Goudsche Courant, zondag 6 augustus 1882

De deier dagen verspreide geraohten als zouden de door het Comité voor de Jodenvervolging naar Amerika gedirigeerde Russische Israëlieten weder even spoedig naar Muropa worden teruggezonden blgken volgens van daar ontvangen berichten loopende tot 22 Juli jl zeer overdreven en voor een groot deel onjuist Alléén zg die blijken self niet door werken in hun onderhoud te kunnen of willen voorzien worden door het Comité teruggezonden De meening dat de vluchtelingen uitsluitend tot den handelstand zouden behooren berust evenzeer op eeu dwaling integendeel worden onder hen vele zeer bekwame horlogemakers juweliers kledroiakers en boerenarbeiders gevonden Het door het Comité in Castle Garden Ie New York opgeriohe arbeidsbureau doet al het mogelgke om hun goede betrekkingen te bezorgen en mag zich in een aanvankelgk succes verheugen aangezien er dagelijks aanvragen van werkgevers komen Zoo werden b v 10 huisgezinnen te zamen 40 personen uitmakende op aanvrage als boerenarbeiders in dienst gezonden Aan 6470 vluchtelingen is reeds een onderkomen verschaft terwijl aan ongeveer 2000 andere ondersteuning werd geschonken voor de vrouwelijke vluchtelingen is in East Broadway een afzonderlijk bureau opgericht velen harer zijn reeds als naaisters op fabrieken geplaatst Het Comité heefi besloten naaimachines te koopen en eeu naaischool te openen ten einde zelf werk Ie kunnsu verschaffen Het vestigt in circulaires en nieuwsbladen de aandacht van het publiek op zijn bemoeiingen en roept den steun in van allen die in de gelegenheid ziju werklieden te plaatsen Uit St Michel zijn onder dagteekeuing van den 16n Juli weder hartverscheurende berichten omtrent de aankomst van 185 Ru sisohe Joden meegedeeld Zij waren bijna allen voor het meerendeel ziek en in lompen gehuld daarbij hadden zij de laatste vijf dagen geen voedsel genoten Terstond werd door hun geloofsgenoolen voor het noodigste gezorgd Treffende tooneelJii deden zich bij het uildeelen van het eerste voedsel voor volwassenen zoowel als kinderen trokken elkaar de beten broods uit de handen die als het wure verslonden werden Het Stadsbestuur heeft voorloopig voor voeding en huisvesting gezorgd lot dol de vluchleliugen werk zullen hebben bekomen Volgens een particulier telegram ui Berlgn aan het ff iener IremdenUaU een officieus orgnan van het ministerie van buileulandsche zaken te Weenen zou de Nederlandsohe regeering in antwoord op eene vertrouwelijke aanvrage te kennen gegeven hebbeu dat zg eventueel niet ongenegen zou zga aan gemeeuschappelijke maatregelen ter bescherming van het Suezkanaal deel Ie nemen Aan de Tweede Kamer is ingezonden een wetsontwerp lot verhooging van hoofdstuk 9 der Siaalsbegrooting voor 1883 met ƒ 5000 zijnde de eerste termijn van een subsidie van ƒ 150 000 toe Ie kennen aan de internationale koloniale tentoonstelling te Amsterdam waartegenover het Comité van uitvoering bereid is de noodige ruimte voor de Nederlandsohe inzenders tegen een verminderd tarief beschikbaar te stellen enkele inzendingen kosteloos op l e nemen en voor gepaste versiering en bewaking der Nederlandsche afdeeling zorg te dragen Blijkens de mem van antwoord op het ontwerp tot herziening der vestingwet handhaaft de Regeering die voordracht en acht zg i priori behandeling in comilégeneraal danrvan niet noodig De politie te P rgs heeft een prnchlige slag geslagen door twee en derlig raelkverkoopers die juist bezig waren hun waar te vervalscheo op heeterdaad Ie betrappen De politie had zich verstopt op de plaats waar s morgens de melkverkoopers