Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1882

telyke Tettingen ran dergelijke ioriehtingea toonien Arden en aan de Ootlteekost stations orden gevestigd vooral na Kusland in alle restingen aan de estelqke grencen reeds briefduiren stations beefl De militairebrief dttiren slaiip ouder oootróle der inspectie ran de militaire telegrmpbie tcr jl q in beheer üfti bg de genie Dese instelling sal rermoedelijk soodanige uitbreiding kragen dat in geral ran oorlog ook een duirenpost georganiseerd kan worden roor het publiek Zulk een dienst bestond sooals bekend il gedurende den fransch dnitschen oorlog te Psrys Door een photografische verklaring der depêches as het toen mogelgk gemaakt om door middel ran elke duif 80 000 woorden dus 4000 depêches ran 20 oorden te eipedieeren ï t rrg talrijke passagiers die iu den rorigcu nacht per xtrastoomtranl run 1 uur uit Rotterdam naar Schiedam vertrokken werden halverwege Detfsharen door de locomotief in dtn steek gelaten doordien de koppeliogspeu was losgegsan De machinist miste I B staart eerst toen hij ver uit het getiobt was M luid gejuich werd liju terugkomst begroet MMina het laatste bedryf rnn den kermisgang iwnier rerdere rerntsingen erd afgespeeld By de Pritn ohe Kamer rau afgeraardigden is róór enifsn tgd een rerioekachrift ingediend ran zekeren Fournler die verïocht dat een rerre bloedrerwant ran hem Jean M die 43 jaren lang in een kranksinnigeuhuis was opgesloten daaruit rerwgderd en op eigen kosten verpleegd zou worden in diens particulier eigendom overeenkomstig de wel van 1838 welke bepaalt dai het rermogen ran krankzinnigen door de curatoren moet worden aangesproken te hunner verzorging üe zaak ran Jean M is eene lange treurige historie In 18S9 reisde bij in t buitenland roor zijn rader die Ie Sainl Remy woonde fabrikant en reelaalen millionair was Jean M leerde in dat jaar in Polen een arm meisje kennen Hij wilde haar trouwen maar de rader wilde zijne toestemming niet geren De zoon stoorde er zich niet aan en huwde het meisje in Polen naar de wet ran t knd turgerlyk en godsdienstig De rader woedend orer dezen stap van den zoon trok zijne hand geheel irna hem af en liet hem zonder een stuiver Jefin M trok met zgnir rrouw naar Saint Remy Die laiVge reis legden zg te voet af s Daags zongen zij op stratt om aldus eene kleinigheid voor hun onderhoud op te halen en s nachts sliepe n zy in eene schuur De zoon kwam eindel k in de ouderlijke atnd ging naar zgu rader bad dezen om hem en zgne rrouw ia liefde op te nemen maar het hielp niet De t rader wilde ran tgne schoondochter niets welen Jean M werd driftig en er rolgden hevige tooneelen tusschen vader en zoon De vader liet door getuigefl staven hoezeer de zoon zich te zgnen aanzien was te buiten gegaan en verbood opgewonden hjïm zgo huis Vertoornd en verbitterd door de beieediging lyner vrouw aangedliau misdroeg hg zich opnieuw jegens den vader die zich willende wrekeAf faem geneeskundig liet ondensoeken Het gevolg hiervan was dat de geneesheeren misschien al te lichtvaardig of te gedienstig verklaarden dat hij niei wèl bij t hoofd was en stortbaden uoodig had Hg werd nu gebracht naar een krankzinnigengesticht te Montpellier waar hij thans nog opgesloten is Dit alles wordt in het verzoekschrift aan de Kanier medegedeeld De va ier is voor korten tgd gestorven en laat een vermogen na van ruim SO millioen dat het erfdeel is van twee kinderen Jean M en eene zuster De Kamer zich met het roorslel der commissie van rersoekschriften rereenigende heeft den minister uitgenoodigd Ie gelasten dat Jean M uit het krankzinnigenhuis gehaald worde waarjn hij mogelgk iu volmaakten welstand gestopt werd Hoeveel hout wordt er in Europa wel klein esueden om er lucifers van te maken Het antwoord op deze vraag gegeven door een uitstekend