Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1882

Khedive toe te dronwen is geheel ter zyde gesteld De Sultan heeft het mini tfr eel rapport nog niet goedgekeurd dat hem Zater dag is voorgelegd betreffende Arabi s rebelverklaring en de conventie Hpt Eugelaohe ontwerp voor de conventie verschilt in menig opzicht van het Tnrkache De broeder van Hussein pneha den groot sherif van Mecca die ïermofl d is geworden is door den sultan met de eerste jklasse der Osmaieh orde gedecoreerd welke londutbheiding sensatie maakt ClexanCtrie 13 Augustus 3 uur nam Het bataillon der koninklijke garde gcn amd Coldstreams is in den ochtend onischeept en naar Ramleh opgerukt waar thans de geheele brigade der garde onder bevel van den hertog van Coiinaught gelegerd is Ongegrond is t gerucht dat Aboekir spoedig zal worden gebombardeerd Nadat generaal Alison aan den gezagvoerder der kanonneerboot Habickt heeft te kennen gegeven dat bij thans voor de veiligheid te Alcxandrie kan instaan zijn de Duitsche mariniers gisteren uit het Dnitsche hospitaal tera getrokken Burprerliike Stand V + GEBO REN 13 Aug Klaac id II Worit en A Vf de Jong Nicola ouders A HürolSS en P Verbij Heori oadeiB F ao Leeuwen en fan Zanten Adrianoa Petrus ouders D van Ilhijn eo M A Koppcrt Maria ouders J tan £ ijk en K Verwaal 13 Margsretba Adriaua ouders G de Bruin eu G J vau Leeuwen Andries ouders W van Kersbergen eu C de Graaf 15 Jan ouders J Trenre en J Boele OVERLEDEN 13 Aug M Heerkena 6 m A an der Ijan 7 w 14 A de Jong hnisvr van L A Atsnia 55 j A Bakker 2 j 5 m ADVERTENTIËN 40 JAKIGE VAN JACOBUS TAN MENSCH UN TJE POOT Hunne dankbare hinderen en he huwdkinderen Gouda 17 Augustus 1882 ® e aïScSfcT35ejEIGSGSBG Beden werd ons een Dochter geboren H J NEDERHORST G NEDERHORST Gouda 15 Aug 1882 Zwart Mevr FoRTUiJN Droogleeveh VVesthaven 204 wenscht een KEUKE1 II1EID voor NOODHULP of VAST Mevrouw HOOGHWINKEL Crabethstraat Q No 241o VERLANGT eene Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Mevrouw Wed LAFEBER Westhaven 202 vraagt eene goed kunnende koken Van E BEAITDSMA Kalverstraat 158 Amsterdam In verzegelde pakjes verkrijgbaar bg I C G DÜTILH Turfmarkt Gouffo In het bvjzonder wordt de aandacht gevestigd op SOVCHON d f ± 30 per 5 Ojt ut Amitenlam een schip met Amerikaauwh koren aau Weldra rertoooden zich daarin ontelbare met het bloote oog byua niet zichtbare diertjes die by etne honderdvoudige vergrootiug tot eene hier niet bekende soort keverijes bleken Ie behooreu Teritoud werd het lossen an het overigens volkomen gezonde koren verhinderd en de raad van deskundige ingewonnen l eze stelden voor om het kuren op een zolder te brengen en de diertjes door chloorgas te dooden daar het graan geraat gemalen en zonder gevaar gebruikt kon worden In dezen geest werd dan ook gehandtld zoodut niemand zich over den kleinen indringer ongerust behoeft te maken Te Christiunia hebben vierhonderd bakkersgezellen in ongeveer honderd bakkergen den arbeid gestaakt ten einde minder uren werks hoofdzakelijk des nachts te verkrggeu Met stoombooteu en per spoorweg werd het brood uit de kleinere steden naar de hoofdstad gezonden £ en dading door eeue oommissie vaa bazen en knechts opgemaakt werd door 2 3 der bazen aangenomen en hiermee eriiclisile de werkstaking De VDoruaaniste brpiilingeu frzer schikking zijn dut het hoofd eeuer bakkerij van zijn hulppersoneel geen werk mag vergen v ui des avonds 6 tot s morgens 2 uur dat v de geheele werktijd in een etmaal geen 12 of in