Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1882

tiKhe betolking heeft uitgeraariligd tot rebel rerklaarcl wordt N S 4 Zendag 13 Anglistiis 188S HARETBEBICHTBN Gouda 10 Aagualui 1882 Met weinig handel kunnen de prijten der granen tla voren genoteerd warden Puike Tarwe blgft duur om de zeldaaanheid doch gewone en mindere soorten flauw Men kan noieeren ƒ 12 a ƒ 13 voor eer goede ƒ 11 i ƒ 12 Voor gewone en polderaoorten nfwqkende naar kwaliteit Nieuwe Bogge vrij hoog bracht ƒ 7 7B a ƒ 8 op Jarige ƒ 7 a ƒ 7 50 Gerst zonder handel Havers iets meer gefraagd 4 26 ƒ 6 naar kleur en gewicht Overigens geenWaudel De veemarkt met gewonen aanvoer de handel vlug vooral graskalreren werden tot teer hooge prycen door Fransohe kooplieden opgekocht varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 et per half kilo magere varkeus en biggen trang verkocht vette schapen vlug lammeren traag te verkoopen Kaas aangevoerd 110 partijen handel gewoon Ie qualiteit van ƒ 29 a ƒ 32 2de qualileit ƒ 2B l ƒ 28 Noordhollandsohe ƒ 26 a ƒ 28 Roeboter ƒ 1 40 i f 1 50 Weiboier ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Ifi AUGUSTUS a s 6R00TK KAASMARKT Kaas noteering van de Ver v Kaashandelalwn aangevoerd 110 partyen Ie kwal ƒ 27 60 è ƒ 30 60 2e kwal 2B a ƒ 27 Handel malig GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave I vugeieiiung neizeiiue spoor te berijden WaarsckijiTlijk il ten gevolge van eeu verkeerden wisselslanii de l Bia uit s Hage te ver doorgeloopen waardoor hij in botsing kwam met den nit Amsterdam koitsodeu trein De botsing was zeer hevig ofishoon beide treinen een vertraagden gang hadden Be conducteur uit den voorsten bagagewagea wist zich te redden door nit den wagen te springen die een oogenblik later verbrijzeld werd Negen personen werden ernstig gelwond Ken der gekwetsten een ingezetene van den Haag wiens twee beenen gebroken war n werd in het station Vogelenzang na de eerste hulp ontvangen te hebben op een brancard geplaatst en met dien brancara in een bagagewagen naar s Hage vervoerd met het gedeelte van den vertrokken trein dat te halfdrie daar terugkwam De andere wonden waren gisterenmiddag nog allen in het station Vogelenzang waar hun de eerste hulp werd verleend Vier wagens zijn verbrijzeld De weg was versperd zoodat gisterenmiddag halfdrie nog slechts éen trein van die zijde te s Hage was aaugekomei namelijk het gedeelte van den trein die in botsing is gewast en naar s Hage is teruggebracht De reizigers ikiar Rotterdam werden gisteren met bijzondere treinen vervoerd De dienst tusschen den Haag en Haarlem kon niet geregeld worden uitgevoerd Slechts enkele treinen konden rijden tern ijl de passagiers bij de versperring op den weg moesten overstappen Burgerliike Stand GEBOREN 7 Aug Dirk ouden F Cabout eu A S Zinktiuui 8 Jacobs Martina oudeia C J van Dara eu A L Back Anna Carolina ouders J Verhoef en P Klumpanur 9 Maria Jacoba ouders S £ lshout en J de Quant Geerf ouders J Veen en K Kruize OVERLEDEN 7 Aug E C Looyaard 5 m J de Werk 69 j 8 W van der Steen 47 j 11 m A van der Heg 1 d E A P Plalteel 2 w G P Punielie 18 r P E M Kromme 12 w 9 J J van Oord 6 m GEHUWD 9 Aug i vail llertom en G W van Rgswyk F van BienubergcD en G van KleefT L van Geelen en O van Hofwegen T Rats en A Maskamp ADVERTENTIËN Voor de vele blgken van deelneming betoond b het overlgden van haren hartelijk geliefden Echtgenoot betaigt de ondergeteekende 1 uren innigen dank Wed H PESEVUR BUIJTENHUIJS Qouda 8 Angnstas 1882 Voor de vele bewflien van deelneming OBtvangen bg het overlgden van onzen geliefden Zoon Broeder en Behuwdbroeder den Heer H FEbEVUR in leren Seigeant Majoor 4e Èegiment Infanterie te Gouda betuigen wg onzen weigemeenden dank Namens de familie J P FESEVÜR ÏÏE Delft 8 Angastus 1882 Aan allen die bewgzen