Eugelsch rekenaar en statisticus zal velen waarschgnlgk niet weinig berreemden Ten behoere ran de fabricage der lucifers worden naar zijn berekening 1 618 300 centenaars hout gevorderd Nergens in Europa is de oomsumptie ran dit artikel zoo groot als in Duitschland waartoe de zoo algemeen rerbreide gewoonte van bel rooken van sigaren en pijpen zeer krachtig bgdraagt Per hoofd ea per dog schat hg het gebruik van lucifers in Duitschland op 15 stuks in Engeland op 8 en in Frankrgk op 6 Zuid en noordwaarts van ge hoenule Staten gaande ziel men dat het verbruik vnu het artikel allengs afneemt Dooreeugenomeo schat de bedoelde statisticus het verbruik per dag en per hoofd van de berolking ran Europa op et li s tal stuks Wat beteekent de waarde van een lucifer van e of enkels doosjes lucifers Zg vertegenwoordigen gezamenlijk slecbu de arde ran een cent of at en toch kan h dft iiiMige artikel een handel orden gedreren soo omrangrgk ah in het kostbaarste dat ter wereld bestaat Dezer dagen is in een der roorsteden van Londeneen metalen standbeeld opgericht ter eere van Mngroot staatiman Tan Gladstone Al de nitgareaaan de verwezelijkiug ran dit plan rerbonden zgn gekweten door den heer Theodor Bryant groothandeliar in lu cifers Ter gelegenheid der prgsuitdeeling aan de leerlingen ran bet atheuaeuiD te Brussel die eergisteren plaats rond hield de h r Oc Moor leeraa in de Latgnsehe rhetorica een redevoering woaritv hg tot thema had genomen de noodzukelgkheid eeuer natio nsle oproeding roor de Belgen Hij drong er doarbg krachtig op jian da alle Belgen zichgelijkelgk opde studie ran de beide hindstalen toeleggen opdaier spoedig geen twee Belgen meer zgu die elkanderniet rolkoraen reratean Voor zijn grootendeelsPransoh gehoor hiel hij een warme lofrede op deVlaamsche taal de ijloamsche letteren en de Vlaamsche kunst Spreker was geen aanhanger der leer dat eenheid ran taal noodzakelijk is roor de politieke eenheid Was dat waar dan kon België uitde rij der natiën geschrapt worden want het rolktot taaleenheid te dwingen zou onmogelgk bigken Maar België en Zwitserland waren juist twee schitterende roorbeeldeu ran rolken die pal stonden roor hun onafbankeljjkbeid schoon zg linguïstisch rerdeeld waren W r hg overigens een nationale oproeding voorstond wenschte epr er nadruk op te leggen dat daarmede nooit uitsluiting tegenover den buitenlander bedoeld was Integendeel men kon den vre mdeling al het goede ontleenen wat men bg hem opmerkte en nogtaua nationaal big ven ja het scheen zelfs bepaald de roeping van België om tol vereenigingspuut te dienen tusschen Frankrijk Engelanden Duitschland en om eens de verzoening tot standte brengen lusschen bel Germaausche en hel Latgnsohe ras aan welke beiden de Belgen zich verwant gevoel den Omtrent de ontvangst van de leden vim het Meteorologisch Congres te Kopenhagen bevat bet Otr DU nog de volgende mededeelingen Zij werden door den Koning aan tafel genoodigd en zaten daar den 3n Aug aan met de geheele voratelyke familie Zoowel de Koning als de Koningin de Kroonprins en de Kroonpriuses onderhielden zich Diet ieder der leden de Kroonprinses sprak ieder iu de taal van zgu land toe zoodat Professor Bu Bflltt ook daar nog Hoilandioh beeft kunnen spreken Zuterdag den 5n gaf aldaar de Minister Van Marine aan de leden van het Meteorologisch Comité een feest en maakten zg een uitstapje naar Noord Zeeland dat door goed weder begunstigd werd Men ging eerst naar Frederiksborg en van daar p r spoor naar Helsingörn Kromborg en Marieiilgst Te 7 werd in de groote zaal van het slot Marienlgst gedineerd alwaar de gastheer de Minister van Marine een toost uitbraohl op het Interi ationaal Comité Daar de president Prof Wild uit Petersburg door ongesteldheid verhinderd was tegenwoordig te zijn zoo dankte Professor Buys Ballot