Goudsche Courant, zondag 6 augustus 1882

IN 380S WoeDsdag 9 Augustus 188S GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad t x or Gouda en Omstreken De inzeadiag vaa adverteatiëu kan geschieden tot ééa uur des namiddags van den dag der uitgave ZONDAG Groote VOORSTELLING iVEDERLANDSCH VAN LEON PEDEO VEITH GROOTE M A M K T mm PROGRAMMA U PANTOMIME BOOTDF OORSTELLING de avonds ten 8 uur ENTREE Ie RaDg O 99 2e Bang ƒ 0 60 3e Hang O 40 4e Baug O 25 Kinderen Eerste Rang ƒ 0 50 Het Bnreau is geopend van des morgens 12 ure tot het bespreken der plaatsen a 10 Cents extra voor iedere plaats Maandag des avonds ten 8 uur Laatste groote AFSCHEIDSVOORSTELLING wegens vertrek naar Haarlem TOT SLOT DER VOOESTELLING Sf Tra Diable GROOT ROOVER BALLET Uitgevoerd door 48 Personen De ondergeteekende betuigt bg deze zijnen harteiyken dank aan alle inwoners van Gouda wegens het drukke bezoek hem bg gelegenheid der Kermis geschonken en beveelt zich bij een volgende Kermis opnieuw in de gunst aan LBOJS VEITH Stoomtram GOUDA BODEGEAVEIT Tarief voor Advertentiën I ADVEETENTLËN van hoogstens 25 cM breed en 25 cM hoog in alle rjjtuigen vpor een jaar 20 6 maanden 12 3 6 50 2 50 1 jg vooruitbetaling DE JDISECTEUB Nieuw Nieuw Yoor de Eerste maal in Nederland De PHONOGBAAF of SPBBEKSCHBIJF MACHINE van Professor iEDISON te HEW YOBK uitgevonden Standplaats MABKT teg enover de Tent van den Heer 1 Si ï VA Nieuw Nieuw lAÏÏ CHEOMATIQÏÏE Gaarne geef ik getuigenis aangaande het HaarKleurmiddel TB EOPUILE pit praeparaat eenige jaren door mjj aangewend zoo verklaar ik dat t aan het doel beantwoordt en onschadely k is voor de fijnste huid Utrecht ü get A T dk HAART HAAR RLEURMIDDELg omt Baar of Baard te klearen in Zwart Brnin of Blond Franco aanvraag a 2 da flacon bn de firma THEOPHILE Frederiksplein 32 Amsterdam Er bestaan geen Depöu De ondergeteekende maakt bg deze bekend hg wegens sterfgeval van zgn Patroon zich als KLEERMAKER heeft gevestigd ten hniz zijner ouders Crabethstraat Q 234a Verzoekende een ieders gunst en recommandatie UEd Dw Dienaar A ARKENBOUT Gouda 5 Augustus 1882 Het verfrisschendst en aang enaamste der geuren in fl van 80 Cent 45 Cent en 25 Cent Men kan ook flacons laten vullen Adres L P WELTER Westhaven 193 BTJ SLOTEMAKER en Co 5 V I v 1 r V v VESTHAVEN B 199 O O CL d a J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA INSTRUMËPfTEËLi ZIIVËRAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad Prijs Courant van het Depot DEK STOOUEIEIlSfiOUWEIlIJ DE POSTHOORN TE m SOTTEMÏÏ Gevestigd Zeugstraat No 85 GOUDA per fl per 7 fl Oost Indiesch Ceres 16 Ct 9 Ct Posthoorn Bier 13 7 Oud Bruin 12 6 Belegen Gerste 11 6 Dubb GersteenPrincesse 10 5 p kr l3Ct p V kr 7Ct Enkel Gerstë 11 6 DIVEESE BIEEEN P fl p fl Amstel Bier f de Pesters Koog Co IScilOct Pilsner l Amsterdam 120 11 Extra Stout Bass Co per ü flesch 15 Ct Pale Ale do 15 Munchener Lagerbier uit de wereldberoemde Brouwerij an ü P8CH0RR te Mmchen per fl 28 Ct pftr i fl 14 Ct J H ROODE Depöthouder PIERRE GIJRELS is gearriveerd meteen groote Collectie Byouteriën Galanteriën e Partumeriën HAUTE NOUVEAUTÉS staande op den Kattensingel over den heerStembach en verkoopt tot Woensdag 9 Augustus Mij vleiende met een druk bezoek vereerd teworden Hoogachtend Uw Dw Dienaar PIERR E GIJBELS Lokaal TIVOLT Alle avonden van af 8 uur m m mnrnm door een 0R 0H ESTI2 I03ST gelijkstaande met een Otchest