK A F MOLENAAR EN MAGDALENA GRET8ER Padang eiland Samatra 20 Jnni 1882 Na korte ongesteldheid overleed heden onze waarde Vader en Behuwdvader LODEWLJK HENRICU8 SCHOTSMAN emeritus predikant in den ouderdom vau 70 jaren Dr A M PRINS L J A PRINS Schotsman G J DE JONG G Jz A W DE JONG Schotsman Gouda 31 Juli 1882 Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van hunne geliefde Zuster Behnwdzuster en Tante Mejuffrouw D VAN VEEN betuigen de omlergeteekenden hunnen hartelgken dank J P D VAN VEEN Predikant te Eerbeek 3 D BUK P SAÜERBIEB F J SAÜERBIBR Rik Voor de vele en hartel ke bewezen van deelneming ontvangen bjj het verlies onzer Ueveling WILHELMINA CORNELIA betuigen wfl onzen dank J POST VAN DEB BURG W C POST TAN DEE BURG Meück Bg akte den AUGUSTUS 1882 ten overstaan van den Notaris W J PORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda verleden is de Vennootschap tusschen de Heeren MICHIEL JACOB VAN BOLHUIS HOITSEMA en ABIE WIJNANDIS VAN DEE KLEUN te Gouda betrekkelgk het fabriceeren van en den handel in Garen Touw en aanverwante Artikelen en zoodanige andere Artikelen als zij in gemeenschappeiyk overleg raadzaam zonden oordeelen ba akte den 20 NOVEMBER 1880 voordenzelfden Notaris verleden onder de Firma Van der KLMIJN ék Co aangegaan met den 1 AUGUSTUS 1882 ontbonden en bepaald dat de vereffening der nog loopende zaken door den Heer MICHUEL JACOB van BOLHUIS HOITSEMA zal geschieden Zullende de zaak onder dezelfde firma door gemelden Heer MICHIEL JACOB van BOLHUIS HOITSEMA voor eigen rekening worden voortgezet ÏTÏEÏJWÊ BESSENJENEVEE 80 ets per Kan 65 Flcsch by SLOTEMARER comp HH Leden der Sociëteit OJVS GJBJVOJBGUN wordt bg deze bekend gemaakt dat het zoogenaamde Nieuwjaars en Kermiswenschen onder welken vorm ook door mgne bedienden van af heden is afgeschaft De Kastelein De ondergeteekende heeft de eer bg deze zgnen geachten Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat hg geplaatst is met een op de Markt voor de Waag en met een op het stuk land bij den Ingang van de Sociëteit Ons Genoegen daartoe welwillend afgestaan door den heer 6 A OcDiJE en evenals bg hem aan huis te verkrggen zal zga Banket Bitterkookjes Schuine Tourons Chocolade Souflé Flikjes Likeuren Fondants Frelines Goudsche Sprits Siroopwafelen Eierkoeken Gesneden Punsch Taartjes verder alle soorten van Gebakjes Koninginnebrood Boterbanket fleereban ket Candijkoek en verder alle soorten van Suikerwerlzen en wat verder tot het vak behoort Onder minzame aanbeveling heefb hij deeer te zgn UEd Dv Dienaar L VAN VVAI KOM Lange Tiendeweg 63 ADVEUTE TIEM in alle Binnen en Buitenlandsche Cou ranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda