Goudsche Courant, zondag 13 augustus 1882

waiting maken en hoort hem met een stem die k B log in de ooren klinkt uitichreeuwen mgn God ofstaan opetaiin I Dit gebeurde het eene oogenblik In het onmiddel k daarop volgende had de botting plaitt De lenn pasiagiera in de ie U conpé waren gelukkig allen opgestaan en daardoor all door een wonder gered Met een ontlettead gekraak tohoren tender eu goedereowagens in de coupé drukte de deeleu alt deeg in elka r eo klemden en aohroefden de pauagien ratt De tchrik en de drukking ran de lacht belette den heer fi om adem te halen In onbeaohr felgken angat werden de eeratrolgende drie minuten doorleefd Zeli naar adem hjjgeode kon de heer R tioh niet eent rergewitten naar den toettand der tgnen die t niet minder benauwd hadden maar gelukkig erenmin iwaar letsel hadden bekomen Èiudelglc kwam er lucht Met groote raardigheid waren de opgeiohoren planken en deuren doorgetaagd en de patagiera beiryd De heer Fr had den arm zwaar gekneuad het oudste toontje Tan den heer U tag leer bleek en scheen inwendig letsel te hebben bekomen De orerige paiaagiers in dete coupé waren niet gekwetst doch verkeerden overigens in een toestand dien men zich roorstellen kan In de achter dete coupé volgende compartimenten had de botiing ernstiger gevolgen gehad Daar werden o a een der passag era de beide beenen verbrgteld eu bekwamen andereu lichtere kwetsuren In de voorste wagens van den trein uit Amsterdam waren mede een aantal gekwetsten Den omvang van het ongeluk kan onte reiiiger niet opgeven evenmin de namen der gekwetsten Eenige oogenbliken na het gebeurde het terrein van het ongeluk overziende wees de reiiiger aan een vriend de plek waar hg en de zijnen uitgezaagd waren t Wns werkelgk onverklaarbaar hoe men daar beklemd tnssoheo die verwarde hoop planken en deuren drie minuten had kunnen leven Tolgena de Jmti Ci it er een adret verzonden aan den minister van juttilie naar aanleiding van zgn optreden tegen het duivenschieten Het vangt aldus aan Wg ondergeteekenden allen Igsters eu vinken in Nederland en om Godswil ten gerieve onzer medetcheptelen het bedrgf uitoefenende tg het ook zander patent van rondtrekkende zangvogels hebben met genoegen opgemerkt dat dezer dagen de snaar van het menschelgk gevoel in Nederland ten opzichte van de dierenwereld week is gestemd Die dagen zgn wellicht weinige en daarom haasten wg ons er partg van Ie trekken door Uwe Excellentie die zoo goed weet in te stemmen met de tonen door de gevoelsnaar der natie opgewekt te smeeken dat zg voor ons doe wat zg voor de duiven heeft gedaan ook al mochten de pers en de dierenbesohermen onzer niet zoo goedgunstig gedachtig zijn Het zal Uwer Excellentie niet onbekend wezen dat de tgd nadert weer helaas alle bosohjet in den lande waarin wij lijstert onze zangen doen hooren worden behangen met strikken die zooveel mogelgk voor ons verborgen worden gehouden terwijl onze meest geliefde tpgs er ons heenlokl dat ook zekere banen het graf worden van duizenden Adressanten meenen dat een vergelgking met de torenduiven ook al laat men den zang buiten besoho fring voor hen niet ongunstig tal uitvallen Ën at de wreedheid aangaat vragen zij bescheiden maar met nadruk of het niet ook zeer wreed is lg sters urenlang ja soms een geheelen dag in een strik te laten spartelen en veriuinken vóór men hun den hals komt omdraaien en vinken in banen te verschalken en van de vrgbeid te berooren vóór men hun in tegenwoordigheid van al hunne dierbaren