Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1882

Een deigelyke toeetand scfaünt men in de gemeente Hniisen Ie rinden Toen in de vorige week omstreeka middernaoht de Teerpont te Malbargeu een aanlal beioekers ran het oirons Carré te Arnhem nur de oreraijde tou teragbrengen werden de reitigere opgewacht en beleedigd door eenige individncu die torn er een 60tal op de pont was van den dgk af een regen ran ateenen op het vreedzaam geselachap deden neerdalen Onderscheiden personen werden ernstig gewond Toen men eindelyk besloot s vijnnds beuling stormenderhand Ie nemen nam deze de vlucht Men vermoedt echter een deier kwaadwilligen Ie kennen ala iemand die te Westervuort woont zoodnl de daders wel zollen ontdekt en gestraft worden De Arnhemiche Courant trekt een parallel tusscheu den inwendigen polilieken toestand waarin Frankrijk en dien waarin Nederland thans verkeert Evenals bü ons leeft men thans in Frankrijk in het midden eeuer ministerieele crisis het gevolg van een votum der Kamer met eene meerderheid door de samenwerking van elkander vijandige partijen ontstaan Daar uit zulk eene heterogene meerderheid niet is op te maken wat de verlegenwoordigiiig eigenlijk door haar votum te kennen geeft wat zy wil of niet wil verkeert de President der Fransche republiek evenals het Hoofd van onzen Staat in vertegenheid aan wien h het bewind moet toevertrouwen Betden nemen raad b de voorzitters der Kamers die niet in staat zyn in ilit geval advies te geven Tot de Fransche demissionaire ministers wordt evenals aan de Nederlandsche het verzoek gericht de zaken uog te blaren waarnemen tot er ten laatste een op t moment onvindbaar Bewind ia gevonden De crisis dourt dus voort in de phase van een demissionairinterimair bewind dat slechts bestuurt omdat het de kracht tot regeeren mist Algemeene ontevredenheid is daarvan het gevolg Het publiek meent dat het ministerie zich aan geen nederlaag bad moeten blootstellen het is ontevreden over de beginsellooze meerderheidscoatitie in de Kamer en over het votum dat de crisis veroorzaakte En de dagbladpers klaagt dat bij dergelijke telkens wederkeereudo crisissen en verwisselingen van ministers nimmer iets groots iets deugdelijks iets dnurznams in eenigen tak van staatsdienst tot stand kan komen Uok betoogt zg dat van een Kamerontbinding geen keil is te wachten omdat de ondervinding leerde dat nieuwe Kamers doorgaans nog slechter dan hare voorgangsters voldoen En dat alles geschiedt in Frankrijk dat de zegeningen van het algemeen stemrecht volop geniet loowel als in Nederland waar slechts het beperkt temreeht bestaat De gevolgtrekking ligt alzoo Toor de hand dat waar zich in beide lauden dezelfde ziekteverschijnselen vertoouen waar zoo hier als elders dezelfde kiemen van bederf aan het constitutioneel leven kleven een kiesstelsel van welke belrekkelgke waarde het ook zij de fatale sluipeitkte kan stuiten noch genezen De Jrnh Ct vindt in dii verschijnsel niets vreemds Kiezers uit welke klasse der bevolking ook genomen zijn in wezen aard eii neigingen aan elkander gelgk In dezelfde moatschappg levende onder gelijke omstandigheden verkecrende en onderworpen aan gelijke invloeden en indrukken kan het niet anders of dezelfde ziekteoorzaken moeten op hen allen werken Indien het waarheid ware dat deze ziekten welke zich tegenwoordig bij constitutioneel bestuurde volken openbaren slechts de kiezers van zekere klassen der beiolking aantasten en op de andere geen vat hebben dan was het geneesmiddel gevonden Zondert dan de aangetaste de zieke kiezers af van bet gros der bevolking en roept uitsluitend de gezonde kiezers tot het kieswerk op Te Temsohe België heeft Donderdag op de Schelde ren treffend ongeluk plaats gehad In het raarwater l g een boot gezonken die m € door middel van dynamiet wilde doen springen Bg de toebereidselen hiervoor werd plotseling een verschrikkelijke slag gehoord de lading dynamiet was