een week geen 72 uur mag te boven gaan maar dat waar het werk bij overeenkomst geschiedt tot 84 uren s weeks kan gewerkt worden zonder dat de dageljjksche werkiqd 16 aren mag o ersohrydeu In een brief uit de hofstad in de ni Ct wordt het dryveu naar algemeen stemrecht vergeleken by den wensch der kikkers van Lafontaine die van Jupiter een blok als koning gekregen hebbende daarmede niet tevreden waren maar een koning verlangden die zich roereu kon Jupiter voldeed aan dieu wensch en zond een ooievaar die de kikkers opat Gaat het zoo vraagt de Spr by ons niet eveneens Sedert eenige jaren heett nu en dan eens iemand een kleinen aanval op de Tweede Kamer op de Volkskaraer gewaagd men begon schroomvallig verschrikt van zyn eigen brutaliteit maar toen de aanvallen zouder gevaar blekeo en het tentoonspreiden van zooveel moed meer indruk maakte op de gapende volksmenigte dan op den aangevallen bon sire ging het letterlijk slagen regenen VVeMra hadden allen die behept waren met overmaat van guedkuopen mued en grootc woorden zich op den schouder van dien rustigen kikkerkoning neergezet en kwaakten ia koor om VH roi gut se remue 1 Ja hier gaan onze moderne politiekers verder dan die van Lifonlaiue terwijl dezen tegen hunnen wensch om hunne pekelzonden door Jnpyn met den ooievaar als koning worden gestraft die ze zonder complimenten verslindt weren zich de onzen juist om den ooievaar te bekomen het algemeen stemrecht te verkrijgen dat heu eren stellig en even onverbiddelijk verslinden zal als sire griie zyne beminde onderdanen deed De Sohr beschouwt de invoering van het algemeen stemrecht voor de liberale partij als een politieken zelfmoord waarvoor hij geen reden ziet Schr is het dan ook in hoofdzaak geheel eens met den hoogl Bellaer Spruy t van wiens artikelen wij een overzicht gaven echter niet in elk opzicht My deelt namelijk niet diens vrees voor de liberale verk eziogslens strijd tegen clrricnlisme waaraan hy toeschrijft het dwaalbegrip dat de liberale party als zoodanig tegen godsdienst zou gekant zyn hetwelk velen van haar heeft vervreemd Dit mag waar zyn maar is toch geen afdoend argument Evenals andere verkeerde opvattiit i t n zal ook deze wel uitwerken Dat is beter dan zich te laten weerhouden v to wat plicht en beginsel gebieden Want de anti clerioale verkiezingsleus noemt de schr volkomen gewettigd ja plichtmatig was zij en is zij nog voor de liberale party De clericalen zyn gein godsdienstige maar eenc zuivere politieke partij die politieke bedoelingen verbergt ouder uiterlykheden van godsdienstigheid en zalvende taal die volstrekt niet in de politiek te pas kotnen Noch de anti retolutionairen noch de ultramontanen noch de liberalen hebban als politieke party iets met God of godsdienst uit te staan Als zoodanig kampeu de hbcriden voor de inslaudhouding en ontwikkeling der moderne maalschappy met haren vr evige instellingen ats zooilanig vertegenwoordigen de beide clerilcale politieke partijen alleen de anti liberale politieke r actie Wat de oltramonianen verlangen is niet twijfelachtig den terugkeer naar toestanden en begrippen van drie ecuwen geleden een verstandig man zou er de schouders over ophalen indien hij niet besefte hoeveel kaï 8 van slagen dit besohavingdoodcnd streven heeft m eene over het algemeen zoo laag intellectueel ontwikkelde maatschappij als de onze helaas nog is Waarheen ile anti revolutionairen streven is moeilijker te zeggen wanneer zy aan het bewind kwamen droegeu al hunne maatregelen