Goudsche Courant, zondag 6 augustus 1882

SPAARBANK te GOUDA Zaterdags ö en Maandag 7 Augf e k zal het Bestuur gfeene avondzittingf houden doch daarvoor in plaats Maandag 7 dezer s middag s van 12 1 ure gfelegfenheid gpeven tot inbreng en terugfvraagf van gfelden l amens Commissarissen der Spaarbank alhier KIST Voorzitter RÜIJTER Secretaris Zondag 6 Angtistos 188S N 2801 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad tioor Gouda en Omstreken De inzending van adTerteatiën kan geschieden tot één uar des nmiddass i n den dag der uitgave VRIJDAG en ZATERDAG CjToote Voorstellingen NEDERLANDSCH VAN LEON PEDRO VEITH O B O O T E M A B K X mm PR06RAMM4 ËN PANTOMIME HOOFOrOORSTELLINO dea acoiids Un 8 uur ENTREE Ie iUng ƒ O 99 2e Bang ƒ 0 60 3e Kang 040 4e Bang 0 25 Kinderen Eerste Rang ƒ 0 50 Het Bureau is geopend van des morgens 12 ure tot het bespreken der plaatsen a 10 Cents extra voor iedere plaats VRIJDAG namiddag 2 nur Gratis Voor stelUng voor Kinderen der kostelooze Scholen te Gouda MT ZATERDAG te 3 uren extra Einder en Familie Voorstelling Ie Rang ƒ 0 50 2e Rang ƒ 0 25 3e Rang f 0 15 De Directeur LMoy miTB Nieuw Nieuw Voor de Eerste maal in Nederland JDe PHONOGBAAI of SJPBEHKen SCHBIJFMACHINX van Professor EDISON te NBW YOBK uitgevonden Standplaats MARKT tee enover de Tent van den Heer SALVA Nieuw Nieuw PIERRE GIJBELS is gearriveerd met een groote Collectie Byouteriën Qalanteriën en Farf umeriën HAVTM NOUVBAVTMS staande op den Eattensingel over den heer Stembach en verkoopt tot Woensdag 9 Augustus Mj vleiende met een druk bezoek vereerd teworden Hoogachtend Uvi Dw Dienaar PIERRE GIJBELS Lokaal TIVOLI Alle avonden van af 8 unr door een OK OüESTR IOlSr geiykstaande met een Orchest van 40 personen Gedurende de KERMIS van 12 tot 3 nur ni A T I w é E STEDELUE MUSEÏÏM VAK OUDHEDEl f Op ZONDAG 6 AUGUSTUS e k zal het MUSEUM s namiddags va n 4 6 unr weder voor den verminderden prijs van 10 Cents de persoon voor een ieder toegankelgk zgn De commissie BTJ v SLOTEMAHER en Co 1 v v V WESTHAVEN V B 199 Cr O u d a BLEEKERIJ DEEIJZEmEHOOP De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat zg zich in de Boelekade Wijk E 68 te GOUDA HEEFT GEVESTIGD hopende door eene nette en prompte bediening het vertrouwen zich wbardig te maken De Wa schen worden naar verkiezing NAT of DROOG te huis bezorgd Hoogachtend H M HOUDIJCK geb PEETERS Prijs ConrM 7an het Depot DEE STOOIISIEBBSOITWESIJ DE POSTHOORN TE aOTTMM Gevestigd Zeugstraat No 85 GOUDA per a per fl Oost Indiesch Ceres 16 Ct 9 Ct Posthoorn Bier 13 7 Oud Bruin 12 6 Belegen Gerste 11 6 Dubb Gerate en Princesse 10 5 p ltr l3Ct p 7 kr 7Ct Enkel Gerste 11 6 DIVEESE BIEEEN P fl p V fl Amstel Bier c de Pesters Koog Co 18 ct 10 ct Pilsner l Amsterdam l20 11 Extra Stout Bass Co per Vj flesch 15 Ct Pale Ale do 15 Munchener Lagerbier uit de wereldberoemde Brouwer van G PSCHORR te Munchen per fl 28 Ct per fl 14 Ct J H ROODE Depóthouder PAAEDEITSPEL onder directie van de Heeren BLA tS en COHE standplaats over de Waag op de Markt te Gouda Eerste Voorstelling op DONDERDAG 3 AUG s avonds ten 6 unr Groote Avondvoorstelling ten 8 uur en verder gedurende de Kermu dagel ks twee Voorstellingen Prgzen der plaatsen l Rang 99 Ct 2 Rang 75 Ct 3 Rang 50 Ct 4 Rang 25 Cent Kinderen 1 Rang half geld ar VRUDAG 4 