hun waar uit de wagens haalden en men kan zich een voorstelling maken van de verwondering dier vervalscbers die juist op het oogenblik dat zij het water lustig in de melk lieten loopen door een sterke macht met vier commissarissen van politie aan het hoofd overrompeld werden Groot is bet aantal Franschen die den ordeband van hel Legion d honneur in het knoopsgat dragen doch al wat rood blinkt is daarom nog t legioen niet De zacht om het roode lintje te dragen was zoo groot dai vele ridders van andere orden nl het mogelgke verzonnen om door handige nabootsing voor een ridder van het Legioen van Her door Ie i gaan De een of andere kleine buitenlandsohe orde was gemakkelijk Ie verkrijgen en zoo zij gelukkig genoeg waren door geld of intrigues de orde van den bey van Tunis of van den koning van Slam Ie hebben bemachtigd haastten zij zich naar den winkel waar zij zich het ordelint lieten voorleggen iet zelden waren nu deze linten geheel groen en was het eenige rood wal er in voorkwam een dun biesje dat zich in het groene veld verloor On goede boter toot Indië en de daarop komende kosten in Indië wenken omtrent inpakking en wal verder B i bij een proetnemivg om boter van een nieuw merk in Ie voeren in acht Ie nemen is Tevens werden 1 bassen Deensohe boter gecouden waarvan 2 ondereocht sgn aan het proefstation te Wageningen en dece week de andere te Leeuwarden geopend z jn In Indië kan wel etn toekomst voor de Friesche boter verwacht worden en daarom ia het wensohelijk dat er ich een corporatie voor den uil voer vaa Friesche boter naar Indié constitueert die daaraan ecnig geld wil wagen dat noodig is om daar eerst le deugdelijkheid van Friesche boter te doen leeren kennen Een Fransche spullebaas had eenigen lijd geleden een dwerg een 17 jarigen knaap die niet grooter was dan 62 centimeter tegen een som gelds van zgne ouders overgenomen en reisde daijrmee de kermissen rond waar het kleine mannetje veel opgang maakte Ten einde nog meer toeloop te trekken was hij onlangs op den inval gekomen om den dwerg lot eeu diereutemmer Ie maken niet van leeuwen maar van miniatuurtijgers n 1 katten die by als tijgers met iwarlc en bruine strepen beschilderde en die hg africhtte om den dwerg heen te springen als deze met tijn karwats sloeg Hij had groole moeite om den knaap die doodsbenauwd voor katten was tot het vervullen var zgn rol te b wegen maar met slaag en bedreigingen kreeg hg hem er toe j de dwerg trad een paar avonden als dicrentemmer op en had groot succes Maar deier dagen toen de kleine dierenlemmer lioh op de kermis te Beaupré sur Saonne eer onder ign miniatuurtijgers vertoonde vloog een der katten hem plotseling naar de keel wierp hem omver de andere katlen vielen mede op den dwerg aan en vóór iemand tusschenbeide kon komen Ing de arme knaap met eeu ontvleescht gelaat dood op den grond Hel publiek was woedend op den spullebaas en wilde hem Ie lijf maar hg wist zich nog in tijds uit de voeten te maken Hg is echter thans Ie Rijssel in hechtenis genomen en zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden wegens den dood van den dwerg die door zgn onvoorzichtigheid en wreedheid veroorzaakt werd In den zomer van 1881 heeft een persoon met het uiterlijk van een landbouwer in den Priesohen tongval sprekende verscheiden notarissen in de provincie Groningen op bedriegelijke wijze opgelicht voor verschillende geldsommen Hg vervoegde zich bg hen met brieven uit Friesland aan hem geadresseerd waarin hem kennis gegeven werd van het overlgden van een oom of tante met verzoek spoedig over te komen om de