een liberale tint Dat zooalt professor Sprayt aanvoert velen ondei hen in vele opzichten met de liberale beginselen medegaan is geen wonder een eigenlijk politiek staatsrechtelijk programma kan die party niet hebben ey bestaat krachtens het misverstand hnrer leden dat godsdienst rn politiek één zyn Het is dus de plicht der liberale party plicht jegens de toekomst van hei land om te waken dat de reactie in de domheid en het gebrek aan politiek inzicht van hel gruote publiek gern grondslagen vinde om hare heerschappij op te bouwen die de moderne maatschappij dooden moet Ën dit brengt van zelf de onderwijsqunestie aan het hoofd van haar programma iets waarover de heer Spriiyt zich ook al beklaagt maar dat natuurlijk en onvermijdelijk is Toen voor een paar weken uit de noordelyke provinciën Groningen en Friesland een zoogecaamde pleizlertrein naar Amsterdam lou vertrekken had een inwoner van het dorp Zdidbroek op vier uur afstand van de stad Groningen het plan opgevatvan deze gelegenheid gebruik te maken en teneinde uitvoering aan dat plan te geven was hijdes nachts ten 12 uur op marsch gegaan ten eindeom 5 uar des morgens aan het station te Groningen te kunnen zijn zooals dan ook gebeurde Daar gekomen nam hy zyne plaats en spoorde inongeveer acht uur lyd met vele andere tochigenootennaar Amsterdam Door de wandelingen en de reis vermoeid besloot hy zich wat te verkwikken bij zyn aankomst aldaar en nam zijn intrek in een logementop de Martelaursgracht liet zich een kamer aanwijzen en dacht een uurtje te slapen maar jawel wreedaardig als bet noodlot somtijds is het uurljewerd er twee drie vier en toen hij wakker werdwas het elf uur des avonds en de eerste dag van zijn biljet reeds veralreken Onbekend in Amsterdam durfde hij zich i ii l metr op slruiit te wagen enopnieuw begaf hij ziol in Morpheus armen en sliepgerust en wel tot den volgenden dag halftwaalf Om twee uur keerde de trein naar het Noorden terug en onze pleizierreiziger mo st mede zoodat hij al die vermoeienis en üiikogtcn gfie ii ii had om in Amsterdam eens goed uit Ie slapen Een uitkomst voor alle ministers van oorlog I Een zekere H Himmelinan te Helsingborg verkondigt in de Zweedsche bladen dat liij door toepassing van natuurwetten een v apen heft uitgevonden dut opeen afstand van twueiiiad de werp en scliietwijdte der beste artillerie en vuurwapenen van den tegenwoordigen tijd ini t lie grootste zekerheid het doelweet te treffen Het werpt lot 600 kjtgels vnu 5 duim middellyn in de minuut of 13 000 000 in hetuur en behoeft eene bediening van idechls 10 man die zich gerust kunnen inlaten in eeki strijd legeneen leger eene gepantserde vloot ja zelfs tegen eenvesting Wil het Zweetlsclie volk zoo eindigt deheerllimmelman de aanzienlijke jaarlijkscbc som van 30 millioen kronen die de tegenwoordige zee en landverdediging kost tot andere betere doeleinden aanwenden dan stelle iedere Zweed hem door de onbeduidende opoffering van 10 öre in staat zooveel stuks van het bedoelde wapen te vervaardigen als voor de verdediging van het geheele land vereischt wordt en waarvan het jaarlyksche onderhoud slechts 25 000 kronen bedraagt De Neic York Herald vertelt Op de White rivier bij Little Rock in Arkansas zwommen een aantal ganzen vreedzaam rond toeu plotseling een sterke arend op hen neerstreek Terstonrl doken echter al de ganzen onder eu de arend moest zonder buit naar hoogere gewesten teruggaan Hij gaf evenwel den moed niet op streek telkens weer op de arm