van deelneming hebben gegeven bg het overlgden van onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder betnigen wg fU oprechten dank Het Dagblad bevat het volgende omtrent bovenvermeld ongeluk Ëtn der reizigers die den ongelukkigcn tocht met den trein van 8 u 30 medemaakte verhaalt ons omtrent het spoorwegongeluk bij Vogelenzang het volgende De trein had reeds eenige minuten langzaam gereden daar wij het punt naderden waar de weg hersteld wordt en waar het treinenvcfkeer tydelijk slechts over één enkel paar rails kan geschieden De van weerszijden komende treinen moeten dus op dat punt geloodsd worden dat wil zeggen een loods komt op den Rotterdatnschen trein brengt dien over het gedeelte weg dat in herstelling is en gaat dan over op den Amsterdamscheu trein die daartoe eenige oogenblikken moet stoppen tot de Rotierdamsche trein is gepasseerd en de loods op den trein is Bij nauwkeurige opvolging van dit voorschrift kan de dienst op die wijze geregeld en zonder gevaar worden voortgezet hetgeen dan ook tot gisteren geschiedde Maar gisteren morgen schijnt door het personeel op de locomotief van den Amsterdamscheu trein niet op het signaalbord te zijn gelet dat aangeeft wanneer de lijn vrij en de loods den aanliomenden trein heeft verlaten Althans de trein van Amsterdam stoimde in volle vaart door tefwyl die van Rotterdam zich nog op het enkele spoor bevond waar voor beide treinen geen plaats was Gelukkig reed de Rotterdamsche langzaam eu remde de machinist het dreigend gevaar ziende nog zoo veel mogelgk Ware ook de trein uit Rotterdam in volle vaart gewVest de ramp lou ik i jw u elijner geweest zijn Ëeu oogenblik vtfór den schok keek de heer Fr uit Delft die zich met zijn echtgenoote in de voorste 2e kl ooupé bevond met de familie R nit den Haag naar buiten om zich te vergewissen omtrent de oorzaak van het langdurig langzaam rgden Daar ziet de beer R zgu reisgezel tfii plotsriinge bc Zeker middel TEQEN ALLE Rhumatlsche Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aaugezigtspyu Kies Êgn Verstyving in delfiMt uidziekte enz verkrggbaar te Gouda Wed Boshan Alphen L Vaeossiao Zn Bodegraven P Vebsloot Botkoop 3 Goudkade P LOOHAN HapmeUn W G Evbvbbs Hazerawoude 3 Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudemater j Liefland Waarder Boothoobn Woerden Gebr Pmnnino Woubrugge A DB Wilde Zegwaard A Hekkee Men gelieve attent te te zfln dat de Waldwo artikelen van een hrain kleur zgn als z nde bereid uit de vezelen der Den naalden A J VOS M L VOS Geers Gouda 10 Atig 1882 De ondergeteekende Orgeldraaier van Schoonhoven die thans de GOUDSCHE KERMIS heeft bezocht kan niet nalaten zgnen oprechten DANK te betnigen voor de milde giften hem alhier geschonken C SCHUURMAN van Schoonhoven 310 Staats Loterij Be TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 21 AUGUSTUS e k cj waarby Arabi Lj VAN Lange Tiendeweg J 60 GOUDA Lange Tiendeweg B 60 Alle BOJEKUN en TIJDSCBMIVXEN worden binnen den kortst paogelgken tfld geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prezen Heeft mede voorhanden alle soorten vnn in alle BINNEN en BüITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is L UNION FONP8I1V OPOERICHT IN 1829 6 TMti8d te PARUS in haar Hotel 16 me d la Banqoa AATSCHAPPelijk kapitaal en geplaatsts ZESTIG MILLIOEN FRANCS Venekeritïgen btj overlijden op het geheeU levên verxeKenngen ötj overltjden op het aeheele levên Omntngde ventkenngen en op éen bepaalden dag Lijfrenten UitutVênek ringtn WiOjO aandeel yj g wtn fe der Maatichaj OCH TE mTOIGEH TOOI ilLE INUCITIRGEH BIJ DE lOOFD AGEITEI Amsterdam de Heeren O P N Bloh J L Eldebs Hoofdagenten Warmoesstraat 141 Alkmaar den Heer Pibbbe Dahave op de Mient Arnhem den Heer S T J Roes AdvocaatProonreur Velperplein 25 Breda den Heer A P L Nbusssn