den kop indrukt t Is hun als ze toch gegrepen moeten worden onverschillig of dit door de kat of door den kater geschied De tegen de verboden duivensohieterij aangevoerde atgumenten gelden volgeus adressanten tegen elke diereuvervolging Dit aantoonende wyzea zg er op dat vbetioefle een woord van zeer lekbare beteekenis is Als de pigeon aux petitt poit niet in trek is voldoet de jagende mensoh niet aan tgne behoefte wanneer hg duiven schiet maar als hg ons lijsters en vinken die nachthans veel minder degelijk voedsel opleveren au naturel gebraden of in foudnudijes van zwgnsvet aangenaam vindt voor zijn verhemelte dat bevredigt hij zgne behoefte door ons bij houderden tegelgk te vangen en Ie dooden De mensch meet tegenover de dieren met zooveel maten als hg er soorten van vermaak en liefhebberg op nahoudt Nu is echter voor adreeaaaten een ster W lioten De bescherming der duiven üloor den Min is hun ten waarborg dat hg ook ons vogels Van kleiner maar zangrijker orele in bescherming zal nemen opdat niet kunne gezegd worden dat jn het land waar de door den landman verwenschte en slechts van graan en boonen levende torenduif niet tot mikpunt mag dienen van s menschen schot Igiters en vinken die een zaadje pikken tegen duizend schadelijke insekten tot ultroeieus toe aan zgn valstrikken mogen blootstaan Denige dagen geleden werd een volksfeest gegeven in den tuin der Tuileriën te Pnrgs Bg die gelegenheid werden eene menigte meer of minder aantrekkelgke dingen vertoond en onder deze bevond zich een toestel waardoor zonnestralen worden opgevangen en saamgevat ter verwarming van een stoomketel die den noodigen stoom gaf om een drukpers in gang te brengen tot het drukken van een nieuwsblad getiteld S leU Journal TSen reflecteur vangt een gfoole massa zonnesttaleh op en naar gelang de zon op hare baan aan den hemel voortgaat wordt de reflecteur zoodanig bewogen dat de zonnestraleil er steeds naar den gestelden eisch invallen Bij deze gelegenheid moest de aanwending van de zonnewarmte uit den aard der zaak slechts strekken om de aandacht van het groote publiek te vestigen op het feit dat zonnewarmte kan worden verzameld en practisoh aangewend Het denkbeeld om van dit middel gebruik te maken dagteekent reeds uit de grgze oudheid en bij wilde volken in heete landen heeft men er zich voor eeuwen en eeuwen van bediend Op weten schappelgkprnotisch gebied was die zaak vroeger echter niet overgebracht Uit heeft thans plaats gehad Het is nu zöo ongeveer 16 janr geleden dat professor Mouchon te Tours de eerste pogingen daartoe in t werk heeft gesteld Dp dit spoor is voortgearbeid dbhr den heer Fifre en nadat zich een maatsohapplp had gevormd om de zaak door te zelttti zijn oor laatstgenoemde vele toestellen vervaardigd en rkrggbaar gesteld In een laud waar de zon helder schijnt kan men door middel van bedoeld toestel stoom op maken binnen 30 ï 40 minuten Ëen werktuig van dien aard dat met het meeste gemak door een man kan worden gedragen levert goed drinkwater voor de behoefte gpn 6 a 8 man pejylag en daarenboven kan het tot een menigte and H 2 inden worden Alt een bigk van Amerikaansche koelbloedigheid wordt gemeld dat een dame uit de Vereenigde Staten die botenbedoeld ongeval bgwoonde dooh geen letsel had ontvangen toodrn tg uit eea deerlg k gehavende coupé wat geilapt kalm haar tchetsboekje voor den dag haalde en van de wagen waarvan één zg en de voorwand waren verbrgzeld een leekeniug maakte welke tg te s Hoge aan verschillende