Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1882

Amenkaansch Stijfselgplans groote FlaooD ƒ 1 25 VrUdag IS AOgistas Ameidkaansch Stijfselgplans kleine Flacon 0 75 7AN THE USm GLACÉ COMPANY BOSTON De nieuwste de grootste uitrindlnc der 19de eeuw op het bled der WA8CH en STRIJK INRICHTINCEIV in Amerilia Deze roaatschappjj l eeh sinds 6 jaren met enorm succes dit artikel gefabriceerd en het is nu in de Vereenigde Staten zoowel in alle wasch inrichtingen ala in iedere Huishouding ingevoerd Men erkent algemeen dat het Linen Olqicé boven alle andere middelen uitmunt om alle Linnen Goederen als nieuw te wasschen daarenboven verbrandt het Linnen niet men strekt gemakkelijker en heeft minder stijfsel noodig Zelfs worden door voortdurend gebruik de Goederen die met Linen Glacé gewasschen worden zwaarder en daardoor duurzamer Het Linen Glacé is verkrijgbaar in heele en halve Flacons met gebruiksaanwijzing h f 1 25 en 75 Cents voor Gouda ea omstreken bg P SAUERBIEB Ooathaven 19 te Gouda LIi E V N 3806 188d GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Rijks Hoogere Burgerschool met vijtjarigen Cui sus TE G OTJJDJ De laatste Inschrijving voor h tSchooljaar 1882 1883 heeft plaats op ZATERDAG 2 SEPTEMBER o k des namiddags vau 1 2 uren in het Schoolgebouw voor Jongens en Meisjes Hel toelatings examen en de herexamens worden MAANDAG 4 SEPTEMBER om 9 uur s morgens aangevangen De Ondergeteeksnde blgft intusschen beieid tot het geven van ve dere inlichtingen De Directeur De W JULIUS OFENEAEE SCHOLEN Wordt ter algemeene kennis gebracht d Ct op DINSDAG 29 jCüGUSXVS 1882 des namiddags ten 5 uur in de respective soHooUokalen de HALF JAARLIJKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Open bare Scholen met 1 October 1882 verlangd wordt Wflders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Underwgs De Secretaris NOOTHOVEN VAK GOOR Gouda 15 Augustus 1882 Openbare Bewaarscholen Op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1882 des namiddags ten 5 uur zal in de beide Schoollokal n de INSCHRIJVING Worden gehouden van kinderen welker PLAATSING men verlangt met ingang van 1 October 1882 op de Ie en 2e Openbare Bewaarschool Voor nadere bgzondsrheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op hetLag r Onderwgs NOOTHOVEN van GOOR Gduda 15 Augustus 1882 Secretaris ZAASHMBEL Men vraagt tegen ruim salaris om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden een fatsoenlijk Man goed kenner van Gouda Kamen en bekwaam om inkoopen te doen op de markten en het sorteeren voor Engeland Schotland België en Hamburg Zonder 4eer goede referentiën onuoodig zich aan të bieden Adres met franco Brieven onder letters W W C aan het Algeirieen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAB Rotterdam Der UiDENOèMEWSCHHEID Dé ievar d maag de dar mpn en da nieren I fi fw 5 t Mtaurlnke remifrer 5 1 W A deze caelo orcanenregelmatig zoo is de iliensoh gezond storingenderze Teroonaken talrijk en dlkwljlB smartelijk lijden 1 9 ttritopping cpjeblazmheid gebrek aan eetI lual Hoofdpijnen pijnen m de darmen maag I lever m gal opstijging van het bloed duize1 ligheid congeettee guhmht Aambeign jicht en rhutnati miu huittttkten pijn in de meren en ligehaamssmarten van eiken aard ontstaan daarI door dat afteaoheiden stoffen in het ligohnam o wel giflstoffen in liet bloed tcrujtblmon in plaats I van door Toornoomde organen algeleid te worden Het eenlg e reneesmlddel dat tevens op de werking al dezer organen werki en ae normale toostand derzelve zeer snel torujrI eiio het