Goudsche Courant, zondag 13 augustus 1882

i JN 2805 Woensdag 16 Aopstns 1883 60UDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot ééo uur des namiddags van den dag der uitgave Geen Tandpijn meer lEDEBE GARAJfllE verleenen wij aan hem die bg gebruik van GoLDMANji s Keinter Taudwater ooit weer Tandpijn krijgt Hij die zjjn mond dagelijks met Goldmann a Keizer Tandwater spoelt behoudt zijne tanden schoon wit en gezond tot in ziju hoogsten oqderdom S GOLDMANN en Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bij A WOLFF Restaurant DE ZEVEN STERREN Visschersdijk o 9 bij de Beurs De onderg eteekende maakt het g eëerde publiek van GOUDA en OMSTREKEN dat de Rotterdamsche Kej mis bezoekt attent op zijn flink en alwaar den geheelen dag en des avonds geleg enheid bestaat tot DINEREN tegen een bilUijken prijs en beste kwaliteit Gunstig e ligg ing in de onmiddelijke nabijheid van Spoor en Booten Onder aanbeveling W STOFKOPEB GuldenstreJD Van GOUDA naar ABIVHEM en teru op DINSDAG 15 AUGUSTUS 1882 l ie aanplak en Strooibilletten De ondergeteekende maakt bij deze bekend hfl wegöns sterfgevBl van zgn Patroon zich als KLEERMAKER heeft gevestigd ten huize zijner ouders Graliethstrsat Q 234a Verzoekende een ieders gunst en recomman datie UEd Dw Dienaar A ARKENBOUT GoucLt 5 Augustus 1882 NADAZUK in TAPIJTEN GOEDUNSTOFPEST en BEHAITGEESAETIEELEN B de JONG Behanger Gouwe C No 200 mm muil m llïiSWffllJ Opgperigpt in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HLLIOEN GDUEN valgefoumeerOl Oireetenr Jbr Hr C IIAKTSM Jbsz Tweede Directeur Hr J P POBTIEUE Kantoor Reguliersdwarsstraat by het Koningsplein X 12 DTORLOOPEIjfDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringm WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING van BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en 1 UITGESTELDE LIJFRENTEN GENER44L A0Ë T DE HËËR T MkUm TË S GRAVENH46Ë HEËilËi GRil HT5 Correspondenten iu de Provincie Zuid Hcflland Te Gouda de Heor W J Fortugn Droogle er Notaris BrieUe Heeren de Kanter c Veegens Delft Heer Mr O E Overgaauw Penuis a r Dordretkt fl Vriesendorp Gorinchem Heeren O de Gjjselaar Co Gravenhage Heer P J Landrg Leiden Heeren Lezw n Bigeman Oudetcater Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuflt Co Vlaardingen Heer Paulua Kikkert Woerden G Groeneveld LOEAAL TIYOLL Door het buitengewone succes gedurende de KERMIS met het ORCHESTRION gelflkstaande met een CONCERT van 40 PERSONEN ondervonden zal er wederom 8 8 ZONDAG MAANDAG DONDBRDA 6 en ZATJBBDA G telkens des avonds ten 8 ure een CONCERT plaats hebben Zondag en Donderdagmiddag ten 12 ure MATINEE Openljare Verkooping TE GOUDA op DINSDAG 22 AUGUSTUS 1882 voorm teu negen ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in het huis aan den Kleiweg E n 65 aldaar van Sigfaren Tabak Wijn WINKELGEREEDSCHAP Fhotograpliiscli AteUer van l i KïiiiaT Mai kt wijk A No 156 Gouda DAGELIJKS GEOPEND in Thee KoHQe en Chocolaad GEEN DEPOTS DIRECTE AANVOER Ontvang en nieuwe aanvoer Gewas 1881 1882 GOUWE c m 8 per Va Kilogram Goede Congo 0 75 Zeer goede Congo 1 00 Pjjne Souchon Congo 1 25 Fijne Souchon 1 50 Zeer fijne Souchon Pecco 1 75 Fgne Pecco Souchon 2 00 en booger Gruisthee 0 60 Stofthee 0 80 Stofthee 1 00 Zware Middagthee 2S en 60 cent het pakje Groene Thee ip diverse Soorten van af 1 00 tot 3 Fyne Chineesche Basjes en Kistjes In Soorten SAFRAAN EN VANILLE Java Koffie 35 40 en 45 cent per jkilogr Preanger Koffie 50 60 en 70 cent Gebr KAMPHUIZEN Hofleveranciers J G OUTDA 310 Sta ats Loterïj De TREKKING der EEJISTE KLASSE begint MAANDAG 21 AUGUSTUS e k ADVERTËfVTlElV in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bsikkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 m LL BINNENLAND GOUDA 15 Auguitut 1862 Bg Zr Ms besluit is beuoenid lot uotarii binneu het rr s Öra enhoge ter staudpl Pijiiacker C J de Gidis cand not te Gouda Ouder het opschrift De Hontman leest men in de Ams erdBinmer bet volgende Toen Good voor eeuige jaren bet plau kenbaar maakte 031 voor de gebroeders De Houtman een bescheiden gedenkteeken op Ie riobten was Holland in last In verschilleude dagbladen gingen stemmen op om aan te tooneu dat voor zulk een monument niet de minste