zwemmers neer en kreeg er eindelijk ook een te pakken Nu wilde hij met zijn buit er van door gaan maar dat ging niet gemakkelijk Al de ganzen drongen om het slachtoffer heen eu hielden den arend trots zyn snavelhouwen tegen Na een hardnekkigen strijd van ongeveer een half uur trok hij zich dau ook zonder buit terug De rivier was met bloed geverfd en met veeren bedekt maar geen van de moedige ganzen was ernstig gewond Of de dierenliefhebber die van hun kamp verslag gaf hunne wonden verbonden heeft wordt er niet bij gezegd Bij zijne laatste opgravingen te Troja i dr Sohliemann in de zoogenaamile tweede stad waarin men nu Troja herkennen wil op twee tamelijk grooie gebouwen gestuit welke een zyner metgezellen voor tempels aanzag doch welke volgens dr Scliliemann zelf de huizen zyn die Paris zich olgens de Ilias met behulp der beate kunstenaars deed bouwen Het eene gebouw is SO M lang en 13 M breeil de dikte der muren bedraagt 1 40 M het andere is 20 M lang 7 M breed en de dikte der muren 1 20 H Het eerste is uit kleine tegelsteenen ge bouwd het tweede uit grootere Beide gebouwen worden door een muur in tweeën gedeeld wurvan het eene deel aangenomen dat de gebouwen tempels zijn geweest het Adyton de voor t publiek ontoegankelijke ruimte schijnt te zijn geweest in deze bevindt zich een tafel van klei met een middellengte van 4 M en aarop waarschijnlijk het in den tempel vereerde beeld stond Naar aanleiding van den stand der pokken epidemie Ie Kaapstad zegt het Kaapscie Foliiilad ia zyn hoofdartikel van 18 Juli o n het volgende De Kolonie verkeert nu in dreigend gevaar dat de pokken zich door het geheele land zullen verspreiden Eenigen tyd geleden toen de Drummond Castle in quarantaine was vestigden wij de aandacht op de ernstige gevolgen van de inlrodnctie vnu pokken in een land welks bevolking voor het grootste deel beslaat uit de coodanigen die de ziekte gtwoonlijk htt ergst aantast Wij drongen nan op de vestiging van een quarantaineinrichting indien niet ter wille van de Kolonie dan toch tor wille van de patiënten zelven En wal is het gevolg geweest Niets dan dat het Parietneut eenvoudig toegestemd heeft dat zulk eene iurichling uoodzakelyk is Vandaar dat er nog geen behoorlijke quarantaine inrichting is gevestigd Vandaar dat de ongelukkige lijders aan kinderpokkeu door een rivier hunnen weg hebben te banen naar een geïmproviseerd hospitaal op de akeligste plek in de buurt van Kaapstad Vanduiir dat er weinig of geen koepokstof voorhanden was toen men haar ecnt noodig had De geheele Kaapstad wordt tha s onderworpen aan een strenge inspectie Het schynt alsof belooningen worden uitgeloofd voor de ontdekking van onreinheid en vuilnis De stadsvaderen onderzoeken elk hoeQe met voorbeeldeloozeu ijver en in den Stadsrsad schijnt men tegenwpordig nog al trolsch er op te zijn als men alweer een nieuw vu lnisnest heeft ontdekt Niets meer zelfveroordeelend kan echter worden bedacht dan deze wekelijksche openbaringen De ramp heeft ons werkelijk getroffen en laat eeuig vreemdeling die zien wil hoe zij ons gevonden heeft op een afstand gaan zien naar de ellendige houten hul bij den mond van de Zoutrivier Laat hem de nieuwsbladen opnemen en zich pogen een voorstOling te vormen van den toestand van een stad in den zomer die in den winter aldus liesohreven wordt en laat hem dan vragen welk recht wij hebben om Ie hopen of te verwacbten dat wy de vreeselijke straf zullen onlsnappen voor onze nalatigheid onverschilligheid en schuldige