Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1882

temoeit Dur de elaitisohe vielen bekleed zqn maakt de in gang zijnde rélooipède geen gedruisoh en het geheel ia zoo samengesteld dat er aan het gebruik niet het miuate geraar lerbonden is Het rijden op doe féloapèdt is eene gezonde liekaamsbevcging Nu meisje en vrouwen meer en meer deelnemen aan uitspanningen waaraan Uohaamsbeweging Terbonden ia en die rroeger alleen Toor het sterkere geslacht bestemd waren turnen zwemmen rijden roeien achaatsenrüdcn enz nu zal zeker ook Tan de byzonder roor rouwen ingerichte Télooipèdea spoedig een druk gebruik worden gemaakt Huüvrouw Onder Loosduinen is het Igk aangespoeld Tan een marinier behoord hebbende tot de bemanning van de Aidtr Het is onmiddelyk op het strand begnreu waarna er ongebluschte kalk overheen gestoit is en het graf werd gesloten Het Ltidtci Dagblad dat hierTan een plastisch verhaal geeft keurt deze haudelwgze ten sterkste af en meent dat wanneer het lyk dat ran een gegradueerde ware geweest de autoriteit anders zon zijn te werk gegaan Wal gebeurd iim zijn wanneer de toestand anders ware is moeijelyk U beslissen maar zeer zeker heeft de burgemeester van Loosduinen niet dan uit nood gedwongen tot zoodanige behandeling van het lijk besloten Eerbied voor de dooden is schoon zegt de Ank Ct maar wanneer die niet dan met gevaar Toor levenden misschien zelfs voor velen te betooneu is dan doet men beter den schgn van oneerbiedigbeid op zich te laden dan zgne medemensohen in levensgevaar te brengen Toen sir Charles Lyell eeu Engelsch geleerde in Amerika vertoefde werd hem een zonderlinge raad gegeven om in acht te nemen als hij met booten op de i Miaaissippi zou reizen Betaal nooit uwe passage voordat gg er tue gedwongen wordt was de eerste raad die hem gegeven werd Ën ik bid u waarom niet vroeg hij Omdat uwe kansen beter zgn als gij het niet doel was het antwoord jWilt gij zoo vriendelijk zijn u te verklaren sir eide Lyell Wel antwoordde de Amerikaan toen ik verleden jaar Maart op de rivier ging werd er plotseling geroepen man overboord Se kapitein snelde naar het plaatskaar es bureau en vroeg Heeft de man overboord zijne passage betaald P Het antwoord was bevestigend en de kapitein wendde zich tol den stuurman ea riep onverschillig Vooruit maar ii s all right Ala een staaltje van echten politiedwang wordt uitRuis in het Pruisische district Ziegeuruck de tekstmedegedeeld van eene afkondiging ouderteekend doorhet Poliiiebestuur aldaar hoofdiakelgk van den volgenden inhoud 4 Hen ziet dikwgla dai ingezetenen die achterlijkzqn met de betaling van belasting en schoolgeld lid zgn van ern tnruclub eene scherpschuttersverte niging een liedertafel of andere corporatie somsook wel van twee zulke vereenigingen waaraap zg ofsohoon het tooh maar dingen voor uitspanningi n geregeld hunne contributie voldoen üaar dezegrove onvoegzaamheid niet mag worden geduld zalhet Poliiiebestuur voortaan aan dé besturen der vereenigingen de namen raededeelen van alle personen die wegens wanbetaling van belasting of schoolgeldworden vervolgd Tevens zal voorlaan geen vereeniging diansparlgen enz mogen geven wanneer hiertoeniet minstens a t dagen te voren aanvraag is gedaan welke aanvraag alsdan zal warden afgewezenvoor zoolang de bovenbedoelde sujetten nog lid van zulk eene vereeuigiog zgn Ën wanneer eenherbergier of ander houder van een lokaal waar bierof sterke drank wordt geschonken zulke sujetten in zgn lokaal toelaat zal de politie gebruik makenvan hare bevoegdheid om het lokaal s avonds vroeger te doeii sluiten In een der laatste aflljTeringen van de Reme Britannique komt eene belangrijke virgelijking tan de itdrijftkitten der ipoorwegen voor iy bekeer door den Staat af door bijzondere maatickappijeH Wij outleeoen daaraan het volgende