nalatenschap die meestal in uitgestrekte landerijen bestond soms 40 a 50 zelfs 90 ponderanten te beredderen Ann den notaris werd dan opdracht gegeven namens hem te occupeeren waarvoor hij een op zegel gestelde volmacht onderteekende met denzelfden naam als wnaraan de bekendmaking van het overlgden was geadresseerd Meestal vroeg de voordeelige cliënt bij het afscheidnemen een klein voorschot op de erfenis in den regel 10 of 15 gld die hij te min in kas had om de reis nanr bet sterfhuis te doen wanrheeo b noodzakelijk wegens de begrafenis moest reizen Verscheiden notarissen verstrekten hem het gevraagde voorschot en ontdekten later dat zij met een bedrieger te doen hadden gehad en dat alle vertoonde en geteekende papieren valsch waren Aangifte bij de justitie mocht niet leiden tol ontdekking van den bedrieger en zoo bleef hij uu hier dan daar zijn bedrijf ongestoord voortzetten Geruimen tijd bijna 10 maanden scheen het alsof de vervalsoher het land had verlaten of uit vrees voor ontdekking zgn t edrijf had laten varen totdat in de maand Juni 11 een notaris Ie Groningen en ongeveer terzelfder lijd een ambtgenoot Ie Leens en eeu te Zuidhorn de dupe werden van deze oplichterijen allen bijna op dezelfde wgsc doch telkens met veraaderiug van plaatsnamen en personen gepleegd Ook nu werd de justitie van deze drie feiten althans onderricht en kon zij boewei onduidelgk een signalement van den verdachte forranleeren te vinden op bladz 1096 van het PolUieHad Den rechercheurs der gemeentepoUlie te Groningen Holtkamp en Richif mocht het Dinsdag morgen gelukken den dader van al drze optiebtergen in het logement van Mulder te nrresteeren Hg vertoefde daar ouder den naam van de Haan en werd nog in het bezit gevonden van een paar door htm geschreven brieven gedateerd 24 Juli die eveneens kennisgeving behelsden van het overlgde van rgke erfooms of tantes en die hij bestemd had om weder als introductiebrieven bij den eenen of anderen notaris te gebruiken Zgn ware naam is Sjoerd Jans Kini ma geboren te Baard Friesland Deze naam prijkt in de registers van het voormalig gerechtshof van Groningen met een aanteekening voor 3 jaren celstraf wegens oplichlerij mogelgk dus iets te bedenken dat minder op het ordelint van het Legion d honneur geleek dau dit en toch moest het zóó veranderd worden dat hel er voor kan doorgaan Nu kende de winkelier gelukkig het zwak zijner klanten Hg had dan ook nog fantaaielintjes der orde in voorraad Een donkerrood lint mei dunne onzichtbare groene streepjes bleek dau weldra datgene te zijn wat de klant wenschie en verheugd verlaat hij den winkel het roode faniasieknoopje in het knoopsgat Reeds bij eenige vreemde orden waarbg de kleur van het lint eveneens rood is was de kanselarij tusschen beiden gekomen en had bevolen dat het kruis der orde daarbij gedrngen moest worden Men maakte het kruis toen echter zoo klein dat het niet te zien was en deze maatregel dus ook weder zijn doel miste Nu is men daarop nog eens teruggekomen en ia het Journal Officiel afgekondigd dat de dragers van die orden waarmede vooral geknoeid werd in het vervolg hel kruis van hun orde aan het lint zullen moeten bevestigen en dat het kruis bij een minimum van één centimeter even grbot moet zijn als de knoop of het lint waaronder het hangt In het Augustus nomraer vau de Qidt wordt door kapt W Rooseboom in een artikel getiteld Ue tegenwoordige toestand onzer weermiddelen een stelsel uiteengezet van organisatie onzer levende strijdkrachten dat geen noemenswaardige verbooging van het oorlogsbudget ten geVolge heeft waarbij toch de vereischie