werkeloosheid Te Kimbetly worden alle voorzorgsmaatregelen genomrn legen de pokken Er is ren lazaret opgericht en pokslof is oorbanden Er zyn kalveren ingeënt om meer voorraad te hebben De plaatselijke autoriteiten doen al wat zij kunnen tegen de ziekte Er heeft zich aldaar nog geen geval voorgedaan De Volksraad van de Oraiije Vrijataat heeft een besluit genomen met betrekking tot het gebruik der Hollandsche taal Daarbij wordt bepaald vooreerst dat alle handelingen van stedelijke Raden Municipaliteileii of wettig erkende dorpsbeiluren in de Hollandsche taal moeten gehouden worden terwijl men in plaatsen waar de leden geen HoUandsch verstaan de Ëngelsche taal mag gebruiken mits alle speeches onmiddellijk in bet Ilollandsoh vertaald worden om in de notulen of archieven in die taal te worden opgenomen Ten tweede dat alle marktverkoopiogeii moeten plaats hebben in het Hollaiidsch en ten derde dat zy die deze regulaties niet nemen de eerste maal zullen beboet worden roet lOs eu elke volgende mnAl met £ 1 en de kosten van het rechtsgeding zulten moeten betalen BuÏÏenlandsch Overzicht In Frankrijk is njeii met de uitkomsten vau den arbeid der Wetgevende Kamers weinig ingenoroeh Geduèende de afgeldbpen zitting welke op 11 Januari geopend en op 3 Augustus gesloten werd en dus zeven maanden duurde heeft de Kamer der Afgevaardigden drie nieuwe kabinelten zien optreden namelijk dat van den heer Gambetia dut van dea heer De Preycinet en nu dezer dagen het njinislerieDuclerc De Kamer heeft geen enkele der belangrijke vraagstukken afgedaan welke aan hare overweging onderworpen waren en nog nimmer zag men grootere onvruchtbaarheid te midden van grootere beroering Het zal aan deze Kamer moeilijk vallen zich in de openbare meening te herstellen zegt het Journal des Débats de ministerieele crisis hna duur eh de verschillende incidenten welke zg opleverde hebben aan het gezag dezer Kamer een zwaren stoot toegebracht De Kamer weet niet meer wat zij wil Met de aanhangige Oostersche quaestie en tic wijziging in de bondgenootschappen wa nrdoor eene verandering in het Europeesch evenwicht gebracht wordt had Frankrijk behoefte aan eene vertegen woordiging welke de blijken gaf op di hoogte van hare taak te zijn Ook de democraiir in onze republiek had met kalmte en bezsdigdheii behooren geleid te worden op den weg welke naar vooruitgaag en vrijheid leidt Maar niets van dit alles tagen wij gebeuren en de teleurstelling is volkomen Andere bladen zooals Le Temps hopen dat de volgende zitting vruchtbaarder zal zyn Mag men eene dépêche uit Konstantinopel aan de Daily eitjs gelooveu dan zon de Conferentie gisteren hore laatste zittiug gehouden hebben Men meent dat de militaire conventie tusschen Engeland en Turkije eo de quaestie der afkondiging van de proclamatie waarbij Arabi pacha tot rebel wordt verklaard alsdan tullen geregeld en vastgesteld zgn liitusschen was dit blykens een Zondag ontvangen telegram uit Kouitaotinopel nog niet het geval De berichten uit Egypte zijn overigens in de laatste dagen van wcini belang Men houdt zich ijverig met de loebereidseleii bezig en waarschijnlijk zal de veldtocht der Engelschen tegen de Egyptenaren nu spoedig een aanvang kunnen nemen Verleden Woensdag kwam te Rainleh een Circassiër aan die Arabi s legerkamp gepasseerd was hij verhaalt dat in het gevecht van den 5de een kolonel een kapitein een lailenant en 76 man gesneuveld ziJH Hy gdf ook eenige bijzouilerheden over de sterkte van den vijand o a