In België bedraagt bet gedeelte der ontvangsten ilat door de uitgaven wordt verslonden 36 pCl voor de lijnen die door de bgzondere maatschappgen worden beheerd en 67 pCt voor de Slaalsspoorwegen In Dttitsohland zijn de verhoudingen omstreeks dezelfde als in België nl 52 pCt voor de bgzondere maalaohappgen en 63 voor de Slaatsspoorwegen Ooatenrijk Honttarge levert dergelijke cgfers op in 1880 bedroegen de bedrgftkosten 63 p6t voor de bgzondere maatschappijen eu 69 pCt voor het net Ier Staataepoorwegeo Daarbg moet worden opge Oerkt dat de kosten van vervoer der koopmans ofdertn duurder is bij deze laatste dan bij de eerste Ijjnen In ZméSt IMNgen A oakoMen by bgzondere maatsohappgen 60 en bg den Staat 70 pCt van de ontvangsten In Jtalié is het beheer door den Staat insgelgks nade Hger dan door bgzondeie maatsohappgen Op de Igaen dezer laatste bedraagt de kosten vap het goedneuvervoer ran 30 tot 40 ten honderd op die van den Staat ia dit cijfer echter hooger In Frankrijk bedragen de bedrijfskosten op de lijnen van bgzondere maalaohappgen gemiddeld 48 pCt van de ontvangsten Op die welke door de staat worden bediend 83 pCt Het verschil len gunste der bgzondere nijverheid bedraagt niet minder dan 36 pGl Deze cijfers zgn welsprekender dan lange betoogen Belangrijke aardbeziénteelt In de laatst verloopenjaren legden tuiniers te Beverwijk en in de naasteomgeving zich meer toe op de teelt van aardbeziëu Meu beweert dat er thans tusschen Alkmaar enHaarlem bijna 100 bunders met aardbeiiënbeddeoliggen Nooit zag men zooveel aardbezien als ditjaar Vroeger verzond men ze bgna alleen naarAmsterdam met sohuit of boot en werd belanderein de Zaanstreek Alkmaar en andere plaatsen in debuurt uitgevent Thans echter is er op de zoogenaamde plukdagen Maandag Woensdag Vrijdag een geregelde verzending naar het buitenland Naar Engeland worden zij verzonden in vaten zijdienen daar voor het bereiden van vruchtensappenen dergelijke Naar Duitschland gaat do verzendingin mandjes Om nii eenigszius een denkbetld tegeven van den omvang dier verzendingen en ookvan den oogst in dit jaar noemen wij de volgendecijfers Woensdag 28 Juni werden 15 000 halvekilogram naar het buitenland verzonden terwijl mende geheele verscheping vau dien dag op 30 000 halvekilo s rekende Vrijdag 30 Juni werden niet minderdan 60 000 halve kilo s verzonden Maandag 3 Juli klom dit cijfer tot 75 000 daorvau werden 16 000 iu vaten naar Engeland 45 000 per booten sehuit naar Amsterdam en 15 000 h k naarandere plaatsen verzonden Stelt men zich nu voor dat op de zoogenaamde tusschendagen ook nog ladingen naar Arasterdam gaan kan men zich eenigermateeen denkbeeld vormen van hetgeen in dezen lijddaar Ier plaatse omgaat Sempen Op den Atlauta Charlolto spoorweg iu Noordr Amerika is onlangs een proef genomen om van een loopenden trein niet slechts telegraphische berichten te verzenden maar ivifelü s te onlTangen De heer Williams officier bij bet T oord Amerikaansche leger heeft daartoe bet volgende middel bedacht Langs de rails is eeu geïsoleerde telegraafdraad gespannen die op afstanden van 40 voet is doorgesneden De uiteinden dier draden staan in aanraking met koperen rollen zoodat een electrische verbinding over de ganscbe uitgestrektheid van den spoorweg is tot stand gebracht Eeu der wagens van den trein is ingericht tot telegraaf bureau Aan het benedeugedeelte van dezen wagen zijn iwee metalen strooken of slaven bevestigd reikende tol aan de koperen rollen die tfij bet passeeren van gemelden wagen door de metalen strooken worden aangeraakt en naar beneden gedrukt tengevolge hiervan jvordt het contract tusschen deze en de andere rollen verbroken De metalen strooken zgn binnen in den wagen waaraan zij zgn bevestigd met elkander verbonden en de electrische slrooip gaat van de eeifé