personen vertoonde Dit was de tweede maal in haar leven dat zg in een trein zat die met een andere in botting kwam De 31 algemeene vergadering der Vereeniging tot oevorderiog van Fabriek en Handwerksngverheid in Nederland werd dezer dagen te s Hage door den vooriitter van het hoofdbestuur dr J Th Mouton met eene uitvoerige re lè geopend Door den secretaris den heer W O T van Oudheusden werd omtrent den toestand der vereeniging rapport uitgebracht waaruit o a bleek dat het ledental stationair it gebleven doch des ondanka de geldmiddelen niet gevoelig zijn achteruitgegaan De heer van Oudheusden deelde tevens tgu besluit mede om zgn outslaic te nemen als secretaris van het hoofdbeatuur eene belrekking die hij reeds 10 jaar had vervuld Ter sprake kwam het punt van de oprichting van een algemeen pensioenfonds van werklieden Door de vergadering werd aan het hoofdbestuur een bill of indemnity verleend voor de gedane stappen ter zake der meeting voor dit doel te Amsteirdam ge houden De voorzitter deelde mede dat weldra de arbeid der alatoen benoemde commissie voor publiciteit vatbaar zou zgu Het denkbeeld werd geopperd ora de Maatschappij tot Nut van t Algemeen uit te noodigen de fondsen jestemd voor de oprichting van eeii standbeeld ter viering van haar aanstaand eeuwfeest te bezigen tot waarborgfonds voor de oprichting van een pensioenfonds doch na discussie werd dit voorstel in dien zin gewijzigd aangenomen dat het hoofdbestuur werd gemachtigd alles aan te wenden wat strekken kon tot bevordering van het pensioenfonds en speciaal de belangstelling der Maatschappg tot Nut van t Algemeen voor deze zaak op te wekken De vragen die de vergadering verder voornamelijk bezig hielden waren ten eerste of regeeringttoezicht op ziekenen begrafenisfondsen wenschelgk is Nadat de adviezen van de afdeeliugen Amsterdam Utrecht en Dordrecht hieromtrent waren voorgelezen en toegelicht werd het hoofdbestuur gemachtigd aan fle regeering voor Ie stellen maatregelen te nemen tot bevordering der publiciteit van de balansen dezer inktellingeu In de tweede plaats werd de vraag behandeld welke middelen zgn aan te wenden om verbetering te brengen in den toestand der VereenigingP In den loop der veigadering werd bg acclamatie lot eerelid benoemd de heer prof P van Geer te Leiden die belangloos hulp had verleend bg het ontwerpen drr tarieven van het Algem Ned pensioenfonds voor Werklieden gebezigd zooalt onder inderen aan het licht wordt gebracht in een brochure over dezen tontel en ija toepassing dezer dagen geschreven door den beer De Bougaumd te Parijs Biiitenlandseh Overziebt Meeren meer worden de berichten bevestigd dat Arabi bgXeb el Kebir eengroot versterkt kamp heeft gevormd met het oog op de mogelykbeid dat de Engelsohe troepen die uit Indiê komen van den kant van Suez tegen hem komen oprukken Te Tebel Keber is Arabi meester van de spoorweglgneo die van Itmaïla en Suez naar Cairo leiden Bg Alexandrië zijn de Egyptenaren thans ijverigbezig met de positién te versterken waaruit zgverleden Zaterdag door de Engelschen tgdelgk verdreven waren en die ze later toen de Engelsche troepen teruggetrokken waren opnieuw heblMn ingenomen Komen zg Ie dicht bg de Engelschevoorpotten dan zendt een der schepen of de ka nonneu die bij Bamleh opgesteld zijn hun eenigekogels toe die hen doen afdeinzen Het gevechtvan Zaterdag werd door de Bgyptenaren als eenegroote overwinning voorgesteld eu zg beweren nietmeer dan twintig man verlpren te hebben