lijlltn In tn worKI ungriipl sa f mttn zijn de zoo beroemd gewoHeno en thans OTeral met het grootste succes gebruikt wordende Z witserscbe Pillen ïliU n Xpothskar Richard Brandt ilishti zl gantiln n nondtrdduliandu danken aan hil gibruik serialva de Urugkaar hwnnir gezandheld Wanrom dan te lljacn en onTerschilligalle smarten o er zich laten komen welke zoo ligt tot de ematigate ziekten die het leven tot eon treurig en ellendig bestaan iJelden wanneer men zich op zulk eeno zekere i gemakkelijke en goodkoopo ijzo zelf nieren I en het verergeren der kwalen voorkomen kan Niemand die met eene der gonfemde kwalen anngebaald is moot dus nalaten onmiddel ik riine toevlucht te nemen tot de Zwitaersche Pillen vnn Richard brandt dio immer ïlqlpen zooals men bii eene inoefnomm ilras I o ipciiron zal Men most evonwsl acht geven de fihli Zwittar sehe Pillen vsn Richard Brandt Ie bekomen want slechts deze helpoji I c ehe7i n veijiftkt iii blikkfn doozen oor Kn vaii eene otiquette tji uu nde m J het itte Zwitserscho kruia op nuden nmd en IJ vodraieii van de handtaekln ï Bn Richard Brandt jjj De doos Zfivltseriollie Pillen van Rlohxrtf Brandt K cat O 70 cents en is voldoende vuor 5 weken m HOodat de Aage i kHche kosten s hts 2 ft 3 cents h b dragen zi zijn beneven gebuiiks nmyvijzing Wt en een groot aantal medische attesten in do B mewte Apotheken verkrugbaar Te Gfouda bij Hóef hamer Apoth Sociëteit VREDEBEST Markt A 158 wordt dadelgk GEVRAAGD een Biljartjongen Adres in persoon Kost en Inwoning aangeboden desverkiezende met huiselijk verkeer voor één of twéé nette Commensalen tegen zéér matigen prgs Franco brieven No 736 Bureau van dit Blad Bij J SWITZER A kan voor het TABAKSVAK een LEERLING geplaatst worden ADVEKTE TIE1 in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 310 Staats Lot0rïj De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 21 AUGUSTUS e k Openbare Verkoopingp te GOUDA in het Koffiehuis db Haeiion van den Heer VAN SANTEN aan de arkt aldaar op MAANDAG 28 AUGUSTUS 1882 a Toormiddai s elf uur ran een m w ïï ® met daarachter nieuw gebouwde houten SCHUUR uitmuntend geschikt tot uitoefening Tan een Timmermansbedrgf of dergel kea te zameu staande en gelegen aan de Spieringstraat binnen de Gemeente Gouda plaatsel k geme wijk F No 78 Kad Sectie C No 1863 groot 1 Are 30 Centiaren Aanvaarding onmiddell k bg de toewgzing Betaling der Kooppenningen op 15 October 1882 Te bezichtigen Donderdag Vr dag en Zaterdag voor de Veiling van s nam 2 4 uur Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR te Waddinicveen Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alolp te bekomen IE mm mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningén enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlijk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth P r ij s 80 Cents OOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Knnstsjïhilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Snelpersdnik van A Bbinkm n te Gonda BINNENLAND GOUDA 17 Auguslu 1882 De koniwklijke vereenifting Bet Nedertandieh Toonel zal gednrende het seizoen 1882 83 m deee gemeente wederom ces TaorslelhnEeu geie in de zaal Kunstmin der sociëteit Ons Genoegen De Amsterdamscbe afdeeliug zal Ttermaal de Sotterdamsche tweemaal tot ons komen Het uolarieel examen tweede gedeelte is met gunstig gevolg afgelegd door den heer J Koeman alhier Onder de Goudsche zomer amusemenlen nemen de concerten in Ons Genoegen een eerste plaats in BehaUe de onfergetelijke avonden waaroip het Haagsche kenr eorpe zich doet