ontploft Twee werklieden de machinist en de meesterknecht van den aaiiiirmer werden terstond gedood en hua deerlijk verminkte Igken in de Schelde geslingerd Een der duikers werd doodelgk gekwetst en is spoedig overleden Den luitenant der genie Dive onder wiens toezicht de werklieden geplaatst waren werden de biide becnen afgeslagen en hg bezweek Vrgdag De opzichter van den waterstaat A Brack en een vijftienjarige knaap zgn gekwetst j Omtrent den eed bg de Alfoeren op Hsimahera sc irgft de heer C F H Campeu in het TijdtcAri t tan kei BatamaoKh GenooUchap dat hg volgenderwgs gnchitdt in een aarden schotel waarin zich een raergsel van lombok zout Irmmetjes en water bevindt en die op een stuk wit katoen geplaatst is doet men een kanonskogel nadat de getuige zgn verklaring heeft af tligd moet hij terwgl men een klewang en een geweer gekruist boven ign hoofd houdt heen en weder gaande driemalen over dien schotel en bet doek heenstappen daarna moet hg op handen en voeten staande zonder den schotel met zgne banden aan te raken een teug of wat van het mengsel opslurpeoi De schrijver rerklaart deze symboliek in dier voege dat hg die den eed doet ingeval hg onwaarheid spreekt wenscht dat hg door den klewang in stukken gehouwen door het geweer doodgeschoten en door den kogel verpletterd zal worden hg zal verder worden gelijk het redelooze vee dat het water opslurpt en elke teug water zal hem als vuur zgn keel verschroeien De vroege pruimen worden te Arnhem afgeleverd tegen hooge prgzen Appelen en peren jgn er weinig doch die er zijn ontwikkelen zeer goed Enkele vroegere soorten worden reeds ter verzending geplukt De bessenopbrengst is buitengewoon groot geweest De prijzen waren goed Prambozenpluk is afgeloopen Morellen hebben van 3B tot 40 cents per s K G gedaan Op de meeste plaatsen ivas de opbrengt goed Kruisbessen zijn tegen hooge prijzen groen ter verzending naar Engeland afgeleverd De pluk van zwarte bessen afgeloopen prijzen hoog Door t aanhoudend wassen van het water zgn sommige laag gelegen uiterwaarden geiuundeerd hetgeen veel zorg oplevert De Amst Ct verdedigt nader het denkbeeld om in het pensioneeren van oude werklieden te voorzien door het in toepassing brengen van het stelsel om de werklieden het genot te verzekeren van een deel der winsten behaald door huune patroons Tegenover de bestrijding die de artikelen van 5 en 6 Juni jt waarin dat denkbeeld reeds ontwikkeld werd hebben gevonden haalt zij het oordeel aan van onderscheidene bekende Fransche schrijvers en staatslieden als Michel Chevalier Leon Paucher Berryer Dalloz en Arlès Dutour De laatste schreef in 1867 l Het beginsel van de participatie wordt door mij beschouwd als de oplossing ran het groote rraagstuk ran het proletariaat Zoover gaat de Amat Ct niet het participatie stelsel kan noch raag h i worden aangemerkt als het panacee voor alle maatschappelijke kwalen als het eenige ware middel tot oplossing van het sociale vraagstuk Maar dal de verstandige toepassing van dat stelsel in de praktijk reeds tot heilzame uitkomsten heeft geleid staaft de Am t Ct door aanhaling van de resultaten daarmede door Fransche firma s verkregen o a van eeii schrijven dat zij op haar vetzoek om inlichtingen ontving van den chef van het bekende Parijsche buis Leolaire Deze berichtte hSar de resultaten dour oi s van het partioipatiestelscl verkregen zijn o a de volgende vermeerdering van het salaris onzer werklie len met twintig percent pensioen na 20 jarigen arbeid en op 60jarigen leeftgd Dat pcnsioec bedraagt thans 1200 franks per jaar voor de helft overgaande op de weduwen De winsten van ons huis worden aldus rerdeeld 25 pot aan de bestuurders 26 pet aan do kas van de maatschappg voor onderling hulpbetoon waaruit betaald worden de lijfrenten aan de oude werklieden 50 pet aan al de werklieden die in den loop van het jaar voor bet huis gewerkt hebben Door die 60 pet wordt het salaris der