rol door middel van de instrumenten uaar de naaste rol over en vervolgt op die wijzeïijn weg door den draad gespannen langs de rails De electrische etruom is steeds in contact met den telegraaftoestel want terwijl de wagen voortsnelt van het eene paar metalen rollen naar het andere wordt bet contact door eeu der metaleo strooken tot stand gebracht een oogenblik vóór hel contact door mi lilel van hel andere heeft opgehouden te bestaan De ttilegraaftoestel is derhalve bij het voortgaan v an den trein voortdurend in aanraking met den telegraafdraad en telegrammen kunnen dus zoowel worden ontvangen als verzonden Hel is onverschillig welke soort van telegraaftoestellen worden gebezigd die van Sounder Morse of een ander en even goed kan gebruik worden gemaakt van da lelephoon Door het aanwenden van bovenbedoeld middel kan ieder reiziger in de gelegenheid worden gesteld om telegrammen af Ie zenden of te ontvangen terwijl hij zich in deu trein bevindt Voor de arrondissementsrechtbank ie Amsterdam Kamer van oorredtie heeft terecht gestaan A W R oud 60 jaar gewezen magnetiseur thans zander beroep gebaren te Amsterdam wonende Ie NieawerAmstel aangeklaagd van het zonder lot uitoefening der geneeakuude bevoegd te zgn er zgn bedrijf van te hebben gemalikt om met gebruikmaking eener somnambule geneeskundigen raad te verschaffen Wanneer de patiënten hem kwamen bezoeken bracht hij de somnambule in eeu zoogennamden magnetisohen slaap en teekende dan ei aii iu op hetgeen zij voorschreef De gewone prgs voor zulk een consult was drie gulden terwijl de somiiarabnle vroeger eeu derde der winst genoot maar naderhand aeu vast aalaris ontving van minstens elf gulden per week Vroeger werkte beklaagde zonder dooter maar toen de apotheker De J Ie Amsterdam die steeds als zoodanig door de elairvoyante iu den slaap werd aanlMvolen weigerde langer reoepten gereed te maken die niet door een bevoegd geneesheer waren onderteekend verklaarde dr Donkersloot uit Nieuwer Amslel zich bereid de recepten tegen eenige vergoeding te teekenen Het ten laste gelegde werd in hoofdzaak door bekl erkend die echter niet toegaf dat zijne somnambule gedurende haren magnetisohen slaap wel eens de oogen opend hield of de patiënten betastte of vooraf met beklaagde een onderhoud had gehad nadat hg zich door den patiënt zelf omtrent zgn toestand had doen inlichten De eerste getuige was de lomnambole zelf die echter verklaarde zich niets te herinneren van al wat gedurende haren slaap was voorgevallen Voort werden verschillende vroegere patiëntenals getuigen gehoord die omstandig het verhaalhunner behandeling voordroegen Een enkele beweerde werkelijk bij de voorschriften baat te hebben gevonden maar een ander ook dat zij hem zieker dan ooit gemaakt hadden en hg eindelijk ookhet innemen maar gelaten had omdat de drankjesIe duur waren De prijs van een daalder achttende gehoorde deskundigen dan ook veel te hoogvoor een middel dat hoogstens tien of twaalf stuiver waarde had Wat de zamenstellende deelen aangaat deze waren voor het meerendeel onsehsdelgk zóoals frambozenstroop laurierkers valeriaan linetuur van barnsteen selderg zoethout klapronnolieen pimpernel Maar ook schadelijke bestanddeelenen zelfs vergiften morphine ontbraken niet geheel Nagenoeg alle bestanddeelen werden genoemd in deNederlandsche Pharmacopiiea en kwamen iu de apotheek voor Het Openbaar Ministerie bij monde van mr Hoytema aubstitiiutofficier vas justitie meende hier de zeer hooge boete van 310 Ie moeten eisohen subsidiair te vervangen door ëen gevangenisstraf van 45 dagen Z E A tooh achtte al het aan beklaagde te laste gelegde vig lkomen wettig en overtuigend bewezen Wel had beklaagde steeds de hulp genoten van eet bevoegd geneesheer maar ook volgens de lefr van den Hoogeu Raad was hg door deze medewerking