zijn 25 bataljons langs het Mahmoedieb kanaal tvsschen Kafr el Doear en Arabi s voorposten opgeateld de veldartillerie is elf batteryeu sterk Verder wordt het bericht aangaande Arabi s ongesteldheid door hem bevestigd De heer Wallace voorzitter der Nationale Landliga Ie NewYork komt op tegen hel voornemen om gelden van het Bond aan Arabi pac iu te zenden Hg verklaart dat zulk eene handeling met de statillen van hei Bond in atrgd zou zyn De Liga zegt hij werd opgerichi om de Ieren in den oonstitutionneelen strijd voor hunne rechten by Ie slaan en voor geen ander doel Mocht eene afdeeling van New York het voorbeeld der afdielingen van Philadelphia volgen en Arabi geldelijk oaüersleunen dan zou hy haar eerst een protest doen toekomen en zoo dit vruchteloos bleef haar van de lijil der Liga schrappen Hy zegt echter overtuigd te zijn dat indien de oorlog in Egypte in omvang mocht toenemen vele lersche Amerikanen vooral zy die gedurende den krijg tegen de Zuidelgke Staten de wapenen gedragen hebben aan Arabi pacha hunne diensten zullen aanbieden Zaterdagavond zijn troepen van de Schotsohe garde en grenadiers ouucheept zij hebben terstond de positie op deu weg naar Ramleh bezet De divisie der garde ouder bevel van den hertog van Connauaht vormt den linkervleugel de divisie onder den genef aal Graham den rechtervleugel De voorposten der fingclschen hebben het station bezet dat het diohst bij Ramleh ligt op den spoorweg naar die plaats en von daar kan men zeer duidelyk de versterkingen der voornaamste positie van Arabi pacha by Kafr Dowar gadeslaan Men is in Engeland by voortduring zeer ingenomen met den vredellevenden loop der parlementaire crisis welke door het verzet van lord Solisbury tegen het wetsontw rp op de achterstallige pacht in Ierland was uitgelokt Alleen het hoofd der conservatieven in het Hoogerhuis schijnt in die tevredenheid niette deelen en het is slecht ynt ondanks gel k hij zelf verklaarde dat hg van zyn verzet tegen het ontwerp afzag Uit de raededeelingen der Ëngelsche dagbladen over de bijeenkomst der conservatieven vóór de zitting van het Hoogerhuis waarin de wetsvoordracht erd oangenomen blijkt dat lord Salisbury kraohlige pogingen heeft aangewend om zyne party over te halen hem in zyne worsteling met de Kegeering lot het laatst te ondctsleuueu Do hertog van Riohraond en lord Cairns kwamen echter daortegen op en lowl Salisbury wilde toen met zekerheid weten over hoeveel stemmen hy bij zijn verzet zon kunnen rekenen doch tlechti 1 stemmen waren Ie zyner gunste en rSai de politiek van verzoening De oud mtnisler van lord Beaconsfielil zag zich door de zyiicn dus bijna geheel verlaten Zelfs de Standard en andere conservatieve blodeu zyn genoodzaakt te erkennen dat de parlementaire geschiedboeken geen tweede voorbeeld van zulk eene desertie aanbieden Het zou dan ook gecne verwondering baren indien lord Salisbury H olg gaf aan zyn voornemen om als leider der tories in het Hoogerhuis af te treden De Efecteii beurs XXXII Amsterdam 14 Augustus 1882 In de nfgeloopen ncek wns de beurs in vaate stemming Er ging echter zeer w cinig om gelijk gewoonlijk in dezen lijd van het jaar Stautsfondsen met Rjjyptenaren aan t hoofd profileerden echter van dei guiistigeu loop die de zaken in Egypte f sohjjnen te nemen Am sparen daarentegen moesten bij zeer geiingen handel meereiiileels iels prijs geven BiNNENlANDScHE WAARDïN Staats pronacitle en getiuentefondun Onze drieën verbeterden j nsloten Sl j integralen ferm 67 