grond bestond en de saak geene ondersteuning verdiende Ziio bet heette waren door den geschiedschrijver De Jon e de bewezen geleverd dat meu geheel ten onrechte eeuwen lang zooveel waarde had gehecht aan die eerste tochten WW Judie door de Goudsche broeders ondernomen Wilde men standbeelden oprichten dan diende de chuKl dtr dankbaarheid allereerst betaald te worden aan een Willem III een Oldeubarnevelt of Jan de Witt maar zulke inaunen in metaal of rteen te verheer lyken zou inderdaad belachelijk zgn en eene beleedigiug der wetenschap aangedaan In dien geest ongeveer schreven zelfs de hoogl Frnin de archivaris va j Utrecht dr S Muller en anderen lutusschen ging men in Gouda bedaard zijn gang zonder zich aan dit mnrktgeschreeuw te staren en in 1879 werd het eenvoudig monument plechtig onthuld Thans komt een Fransch geleerde Aristide Marre ons vertellen dat men de eerste nauwkeurige waarnemingen en bepalingen der sterren van het tuideIgk halfrond aan Frederik de Houtman verschuldigd ia Hg acht bet der moeite waard De Houtman s lijst te vinden achter diens Spraeck ende woord boeck in de Maleysche e ide Madagaskarsohe talen te vertalen en gewaagt van den man die de ascensie eu declinatie der verschillende sterreu zoo juist beschreef met bijzanderen lof Zg die zich zoo verontwaardigd toonden over de Goudsche stoutheid schijnen niet vermoed te hebben dat De Houtman zulk een boek had uitgegeven of althans de waarde van den inhoud niet te hebben gekend De hoogleeraar Veth vestigt echter in het pas verschenen nummer van het rTjjdschrift an het Aardrijksk genootschap de aandacht zoowei op het artikel van Marre als op Houtman s geschrift en besluit met te zeggen Wg mogen er de stad Gouda mede gelukwenschen die voor de gebroeders De Houtman een monument binnen hare vest heeft opgericht Want zoo die eer wellicht te groot is voor de zeer twijfelachtige verdiensten van Cornelia over wien het onderzoei nog uiel gesloten is voegen wij er bij het blijkt meer en meer dat Frederik een raa was op wien zijn vaderland en zijn geboortestad mogen roem dragen Ds Farë van Uitgeest heeft het beroep naar Haastrecht fiangenomen Morgen wordt te Haastrecht de eerste steen gelegd der nieuwe school Dit zal geschieden door het zoontje van den burgemeester den jongenheer Dupper Bij gelegenheid van de wedrennen te Clingendaal zal de atoomtram Den Haag Scheveuingen van den Nederlandschen Kqaspoorweg tot het inen uitlaten van passagiers stoppen aan de Wassenaarsche laan of weg naar Waalsdorp van waar m n bet terrein der wedrennen iii 20 a 25 minuten kan bereiken Aan die zyde is dat terrein grootendeels kosteloos eu voor een ander deel tegeu betaling toegankelijk Kr wor lt een druk vervoer over Gouda Den Haag verMacht Eeeds zijn ttn groot annul biljetten VLor i Jgoedkoope eitraini iien genomen en ook vottr de extra sfieltninen Bcbgiit de toevloed van reizigers aanzienlijk te zulku zijn Ml t biljetten van of naar Schrveniugeu kan men aan de Wasscuaarsche laan in of uitstappen Naar aanleiding van brieven van de burgemeesters in eenige gemeenten heeft de Minister van justitie zijn gevoelen doen kennen omtrent de vraag of volgens art B der drankwet In elke plaats of elk vertrek een afschrift der vergnaaing en een exemplaar van de wet moeten wordej apgehangeu dan wel of men met het plaatsen dMI an iu één der lokalen kan volstaan Z i vordert de bedoeling van art 15 slechts dat zij die eene plaats waar sterke drank vefkooht wordt kzüekiii aldaar gflegenheid hebbeu èn om de wH te lezen èn om zich Ie oiertnigen dat en voor elke ruimte virguumng is verleend Dat een en ander kunnen lij zoo slechts in een der ineeuloopeiide ruimten waartoe hnn de loegang openstaat een exemplaar der net en een afschrift der vergunning zijn opgehangen Zijn nnibivtnuol van biiin zaken heeft zich met s Ministers mtoi ingen ereeuigi De meeste personen die van den spoortrein ge bruik maken kennen bet alarmsignaal drie enel op elkander volgende korie stooten op de stoomfluit niet Op naderend gevaar dus niet voorbereid verzuimen zy derhalve dan ook de beenen op de bank te trekken waardoor die bij het ineeuschuiven van de compartimenten tegen breken behoed zouden worden Deze eenvoudige doch zeer