hiel gedekt omdat gepoenüle geneesheer slechts controle uitoefende over de voorgesohaeven geneesmiddelen ot zich daaronder ook soms schadelijke bestanddeelen moohten bevinden maar volstrekt niet de patiënten zelfstandig onderzocht Door den verdediger des beklaagde mr W U K Mouthaan werd in de eerste plaats aangevoerd dat de ingestelde vervolging deu geesft van beklaagde dermate had geschokt dat zijn eigen verklaringen weinig vertrouwen verdienden Vervolgens wdrd aangetoond dat niet beklaagde maar de somnambule geneeskundige raad had verleend Hij zelf was bij dat alles volkomen passief geweest en viel dus niet in de termen der wet Desnoods kon men zeggen dat bekl door middel der somnambule raad had geschaft maar d wet sprak slechts vnn verleenen Ten slotte wees pleiter op de zwakheid VRn het geleverde bewijs om na verdediging der stelling dat de medewerking eens geneesheers den magnetiseur volkomen dekt vrijspraajc of ontslag ao rechtsvervolging te eischeo Na korte re en dupliek voornamelijk loopende over de vraag in hoeverre de somuabule slechts werktuig en bekl werkelijk actief was geweest werd de uitspraak bepaald op 11 deze Dinsdag avond is de laatste trein uit Keulen naar Amsterdam in de nabijheid van het atatiou Wesel tengevolge van het springen van een wielband outspaord Ofschoon eenige wagens ofhvergeworpen werden en zelfs een eind weegs medegesleurd is bü dit ongeval gelukkig geen menscbenleven te betreuren Wel zijn een aantal passagiers gekneusd en velen zelfs vrij ernstig gelijk bleek bij de aankomst van dezen trein die te Amsterdam eeu uur Ie laat aan het station kwam AT d D In een Amerikaansch blad kan men de volgende advertentie lezen De heer Willy Feates terecht een beroemd lid van mijne Iroep heeft mg plotseling verlaten met zich meenemende ik doe het met weerzin opmerken twee paar korte fluweelen broeken en een paar laarzen Tegelgk met de verdwijning van dezen artist bemerkte ik ook die van mijne vrouw Ik verzoek den heer Willy Feates de van mijn tooneelmaterieel meegenomen voorwerpen te willen terug inden en dat wel met den eerstvolgenden trein Isdieo mijne vrouw bij den heer Feates is en deze ïSarschuwing zal lezen vermaan ik haar zich haar lioblen van echtgenoote en moeder te herinneren en tol raij terug te keeren Doch ik waarschuw haar dat ik baar als niet binnen een week zal zijn teruggdeerd niet meer zal kunnen ontvangen omdat ik dan andere sohikkingen zal gemaakt hebben De lersche politie is ontevreden en dreigt grète tt maken De beweging begon te Limerick vanwaar onder de politie in gansch Ierland eene circulaire werd verspreid waarin wordt geklaagd over tt geringe betaling terwgl de diensttijd tuaschen IS en 16 uren daags is De agenten vragen eene vermeerdering vou ƒ 18 ö ƒ 24 in de maand tejemoetkomiug voor huishuur aan de gehuwden die niet met hun gezin in de kazerne kunnen wonen verbetering van de toelage voor naehteIjjke diensten verbetering in de pensioneering Zij jerklaren dat hunne dienst zoo hard is dat zü h r moeten kunnen leven om dien te blijven verrichten Blijft de stiat van zaken zooals die nn is en krijgen de manschappen enkel ijdele compliDenten van de éene en scheldwoorden van de andere igde dan zijn z j van plan om spoedig hunne betrekkingen op te geven Kolonel Bruce de iuspeoteur geBernal der lersohe politie is naar Limerick vertrokken waar hy de mannen in het gelid liet treden en hun toesprak Hij zeide dal de manier waarop zij met hunne grieven voor den dag kwamen ongepast was en dat hnn eed van trouw daardoor wa gesebonden Zü hadden een adres aan de kroon moeten indienen De manschappen antwoordden dot zg niet meer vertrouwdon op de beloften der regeering die hen zoo dikwerf had gepaaid Zü waren bereid hun leven in den dienst der koningin te laten iüst tut besloten