AUG extra Kinder en Familien Voorstelling ten 2 ure waarin zullen werkzaam zgn gedresseerde T gerhonden Ponnies en Geiten en een liefel ke Kinder Pantomime de Honte Cavalerie manoenvers te voet en te paard zeer liei voor kinderen Prezen der plaatsen voor de Kinder Voorstelling als gewoonte behalve kinderen beneden de 10 jaar betalen zy op de 1 2 en 3 Rang half geld Directie BLANÜÖ en COHEN BLEEZEBSENECHT Er wordt GEVRAAGD een bekwame BLEEKERSKNECHT op een Stoombleekerg die de machine kan driven en tevens werkzaam zgn in de Bleekerg R K niet beneden 25 jaar liefst gehuwd en van goede getuigen voorzien loon naar bekwaamheid Adres onder No 732 Bureau dezer Courant Prof Perg rer d Alion H AAR EXTRACT Geheel eenig in zyn samenstelling en afwekend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nienwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugeiü Pr R per flacon met gebruiksaanwgzing 40 ct Verkrflgbaar in de onderstaande depots Wed N Sander Leiden W Liglhelm Vuorbarg A Bog Berkel Wed Bosman Gonda A Frius Zeveuhnizen Wed G Wilhelmu Woerd lALF VAN HET ROODE KRUIS MET TESS TOT BASIS In velnlge dagen van alle soorten vm Stelllite wonden £ fandwonden kwaadsappige zwêerën spTetOD van den tepel liuld en kankerachuge aindneningafc ma Men wacbta dch voor namaak sarar w alu ooioi AppiuiiM Te s Hag e Snabilié Apoth Snelpersdruk van A Bbikkman te Gonda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prgs per drie maanden is 1 25 irauco per post 1 50 fj j Ter voorkoming van misverstand zjj bii deze herinnerd dat het BUREAU der GOVUaCHB COUBANX voortdurend blgft gevestigd Langpe Tiendewegf D 60 terwjjl de DRUKKERIJ dezer Courant gevestigd blgft MOLENWËRF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voorde Administratie moeten bezorgd worden ophet Bureau Men wordt verzocht geen brieven voor de Redactie aan particaliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BDTIJENLAND GOUDA 5 Auguslu 1882 Voor de al emeeue tentoonatelling bg geleKenheid an de alhier te honden algemeene vergadenni Tan de UoUandicfae Mastacbappy van Landbouw il bet volgende programma Taatgesteld Aangifte van inzending i6ót 17 Augoatna Zaterdag 2 September 1ÓÓI s middag 12 unr ontvangst akJcerbonw voortbrengselen houtteelt en werktuigen Maandag 4 September vdór s middags 12 uur ontvangst tuinbouiv bloemkweekery en suivel Dinsdag 6 Sep tember beoordeeling der voortbrengselen en werktuigen Woensdag 6 September vóór s morgens 10 uur ontvangst tafelbl emstukken en bonquetien opening der tentoonstelling s middags 12 unr Donderdag 7 September opening der tentoonstelling s norgens 10 unr algemeene vergadering in de sociëteit Beunie ten 12 uur gemeenachappelyke maaltgd in de sociëteit Ons Genoegen teu 5 i uur Yrydag 8 September vóór s morgens 1 0 uur ontvangst hengsten en stieren alamede de melkkoeien bedoeld by No 26 en 27 van het programma opening der tentoonstelling s morgens 10 uur publieke verkoop der met de Ie pryzen bekroonde tarwe geleverd naar aanleiding der bepalingen van bet programma ten 11 uur Zaterdag 9 September vóór 8 morgens 8 uur ontvangst vee en pluimgedierte opening der tentoonstelling ten 10 uur poslduivenvlucht s middags ten 1 uur sluiting der tentoonatelling van vee en pluimgedierte s middags ten 3 uur Zondag 10 September s middags ten 