Zooalthans luiden de offioieele berichten die zg diaromtrent van Cairo naar Konstantinopel verzonden hebben i De toestand wordt wat het drinkwater bet refl er in Alexandrië naar de correspondenten der bladen melden niet beter op daar er dagelyks meer vreemdelingen meer vroegere bewoners aankwamen lu de proclamatie die thans door den Khedive is uitgevaardigd wordt Arabi schuldig verklaard aan de moorden en de plundering van 11 Juni aan ongehoorzaamheid jegens den Sultan aan het veroorzaken van de moorden die te Tantab en Benha gepleegd zgn en aan de gruwelijke tooneelen en de verwoesting van Alexandrië Te Port Said is het rustig de gouverneur is nog steeds aan boord van de Engeleche schepen de nle we door Arabi geronden gouverneur bestuurt de stad de vlag van den Britsoben consul ii niet uitgestoken sedert die gouverneur gekomen is De verklaring waarmede het nieuwe Fransohe Kabinet voor de Kamers is opgetreden welke wjj in ons vorig nr mededeelden was algemeen tegemoet gezien De Begeeriiig neemt op die wgze geen enkele bepaalde verplichting op zich Daarenboven houdt men zich algemeen overtuigd dat er van den voorgettelden maatregel om bet Kanaal vao Suez Aoof de mogendheden gemeeusohappelgk te doen beschermen niets zal komen Vreemd moge het schgnen dat het Kabinet met duidelgke woorden erkent dat de val van het vorige Kabinet verdiend mag worden genoemd waardoortevens op de vgf afgetreden ministers een zekereblaam wordt geworpen Hierbg moet echter inhet oog worden gehouden dat die ministers geenpolitieke leden van het vorige Kabinet waren datzg zonder hunner waardigheid tekort te doen zoowal volstaan kunnen met de verklaring Het doetme leed dat ik heb gedwaald I De Senaat heeft de voorlezing T n het document in stilte aangehoord en er het zwggen toegedaan t Viel den leden van den Senaat koud op het lyf te moeten hooren dat zg geen kabinetten doen op of aftreden dat zulks als beginsel is aangenomen In de Kamer der Afgevaardigden daarentegen werd de lezing van het stuk met heel wat gejuich begroet De gunstige stemming moet aan verschillende oorzaken worden toegeschreven Vooreerst is de Kamer bovenmate in haar schik dewjjl een Kabinet is opgetreden op de samenstelling daarvan is ijj thans niet kieskeurig want nu kan zij op reces uiteengaan Daaretiboven is de overgroote meerderheid het eens dal het opgetreden Kabinet zgn taak als stoplap op redelyke wyze zal vervullen en de eenige outeviedeoen zyn de zoogenaamde extrinel dewyl geen hunner in bet Kabinet zitting heeft gekregen en de ei Gambettistische minister Devét er Wel in zit Op het banket in Mansien House deelde de heer Cbilders med dat van heden af dagelyks troepen te Alexandrië zullen ontscheept worden De heer Gladstone voerde het woord en zeide dat de naar Egypte gezonden Engelsche strydraaoht gt botft belangëii van het Byk te verdedigen heeft Ik verklaar het echter luide aan de geheele beschaafde weeeld dus ging hg voort dat die belangen dezelfde zyn welke wg met alle staten vin Europa gemeen hebben Egypte is de handeUpoort voor de tnee halfronden en het is onvermydelgk noodig dat die poort open zg dat in het land vrede eu orde heersche Wy doen ons best ora dat doel te bereiken Wg voeren geen oorlog tegen het Egyptisotie volk maar willen het bevrijden van verdrukking Wg willen de ontjvifckeling der Egyptische vrijheden niet tegenhouden want wij wenscneu Egypte vrij ey uorspoedig te zien Engeland trekt derwaarts fnet zuivere bedoelingen zonder eenige geheiae