om de wapens neer te leggen en het korps ie verlaten indien aan hunne grieven niet werd voldaan Toen Bruce hen verlaten bad bleek het dat zij zeer boos waren omdat de kolonel kun oniroaw aan de kroon had verweten eene grove beleediging waarvoor ze verwachtten dat hun verachooniug zou worden gevraagd De kolonel kwam later zeggen dat hg dat woord niet zoo had bedoeld en toen waren ze wel tevreden gesteld in dit opzicht maar zij bleven weigeren om de circulaire in te trekken Kolonel Bruce die boos was want behalve het verzet dal hy in Limerick vond wachtten hem daar nog meer dan 100 telegrammen uit atle streken van Ierland van politie beambten die verklaarden volkomen met hunne collega s van LiiMerick in te stemmen kolonel Bruce riep vertoornd uil Maar dat is muiterg Later trachtte een der inspecteurs die jaren lang dienst had iu Limerick de heer Henry de taak bü Ie leggen Het eenige antwoord dat hij kon bekomen was Wy doen gaarne al wal gg van ons verlangt Geef ons dus een waarborg dat binnen acht dagen aan onze billgke vraag zal voldaan worden en wg zullen onze agitatie onmiddeiyk slaken Dit kon Brnoe echter niet doen zoodat zgn bezoek vruchteloos bleef Dit is een ernstige zaak voor de Engelsche regeering die moeilük anders kan doen dan toegeven ïr is geen stad in Europa waar de bevolking zich zoo dicht operngehoopt heeft ala te Berlyu bet geval is In de joagsi verlospen jaren heeft dit groote euvel zioh allengs in sterke mate geopenbaard en gedurende het J4 r 1881 is het opnieuw verergerd Berlgn vormt in dit opzicht een uitzondering op alle overige steden in Europa Uit de stedelgke statistiek blgkt uamelük dat te Berlyn 60 6 inwoners op elk huis moesten gerekend worden Het aantal woningen per huis is voortdurend en ook in het afgeloope jaar in èet raeerendeel der wüken van de stad vermeerderd daarentegen is het getal leden per gezin verminderd een verschgnsel t welk onder normale omstandigheden niet als een gunstig teeken mag worden beschouwd Betrekkelykerwyze is het in dit geval voor Berlyn gunstig te achten dewgl daaruit blykt dat het aantal personen des nacht verblyf houdende iu eene en dezelfde woning daardoor is vermindeid Uit de bedoelde statistiek blykt wyders dat het aantal huizen door ééu tot vyf gezinnen brwooncl thans tot op 217 per mille van alle bestaande huizen is gedaald zoodat het in absoluten zin is verminderd Daarenteften is hel aantal huizen door 6 tot 10 gezinnen bewoond met B9 percent vermeerderd dal door H tot 16 is toegenomen met 7 1 dat ddor 16 tot 20 met 16 dat door 20 tot 30 met 28 8 en dat de huizen bewoond door 313 en meer gezinnen is gestegen met 61 percent Men ziet er uil dat BerUjn zich meer en meer ontwikkelt tot eeti kazerne stad Rniteilindscli Overzicht Het Fransch kabinet is samengesteld als volgt Duclerc minister president beiast mei de portefeuille van buitenl zaken Faillières binnenl uken Devès justitie Tirard financiën Duvaux oudertrys Billot oorlog Jauréguiberry marine Mahy landbouw Cochery post en telegraafwezen Legrand koophandel eu ad inlerim openbare werken De verklaring van het mii istetie Duclerc in de Kamers luidde als volgt Myne heeren Senatoren en afgevaardigden I Het votum iu de Kamer Tan 29 Juli jl brengt vóór u eeu nieuw Kabinet Zijn eerste plicht ia n te zeggen wat voor hetzelve dit votum beteekeut welke gedragsign het aan hetzelve oplegt Door het weigeren der noodige kredieten voor degedeeltelgke bezetting van het Suez kauaal heeft de Kamer eeu maatregel van behoedzaamheid en voorzichtigheid genomen die echter niet geUjkslaal met eeue abdicatie De Begeering zal tot leiddraad nemen de gedachte die dit votum voorscheef en daarnaar hare gedragslyn richten Mochten er zich gebeurtenissen voordoen waarby de eer en de belangen vau Frankrük betrokken schünen dan