12 uur opening der tentoonstelling sluiting der tentoonstelling ten i nur Maandag 11 September s morgens 10 12 uur afgifte der ingetonden voorwerpen Dinsdag 12 September s morgens 10 uur trekking der loterij op het raadhu s Op grond van de nadeeligc geldelyke uitknmaten zal ter alg vergadering der Holl Maatsohappy van Landbouw een voorstel ter tprake komen om de tentoonstellingen dier Maatschappij voortaan niet meer in kleine plaatsen te houden en enkel te Amsterdam s Hage Botlerdam Haarlem en Leiden beurtelings Donderdagavond li van de uitstalling by den heer Q Houtman op de Markt alhier door een onbekend persoon een stuk bitekskiug gestolen De dader werd oumiddelgk gearnisteerd 1 Te Beeuwijk is benoemd tot hoofd bij het openbaar lager onderwys de heer A ran der Spiegel ouderwyzer Ie s Gravenhage De heer A Renter pred t4 Berg Anibaehl is berorpen te de Lemmer De heer W Verduyn Vfti heeft wegens voortdurende ongesteldheid rijn ontslag ge omen als lid van den Gemeenteraad te Be Ambdcht In eene verceuiijde vergadering van Ingelanden van de Eendrachts Tweemaua en Bovenpolders gisteren gehouden is benoemd lot SjcrelarisPecning meester van bovengenoemde polders de heer F Elskout te Zevenhuiien met 446 stemmen De heer T W Heynders verkreeg 434 stemmen In hel artikel Onze raivelprodncten in den vreemde voorkomende in de beide laatste maandbladen van de Holl Maatsohappy van Landbouw wyst de Heer H W Groeneveld uit Wageningen o a op het verbruik van Hollandaohe boter en kaaa in Griekenland daarby zyne vrees te kennen gevende dat die misschien door Bnssiscbe producten verdrongen tal worden Naar aanleiding hiervan hebben wy de zaak doen onderzoeken en deze komt hierop neder Onze boter en kaaa zyn werkelijk zeer gezocht in Griekenland en het laatste artikel zelfs zoo bekend dat onze zegswyte hij ziet zoo rood als een biet door de Atheners veeltijds uitgedrukt wordt met de woorden hy ziet zoo rood als een Hollandsch kaasje Wat de kaas betreft behoeven wy dus minder tevreezen daar Busland het ons in dezen voorloopignog niet lastig maakt maar wat de boter aangaatkunnen wy gerust zeggen dat de z g Petersburgsche boter de onze sedert een paar jaar reedsveel afbreuk gedaan heeft De voorname oorzaakhiervan ligt in den prys daar de Fetersbnrgscheboter van dr 3 80 4 20 per oka ongeveer ƒ 1 40a ƒ 1 60 per kilo en de witte nog 7 cents goedkooper is wy moeten het dus met de qualiteitvinden dat is duidelyk En wat den aanvoer der beide artikelen betreft vernemen wy dat de meeste Hollandsohe boter en kaas uit Engeland en met Engelaohe stoomschepen aangevoerd wordt Waarom laten wy de handelsvaart op het oosten zoo langzamerhand geheel in andere banden overgaan Erzyn toch meer Hollandsohe producten die daar aftrek vinden niet alleen boter en kaas maar ookpapier curafao enz Nieum e d Dag Aan het Departement van marine ty Ü vernemen tal van aanbiedingen ingekomen om het wrak van de Adder te lichten Doch onder die vele sohyneu slechts enkele als een ernstig aanbod te kunnen worden beschouwd Het Departement wil blijkbaar eerst nadere mededeelingen van den uitslag van het onderzoek van de duikers omtrent de ligging van het schip en verdere bytonderheden afwachten eer tot een besluit omtrent het lichten wordt overgegaan De chef der afdeeling materieel de kapitein