g vieren een i tweetractiën minder 1021 s lOa Obl Eiitrepot dok minder 104 De 4 pOt obl leening Ainst kwam op pari Rott 82 verbeterde luim 19teerde Wj 4 Premieleeuingen Ainst loten noteerden 108 8 113 Kon do lOl ï gemeeiite cr 951 Paleisloten li9Vs Spooriergleeningen Aand Holl sp verbeterden 1 l47Vs cenlraal ruim 1 40 aand lud sp Vt l 8 Boxtel waarden allen lager aand 1 obl s gestemp S s 2o Hyp 8 Tramwayleeningen Aand Nederl tram monteerden 5 j op t bericht dnt de lijn geopend was aand Amst Rytuigv 2 beier Gooische 6 N Z Holl 2 pCt lager Induslrieele Kaarden Deze hoek vooral had hel zeer stil Niettemin zijn een paar vrij belangrijke verheffingen te vermelden nl voor aand Java Bank die 7 en do lud Handelsbk die 2 pCt profileerden Havenst 2 Ned Bk 1 pCt minder EuaopEEscHE WAARDEN Slaolsfondsen Egypleuaren sloten Zaterdag 54Vii ius een avans van circa 4 pCl Spoor egl nog steeds 72 Turken s biter Russen verbeterden s Vji etallieken V4 Naar Spanjaarden was veel vraag de 4 pCt stegen van 68 op 60 de 1 buitenl van 27 op 28 Premieleeningen Deze fondsen waren meerendeels lager Bruss verbeterden 1 Stublw 1 en Madrid ruim 1 pCt Ooslenr 64 verloor 2 Rusa 1 a de overige i Spooruiegleeniugen Aand Theisspoor verloren 1 pCt obl do ij beter Aand Wnrschau Weenen die aanvankelyk iets opkwamen moesten Inter het behaalde avans prys geven en sluiten j lager Russische sporen tamelijk gewild en 1 pCt hooger Industritele waarden De eert Amst adm van de Duitsche Rijksbank rerloren 1 Hongaarsche pandbrieven Amebikaanschb waaiden Staatifondsm 4 pCt obl V S minder Brazilianen zeer willig 79 Vi Vs Florida s verloren ij Louisiana s 4 Ecuador s 4 Venezuela s Coluinbianeu 1 pCi hooger Mexicanen en Peroanenwillig I In confédéré s herleefde de speculatie zy noteerden Zaterdag 22 ü 23 Spooneegleeningen Er ging in deze hoek bijna niets om Lagere koersen uit Londen eli New York drukten deu omzet nog meer De verliezen zijn trouwens gering Onlariu s ging nogal achteruit de shares verloren l i de certif 3 voorts gecous Rio s die 2 eu do ceitif die P S ft Miesouri sh daalden l s d n bnds l i obl St Paul Minn M Buff Pitlsb en Wabash 1 pCl Sommige verbeteringen zyn vry belangrijk Vooral Buriington Quincy die 7 St Paul Minn cert die S i Alch Topeka die 2 Inc bnds St LouisCairo die mede 2 opkwamen verdienen vermeld te worden Verbeteringen van circa 1 pCt nolecrdeu we voor Chic R Isl obl Kans Pao Erie s pr St Pittsb F W South Pac Un Pac eert en obl Chic N W Tiref at sluit 166 dus nagenoeg onveranderd firoziliaan che spwl l i beter 89 Induslrieele Kaarde Maxwell sh waren hooger de bonds lager Colorado obl eert Louis Cii l t minder ProI OKOatie bente Er wa veel geld te bekomen tengevolge waarvan d Mnte tot 3 daalde PST VöótSta lsfondsfn EP fiïatRal beurswillig Egyptenaren slegdl WWI g Spanjaarden zoo oude als nieuwe Turken Peruanen Columbiaiifn en Mexicanen hooger Ainerik sp bleven met geringen oiniet gedruist Onze vieren ü minder Gest obl Boxtel 1 pCt beter Haarlem Zaudv hooger Rijluigv Afr Hv 2 pCt minder Javabank beier Laatste Berichten Bucharest 13 Augustus Het Kabinet i gelijk officieel wordt bekend gemaakt gereoonstitueetd als volgt Jan Brationu premier i minister van ooriog Ghitza biunenlandsche zaken Stalesou justitie Lecca financiën Dabija openbare werken Demeter Stourdza buitenlandsche zaken Aurelian bndei wijs KonStantinopeli 13 Augustus De militaire onventie lusschen Engelai d en Turky e n nog piet gtslot Hel denkbeeld om hef opper vel aao den