legersterkte verkregen word terwijl teveus de grootst mogelijke billijkheid daarbij wordt betracht De militie wil de schr niet sterker nemen dan tegenwoordig maar hen die niet voor den dienst bij de militie worden aangewezen wil hij terstond bg de schutterij inlijven Men zal dan dus hebben sohuttergen bestaande uit mannen van 20 30 jaar die niet bg de militie zgn ingedeeld en mannen van 25 SO jaar die hunnen dienstplicht bij de militie hebben volbracht Bij dit sielsel van algemeeucn diensiplicht bij de schutterg zullen alle gewezen miliciens van 25 tot 30 jaar daarin aangetroffen worden Die schutters zou de chr de 1 ban willen noemen terwijl dan de 2e ban zou beslaan uit de leden der dd sobullergen die in vredestijd reeds eenigszins geoefend ziju en eindelijk de 3e ban gevormd zou worden door hen die in de gemeente te ver uiteen wonen om aau een gemeenschappelijke oefening te worden onderworpen Het criterium bij deze indeeling in hans wordt dan alleen de meerdere of mindere geoefendheid terwijl thans de vraag of men gehuwd en kindo ren heeft of niet die met stands verdediging niets uitstaande heeft alles uitmaakt De schatters gewezen miliciens wier sterkte door deo schr op 40 000 man wordt geschat vormen met de vcsting nrlillerie en vesting genietroepen van het leger samen het bezettingsleger Zij komen voor op de schullcrarollen in de gemeenten en moeteu ook bij oproer brand enz dienst doen maar zij zijn van oefeningen met de overige schutters vrggesteld omdat zg reeds geoefend zgn DU bezettingsleger wordt echter in tijd van vrede georganiseerd over de verschillende sterkten verdeeld terwijl voor oorlogstijd kader daarvoor bestemd moet worden Verplicht men de overige schuiterijen bg de wet tot het houden van oefeningen overal waar een kom van bijv 2000 zielen aangetroffen wordt dan zou de tweede ban dat is dus die welke ecnigermale geoefend is reeds een aanzienlgke sterkte verkrijgen m de schutters vari de 3e ban dus geheel ongeoefenden kunnen afdeelingen werklieden worden gevormd die bij de verdediging onzer linicn onschatbare diensten zullen bewijzen De overige scliutters van den 2e en den 3e ban worden in verschillende sleden in het hart des lands ondergebracht en zoo spoedig mogelijl geoefend Daaruit wordt het reserveleger gevormd Dit stelsel van organisatie onzer levende strijdkrachten is nanr het oordeel van den sohr het eenige waarbg een genoegzame kwaliteit wordt verkregen Lzoiider eenige opdrijving van het oorlogsbudget en met den minst mogelgken druk op de bevolking Wel wordt een ieder in lijd van oorlog tot dienst verplicht maar dit is een bepaald voordeel in plaats van een nadeel Dit is echter zeker dat de verdecling I van den druk dien de dienitplicht onvermgdelgk op het volk moet leggen veel billgker geschiedt Terwijl men aan de eene zijde jongelieden beeft die eerst vijf jaar bg de militie moeten dienen en daarna nog vgf jaar bg de schutterij en aan de andere zijde personen die in het geheel geen dienst behoeven te vervullen zal men voortaan een ieder dienstplichtig stellen van zijn 20 tot zijn 30 jaar als kompenaatie voor den zwaarderen dienst bij de militie gedurende vgf jaren zal de schutter gewezen milicien in tijd van vrede niet tol het bijwonen van de gewone oefeningen verplicht zijn In 1884 znl bet honderd jaar geleden zijn dat de Maatsch ppij tot Nut van t Algemeen tot stand kwam Het voornemen bestaat dat eeuwfeest te vieren ea ket denkbeeld is aangegeven om een standbeeld op te richten voor den stichter Jan Nienwenhuizen Den 8sten Augustus zal een vergadering ter bespreking van