hooren verschaft het Bestuur der Sociëteit ons ook nog andere concerten waarop een der overige gunstig bekende mnziekcorpsen optreedt Daar het voor het oogenblik vrij moeilijk is een goed corps hierheen te doen komen dat van t 4e reg Infanterie b r is naar het kamp dat van t 8e reg Hussaren naar de Groote oefeningen doet het ons genoegen te kunnen vermelden dal het fiealuur er in geslaagd is toch nog een gunstig bekend cjrps te eugageeren Zondag 20 Augnslos a at in er in Ons Genoegen een matinee worden gegeven waartoe leden met een dame ea kinderen vrijen tcrgang hebben waarop zich lai doen hooren Int muziek corps van het 3e r g Infanterie uit Bergen op Zoom Direotenr Bouwman Dit corps krijgt meer en meer een gnnslige reputatie Ie Middelt Cour van heden zegt o a dalhei voortilurend vooruitgaat fg versobeide lieid vankeuze zoowel ala in de voordracht der sluiten enmocht het wedr medewerken dan waohlen ons Zondag a St genotvolle uren In de zitling der Arr Rcchlbaiik te Botterdam van Dinsdag morgen werd o a veroordeeld I1i B oud 10 jaar wonende Ie Gouda bekl van diefstal van geld tot opvoeding in een verbeterhuis tot zi n I8de jaar Het faéerland verneemt dat d duiker Weltevreden lijn onderzoek naar het wrak van de Jdder heeft geëindigd en dat van de uitkomsten dier onderzoelEingen rapport is uitgebracht Een nader onderzoek wordt echter zeer noodig geacht het Departement van marine zal dat met marineduikers van de werf te Alnsterdam doen instellen Er cal een commissie benoemd worden bestaande lit een officii v n de marine den hoofdingenieuradviseur voor scheepsbouw bij de marine en een ingenieur van den waterstaat om uit de reeds verkregen sn nog atiet tv verkrijgen gegevens een advies betreffende het lichten van de Jdder uit te brengen De deskundigen in Engeland hebben ala hun meening te kennen geven dat het lichten wel niet mogelijk 1 ziJn De personen tot wien men zich wenden kon verklaarden geen jwaardere schepen gelicht te hebben dan van 1000 ton de Jdder weegt 1600 ton en ïan nog in rivieren Daar de Jdder diep ligt zon het lichten nog moeilijker zijn Volgens de thans verkregen uitkomsten van hel duikeronderzoek is de ligging van het schip goed bekend Het ligt nagenoeg evenwijdig met de kust omgekeerd met de kiel van de kust af Afn den kant der kust is onder de naar den bodem der zee gekeerde zijde van het schip het land weggespoeld terwijl het zand tegen de naar zee gekeerde kiel en zijde is opgehoopt Het achterste gedeelte zit diep in het zand het voorste gedeelte zit omhoog Ot men in het schiiAkan komen is door het onderzoek Tad den duikei Weltevreden nog niet uitgemaakt L J J Roliind bfschnldigd van den Veerscben moord is gisteren middag door het gerechtshof in den Haag bij gebrek aan bewijs vrijgesproken Door de Arasterdamsche roei en zeilvereeniging De Hoop worden Vrijdagavond proeven genomen met bootjes welke niet kunnen zinken Zg z jn vervaardigd van linnen en caoutchouc en worden geschikt geacht voor de visscherq jacht dp waterwild militaire doeleinden en ala redtfingstoeüellen aan boord van schepen De Stct bevat de bij Kou besluit goedgekeurde statuten der naamlooze vennootschap IJul Stoom tramicegmaafêchappij té s Gravenhage Zij heefi ten doel het aanleggen in werking stellen en exploileeren vau slooutramwegen in Nederland Aanvankelijk zullen de volgende plaatsen warden verbonden a Gouda Oudewatcr Montfoort De Meern Oude Bijn utre bt Uselitein Lopik Gabauw Schoonhoven en Beiisdiap i Gouda Zegwaart Zoetermeer Delft Rotterdam s Gravenhagc Leidschendam