zullen wy ons haasten de Kamers byeen Ie roepen en haar de besluiten voor te leggen die de omstandigheden mochten eischen De binnenlaudsehe vraagstukken al zgn zg minder dringend vergen niet minder onze aandacht Op dit stuk echer kan er niets aangevat nog ondernomen warden gedurende de aaustaande schorsing van uwe zittingen Wg zullen ons dien tyd ten nutte maken tot het overwegen van die vraagstukken eu met de hulp uwer oomminieD zullen wy trachten naar vrgzinuige en vocrwaarti gerichte oplossingen er van Tevens stellen wü ons voor ons best te doen tot het bewerken van toeoaderiug en verzoening tusschen de fractiën der republikeiasehe meerderheid En zoo wy met awe b lp 4 t9 voor het vaderland heilzamen uitslag mogen bereiken dan zullen wü gelooven een werk Ie hebben geditan dat ouder de huidige omstaiulighedcv tas zeerste strekken zal lot het gemeenachappelgk belang van de Kamers vau de Republiek en vun Frankryk In het Lagerhuis verklaarde de heer Gladstone dat de eenige vraag welke by het Suez kanaal in overweging komt is of het open blyft Het vaarwater nu bigfi open De onderhandelingen over de Turksch militaire tusschenkomat zijn nog niet zoo ver gevorderd dat daarover roededeeling kan worden gedaan Met betrekking tot het betchermheerichap over het Suez kanaal is geene overeenkomst getroffen Er is alleen voorgéateld betlmnaal te beveiligen door eene regeling waaraan alle mogendheden zullen deelnemen Aan lord Dnfferiu i s last gegeven geen schikking e treffen dan binnen de grenzen van den bestaanden staat vau zaken Er zyn geen Turksche troepen uaar Alexandrie gezonden De Porte verklaarde dut de reeds ingescheepte troepen bestemd waren naar Canilia Aan den Snitan is geen ultimatum gesteld ook heeft men hem uiet gedreigd met het terugroepen van den Eugelscheu gezant De Duitsche Regeeriug versterkt haar vloot in de Egyptische wateran Behalve de kanonneerboot Cyclopt welke Zaterdag vertrok naar het Suez kanaal hebbeu gisteren de corvet Onei$enau van 16 stukken en het fregat Nympke ran 12 stukken last ontvangen er heen Ie gaali De kanonaeerbooten Moeae en Utbickl zgn reed in Egypte Iu Kosetta bad Zondag de indrukwekkende plechtigheid plaats van de begrafenis der gesueuvtldeu in het gevecht van Zaterdag De mariniers en matrozen marcheerden van Gabarri en de infanterie van Ramleh naar het kerkhof Generaal Alison heefi bij dagorde zijn tevredenheid over de houding der troepen kenbaar gemaakt Op twee na liaken de gewonden het wel Cil St Petersburg wordt aan de Central News offiee geseind Men deelt hier mede en het wordt vry algemeen geloofd dat de commandanten van Odessa en de Caucasus last hebben trqepen gereed te houden om naar Koiistaulinopel te zenden ingeval er oorlog uitbreekt tusschen Engeland en Turkye Een uitgebreid kolonisatieplan is door den president der Argenlynsche republiek aan het congres voorgelegd Volgens dit plan zullen 14 nieuwe koloniën orden gevormd 4 in ElChaoo het grootendeels onontgonnen gebied van het N der republiek ten W vim Paraguay gelegen 4 in het Missiones territoir Ie NO uithoek vnn de Republiek tusschen Paraguay en Brazilië 6 in hel nieuw geoniieMerde land ten Z van deu Rio Negro Elli e kolonie znl 100 404 900 vierkante meter groot zyn en verdeeld zyn in 196 nfgebakeude en omheinde kavelingen van 49 hectare elk Vier kavelingen in het centrum ven elke kolonie zullen afgezonderd worden voor de stichting eener etad waarbü er 8 of 12 gevoegd zullen worden al gemeentegrond In het Zuiden zol laast Ike kolonie een even groote yoorloopig worden in kaart gebracht en vi ÉdMd om zoodr i er een geheel is ingenomen tot uitbreiding te kunnen overgaan Elk gezin van twee of meer personen dat zich in een kolonie wil neerzetten ontvangt een stuk in bet Zuiden twee stukkeu van 49 hectare gratis waarbg het