roor de gulle en aaur genéroe ontvangst en sloot zgn toost met een HoCh op de Deensche Marine Daarna sprak nog dr Neumayer uit Hamburg kapitein Hoffmeijer enz ïe lO j uur ging men weder met een stoomschip naar Kopenhagen terug De indruk van de ontvangst en het verbigf aldaar was bij a le leden van het oomiié zeer gunstig Dat de Kroonprinses van Denemarken Hollandsoh spreekt is niet vreemd wanneer men bedenkt dat zg de dochter is der vorige Koningin van Zweden en de kleindochter van onzen Prins Frederik Als een weinig bekende bgzonderbeid uil het leven van Garibaldi wordt het volgende verhaald De afstand van Nizzs aan Frankrgk kwam Garibaldi eerst ter oore iu het begin van 1860 De zaak was strikt geheim gebleven wout reeds in 1858 was het plan te Plombiéres rastgesteld Garibaldi nam aanstonds de pen op en schreef aan Generaal Turr die toen nog kolonel was te Turin het volgende briefje Fino 1860 Waarde Kolonel Turr Wilt gg zoo goed zgn aan Zgne Majesteit te vragen of het reed beslist is dot Nizza aan Frankrgk wordt afgestaan Mijne medeburgers vragen mij dit in angstige onzekerheid Telegrafeer onmiddel k met ja of neen Giuseppe Gakibaldi De kolonel begaf zich aanstonds naar het Koninklgk paleis De Koning was ziek en lag Ie bed doch gaf niejtemin aan Turr vergunning omWnnen te komen Victor Emanuel wiens hoofd alleen uit de dekens uitstak hoorde de zonderlinge boodschap en riep uit Per telegraaf ntwoortlen Ja of neen P Uitstekend Hq hield een oogenblik slil en rerrolgde toen met eeoige i pgewoudenheid Geed Telegrafeer dan Ja Maar voeg er bg dat niet alleen Niiza maar ook Saroye wordt afgestaan en dat waar ik bereid ben het land mgner raderen af t slaan bij ook bereid moet iga de stad te rerlieien waar alleen hynif geboren itl Is bet niet een wreede beschikking van het noodlot dat juist hg en ik genoodzaakt lijn ter wille van Italië s rrylieid het grootste persoonigke ofiFer te brengen dat ooit ran ons genaagd kon orden Een Pmnaobman die onlaDgs Duitschland gedurende gernimen tgd heeft doorreisd en die zich met den toestand van volk en land op menig gebied vertrouwd heeft gemaakt keerde eindelgk te zijnen terug Eenige dagen later zqtte hij ziob aan zijn Vih rgftafel om de indrukken zgoer reis op t papier te stellen en begon zgn verhaal op de volgende wgze Dt Duitschers zgu een rolk dat Muller heel Geheel mis bad hg t niet al is het ook niet letlerlyk wMJL Uit de onlangs bekend gemaakte stukken betjmende de jongste rolkstelling blykt zoo klaar als de dag de rolgende bijzonderheid het aantal personen in het Dui sche rijk dragende den familienaam ran Muller is niet minder dan 629 987 Op de 73 personen in Duitschland komt er dus één roor die Muller heet Voor de bergbeklimmers is het wellicht ran belang te rernemen dat de eer om de Aiguille du Géant by den Montblano ie rerovereu niet meer kan orden behaald Deier dagen is deze laatste der Alpen toppen die meer dan 4000 meiers hoog zgn veroverd door den heer Alexander Sellnn eene stoute bergbeklimmer Naar bet gevoelen van vele andereci is de heer Sella een buitengewoon roekeloos man Op 17 Maart jl dus nog in den winter tgeen een bergbeklimming zooveel geraarlgker maakt ani nder poogde hy den Matterhorn te beklimmen dien men in gunstiger seizoen zoo dikwerf met lerenigeraar beefl brtlomraett In Engeland is een rereeniging tot stand gekomen die zich ten doel stelt pogingen in t werk te stellea tot rergdeliog der hand over hand toenemende tnoht tot hel rooken van tabak vooral onder het jeugdig geslacht De leden der rereeniging zyn allen met den besten wil bezield om ds opgevatte taak met on verpoosden ijver voort te zetten Als eerste schrede op dieg weg wMsoht de veretnigine een bioebore in bet licht te geren waarin al de kwade gerolgen ran het rooken duidelyk en klaar uiteengezet tullen