Stompwijk Voorschoten Leiden eu Wassenaar ËMer zal zij trachten in aanalniting met de lynfen die bovengenoemde plaatsen tullen vercenigefl het net uit te breiden Het maatschappelijk kapltanlledraagt ƒ 2 600 000 verdeeld in 10 000 aandeelen elk van ƒ 250 De aandeelen orden doorloopeud genummerd van 1 lot eu met 10 000 Tot vergrodling van het kapitaal kan behoudens de koniuklijka bewilligiog door de algemeene vergadering worden jbesloten De aandeelen waarvoor J y den aanvang wr vennootschap niet is deelgenomeu moeten binuM 5 jaren daaftia geniaalst zyn welke termijn bt udeus de koninklijke bewilliging verlengd zal kunnen worden Bij vergrooting van bet maatschappelijk kapitaal zijn de nieuwe aandeelen ter faewhikiing van atndeelhouders in verhouding tct hun aandeelen Xen behoeve der eerste iuschrQvers zallen 27 ü O opnchtersaandeelen worden uitgereikt welke lleen recht geven op de overwinst ïm dimüepi iverden aoemd de heeren MÖlUr en L P Hojel Tot coramisaarisseu voor de eerste maal dr hieren W C Uojel J H de Groot jhr mr de Bosch Kefnpcr W J A Schutz mr F H Gohel C Rozenraao te Pkrij en C J Vau der Oodermeulen lid der Provinciale Staftn van ZuidHolland te Wassenaar Van de winst die uit de goedgekeurde winsten verliesrekening tal blykeu te zijn gemaakt wordt eerst 5 pet over het gea orte kapi aal a n de aandeelhouders uitgekeerd Van het daarna overblijvende koiiii 50 pet naii de aandeelhouders 26 pet aan de houders van de oprichtersaandee len 10 pet aau de gezamenlijke commissarissen 10 pot aan de beide directeuren 5 pbt aan het overige personeel Door de oprichters z jn 3000 aandeelen genomen Aan de Tweede Kamer der Slaten Generaal is een adres gericht door het bestuur van de Vereeniging De Dageraad daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering gehouden den 9en Juli j l te Amsterdam In dit adres wordt gezegd Dat het bestuur met groote belangstelling kennis heeft genomen van het wetsontwerp tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen door de Regeering bg Uwe Kamer ii gediend voornamelijk omdat daarin het beginsel is weggelegd dat hel niet alleen het recht maar ook de plicht van den Staat is zooveel mogelijk hen te beschermen die zich zalven niet beschermen kunnen Dat het schoon gaarne erkennende dat dit wetsontwerp een schrede nader is op den goeden weg echter mpt volkomen instemming ontwaard heeft dat de Regeering zelf het slechta een bescheiden stap acht daar zij in hare Memorie spreekt van rapporten door inspecteurs in te dienen die de grondslag zullen zijn voor latere wetten betreffende den arbeid Dat het daarom aan den wensch dat lit wetsontwerp door de Kamer zonder eenige beperking tot wet worde verheven het dringende verzoek vastknooptdat de Kamer bovenal het oog houdende op de toekomst de gelegenheid openlate om gewenschie uitbreidingen op gemakkelijke wijze nohte eenvijigeiis te kannen aanbrengen en dat zg vooral niet karig zÜ in het vaststellen van voldoend toezicht voor eene goede uitvoering der wet onmisbaar Voor het gerechtshof te Amsterdam stond Dinsdag terecht Gradift of ook wel genaamd Gerrit Broer and 24 jaar geboren te Gorssel laatst wonende u s Hage doch thans in hechtenis Beeds by arrest vau het Hof te s Gravenhage van 18 April 1882 was hij wegens diefstal bij nacht ia een bewoond huis lot 2 jaren oelslcaf veroordeeld HaK bij arrest van cassatie van den 19deu Juni ISM had de Hooge Baad het arrest van het Hof te s l fit wegens niet voldoende motiveering vernietigd tt voor de verdere behandeling de zaak gerenvoieerA aar het Hof t