land zóó wordt Verdeeld dat beurtelings een kaveling vrü blyft om te worden verkocht tegen 2 dollar de hectare betaalbaar in drie maandelüksche termüntn waarvan de eerste vervalt na t tweede jaar der inbezitneming Alleen kolonialen kunnen dit land koopen en geen gezin kan meer dan vier kavelingen bezitten de geschonkene ingnlolen Immigranten die op deze voorwaarden willen iogann worden vrachtvrg naar de plaats van bestemming overgebracht De eerste 60 families die zich vestigen kunnen bü wüze van voorschot eeu woning zaaizaad beesten gereedschappen ontvangen tot een bedrag van 600 doll in t Zuiden 1200 doU hoogstens terug te betalen in 6 jaarlyksche termynen die het derde jaar der veatiging aanvangen Landeryen waarvoor zich geen gegadigden opdoen worden in publieke veiling verkocht De voor steden afgezonderde stukkeu worden voor 4 doU per hectare verkocht Elk Jcolonist moet zich verbinden rich in t eerste jaar te vestigen in zgn land het in de twee volgende jaren in cultuur te brengen en de koopers der voor steden bestemde stukken moeten die in t eerste jaar afbakenen en beginnen te bebouwen Van de ryksbegroot ng zal 920 000 dollars worden bestemd Ier uitvoering van deze wet FOSTElR ItJEISr LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbelunden gedurende de 1ste helft der maand Juli 1882 uit Gouda verzouden en door lusacheukomst van het Postkantoor terug te bekomen J van Tol Amsterdam C Q Kramer id Mig van Heüningen Boskoop A van Ry s Kralingen F Haarbergen Maassluis L Dobbelman Maastriobt H Andernacht Tiel BRIEFKAARTEN C Bout Amsterdam De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS Gevonden en aan het bureau van politie gisdeponeerd Eeu iblauw Oorbelletje met goud een Jongens Pet een Kinder portemonnaie met eenige Ceateu een Uuilsoh Boekje een Kinder Kraagje bruine stof een Honden ketting met halsband een Zakje met goed twee Gouden Riugen eeu portemonnaie aet eenige Centen een Kinder Oorbellelje Goud met bloedkroal vier Sleutels aan een Ring een Knipmesjc een Sleutel een Zweep en een bloedkraleu ketting met Gond Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een Kruiwagen die te bewaren is gegeven eu nog niet is afgehaald Een Jong Zwart hondje met bruine pootjes ed lange ooren tuf soort fannie I WW j Li Laatste BerichtiWi AlexandHe 8 Aug 6 uur des avonds fi Q De Superb voor Rainleh liggende heeft op de voorposten van den vyauij gevuurd ten gevolge van zijne pogingen om oorui t te rukjten Eene kleine afdeeling ruiiery trok in den namiddag van Esbet Kiwshid uaar Bamleb maar de Engelscken opendenthun vuur en de vyand was daardoor genoodzaakt zich weder te verwüderen De gekwetsten by bet laatste voorposlengeveoht gaan iu belerschap vooruil Aan de troepen is heden eene boodschap der Koningin voorgelezen waarin hunne houding geprezen wordt De commissie voor het drinkwater heeft bekend gemaakt dat van Maandag a s af slechts gedtirende vier uren per dag water zal worden verkrügbaor gesteld Dagelyks zullen per hoofd 20 liters beschikbaar zijn De vrees voor gebrek aan drinkwater vermeerdert omdat vele vluchtelingen vodruainelyk Italianen eu Grieken naar Alexandrie te rugkeeren XiOndeO S Aug R o Het Lagerhuis heeft heden beraadslaagd over de amendementen door het Hoogerlmis in het wetsontwerp op de achterstallige paoht gebracht Nadat de heer Gladstone verklaard had dat hij ot zekere oonoeksiën bereid was werd het eerste ainendement vnn lord Salisbury met 298 tegen 167 stemmen verworpen en Gladstone s gewgzigd artikel daarvoor in de plaats gesteld Hel Huis nam ook de overige voorstellen der Regeering met betrekking tot het genoemde wetsontwerp met groote meerderheid aan LondOD 9 Aug R O Anü de Timet wordt uit Ale tandrië onder dagteekening van gisteren geseind dat de Khedive eene proclamatie aan de Egyp