werklieden met 20 pot verhoogd Door de 25 pot aan de bovengenoemde kas is het mogelijk geworden thans reeds aan de oude werkliedin 45 000 franks lijfrente per jaar te betalen Het kapitail dier kas bedraagt 1 300 000 frs Er wordt op genezen dat bij de laatste werkstaking onder de Parijsche wevers geen der werklieden van de firma Leclaire betrokken is geweest De schr resumeert ten slotte zijn oordeel over het stelsel in deze uitspraak dat het wel verre van te zijn revolutionair radikaal of socialistisch den werkman behoudend maakt hel bindt hem aan zijn werk en wordt het goed in toepassing gebracht dan zal hel rgk der revolutie lot over lange jaren verschoren zijn want het participatiestelsel is een der nuttigste geneesmiddelen om onsen maatscbappelgken toestand te herstellen Dit oordeel onderschrijft de Anut Ct volkomen die er nog harerzijds op wijst dat het door haar verdedigde stelsel in zich bevat het beginsel van het gezand behoud De kolonie Zuid Anstralië heeft met zeer groote kosten de musch ingevoerd en deze sirooper heeft zich aan dat heerlijke klimaat zoo snel gewend dat reeds thans van alle kanlen de geplunderde landbouwer om hulp roept ten einde hem nit te roeien De vereenigiiig van Adelaide heeft eene commissie benoemd die tot verdelgini der musschen niet alleen het leveren van musschenkoppen en eieren heeft voorgesteld maar ook het vergiftigen dier vogels op gruote schaal en het onvoorwaardelijk dtjodscbieten er van Ook in Noord Amerika bigkl dat de muaoh zéér schadelijk is en verlangt men naar krachtige maatregelen ten einde hem te weren Onder de beelden in bet Fanoptioum geëxposeerdzagen de bezoekers dezer dagen ook dat van denbijzonder populairen komiek den heer N Judels Een ieder was er over uit dat de gelijkenis hoogsttreffend was en toen eenigen in hunne verbazinguitriepen die Judels is sprekend draaide hetbeeld zich plotseling om en verwijderde zich meteen lachend hij is ten minste niet op zijn mondjegevallen De oude grappenmaker die hoewel thans nonactief kunstenaar nog altgd een groot liefhebber van scherlseii is had de verzoeking niet kunnen weerstaan om het publiek te foppen en was onbeweeglijk tusschen de beelden gaan staan Datde omstanders allen hartelijk lachten is wel rerklaarbaar Kamfer Ct De vorken zijn betrekkelijk van jeugdige dagteekening In de oudheid vindt men er geen gewag van gemaakt Kerst voor dnizend jaar ongeveer vindt men in de venetiaanschc kronieken eene orchetta genoemd Zg was door eene byzantijnsche prinses In Veiieiie ingevoerd maar de Venetiaanen wilden ze niet gebruiken Tweehonderd jaar lang bleef de nitvinding rusten In 1 1360 kwam zij weder in Florence in gebruik mnae toen was het eene soort van schaar die de damts aan een ketting op haar kleed droegen Onder de huishoudelijke voorwerpen die het uitzet van Maria Sporza Visconte bg haar huwelijk met Maximiliaan I vormden wordt wel een noodzakelijke zilveren vaas genoemd maar geen vork In de vijltiende eeuw kwam zg eindelijk in zwang il Frankrijk honderd jaar later in Duilschland en in Engeland eerst in de zeventiende eeuw De Zuiderzee prorincie begint opnieuw een ontwerp van bespreking uit te maken De heer H Bosker Ie Yroorashoop schrgfi thans in de L Cl f Het scheppen van de Zuiderzee provinole is in 1866 op touw gezet in 1873 lag een goed uitgewerkt plan en begrooting vau kosten voor het uilvoeren van het werk in zijn geheelen omvang gereed Men wachtte slechts op het besluit van de Hooge Regeering De heer mr Heemskerk Azn t adüfils minister van binuenl zaken af en het ZuulPzeeplnu sluimerde zachtkeni in Om niet weder te ontwaken Dat kan niet mogelijk zgn Het il slechts een marmotjesslaap Als oudgnst in nieuw ingedijkte polders had ik mg voorgesteld deze voor geheel Nederland zoo hoogst btjangrgke zaak op het 26ste Nederlandsch Landhuishoudkundig congres ter sprake te brengen Mgn voorstel was wel wat laat ingekomen doch door bet congresbestuur