juiste opmerking van luitenant H T Chappuis verdient Jdat ieder die t een en ander niet wist haar zeer ter harte neme jaarljjfsche algemeene vergadering van hef AutiMiknsfvervangingsbond zal plaats hebben op Donderdag 31 Augustus te s Hage o a zal er dan een verkiezing moeten plaats hebben van hoofdbestuursleden in plaats van de aftredende hh Wertheim Perk Knoop Wilkens en Verspijck die ter herkieziug worden aanbevolen Een duurzame regeling van het secretariaat is nog niet tot stand gekomen De afdeeling Delft wenscht een populair geschrift over het doel en streven der Vereeniging Het hoofdbestuur ontraadt dit o a qm de ki sten Op 1 Juli was er ƒ 300 47 op 20 Jnli 609 41 in kas ta uit zijn echter nog groote uitgaven te kwijten Die gunstige toestand is te danken aan de buitengewone vrijgevigheid van Graaf Van Limburg Stirum kamerheer des Konings oud vrijwilliger van 1830 den voornaaraslen begunstiger van het Bond dat nu reeds ƒ 1800 van hem ontving Dat er bij de directie van het Grootboek een hinderlijke hartstocht voor overbodige lastige formaliteiten bestaat is bekend zoo bekend zelfs ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN dat wie kan zich liever niet met het Grootboek inlaat Doch eeu staal je als dezer dagen ons werd medegedeeld mag wel bgzonder worden vermeld Een wethouder van een groole gemeenie trïd iu zijn betrekking als wethouder met het Grootboek in verbinding dit nu eischte een bewijs dat de wethouder meerderjarig was En dat terwyl art 1 9 van de Gemeentewet zegt dat alleen de meerderjarige ingezetenen van een gemeente leden van den Baad kunnen zijn en de wethouders volgens art 79 uit den Kaad worden benoemd Wat is een trein Dat weet tegenwoordig schierhet kleinste kind schrijft ons een belangstellend lezer r Juist omtrent dingen die elkeen weet stemmen echter de meeningen niet altijd oveieen 11e spoorwegwet en de algemeene maatregelen van bestuur die uit baar zijn voortgevloeid bevatten een zeer groot aantal bepalingen omtrent treinen Zeer vele van die bepalingen bedreigen straffen of cl hare overtreding wordt er roede bedreigd Daarom was het iioodiir dat een bepaald en duidelijk omschreven begnp werd vastgesteld uitmakende wat onder vtrein mpet warden verstaan Dit geschiedde ten reinste er werd naar gestreefd bj het laatste lid van art 117 van bet algemeen reglement voor dien dienst op de spoorwegen vastgesteld bij koninkl besluit d d 27 October 1875 S W no 183 Daar wordt gezegd Door trein wordt Verstaan elke locomotief met of zonder tender met of zonder rgtnigen of wagens wanneer die door stoom in beweging is gebracht Die voorwaarden wanneer die door stoom in beweging is gebraclif heeft ons nimmer kunnen voldoen Is een trein die te Amsterdam tot vertrek gereed staat door stoom i beaeging gehracW Zoo hg later te Haarlem of Utrecht een zeker aantal minuten lang stilstaat is hü dan gedurende dat tijdsverloop in heneging gebrachte Zoo reen dan is die trein derhalve alsdan geen trein Nu komt daar echter bij dat wij tegenwoordig ook treinen hebben die niet door stoom maar door electrioiteit in beweging worden gebracht Is ni t om beide redenen wgziging van voormeldart 117 eer noodig Alg Handeltbltd Zaterdag nammiddag werd in de Commissariskamer van den Groolen Schouwburg te Boiterdam aan mej Christina van Eijken de gouden medaille overhandigd haar door Z M den Koning toegekend op voordracht van het Bestuur der TooneeSphool wegens den uitnemenden uitslag van bare stadiën aan die school De heer Joseph Jaoobson hoofdbestuurder van het Tooneelterhond de heeren F Ebeling B P Thooft mr R Macaleeter Loup bestuurders der afdeeliug Uotterdnm van genoemd verbond de beer F Browne van Streefkerk lid van den raad van beheer van hft Ned Tooneel en den heer Berckenhof administrateur van den Schoawbnrg wanAi daarb j tegenwoordig terwijl de heer P Haverkorn van Eijsewijk lid der commissie van toe icht op de tooneelaohool namens het bestuur an mej van Eijken de medaille uitreikte met een korte toespraak waarin bij haar gelukwenschte met deze ojiderscheiding en de hoop uitsprak dat de Tooneelschool steeds met klimmend genoegen op haar als een barer élèvea moge wijzen Yoor acht dagen zegt de Köl Zeit kWam te Kknien