van 40 personen Gedurende de KERMIS van 12 tot 3 uur MATINEE Photograpliiscli Atelier van I Markt wijk A No 156 Gouda DAGELUKS GEOPEND Ontvang Retaalkan toer L Droogleever Fortuiju Rotterdam Stand der Depo sitorente Opvraagbaar na één maand 3 twee maanden 4 drie 4V 7j zes 4Vs twaalf e De rente wordt bjj vooruitbetaling voldaan De stortinaen kunnen ook plaats hebben door tuBschenkomst van den heer Ma J FOBTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Goüda Eenigf Depot van THEE Men wordt verzocht op t JHERK te letten DIT HET Magazijn van M RAVEINSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda A C I BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wjjlen den Heer A J W KOENAART dagélijka te conatilteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam TSTJT TrT TT Volkomen genezing door OJXJii U éXJUiii de Bandaae Eégulateurvaa Dr Wakksegeks gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Antwerpen ADVERTEIXTIEIX in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iraneo per post 1 50 BINNENLAND QOün 8 Augustu 18S2 Door de commissie n exnminitorrn voor I r ë iuUsche eodstlien8tonde wgzer8 te Amsterdam werd Maandag j I met gunstig geiole greiamiueerd en toej elaten als IsraeHetisoh godsdienst liulponderwijleres Mejuffrouw J de Leeuw alhier De Miuister rau oorlog hcsft ter kennis ran het leger gebracht lat gedurende den tyd dnt iu eenige gemeente des Kijka eeue besmelteiyke liekte epidemisch voorkomt met betrekking tot het verplaatsen van en het verlof verleenen aan mfhtaireD uit en naar die gemeente de navolgende bepalingei gelden a Wanneer cholera tvphus febris typhoidea of pokken rariolae of varioloides in eeue gemeente epidvmisch voorkomt tal aan geen militair olt of naar die gemeente verlof verleend mogen orden dan op apeciale mashliging van deu Miuiilw van oorlog en behoudens de gevallen waarin door een weltelgk voorsohrifl of andert bepaalde noodzakelijkheid het tegendeel grbade i Wordt i Wanneer roodvonk diphtherilis mazelen of dysenterie in eene gemeente epidemisch voorkomt zal deze omstandigheid geen grond mogen opleveren om aan een militair een uit of naar die gemeente aangevraagd verlof te weigeren tenzy de Minister van oorlog op voorsiel van den inspecteur van den generskundigen dienst der landmacht zulks uitdrukkelijk anders zal hebben bepaald Men schrijft uit Amsterdam van Zondag De beurs u keilen ik bedoel die bg uitnemendheid de effeotejibeura was allerzotst Affaire in duodeoifflo Zoo enkelen kwamen er taken doeo zooalt een kind met behulp van een chambercloak voor grootvader tpeelt Of dacht men zooals de atroopen van Marie ten Kaïe bij afwezigheid der grooten de tafel te plunderen Wonder dat men geen paniek op eigen handje heeft verwekt I Men handelde men speelde onschuldiger dan ooit Al wel voor dien eenen keer L at de handel toch begrijpen dat ernstiger reden moet bestaan voor ililsland van zaken iu de hoofdstad A eerste koopstad des rijks dan hetz met allen eerbied gezegd het houden of willen bijwonen van een wedren Waarom die ijver om het buitenland in het dwaze na Ie volgen I Ëeu echt koopman tooh gisteren van de race tot tijn normale stemming teruggekeerd moet zich hebben afgevraagd of er nu van hem niet een een van de vijf aan den loop wasP Gelukkig dat B en W het verstand behielden en weigerden ter wille van de wedrennen de beurs voor goed te sluiten W i de