zeer welwillend opgenomen want het toonde zich bereid het in de laatste algemeene vergadering in behandeling te nemen Na drie voor de congresleden zeer vermoeiende dagen zou mgn voorstel het laatste punt van behandeling zijn Maar de groote vlieger ging niet op wegens het vergevorderde uur en met het oog op den rgtoer besloot de vergadering dit punt nu niet te behandelen doch op voorstel van den beer Jongkindt Coninck zal de schriftclgke mededeeling in het congresverslag worden opgenomen Na afloop der vergaderingen vernam ik van enkele congresleden dat ze bepaald legen het behandelen van het Zuiderzeeplan waren geweest als behoorende volgens hunne meening niet op het congres te huis Dit vond ik vreemd Het spreekt van zelf dat men ia een congresvergadcriog geen plan van begrooting van een of andere droogmakerg kan bediscussieeren Maar het doel van dit ptriodiek congrei is betorderhg van den Neierlandtchen landbouw in lijn geheelen omvang Wol is nu hel scheppen van een geheele provincie 176 000 heolaren uitmuntende kleigrond het puikje van geheel Nederland Heeft ons voorgeslacht ons den weg niet aangewezen den grond dien het bouwde als t ware zelf te scheppen en zijn wg het daarin niet nagevolgd Polders droog maken land cuUiveeren is voor ons die met hart en ziel Nederlanders zijn een voorbereidend werk voor den landbouw Doordrongen vnn deze stelling wenechte ik op het congres met korte woorden aan te toonen dat het droogmaken van de zuiderzeeprovincie voor den landbouw voor den bloei en welvaart van Nederl en Nederl Indië een levensguaestie is En ora mocht de vergadering zich met deze stelling kunnen vereenigen het voorstel te iloen ora het oongresbestnor te verzoeken zich per adres tot de Hooge Regeering te wenden baar dit groote plan uit een landbouwkundig oogpunt beschouwd duidelgk voor te stellen en den wenseh te kennen te geven dat zg moge besluiten de Zuiderzeejirovincie mor rekening van den Staat droog te maken De landbouwers mogen over het Zuiderzee plan voorzeker een woordje meepraten De plannen van de heeren Beijeriuck en Stieltjes heb ik met zeer veel belangstelling gelezen en overwogen Alles ging uitstekend totdat ik het land droog voor mij zag liggen er bleef nog te doen over verkavelen en diep ontwateren Door een echte landbouwerebrll beschouwd werd het mij op eens geel en grauw voor de ooaen lezen en herlezen Ik kon er niet anders van krijsen het stond er duidelijk idan 20U het wenschelijk zijn geen verdere boezemkatuden tusschen dijken beklemd aan te leggen maar verder alleen poldervaarten te graven Denkt men zich deze gegraven in de hoofdstrekkmg der diepten van 1 1 6 2 2 6 3 3 5 i eu 4 6 AP de waterspiegels nog een halve el onder den grond dus achtereenvolgens op 1 6 2 2 5 3 3 5 4 4 5 eu 6 el AP Wordt zoodanig peil vastgesteld 0 60 M beneden de oppervlakte van den grond wat moet er dan vau het land worden Aan t ontginnen valt op die vette klei in het eerste half dozijn jaren natuurlgk niet te denkeu Voor bouwland zou het ten eenemale ongeschikt zijn en voor weideland zou het eenige jaren moeten rusten voordat het met vee be id kon worden Voor het te la it is zou ik voorstellen het peil te bepalen op 1 60 Meter beneJcn de oppervlakte van den grond gesteld dat die vette Ijleigrond 0 20 meter beklinkt dan zou men een ontwatering hebben van 1 30 Meter beneden het maaiveld minder raag men op nieuwe poldergrouden niet aannemen een hoogere waterstand zon op die uitmuntende kleigronden onberekenbare schade ten gevolge hebben Volgens het stelsel van den heer Stiejtjes zouden de schntsluizcn in de verschilleude poldervaarten werken met een verval van 0 60 M hetwelk voor de scheepvaart van zeer veel belang zou zijn en bij hel doorschutten zou weinig water worden ingelaten Ook bij eene ontwatering van 1 6 M diepte zou dit stelsel behouden kunnen blijven Met betrekking lot het plaatsen van stoomgemalen en stoomkracht en