Amsterdam De feitelijke toedracht BS deze In den morgen van den 22steu December 1881 werden door jhr V H te s Hagi ti$zijn bureau vermist wee gouden riolen en eenig geld terwijl er geen sporen van braak zijn gewent De hoofdkraan van het gas den dag te voren gesloten werd tlvans geopend gevonden Maar overigens geen spoor dat iemand van buiten af het huis was binnengedroogea zoodat noch de huisgenooten noch de politie zicb het gebeurde konden verklaren Ten slotte echter viel de verdenking op den knecht die den ochtend na den diefstal in sjjn kamer was opgesloten gevonden en teratond nadat hij was verlost beweerde dat h j dieven ia huis had gehoord Het opslaiten zelf hield hij voor een grap der dieustbtden Haar een reeks van aanwijzingen pleitte zoo krachtig voor het vermoeden dat genoemde knecht na eerst den diefstal te hebben gepleegd zelf zgn kBmer d afgesloten en daai na door de keuken en he turfhok in zgne Kevangeuit waa teruggekeerd dat hg weldra in preAmtieve hechtenis was genomen Bij genoemd arrestv van het Hof te a Hage werd beschuldigde verooroWd wegens diefstal van den vermisten trouwring die na eenigen tgd weder in bet huis werd teruggevonden maar op a le andere punten achtte het Hof de akte van beschuldigiag niet gestaafd terwijl tbana bij de jiieuwe behandeliag te Aoaterdam alleen de diefstal van den tco4H riKg aan bejbhutdigde ucrd te laste gesteld Het U M bg monde aan den advocaat generaal mr A E J Jolles achtte het ten laste gelegde voltomen wettig en overtuigend bewezen en eischte bg gemis aan verzachtende omstandigheden een tuchttinisstraf van 6 jaren Doch de verdediger dfes beschuldigden mr P A J Bik uit Deo Haag betuigde dat bg de pertinente outkentenis des beschuldigden het voldoend bewijs ddOr de voorhandgp aanwijzingen niet was geleverd Beschuldigde s antecedenten waren ook zeer gufistig vroegere patroons hadden zeer in zgu voordeel getuigd terwgl de verdenking van een vroegeren diefstal te Arnhem nooit gegrond was gebleken Pleiter concludeerde derhalve lot vrgspraak het Hof bepaalde de uitspraak op Dinsdag 22 Augustus e k Dit Genemuiden wordt gemeld Nog altijd IS eene brandspuit op het tooneel der verwoesting aanwezig om het smeulende en soms nog vlammende hooi nat te houden Wel mag vaa een waar tooneel van verwoesting gesproken worden Stel u voor een groote reeks puinhopen waartusscheA drie kleine huisjes tn een onbewoond weeshuis zich verheffen Van de kerk bleven alleen enkele muren staan die men nu uit vrees voor ongelukken gedeeltelijk stut Van een der verbrande huizen is alleen nog aanwezig de dei r met kozijn en witte gordy nijes daiyboven van een ander perceel een houten hekje Hef terrein van den brand wordt in de laatste dagen door duizenden uit de omliggenite gemeenten bezocht Logementhouders en bakkers hieren rijtuigverhuurders elders maken daardoor goede zaken Naar de Heerei Zeitung verneemt zal in Duilschlaild de instelling der Militaire briefduiven die in elk opzicht aan de verwachtingen beantwoordt verder uitgebreid worden Zooals bekend is bestaat te Keulen het centraal Bgksstntion der dyiren Dit staat d4or middel van relaii in verbinding met het station te Berlijn Van Keulen waar de duiven gekweekt en opgevoed worden voorziet men de overige stations Met het oog op de kosten ontvingen tot dusverre slechts de in het westelijk gedeelte des Eijks gelegen vestingen duiven stations en heeft de Admiraliteit n het belang der marine en tot nautische doeleinden enkel te Wilhelmshaven een station opgericht Thans zullen langzamerhand ook de oos