warden Zij behoeft daartoe duizend pond sterling of twaalf duizend gulden en noodigt belangstellenden uit haar die kleinigheid ter hand te stellen want de rereeniging bestaat wel maar is zonder kas De Bond der tuttende êekutler in in Zuid UolUni zal Woensdag 30 Donderdag 31 Aug en Vrijdag 1 Sept een huisboufielgken chietwedatryd houden op de banen van bet korps Kon Scherpsohntlers van Rotterdam welke daartoe welwillend door den majoor Van Stolk eerelid van den Bond zijn afgestaan Een personeele wedsirgd op 300 pas roor donateurs wordl den len ddg gehouden den 2eB dug een personeele wedetryd roor de gewone leden op 200 pas Snidergeweer en den 3en dag een personeele wedstryd op 100 pas Snidergeweer Op laatstgenoemden dag 1 September heeft terens de korpswedstrgd op 200 pas plaats Voor den korps wedstrijd heeft net Bond een gouden en een zilrerpn medaille als eersten en tweeden prga uitgeloofd lerwgl ook door den majoor Van Stolk twee zilveren medailles beschikbaar zijn gesteld Woensdag wordt in hel bovenlokaal der cantine een alg vergadering gehouden Men kent het bg kon besluit uitgemaakt bestuursgeachil orer de toekenning rau een subsidie aan de Noordpool eipcdilie door den gemeenteraad ran Oldebroek Gedeputeerde Staten van Gelderland weigerden l et raadsbesluit goed te keuren De gemeenteraad kwam in hooger beroep De Raad van Staten afd geschillen van bestuur adviieerde in gelijken geest als de Gedep SlaUn van Gelderland maar de koning besliste op het advies van den min van binueiilnndsohe zaken anders en handhaafde de autonomie der gemeente De N R Cl ziet in dit verschil tusschen de legeering en de afdeeling van den Baad van State een gewichtig principieel verschil en schaart zich aan de zg da der afdeeling Zij geeft den min toe dat art 206 d er gemeentewet waarin de posten voor de plaatseIgke begrootingen zgn opgegeven niel limitatief ii dat andere dan in dat artikel op genoemde uitgaven door een gemeente mogen worden gedaan maar de uitgaven moeten strekken voor plaatselgke belangen De gemeente bestaat in het hedendaagsche Ned itaatsr cht lUwn om u r or hare hntsboudelyke helsogen zg is niel geroepen d i niet gerechtigd Iuar bemoeiingen uit te strekken evenmin haar Bnancieu dienstbaar te makeu aan belangen die niet TSD plaatselgkeu aard zgn Dit is niet een of aodei bijïonder roorschrift ran de gemeentewet maar is naar de opvatting der N S Ct eeu uitvloeisel onzer grond ettige instellingen Een Noordpooleipeditie nu hoe belangrgk en lofwaardig ook kan aiet beacbouwd worden als een zaak van plaaiselgk belang En dan mogen daarvoor geen uitgaven Ksdoan worden uit de gemeentekas ook al zijn de fiDsnciéu in goeden toestand Ook voor uitgaven sarbij bet plauleelijk belang is betrokken kan een srme of een kleine gemeente zich niet zooveel verocrlooven als een ryke of groote De laatste mogen eer eu meer uitgatren doeu Ten nutte van allerlei iDStelliogen die binnen de gemeente gevestigd ten natte der gemeeutenaren strekken ra aar zoodra de gitgave bulten de cirkelgrens der plaatselijke belangen gelegen is kan zij niet daarbinnen orden gehaald door de overweging dat de gemeente het wel kan missen De heer H Copqn te Groenekan sebrqft aan de 1 Ullil Cl Ons landje beslaat maar een bitter kleine plek op de kaart ra Europa De machtige naburige ryken laten nauwelijks een boekje open voor ons vaderland en is bet dan niet te bejammeren ja is het geen schande dat in dat kleine vaderland nog zooveel duizenden en duizenden hectaren woeste grond gevondf n worden Wie zou echter eteude dat bel kapitaal aan de ontginning onzer be derelden besteed slechts zeer langzaam een zeer matige rente afwerpt niet reikhalzend uitzien naar een midde om onze onafzienbare bruine heidevlakten iu gratige beemden om Ie tooveren Wie die bekend is met de bitter