bedoelingen Het heeft niets voor andere Bttiën te verbergen en wg hebben recht op haar vertrouwen Cetchwayo drukte in zgn gesprekken met sommige leden van het Engeleche Parlement de hoop gil dat de Engelsche Kegeering weldra in zijn herstel op den tioon zou toetteromen hy had volitiekt niett Ir n het verbigf van een Engeliohen resident in het Zulu laud integendeel diens aanwezigheid zou veel kunnen bedragen tot de rust in het gebied dat bet Zulu land scheidt van het land der Boeren Op twee na waren al de Zuluhoofden voor hem zeide Cetchwayo De oppositie is van plan nog voor het uiteengaan van het Parlement de Begeering te vragen wat zij van plan is met den vorst te doen wiens onderhoud als gevangene Engeland jaarlijks ongeveer 4200 pd st kost De zitting van het Parlement nadert haar einde Salisbury heeft het hoofd gebogen eu de Arrears Bill is door het Hoogerhnis aangenomen zooals zij nit het Lagerhuis kwam over een week zal de vacantie beginnen die tot 24 October zal duren dan wordt de najaanzitting geopend In Rumenië dreigt een ministerieele crisis Gelukkig zijn zulke vertooniugen daar slechts van zeer korten duur en de tegenwoordige is zelfs maar partieel en van voorbygaanden aard Bratiano zal naar men zegt de portefeuille van oorlog Stateseo die van Jnstitie Kilzu die van Binuenl Zaken nemen Demetrius Stourdza zou aan t hoofd van Bttitenl Zaken en Anrellian als Minister van openbaar onderwijs optreden GEVONDEN voorwerpen aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een laken Jat een Mondharmonica BurKerlUke Stand Qouda GEBOREN 9 log Johtniin Utaiat ooderi A Moleveld n M M na Tok Jobsonii ea Leonirdii oodera C Hietlie en P ivk Bnakeleo 10 Jscobai Coraelii oadeff H L Blok ea H Kootmefs CbrUtiuD oaders C Fe Det eo i Stigler Kendrios oaders F 6 Roosendul en G C GotMlur Teooii ouden M isn WelMois enJ M Beliker 11 Coroelm Elinbeth oaderi 3 1 Otartjfl eo Sli A Joriog HermaDos oaders A ScheepbjQwer en i K etbof r OVEBLEDBNi 10 Aog G J de Gravjl 6 j U H M Honelenberg wed W 3 Derekien Si i U m B T Albere 1 J 6 m ONDERTROUWD 11 Aog C OoeiUnder te Cifdie a d IJiel 21 en M van der Kley 20 j Burgerlgke Stand van ondertlaande gemeenten van 4 lot 10 Aug 1882 Moordreobt Geene aangiften hebben plaatt gehad Oouderak OVERIiEDEN K tan Vliet 61 j ONDERTROUWP i A Lagerwaard 22 j en J de Jong 23 j Haastrecht GEBOREN Jaonigje onders E Hol en 8 F Leewia Nicolaas ondera P van der Sprong en C Snel Anna Maria ooden 1 Janaoo en C Ooiterling Gerrit oudere C de Fraokrüker en C Steenkamcr OVERLEDEN A de Ridder 78 j A Kooyman 59 j Vlist Geene aangiften hebben plaatt gehad Reeuwljk GEBOREN I Bliubeth Jobtnne onders W Stolwyk en A Stecnkamer Gerrigje onder P van Dgk en 6 Slappende ONDERTROUWD 3 Vermeulen en 6 Schouten Waddinzveen GEBOREN Fieter Jacobut ouden A d n Hooglander en H K Bulk Willem ondera G van Horwegen en E Buurman Cornell A de Vo en T Klever Johanna ouden A Vfrmeg eo D Oodihooru OVERLEDEN G Schoilenborg 85 j ONDERTROUWD J van der Loo eo T Bolh L Slinger en M C de Jong OEHUVVO K T van Riet en A A van der Brcggen ADVERTENTIEN 1 R ROZESTRATEN EN A C A VAN BÜEL n Augustus 1882 Ondertrouwd Heden oyerieed tot onzer aller diepe droefheid onze Moeder en Behuwdmoeder Mejuftouw H M HORSBLENBERG Weduwe van den Heer W J Deecksin in den ouderdom van 65 jaren Namens Kinderen $ b Behuwdkindersn W J DBRCK8EN Ja Qouda 11 AnguBtus 1882 Door Sterfgeval wordt ter OVERNAME AANGEBODEN een STÜOADOOIIS MI E die sedert verscheidene jaren