ter zee jhr A C van Haeften vertrekt naar Londen met een opdracht van den Minister van marine ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN om inlichtingen in te winnen in verband met aanbiedingen van Ëugelsche maatschappyen die in het bezit lijnde van bet uoodige materieel da meeste kansen voor slagen met het moeilijk werk aanbieding Zooals na de genomen maatregelen te wachten was is de duivenschieteiy te Hillegom niet doorgaan De advocaat generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam fungeerend directeur van Bijkspolitie voor Noord Holland mr A J E Jolles begaf zich gisteren ochtend te 6 uren van Haarlem naar het landgoed Bustenburg met 18 njksveldwacbtera terwyl een detachement huzartn te Haarlem in gereedheidwerd gehouden om zoo noodig assistentie te gaan verleenen Te Bustenburg aangekomen had de advo caatgeneraal een onderhoud met het bestuur van den duirenschietwedstryd eu den consulent van het bestuur mr J Kappeyao van de Coppello advocaat te Amsterdam na hetwelk het bestuur verklaarde dat de dnivenschietwedstrijd niet zou doorgaan Ter verzekering van die verklaring werd aangeboden de öSOduiven die voor den wedstryd waren bestemd aan de justitie in bewaring te geven van welk aanbod de advocaatgeneraal gebruik maakte om de 650 geredde alachtolfen tydelyk in bewaring te nemen Het bestuur verklaarde nu een schietwedstrijd om glazen ballen te zallen honden wat na verkregen vergunning van de politie geschiedde op het landgoed Bustenburg zelf Het feestterrein met de toestellen voor de duivenschieterij is daarop verlaten Daar dit terrein een weiland is dat van de buitenplaats ligt afgesloten valt het niet onder art 12 a der jachtwet geen jaohtacte noch buitengewone machtiging wordt vereischt voor het janeu door den eigenaar of rechthebbende in lust of bouwhoven of bniteuplaataen door muren schuttingen rasters of grachten geheel afgesloten zoodat ook aan die wet voor de justitie grond kon ontleend worden om tnsschen beide te treden De advocaat generaal is met de ryksveldwach en in de nabijheid van het landgoed Bustenburg gebleven tot na den afloop van den schietwedstrjjd in den namiddag Ongeveer 30 schutters ouder welke versoheiden buitenlanders waren voor den wedstryd opgekomen Het plan tot een duiven ichietwedatryd schynt echter nog niet opgegeven Ajthans de Minister van Justitie ontving gisteren de volg telegram nAmterdkm 4 8 2 16 Wij hebben de eer Uwer Ejtcellentie mede te deelen dat wij heden door overfnacht verhinderd zyn duiven te schieten daarom al Je schietwedstrijd plaats hebben Zondag a J Hel Setiuur van Naoill FoornUer Omdat men vernam dat uit Denemarken belangryke hoeveelheden boter naar Xndie verzonden werden heeft de Ie afd der Friesche maaischappy van landbouw der regeering verzocht haar behulpzaam te willen zyn om eenige bussen Deensone boter zooals die in Indie ingevoerd worden te krijgen Dat verzoek is volgens de S Ct overgebracht aan den directeur van onderwijs eeredienst en nyverheid Ie Batavia die door onderhandsche informalièn by de soliedste firma s aldaar inlichtingen gevraagd heeft omtrent den omvang van den handel in boter in het algemeen en van Deensche boter in het byzonder In een nitvoerig ohryven geeft hy een overzicht van dien handel inlichtingen omtrent vereiiehten van