kolenverbruik zou men de bakens moeten verzetten Daarvoor zou men tot een hooger cijfer komen doch de meerdere kosten hieraan verbonden zonden zeer waarschijnlijk geen 5 pCt bedragen van de meerdere zuivere opbrengst welke door een voldoende ontwatering verkregen zou worden Het is wel geen gemakkelijke taak voor een oppervlakte van 176 000 heet verdeeld in 8 of polders met een verschil vau ligging van 1 tot 4 B meterbeneden AP een plan van verkaveling op te makenen een vast zoraerpeil Ie bepalen Hierbij geldt kennis is macht In het hoogst belangrijke rapport van den ingenieur Stieltjes aan de Nederlandsche Maatschappg van Groudcredlel blz 226 15 verkavelingen der gronden lezen wg aon het slot verder moet die hoogst belangrgke zaak in overleg met landbouwkundigen worden uitgemaakt moet de scbipperij over hare belangen worden geraadpleegd Tusschen 1867 en 1882 ligt een tgdvak van 15 jaar en het is vooral In dit tijdvak dat de wetenschap ons praktische landbouwers te hulp Is gekomen zoodat men met recht mag verwachten dat eene samenwerking van waterbouwkundigen en landbouwkundigen tot de beste resultaten zou leiden De schier onophoudelijke stortregens welke gedurende de laatste tien dagen in vele streken van Duitsohlaud zijn gevallen hebben een onberekenbare schade aangericht Er worden vrg uitgestrekte districten gevonden waar de oogst totaal Is vernield Het graan omstreeks dezen tgd gewoonlijk reeds in de schuren gehaald ligt thans in vele oorden te verrotten op het veld Dit onheil treft met dubbele hardheid den landbouwenden stand want gedurende de jongstrerloopen zerentig jaren hebben de graanrelden nog nooit een zoo voorbeeldeloos ruimen oogst beloofd als tot voor weinige dagen het geval was Buitenlandsch Overzicht Uit Pargs meldt men dat de bureels van de groepen der linkerzijde Zondag eene bijeenkomst hebben gehouden Een voorstel ran de Union républicaiue om Brisson uit te noodigen zich met de samenstelling van een nieuw Kabinet te belasten werd verworpen De vergadering verklaarde zich bereid de hand Ie leeneu tot het vormen von een ministerie van bevrediging en verzoening In eene eerste bijeenkomst van de uiterste linkerzijde verklaarde Camille Pelletan zich tegen eene mogelijke combinatie Say Perry In eene daarop gevolgde bijeenkomst dier partij tetkBuden 35 leden eene verklaring waarin gezegd wordt dat het geraeensehappelgk belang der republikeinsehe deiftocratie eene staatkunde van vrede naar buileu en van dervorming naar binnen gebiedend eisohte Bij gerolg teekeut de groep rerzet ajn tegen elk middel ora met minachting ran het votum der Kamer de Ministers weer aan t bestuur Ie brengen die de Kiiiner door haar beslissing getroffen heeft Een Inter bericht meldt dat Duclero de opdracht om een nieuw Ministerie te vormen heeft aanvaard men zegt dat hg de portefeuille van Buitenl Zaken zal nemen Onder de leiders der Engelsehe conservatieven heerschl verdeeldheid betreffende dè wenscbelijkheid om op Salisbury s amendementen te blijven aandringen Cairus en Gross beiden zijn roor een schikking maar Salisbury wil het eerst amendement niet intrekken De Standard zegt Indien mr Gladstone overtuigd ia dat hij het land op zlja hand heeft laat hem dan het Parlement ontbinden de pairs zulleu zich neerleggen bij de beslissing van het volk Indien Glads one na deze welwillende verzekering vau de pairs uog aarzelt dan moet hij zich wel zwak gevoelen Maar misschien wil hg uift tut ontbinding overgaan alioreiis zijn belofte te hebben vervuld betreffende een kieswethervorming Dilke liet zich in dieu zin uit op een meeting zijner kiezirs te Chelsea Het vuur is geopend In Egypte niet Arabi maar de Eugelsclien hebbeu den aanval gedaan Zaterdag ten 6 uur s middags vielen Allons troepen tusschen het Mahmoudeh kauaal en den Cairo spoorweg bij Raraleh de strijders van deu Egyptitchen Napoleon zooals we Arobi ergens zogen noemen van drie zijden aan met geweer