AdvocaatProca reur Havermarkt W C 300 Dordrecht den Heer J J F H Geelen Gravenstraat B 181 GOübA den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 Groningen den Heer I J Bbdphans Groote Markt 12 Haarlem den Beer G C O Reeseb Ja Groote Hoatstraat 5 s Qravenhage den Heer J J van Oobdt Kassier Nieuwstraat 13 Hertogenbosch den Heer Alïhons vam Rijckevoisel Advocaat Procnreur Leenwardea den Heer C A Röueb Advocaat Procureur Raiterskwartier 95 N megea den Heer Vas Wageninoen Molenstraat 20 Roermond den Heer Schattenbeeo op de Conl Rotterdanv de Heeren W ï de Bobb Veb Voobn 38 Delftsche vaart en J J de Lonoi Wflnstraat 101 Tilburg den Heer C Abends Noordhoek M 484 Utrecht den Heer A H E Gadiot Advocaat Procureur Parkstraat 4 Zwolle den Heer C L Libtzb HABDDHAYEBIJ te GOUDA op VEUDAQ 8 September 1882 dea naiiiddags 1 uur van Faardenvauzesseziklaar Prijs 300 Premie lt 0 te geven door de HarddraverUVereenigitig VREEMDE POSTZEGliL HANDSL van A KOK Comp Boekhandelaren iANSTEEELIJEE ZIEKTEN De iDSpuUlnK in hot Rmlo Kniis van A BouTtar apotbeker Ie I ailH genct l in weinige ilagen zonder eenlge ndero liohaniloi iiig ijas oiiutalio orvcrouclerde vloelnpren wlllcu vloed oMz De ui islokonde reaullaten van dltlnlddei en de duizenden gcuo nfoii sedert 25 Jar n zljn erdsa bestan waarl org voor Men vuige nauwkeurig hot vooracbilA DSror IM ALLS QOEDS APOIHSUH I aandoeninmnH Te s Hage Snabilié Ap oth Aanvraag om Dépöt bg M J C HAM te Utrecht Suelpersdmk van A Bbinkhan te Gonda TJTJTflTTTfTpVT Volkomen genezing door OJOJU U mum ie Sandaae RégulaUwntiO Dr Waeesegbks gebrevets rd Breukmeester d er Hospitalen Commandeur en Bidder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Antwerpen uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 50 s j Ter voorkoming van misverstand zjj bij deze herinnerd dat het BUREAU der GOUDSCHE COURANT voortdurend blgfl gevestigd Langfe Tiendeweg D 60 terwijl de DRUKKERIJ dezor Courant gevestigd blöft MOLEI WEBF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op bet Bui au Men wordt verzocht geen brieven voor de Redactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENLAND GOUDA 12 Augnstu 1882 Dinsdag 16 Augustus rijdt eeu zoogeu guldenatrein van hier nuar inihetn en terug Kr zyu reeds gergimen t jd ouderhandelingen gevoerd die voor de toekomst van de gemeente Baaru van groot belang kunnen zgn Het gedeelte namelijk der landgoederen welke in die gemeente iau wglen Z K H Prins Hendrik hebben toebehoord en wel die gelegen bfuoorden den straatweg naar Hilversum en den spoorweg naar Amersfoort dus om het stationsgebouw heen grootendeels nog metdeunenboichjes of laag eikenhout beplant zou door een vereenigiog v n kapitalisten ran de hooge erfgenamen voor een zeer aanzienlijke om worden overgenomen met den borglochl welken de Pi ins indertgd heeft verleend voor de obligalleleening der Sloomvaajtmaatschappij Zeeland Nu Z M de Koning hier te lande is teruggekeerd inUen vermoecJeiyk weldrade Oüdcrhandelingen ten einde worden gebracht Men sohryft uit het Westland De verwachting die men oqtrent den uienhaudel koesterde is tot heden onvervuld gebleven t Laatzich dan ook wel aanzien dat de pilzen welke tochreeds zeer laag zijn er wordt 50 a 60 cent voorMu half mud besteed eerder zullen dalen danstijgen Be oorzaak van dien geringen prijs is niet tezoeken in de qualiteit welke over bet algemeenvry goed is maar in overvolheid van de Engelache markten zoowel wat dit product als andere groenten oetreft Naar groene pruimen voor Engeland is eenige vraag ofschoon de prgs ook al niet hoog is De aalbessen ruimen zachtjes aan op doch verreweg de grootste Ift is naar de binnenmarkten verscheept Peren en appelen ijn er dit jaar weinig ten gevolge van hetnatlê en gure weder Van den druivenoogst valt 1 eiuig