kleine zuivere opbrengsten onzer magere zandgronden ook al zyn i jaren in cufluuV zou daarin geen verandering wensciwn te brengen door betere en weinig kostbare coramuaicatie en productie van veevoeder Zou er zulk een middel eeu toovermiddel bestaan Dat middel bestaat maar men mo t grgpen ï Dagelijks stroomen duizenden knb Meters water met hat vruobtbaarmakendste slib beladen langs onze magere vlakten naar z e tonder dat ook slechts een enkele druppel vau dit vocht zoo rijk aan krachtige bestanddeelen onze magere Velnwe drenkt en rruohtbaar maakt Zou dat rivierwater dan ooit dienst kunnen doenom onae lahrale groodeft eta geheel au ler aanzien te geven P i vWaarom moeten wg machteloos nederzitten lesi niet beproeven of y dat kunnen Waarom kunnen wg het rioolwater onzer steden met faecalién gemengd tiiet opvoeren naar de dorre streken die b na overal te vinden tyn eu deze daardoor tot tuinvelden herscheppen Deze rragen rijzen onwillekeurig op bg ieder die gezien beeft wat bet Maaswater in oote allernaaste buurt in de Belgische Kempen rermocbt Het kanaal dat Maat eu Schelde voor eeu groot deel de Zuid Willemavaart verbindt wordt daarop uitgebreide achaal als middel tot bevloeiing gebezigd met dat gevolg dat gronden die weinig beter waren als zandstuivingen eu bg aankoop 25 gulden per hectare geknal hebben thans tot eene waarde van 26 000 gulden ign gestegen Is dat niet fabelachtig Alleen in de buurt van Neerpelt bevinden zich 3000 hectareu bevloeide velden Welk een winst ia dat niet voor bet nationaal vermogen P Stelt men de waardevermeerdering toch van ieder bunder op 2000 gulden dan is daar alléén zes millioen gulden in kapitaal gewonnen Het water doet daar wonderen en dat niet omdat het zoo bijzonder rgk aan slib ia want in de Zuid Willemsvaart is reeds een aantienigk deel bezonken en ook in het kanaal zelf gaat nog een massa verloren zoodat het ater tooals het daar gebruikt wordt vooral niet boven dat van Rgn en IJtel staal De omstandigheden zgn overigens in de kempen meer dan gunstig het roedingtkanaal ligt wegjens het aanzienlyk verral tusschen Maas en Schelde hier en daar geheel boren het maaireld zoodat men het woter slechts roor het aftappen heeft waarbij het Belgische gouvernement altijd gereed waar landbouw en ngverheid haar diensten noodig hebben alle raogelyke faoiiiteiteu verleent i Oaze te bevloeien vlakten liggen niet zoo gemakkelijk het water zou er op moeten gorden gebracht en daartoe door machines worden opgepompt 1 1 Op het 24e Ned Landh Congres 1870 Arnhem vie Verslag er ran bl 59 heeft mr J P Amersfoordt hetzelfde denkbeeld geopperd De heer Stielijca heeft toon doatuver en over bevloeien vanzijn meening doen blijken ook wat de Vèluwe be ft bl 61 R l der U Cl en bier stuit men op het earate gezicht op de veelte groote kostbaarheid ran dat opvoeren Doch geschiedt zulk eene ondernemiog op eene groote schaal dan gcbof ik zgn die kosten niet Ie hoog Alsmaatstaf hiervoor neem ik Haarlemmermeer daarkost het oppompen van al hel water dat er rail en t geen er in kwelt ongereer les gulden peihectare en ook da ir moet bet water reracheiiien metera worden opgehaald Men heeft niet reel meer water noodig roor berloeling als daar wordt afgevoerd zoodat neemt men aan dat het water tot dedubbele hoogte moet worden opgebracht men tochniel hooger komt dan 10 a 12 gulden per te bevloeien hectare vRekeut men hierbij dat de bevtoeUugakanalen tevena ala middelen van gemeenschap kunnen dienen daar waar thana zeer sleclile communicatiemiddelen bestaan dau rechligt mg zulks tol de hoop dat meer bcfoegde en invloedrijke mannen zullen opstaan om deze zaak van zoo hoog belang voor ons vaderland ter hand te nemen en te trscSten of datgene wal velen ala een utopie beschouwen niet loüwerkelijkheid ia te maken en der wereld té toonen