handel een vryen dag hjj bepale dien gelijktgdig met een nationalen feestdag de verjaardagen bijv van Koning en Koningin of een hoogst btnangrijk historisch feit Dan mag het gansohe volk feest vieren o a aan wedrennen deelnemen n niemand tal dan kunnen beweren dat het weelderig verwijfd of kinderachtig is zaken te laten loopen neen stilstaan als ginder paarden loopen Te Amersfoort is Vrijdag 11 de aigemeene vergadering gehouden der Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin Uit hel verslag bleek dat de Maatschappij die in 1881 aan leden en began Bligers 1445 telde thans 17IS itden en begunstigen heeft waaronder 98 die meel dan de gewone contributie betalen e een die zich bniten zgn gewone bqdrage verooudeii heeft 3e kosten voor de geheele vertorging van een weea te dragen Door den heer H A Brurastcede te Assen Werd der Maatschappij SOO bij uilersten wil vermaakt Een regent vau een der weeshuizen schonk 50 met de vleiende betuiging Wegens de vele diensten door de Maatschappij genoten Vereenigingen te Scherpenzeel Amersfoort en Apeldoorn gaven uitvoeringen ten bate der Maatschappij die verder van twee N N s geschenken vju ƒ 200 en ƒ lOuO ontving De Maatschappij heeft comités te Assen Brummen Delft Dokknm Dordrecht Groningen Hoogwoud Nijmegen Ousterbeek Overmasche dorpen Rotterdam Wolvega en Zulphen In hiar achtjarig beslaan zijn door haar 166 weezen verpleegd waarvan 102 Hervormden SS Boomach Kathotiekcn 6 Doopsgezinden 12 Israëlieten 7 Luthersehet 1 Hersteld Lnthersche en 2 Remonslranlen yoor 48 werd door den Staat t 7 door voggdijeit htagevlijke en kerkelijke armbesturen en voor 46 door voogden of particulieren hulp ingeroepen Ssn deel der thans verpleegd wordende weezen is gevestigd 6 in Dokknm 18 te Ooslerbeek 10 in dfi omtrek van Nqniegdn 8 ouder Eerbeek en Brummen 4 Ie Neede en 22 onder Amersfoort een ander deel ia in eikaan nabijheid gevestigd Het uitvoerige venlag deelt verder bijzonderheden mede omtrent Verplegen en verpleegden De rekening werd goedgekeurd meteen ontvangst van ƒ 6806 voornamelijk oontribntien waartegenover een uitgaaf van ƒ 6700 zoodat er een nadeelig saldo is van b jna 900 hetgeen met de vorige tekorten aiimaakt ruim 2600 Tol lid van het bestuur erd herkozen de heer Alex Daniels en gekozen de heer P J van der Aa Dat bet niet alleen in Breda maar ook op andere plaatsen treurig met het bewaanchoolwezen gesteld is bewijst het venlag over den toestand dier scholen in Friesland en Groningen uitgebracht door eene oommitsie uit den geneeskundigen raad voor beide provinciën Het oordeel is over het geheel zeer ongunstig op de metste scholen plaatst men de kinderen zooals de ruimte dit toelaat of soms ook niet toelaat nu eens met het lioht van voren dan van achteren dan van alle tgden toüdat het een oefening later een marteling voor de meeste twakkelingeri is om op hunne kangmaahiues rechtop Ie zitten Daarvan trouwens is weinig sprake het kind valt of vdórb achterover en men laat het tillen in die ongetonde houding Een schare kinderen in deie bewaanoholen te aanschouwen is geen opwekkend gezicht voor den hygiënist En die ongelukkige zilhouding wordt maar al te raak afgewisseld door een even slechte loophonding bij het marcheeren eu spelen Maar lelfa dat is in sommige van die inrichtingen den kindereu niet gegund omdat er een overdekte en besloten speelplaats ontbreekt En dan moeten vaak die