dnt feest Ie Amsterdam worden gehouden De Ooetche Ct brengt die gebeurtenis in verband met het denkbeeld om een pensioenfonds voor werklieden op te richten en herinnert aau Vt gevoelen van deu heer van Marken dat de bezwaren teg n zoodanig fonds vervallen ouden indien er een administratie ministratieen een waarborgfonds bestond Het blad stelt daarom voor ter eere van hetlOOjarig bestnan der Maatschappg in plaals van ƒ 30000 voor een standbeeld te besteden die somgeheel of gedeeltelgk nil de kas der Maatschappijof uit bijdragen van de departementen als feestgavc nis waarborgfonds Ie deponeeren voor een Algemeen Nederlaiidsch Pensioenfouds voor werklieden Uit de rente van dat kapitaal kunnen dan levens gedeeltelgk administratiekosten worden gedekt zoodat ook die kosten minder worden Het kapitaal zelf zou mocht de zaak niet opnemen weer aan de Maatschappij terugkomen Dat zou in onze oogen eene fliuke degelijke wijze van herdenking van de stichting der Maatschappg wezen Door hel gansche land heen zou nien door zulk een fonds een weldaad bewijzen aan eene klasse die zeker wel het grootste deel vormt van dat algemeen voor welks nut de Maatschappij werkzaam is Doch over het nut van dat pensioenfonds hehoeven wij niet verder te ohrgven Dat is genoeg algemeen erkend En over het plan dat wij opperden eindigt de O Ct Killen wij niet verder uitweiden Wg geven het voor beter aan allen die de viering van het eeuwfeest willen dienstbaar maken aan bet wezenlgk goede streven van de honderdjarige bet geluk der menschheid Er is misschien geen punt van bijgeloof dat meer aanhangers lelt dan de vrees om met dertien aan tafel te ziiten Wg kennen overigens zeer verstandige menschen die zich biertoe niet zouden laten vinden Nogthans is er misschien ook geen punt van bijgeloof dat gemakkelgker is Ie bestrgden nsmelgk floor de berekening omtrent den gemiddelden levensduur Een Amerikaansche wiskundige Harvey wijst hier op en toont door berekeuingen aan dal als er binnen een jaar tgds een vau de dertien moei sterven het geheele gezelschap moat bestaan uit menschen boven de zeventig jaar Maar is de gemiddelde leeftijd veertig jaar dan zonden er honderd personen moeten bijeen zijn om een sterfgeval binnen het jaar onder hen waarschijnlijk te maken Cgfers liegen niet Toch vreezen we dat men eerder aan het bijgeloof zal vasthouden dan zich door deze redeneering te laten overtuigen Rultenlandsch Overzicht Hel belangrijkste wat over Egypte te melden valt is hel bezeilen van Suez door de Engelschen Dii geschiedde verleden Woensdag zonder verzei en nog even bgtijds ora de Egypleuaren te beletten de stad in brand te steken De Confeientie te Konslantinopel kwam Woensdagnamiddag te 3 uur bijeen Graaf Corli nam uit naam van Italië het oorspronkelgk voorstel van Frankrijk over strekkende tot gemeenschappelijke bescherming van hel Suez kanaal De vertegenwoordigers van Duitschland Ooslenrgk Hongarije Rusland en Turkije namen het onmiddellgk aan manr die vnn Engeland en Frankrgk verklaarde eerst hunue regeeringen te moeten raadplegen Volgens den berichtgever der Daili Neiciie Konstantinopel wint meer sii meer onder de Mohammeduuen ook onder de soldaten het gevoelen veld dat Arabipaoha de profeet is die naar de volksoverlevering in het aanslaande jaar verwacht wordt Arabi paoha moedigt dit denkbeeld zooveel mogelgk a u zoo verkoüdigde hij zijnen soldaten dat de grotsjerif van Mekka hem een heilige vlag geschonken heeft De presiilenl der Fransche republiA zit er verlegen meê wie hg ministers moet maken Het kabinet is omvergeworpen hoofdznkelgk door