Alt energie door wetenachap en kapitaal gesteand kai in t leien roepen Onze bevolking d e leeds zooveel grondgebied op het water veroverde make zich nu ook eens meester van kaar eigen bodem eVi mak die dienstbaar aan het onderhond van velen Iu Weenen bestaan 10 paardenslachterijen die in 1 een tiedelgk abattoir oudet toealobt van een veearts slachten Dete onderzoekt het te slachten paard eerst in levenden teesland daarna bexiebligt bg de borst eu de ingewanden Iu 1879 werden 3557 eu in 18 1 reeds 4494 paarden geslacht en door 20 filialen aan de bevolking verkocht Uil de resten wordt met aardappelcnmeel etc worst gefabriceerd Het gemiddeld gewicht van één paard bedroeg 230 kg Schatten wg Weenen met de voorsteden op ca 1 660 000 inwoners zoo komt er een paard op ca 370 bewoner Berlgn slachtte in 1882 ruim 6652 paarden hetgeen bg een bevolking van ca 1 127 000 zielen 1 paard op 172 bewoners uitmaakt Brealau slachtte in 1879 ca 2468 paarden en in 1881 ca 3322 stuks in een particuliere slaohlerg met 16 winkels looriat bij een bevolking van ca 000 000 zielen 1 paard op 90 bewoners komt Hier was het gemiddeld gewicht 200 kg Oewelenloote bygiéuisten bevelen dit voedsfl als bijzonder geschikt voor de arbeidende klasse aan Er zgn in Frankfort a M proeven met dit voedingsiaiddd kinderen gezien die geeuazina voor een zoodanige aanbeveling apraken Bij bloeiend uiterlijk wju de ontraiikelgkheid voor ziekten teer groot en en een be lerf der vochten te constaleereii lerwgl buitengewone scherpte van het bloed wordt waargenomen BuUeotaiidsch Overzicht De nieuwe minister President in Frankrgk de heer Duclero ia niet van plan de Kamers byeen te roepen voor bet geval dat de conferentie tot collectieve bescherming ran bet Snez kanaal besluit Geld ia er nog genoeg over van het vroeger toegeataan Egyptiach orédiet diiarvoor heeft men du het Parlement niet noodig Maar in zgn misistcrieele verkbtring beloofde Duolerc zich tol niets te Verbinden zonder de Kamera te raadplegen Niet ten onrechte herinnert de Figaro aan die belofte De France vraagt naar aanleiding ran Duclercs onderhoud met den redacteur ran de Vollaire wat de premier verstaat onder nationale rerhefüng da léUgrafke ia van oordeel dat Duolere Freyciueta buitenlandsche politiek volgt maar waarom dan Freyeinet tot heengaan gedwongen De iSiècb noemt Duoleros plan om de republikeinen in de Kamer te vereenigen een utopie alleen wanneer er een groote criait is zegt het orgaan van Brisson is volkomen overeenatemming mogelgk zooala dal het I geval waa met de 363 Veel aanmoediging ondervindt Duclero niet zooala men zi t maar men mng aannemen dat bijt daarop niet bi gerekend Hij heeft in elk geval thana eenige maanden voor de borst om zich op de ontiuoitiug met de heeren afgevaardigden voor te bereiden Bg het Franscbe Ministerie van Binnenl Zoken wordt een staat gereed gemoakt van alle ontwerpen en voorstellen betreffende de binnenl poliliek die in de laaUte jaren in de Kamer werden ingediend Deze opgave zul tegen 20 Sept gereed zgn en tol grondslag dienen roor de ontwerpen die Fallières ran plan ia in te dienen wanneer de Kamers weer bijeenkomen Fulliiirea die zijn taak blgkbaargverig opval blgft te Parga gedurenile de zitting der Algemeene Raden Het ontwerp der militaire overeenkomst door de BugeUohe regccring aan het oordeel der Porie onderworpen wordt thans ook door de Agence Havua medegedeeld De voornaamste bepalingen zijn lo het beleid der krgg iverrichtingen tal bij den Engelsoheu bevelhebber berusleti So een Eugelsch commissaris zal aan den Tnrkschen commandant toegevoegd worden 3o hel punt waar de Tnrksche troepen aan wal zullen gezet worden zal vooraf worden bepaald 4o de sterkte der troepen wordt op 6000 man bepaald maar zal iA onderling overleg tusschen Engeland en Turkeie vermeerderd