en kanonvuur Een paar uren lang duurde t gevecht dat blijkbaar geen ander doel had dan poolshoogte te nemen men wilde zien tegenover wien men stond en toen dit gebleken was en Arabi s troepen tot de tweede linie van Kaffred Douar in de richting van Damanhour waren teruggetrokken was de groote verkenuings opcratie geëindigd Er komt meer toenadering tusscheu Engeland en Turkije Wel moet Lord Uuffetin in de laatste bijeenkomst hebben medegedeeld dat wanneer de Turkscbe troepen naar Alexaudrië komen voordat er tuschen Turkge en Engeland een conventie is gesloten en voordat de Sultan in een proclamatie Arabi rebel heeft verklaard de Briische admiraal Seymour zich tegen de onischeping dier troepen zal lerzetleo maar het blijkt nu dat onze twgfel aan het zenden derTurksche expediiie troepen gegrond is geweest De uitgezonden militairen zoo zegt men waren niets anders dan recruten die te Saloniki zuilen blijven de eigenlijke 5000 man die de Porie nog altijd heet te zullen zenden bevinden zich tot heden nog te huis eu kunnen niet vertrekken want de noodige contracten voor de levering van mondbehoeften zijn niet gesloten De Obden club hield dezer dagen hare jaarlijkscbe algemeene rergadering Uit het jaarverslag blijkt dat de vrghandelsbeginselen in de Briische koloniën geene vorderingen gemaakt hebben ofschoon de afschiiffing vau alle invoerrechten behalve van wapenen ammunitie sterke drankeq tont en opinm Ie vermeiden is In het verslag wordt een overzicht gegeven van de mislukte onderhandelingen tot vernieuwing van het verdrag tusichen Engeland en Frankrgk eu melding gemaakt van het sluiten van handelsverdragen met Fortuhal Montenegro en Korea waarbij voor den Brilschen handel bevredigende voordeeleii bedongen werden De onderhandelingen over de herziening der verdragen met Japan zijn thans in vollen gang De afschaffing der Indische invoerrechten wordt in het verslag een maatregel genoemd welke in de jaarboeken van den vrijhandel als eene merkwaardige gebeurtenis zal aangeteekend worden Ten opzichte van den ecoiiomischen toestand van Spanje zegt het verslag Eene verleden jaar aangenomen wet belet elke Spaansche Regeering hoe gaarne zij t ook zou weuschen aan Grootfirittannie de behandeling op den voet der meest begunstigde natie te verzekeren tenzij onzerzijds eene wijziging in het Briische tarief voor de ijneii worde toegestaan Van den anderen kant is In het Parlement officieel verklaard d it de financieele toestand van Groot Britaunie eene verandering iu het tarief van de rechten op wijnen voorshands niet gedoogt Het gevolg is een wederzgdsch loo possumus dat het weinigje wat nog van onzen handel met Spanje is orergebleveu met rernieiiging bedreigt op bet oogenbllk dat de consolideering der Spaansche schuld en de aai zienlgke vermindering van het contractueel tarief groote ontwikkeling van den handel op bet schiereiland beloven In een brief uit Lissabon aan de Ind beige wordt een alles behalve vleiend tafereel opgehangen van den toestand waarin Portugal thans verkeert Het kabinetPontes de Mello wordt door zgne lalrgke tegenstanders heftig aangevallen wegens de concessie van den spoor veg van Salamanca uaar Oporto eene lijn dus waarvan het grootste gedeelte over vreemd grondgebied loopt Deze onbetwistbare nuttige onderneming is opgedragen aan een syndicaat van bankiers te Oporto en het buitenland en hierover is vrij wat onaangenaamheid ontslaan de beschuldigidfïv van knevelarij en Imdverraad zijn niet eens de ergste elke den minister Hintze Ribeiro naar het haofd gesKngtrd worden gehoon s mans karakter zegl de berichl rvta au dien ard ia millioen fr ten behoere van een werk dal meest op Spaanschen grond zul worden verricht een in dit land ongehoord precedent aan de hand doet waarvan het Ie vreezen staat dat latere Kabinetten tot schade van s lands financiën niet zullen nalaten gebruik te maken En ofschoon de heftigheid der progressistische