de redevoeringen van den gematigden heer De Marcère en van den radicalen dokter Clémenceau Men zou er dus over kunnen denken om aan hen beiden de vorming van een kabinet op te dragen manr dat zou eenvoudig eene onmogelijkheid zgn De hecren zouden het maar zeer kort samen uithouden Wie danP De heer Gambeltn en zijne vrienden f Maar deze zouden dudelijk actief in Egypte willen optreden en dal wil de knmer niet Zij zgu buitendien door dez6 kiimer reeds eens veroordeeld De heeren Ferry eo Say die tot zekere hoogte roorstanders eeuer interventie zijn werden vooreerst onmogelijk als ministers door het votum vau Zalerdag Uit die daad der kamer moet het iiiea e ministerie spruiten het moet dus in de Egyptische t zooveel mogelijk in andere vragen vrg zijn van elke gedachte aan bloed en deu olijftak des vredes omhoog beffen Daarom denkt men aan eene tijdelgke oplossing een cabinet d affaires waarin de vrtedzameu van harte uit het laatste ministerie met eenige geestverwanten zouden zitting nemen om loopeude zaken af te doen en de vacantie door te komen Verschillende namen noemt men het schijnt echter vroeg genoeg om ze te herhalen als de zaak haar beslag heefi Vóór in bet huis der lords de wet op de achterstallige pachten in Ierland werd aangenomen trachtte lord Eemly nog eene schikking te brengen maar het gelukte niet Beide partijen bleven op baar stuk slaan de tijd voor schikkingen komt eerst later als de wet de reis tusscheo beide huizen nog eens heeft afgelegd Lord Salisbury voer heftig uit tegen den afwezigen heer Gladstone Het scheen wel zeide hij alsof de eerste minister er behagen in schepte eene groole crisis in het staatsieven als alle krachten van den opstand hem ten dienste slaan te gebruiken om de grondslagen van bet eigendomsrecht te ondermgneu Indien van deze wet niets kan komen dan ligt de schuld daarvan aan hen die niet willeu instemmen met redelijke amendementen Dal is aan het adres van de liberale meerderheid van hel lagerhuis die er waarschijnlijk vrij onzacht op zal autwoorden Het verloop dezer crisis is nog moeilgk te voorspellen Verleden jaar bij de behandeling der landwet hebben na veel praten de lords toegegeven ING KZONDEN Vrijdag namiddag verschafte de directie van het Ned volksihéatre den kinderen der scholen voor Diinvermogenden hier ter stede eenige geuotvollc uren De Heer Léon Pedro Veilh stelde zijne tent en zgn gezelschap beschikbaar tot het geveu van eene gratisvoorslelling voor de kinderen der genoemde scholen Hoewel het vacantie was kostte het den hoofden der scholen weinig moeite de kinderen op het bepaalde uur bg elkander te krijgen Het behoefde toch slechts aan enkelen gezegd te Worden of weldra verspreidde zich de bljjde boodschap als een loopend vuurtje door de stad en Vrydag namiddag l aar rok eene schare van circa 800 kinderen opgetogen van blijdschap door Gouda s straten Ue trein werd voorafgegaan door het orchest van bovengenoemd gezelschap en strekte niet weinig om den feestindruk bij het kleine volkje te verhoogen De stoet ging van af de Jeruzalemstraat langs de Spieringstraat de Haven Hooge Gouwe Turfmarkt en verloOr zich ten laatste in de ruime welingeriohte tent van het Ned volkslhéaire stnnude op de markt alhier De voorstelling nsm weldra een aanvang en men moet er bg tegenwoordig geweest zijn om zich een denkbeeld Ie kunnen vormen van de opgetogenheid bewondering en belangstelling waarmee de kinderen de verschillende werkzaamheden gadesloegen Deze werkzaamheden verdienen allen lof en zijn ruim de moeite waard zelfs door volwassenen bijgewoond te worden Wij willen