een BURGERBESTAAN heeft opgeleverd Adres aan het Borean dezer Conrant Een GROOTE 1 in goeden staat zgnde REGENBAK TE KOOP te bevïagw hg den uitgever dezer Courant onder No 7S7 Aan de BÜRGERAVONDSCHOüLté Gouda is vacant de betrekking van Leeraar in liet Eekenen en de beginselen der MMHTKUÜDB Jaarwedde ƒ 350 Zg die voor deze betrekking in aanmerkiug wenschen te komen worden verzocht zich zoo spoedig mogelgk aan te melden by het Gemeentebestnnr AAKBESTEDina De ÖCHUTTBRSRAAD der d a SCHUTTERIJ te ou ia zal ondernadeie goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINGSDAO den 22 AUtloSTUS 1882 deb middags ten twee ore ig ket openbaar bg inschrgving AANBESTEDEN De levering van 30 SCHUTTERSJAS8EN en 85 PANTALONS 30 SCHACOTS 80 paren SCHODDERPASSANTEN en 60 HALSDA88EN De voorwaarden van aanbesteding zullen van WOENSDAG 16 AUGUSTUS tot ZATDRDAG 19 AUGUSTUS 1882 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bg den concierge iu het gebouw ArtiLegi op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des middags half twee ure moeten worden ingeleverd J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA INnRUHENTËELË ZVIVËRAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad Ontvangf éü Betaalkantoor L Droogfleever Fortuiju Rotterdam stand der Depos itorente Opvraagbaar na één maand 3 twee maanden 4 Ly drie 47 zes 4Vs twaalf 5 oDe rente wordt bg vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mr J FORTUIJN DROGGLEEVEE Advocaat te Gooda Mevrouw KIST Westhaven Wgk B N 163 te Oouda verlangt liefst spoedig eene TWEEDE MEID A C I BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van vvglen den Heer A J W KOENAART dagelijks te constdteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam PIJPEN FABRIEK P GOEDEWAAGEN Zoon KUNNEN geplaatst worden niet beneden H jaren kennis van het vak onnoodig zich te vervoegen aan het Kantoor RAAM Eest en Inwomg aangeboden desverkiezende met huiseHJk verkeer voor één of twéé nette Commensalen tegen zéér matigen prgs Franco brieven No 736 ëureau van dit Blad i Tegen liooge Provisie worden gevraagd Depóthotiders en JDepóthoudsters voor den verkoop van THJEE Adres met opgaaf van refereutiën onder No 735 aan het Bnrea van dit Blad EAASHMDEL Men vraagt tegen ruim salaris om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden een fatsoeulgk Man goed kenner van Otnida Ka n en bekwaam om inkoopen te doen op de markten en het sorteeren voor Engeland Schotland België en Hamburg Zonder zeer goede refe entiën onnoodig zich aan te bieden Adres met franco Brieven onder letters W W C aan het Algemeen Advertentie Bnreau van NIJGH VAN DITMAR Rotttrdam HOÜTVEILIJNG te ROTTERDAM van circa 130 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Riga Memelscfhe Wg burger Delen ên Platen Oeschaafde e geploegde DULMN Amerikaansche Orenen I £1LEN en PLATEN JU B ERS KOLDEN SPARREN en SPARHOVTEN enz liggende ra de werf i Rotterdamsch Welvaren en in de Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedgk te Rotterdam Amerikaansche BALKEN liggende inde Buizenwaal te Delfthaven en eene lading han 10 000 stuks Ie soort Narva Grenen Delen circa 25 000 stuks geschaafde en geploegde Vuren DELENfb verschillende restanten PLATEN BADDINGS en een partij Petersburger Vuren Delen zullen coulant verkocht worden op WOENSDAG 16 AUG 1882 des namiddagsten 12 9 ure iu het Verkooplokaal aan denOostsingel ten overstaan van den DeurwaarderJ C LACH bg wien op aanvi e Notitiën I te bekomen zgn