en republikeinsehe dagbladen eu hunne werkelijk oproerige taal niet te reohtvaardigeu zijn kan het niet worden ontkend dat de Regeering tegenover de aanvallen der oppositie van in het oog vallende onmacht en bedroevend gebrek aan moed heeft blijk gegeven Vooral de tegen de leiders der republiekeiusohe beweging genomen maatregelen zijn meent de berichtgever alleronhandigst geweest en hebben voornamelyk tot uitkomst gebod dat eene overdreven aandacht geschonken wordt aan eene partg welke nog bezig is met hare eerste proefnemingen tol eeue organisatie Behalve tallooze vervolgingen legen onbewimpeld republiekeinsche bladen zijn willekeurige maatregelen genomen tegen de meest in het oog loopende aanvoerders der partij van wie verscheidene om hun karakter gunstig bekend staan Zoo heeft de corceciioneelo rechtbank een viertal hunuer tot tien dagen gevangenisstraf veroordeeld onder het vooiweiidsel dat zij behoorden tot bet bestuur van politiek genootschap welks statuten niet wettig erkend waren Dit genootschap namelijk dat de verbreiding van onderwijs ouder de laagste klasse der bevolking beoogt heeft het ongeluk aan de overheid te misliagen wegens de liberale gezindheid der meeste leden De Effecteateurs XXXI Amsterdam 7 Augustus 1882 De beurs opende de vorige week zeer flauw en onbehagelijk Woensdag ontstond eenige verbetering voor Am sporen doch slaatsfondien bleven lusteloos Donderdag was de stemming schier roor alle soorten gunstig en Vrijdag was dit voor slaatsfondsen mede het gevol doch onilergingen de Am ap eenige reactie BiNNENLANDSCHE WAABDEN Staats provinciale en gemeente fondsen Vieren waren zeer flink en noteerden I02 is Integralen minder drieën onveranderd Hoewel de prov en gemeentelijke leeningen in den regel weinig rarieeren zien wij geen reden deze fondsen geheel orer t hoofd te zien Er worden onder deze rubriek de volgende fondsen genoteerd 4 pCt obl leen Amst 100 do do 79 99 n 3 pCt do do 93 Noordzeekanaal 3 pCt 86 4 pCt obl leen prov Groningen 100 4 pCt obl leen gem Groningen 99 i 4 pCt Rotterd leen 32 987 8 4 pCt obl leen prov Utrecht 101 en do do Zeeland 101 Premieleeningen De naderende groote trekking der Amsterdamsohe premieleening doet de loten van ƒ 100 zeer stijgen zij noteeren 114 de loten van ƒ 1000 zijn hooger 109 Rolt loten beter 10 Spcoricegleeningen Zeer stil Aand Haarl Zandv verbeterden l j do Wesif spw 1 pCt 131 Zoowel Centraal als Boxtel waarden sluiten nagenoeg onveranderd Tramicayleeningen Er valt slechts een rgzing te vermelden voor Gooische tram van 3 en voor Nederl van 1 4 ïndustrieele Kaarden Ook hier ging zeer weinig om Aand Zeeland monteerden 3 pCt en herstelden daardoor geheel het in de vorige week geleden verlies Int cred en Hv Rolt V hooger Lager sloten Afr Hv 1 Hv Amst Havenst l Kol Bk 1 Ned Bk 1 pCt EuROPEESCHE WAARDEN Staatsjondsen Vrg gunstig Zoowel Mei als Zllver metallieken hooger Russen blijven uog steeds gewantrouwd en ondergaan geringe verliezen 2e Oosterl en obl leen 72 en 73 Va minder 4 pCt Spanje verloren I 2 pCt buitenl Turken sloten circa j lager en 4 pCt Egypte noleerde 60 8 dus lager Premieleeningen Hooger sloten Brussel i O tenr 64 J l ger Oostenr 60 1 Russ 64 IVa Madr Vs 1 nfl Spoorwegleenmgen Pr Oost monteerden IV3 evenals aand Warschau Weenen obl do Vs minder Russische sporen tamelgk lusteloos ïndustrieele waarden Aand Oost Hong 1 pCt hooger Amerikaansche waardin Staatufondten Terwgl obl V S onveranderd bleven brokkelden Brazilianen eenigszinsaf alleen 79 Vi beter Florida s monteerden l doch Colurabianen Peruanen en Venezuela s enkele fracllën minder Spoorteegleeningen Er was in deze week een groote beweging ia Chic N W shares pref stock Er liep een gerucht van een dividend run 26 pCt Dit was voldoende om dit fonds dat 150 noteerde op te di gven tot 176 en te doen blijven op 166 a 16 Onder de soorten die zich overigens iu de sympathie der beurs mochten verheugen vermelden