er hier geen volledig programma vau geven en bepalen ous er slechts enkele die bizonder vermelding verdienen vaii aan te halen Deze zijn De hondendressuur van Miss Jenny Pedro het drandloopsn van den Heer Corino de vermakelgke gooohelioe en vau den Heer Ariié en de verschillende gymnastische verrichtingen der overige anisten Hoewel de kinderen zich ordelgk en netjes gedroegen kon men toch niet beletten dnt somwijlen dnverende applaudissemcnten losbraken Creten van verbazing uit soms houderden kleine keeltjrs Ie gelijk getuigden van h t genot dat de kinderen smaakten en het was waarlijk ook een genoegen ie zieu hoe zij zich amuseerden Vooral het lantste gedeelte van het programrna eene pantomime die zeer vlug en aardig gespoeld werd wekte de laohspiereu op Toen hel gordijn viel speelde de muziek het volkslied waarmee weldra bijna duttend keeltjes instemden Ten slotte betuigden de kinderen hunnen dank en erkenlelgkheid door een lang zullen zg leven aail te heffen En ook wg burgers van Gouda roependen Heer Veilh hetzelfde toe voor de belanglooze welwillendheid waarmee hij de minvermogende kinderwereld aan zich heeft verplicht ea weuscheu hem en zijn nel gezelschnp gedurende zgn verblijf hier op de kermis of elders lederen avond eene eivolle zaal toe Afloop van Openbare Verkoopingen vaii Onroerende Qoederen VEILING 31 JULI Huis en Erf Turfmarkt H 48 3700 kooper 8 F Teeling 3 Huizen en Erven Stadsveste L 81 62 en 83 ƒ 2310 k J Schaling Huis en Erf Fluweelen Singel R 586o ƒ 3 0 k W F Wildenburg Gevonden en aan het bureau van politie gedeponeerd Een Zilveren Horloges met dito ketting een Porie monnaie met eenig geld een Jongens Pet zeven Sleuteltjes aan een Ring Dnizende bedankbrieven van genezene personen zelfs uil de hoogste standen en een groot aantal certificaten van zeer geziene en beroemde geneesheeren zijn het beste bewijs van de hooge waarde der Zwitsersche pillen van Richard Brandt Er is dan ook geen middel welker werking legen onrein Bloed Huiduitslag Puisten Builen opstijging van het Bloed naar het hoofd en de borst BurEerlijke Stand Gouda GEBOREN 2 Ang Joiianna Eluabeth onder k C Schnek en J Tornee 3 Hesdrika Jacobs Maria Geertrui da oodergJ HulscherenS Luitjes Pieter Willem ouder J van dea Heuvel eu A vau Spengeo OVERLEUENi 2 Aug P Schouten 3 m J C van Eooselaar 8 m 4 M C P Breukel 7 w ONDEETROUWD 4 Aug C Mul 3Sj eo 1 M au Gend 35 j G Kooij 21 j en W van Eekeren te Zijpe 23 J A J Euijgrok te a Gravenkage 28 en A C J Koorevaar 21 j Burgeriijke Stand van onderstaande gemeenten van 29 Juli tot 4 Aug 1882 Moordrecht GEBOBEN Cornell Jobanne ouders Anthonins Johannes Josepbus vau der Linden en Martina van der Liudeu Oouderak ONDERTROUWD A Ugerwaard 22 j en J d Jong 23 i GEHUWD A Heu elman Oodetlterk a d IJwel en G van der Linden Stolwijk OVERLEDEN G van den Heuvel 5 m H Burger 14 w H de Jong 78 j Haastrecht OVERLEDEN D Vervieij 3 m Reeuwijk GEBOREN Pleonije onder K fan Duiken en D JongeQeel Adrianus Johannes bodera J Borst en J Verbeg I overleden C tan Oosterom 4 m GEHUtVD J Hanmk en J M Krugt Zevenhuizen geboren Margaretba ouders C v d Dossen en T Braat OVERLEDEN M Hartman 3 j L Hol 19 m ADVERTENTIËN 40 JA RIGE si VAN i JACOB BENNIS i HENDRIKA JOHANNA ANDERS M Hunne dankbare kinderen en be huwdkinderen M Gouda 3 Augustus 1882 ELEEHEBSimECET Er wordt GEVRAAGD een bekwame BLEEKERSKNECHT op een Stoombleekerfl die de maebine kan drgven en tevens werkzaam zgu in de Bleekerij R K niet beneden 25 jaar liefst gebuwd en van goede getuigen voorzien loon naar bekwaamheid Adres onder No 732 Bureau dezer Courant