te zeggen in verscheiden tuinen heeftdeze vrucht veel van hagel geleden Als Boreas i m op reis wilde gaan eu zijn plaats voor eenige wekei nfstaan aan zijn collega Sephir dan zou wat tliaos twijfelachtig aan de wingerden hangt zich waarsohijnbjk nog herstellen ZJ De algeraeene vergadering der Maatachappij tot Nut van t Algemeen werd Woensdag te Amsterdam voorlgezel ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruinite Mzonderlgke Nommers VIJF CEJJTEN ijdel hetzelfde spoor Ër werd besloten het hoofdbestuur te machtigen Vogeleuung een bedrag van f 1000 ter Jw chikking te stellen van de hoofdcommissie van het ooderateuringsfonds opgericht door het Nederl OiiderwijzersgenoolschKpi Gelijke machtiging werd verleend wat betreft b t voorstel om ten behoeve van de leekcnsehool voor kunstambachten te Amsterdam met het oog op de omschreven uitbreiding barer werkzaamheid nogmaals eene som van 1000 beschikbaar te stellen Hernieuwd werd het besluit dts vorigeu jaan to zake het subsidieeren van departeneuteo die tot de stichting van plaatselijke verzamelingen ter bevordering van kunst industrieel onderw i wenschen over te gaan £ en volgend voorstel van bet hoofdbestuur strekte om de machtiging het vorig jaar verleend tot het beschikbaar stellen van IBOO voor het doen van de noodige stappen om tot een algemeen Nederlandsoh peusioeufouds te komen in te trekken Daarna kwam in behandding het voorstel in zake de departementale spaarbaukeiir Ten vorigeu jare besijpt de al emeeue verKadftyig eene coramiasiej benoemen om te onderzoeken of bet mogelgk en wensohelyk is regelen te slellea ten einde aan de departementsbestureu en aan het hoofdbestuur recbtstreekschen invloed en toezicht toe te kennen op de inrichting eu bet beheer der door de É artemenleu opgerichte spaarbanken en aan de alfemeene vergadering deswege verslag en zoo noodig voorstellen te doen Bedoelde commissie had daaromtrent rapport uitgebracht en voorstellen gedaan maar deze kwamen niet in behandeling doch aangenomen werd eene motie van den Haag om de commissie dank te betuigen en de departementsn uit te noodigen om de wenken in het rapport ernstig te overwegen Verdere voorstelleg die behandeld werden hadden betrekking op de viering van het honderdjarig bestaan der maatschappij ia 1884 Rotterdam wilde eene commissie doen benoemen van 12 leden om met het hoofdbestuur een plan te beramen en op de algemeene vergadering van 188S voorstellen te doen Dordrecbt wilde reeds dadelijk beslissen om of een standbeeld op te richten voor Jan Nieuwenhuizen öf eene stichting in het leven te roepen Het bedrag daarvoor uit te trekken wensohte Dordrecht op ƒ 30000 gesteld te zien Dit laatste voorstel werd echter ingetrokken en dat van Rotterdam ge wijzigd aangenomen op voorstel der finslnciéele oommissie overgenomen door hel hoofdbestuur werd besloten om die oommissie uit 9 leden te doen beslaan 8 uit de departementen 3 uit het hoofdbestuur en 3 uit de financieele commissie Nog kwam in behandeling een voorstel van het dep Parmerende om aan het hoofdbestuur op te dragen een onderzoek in te stellen naar het gebruik dat door de kinderen van sehippers in Nederland van het lager onderwijs wordt gemaakt zoo mogelijk in de algemeene vergadering van 1883 verslag uit te brengen en zoo noodig voorstellen te doen Dit voorstel werd goedgekeurd en zal het eerst op de agenda komen De vergadering werd daarop gesloten Op de Hollandsche spoorweglgn Den Haag Amsterdam had gisteren ochtend een ernstig ongeluk plaats De sneltrein van 8 41 uit Den Haag kwam even voorbij het slation Vogelenzang in botsing met den trein die B 40 uit Amsterdam vertrokken was Wegens rcparétièn aan de bruggen tusschen Vogelenzang en Hakrlem waren b de trainen genoodzaakt voor een gedeelte langs de Ign Haarlem © r 3