wurmpjes drie uren achtereen in die hangbanken toeven inademende de bedorven lucht door een paar honderd makkertjes bereid kinderlueht is dan ook de gewone lucht die de binnentredende door midd van zgn rvukorgaan gewaar wordt Wat toch doet loo n eolderinik of een paar draairamen van een paar deoimeler in t vierkant of een dito ventilaiie opening aan den vloer Xooht ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN verwekken by hen die er onder of dichtbij Iten Men vindt die openingen dan ook gewoonlqk dichtof buiten gebruik gesteld i De commissie zegt aan t slot van haar verslag dat regeling van het bewaarsohoolwezen van hooger hand inderdaad eene behoefte is Een kgkje in het wezen van vele zieken en begrafenisfondsen gunt ons een rapport uitgebracht in de vergadering der Amsterdamsche afdeeling van de Vereeniging tot bevordering der l abrieks en Handwerkshgrerheid Opwekkend is dat niet er zgn fondsen waar het er bepaald op toegelegd schijnt om vooral den minderen man zooiils hel grootste deel der leden ziJB aan jllerlei knevelarijen Ie onderwerpen Bij sommige fondsen genieten de directeuren I 000 a 20 000 gulden jaan voornamelijk door inhoudingen op de uilkeering wanneer de minste of geringste formaliteit is verioimd Een andere bron van inkomsten voor de directie vormen de gestorte gelden van leden die s winlera zonder werk zgode een paar weken de betaKog verzuimen en dan onraiddellyk geschrapt worden om nooit iels van t gestorte geld terug Ie zien Bg sommige maatschappyen waren in drie jaren tgds van de 10000 leden 5000 geschrapt Eu onderdoe maalschappgen kwamen er voor die in vergelijking met de andere nog solide mochten heeten Ook hier zal een macht tusschenbeiden moeten komen Doch welke De Staat Diens taak zou daardoor te veel omvattend worden Het beate is publiciteit te geven aan alle gevallen die onrechtmatig zijn of schg nen Het is der directie eener maatschappij niet moeielijk zich Ie rechtvaardigen indien hare handelingen verkeerd worden uitgelegd S N hlad De gemeente Genemuiden is wederom door een feilen brand getroffen bgna zou hevig als de brand van 1868 waarvan zij zich ternauwernood henteld had De brand ontstond ditmaal in den nacht van Zaterdag op Zondag Ie 1 uren in eene arbeidenwoniog Door den hevigen noordenwind aangewakkerd grepen de vlammen snel in het rond aan blnsaohen was niet te deuken Verbrand zijn de kerktoieo 28 woningen bewoond door 46 huisgezinnen 36 hooibergen en een massa biezen Van de kerk staan alleen nog de pilaren eu het muurwerk De toren is van boven af begonnen Ie branden De predikant die vertrekken zou en wiens huisraad reeda gepakt was heeft alles verloren een vaartuig om den boedel caar zgn nieuwe standplaats te brengen lag voor de deur doch wegens den geweldigen vuurregen dichter nog dan een sneeuwstorm kon niets gered worden Het verbrandde was slechts gedeeltelijk verzekerd velen hebben alles verloren Drie spuiten van Genemuiden en 5 van Kampen Hasselt en Zwartsluis deden eu doen nog dienst want alles smeult itog Vele personen bekwamen brandwonden onder hen de bewonen van het huisje waarin de brand ontstond Ook de Burgemeester moet gewond zijn door een neervallende steen Wellicht herinnert men tich het idyllisch schetsje viS 5r eenigen tqd in het D v Z H gegeven van de gastvrijheid der bewoners van Haaflen die eenige vreemdelingen met een hagelbui van tteenen begroetten é