kunnen worden De Tnrksche gerolmaohtigden hebben op deze punten toegegeren met uitzondering van bei eerste Zg verlangen reriler de bijvoeging eeuer bepaling betreffende de gelijkigdige oniruimiug van ypte door de troepen der beide mogendheden na het herstel der orde De heer Gladstone zal waarschijnlijk tegen deze bijvoeging geen bezwaar hebben daar hij iiog onlangs in bel Lagerhuis verklaarde dat Engeland in geen geval eene permanente bezetting van Egypte beoogde Maar andera is het met de ondergeschiktheid der Tnrksche troepen aan den Engelschen bevelhebber gelegen De Britsche regeering moet juist hieraan groote waarde hechten omdat daardoor de suprematie van Engeland blijkt en ook omdat zij dan de bewegingen der Turkache troepen in hare macht beeft Sir Ch Dilke verklaarde in het Lagerhuis dat de militaire conventie nog niet geteekend was eo uit Konatantiuopal wordt gemeld dat de Sultan de uitvaardiging der proclamatie waarbij Arabipacha voor een rebel woidt verklaard van het sluiten der militaire conventie afhankelijk stelt Uil Berlijn wordt gemeld dat de verkiezingen voor den Pruisischen Landdag thans definitief op 11 en 18 October a s bepaald zijn op 11 October tierden de kiescolleges gekozen welke acht dagen later de afgevaardigden kiezen Vooils wordt uit de Pruisitche hoofdstad geschreven dat reeds een conflict ontslaau is tusschen den nieuwen bisschop van Brealau en de pastoors die zich tijdens den zoogenaamden Knlturkampf aaa de Pruisische regeering onderworpen hebben Men zal zich herinneren dot de bisschop dien pastoors gebood om öf hun ambt neder te leggen of zich aan eene boeledoening te onderwerpen Een dier pastoors de heer Slerba van BresUu heeft thans den bisschop een brief geschreven waarin hij de intrekking der bisschoppelijke aanschrijving vraagt daar hg anders de zaak ter beslissing aan hel gerechtshof voor kerkelgke aangelegenheden zal onderwerpen In de kleine en middrlslalen van Duitachland laat men zich over de haudelsstaatkunde van prins Bismarck vrij at openhartiger uit dan in Pruisen De Kamer ran Koojihandel te Maiuz o a verkKart dat het nieuwe tollarief geenszins tot den bloei van dea Duitèohishri handel heeft bijgedragen en die ran N ureubrrgK hrt in haar rapport dat de Duitsche nijver beid w fn tariefoorlog niets winnen kan Tenijprnlge van deze oordeelielliugeu en andere van gekken aard zou de Rgkskanselier voornemens zgu om de Kamer van Koophandel in het geheele Duitsohe rgk onder eene gemeenschappelijke wet te stelleii maar het is zeer twgfelachtig of de andera stat aau zulk een maatregel hunne goedkeuring zouaeu verleenen want daardoor zouden de bedoelde iuatellingen hare onafbankelgkheid volkomen verliezen evenals dit Ihana met die in Pruiaen bet geval begint te worden Te Dublin neemt de Regeering voorzorgsmaatregeUu met het oog op den grooten toevloe i van Ieren in die stad Het paleia van den Onderkoning wordt atreng bewaakt Er wordt een groote mee ting gehouden waarop Parnell Sullivan en Davitt verwacht werden met het doel een Iriah Na tional Association op te richten De nieuwe rereeniging zal trachten de gelden bijeen te brengen om hen die tot afgeraardigden ran bet Engelsche Parlement worden gekozen te salariëeerrii de gekoze ieo zullen hun zetels moeten opgeven eu in elk geval bun salaris indied zij iets doeu tbgen den zin der kiezers Een vergadering van gedelegeerden der Irsh Natianal Landleague of Great Britain werd Zaterdag te Mancester gehouden zg duurde rab s morgens 10 lot half 8 s avonds Vertegenwoordigers ran de pers werden niet toegelaten maar men weet allhans dit dat de rereeniging iuar langen naam reranderde in den niet minder langen naam ran National Land anti Labour League of Great Britain In Zwitserland begint men reeds in te zien eene dwaasheid begaau te hebben door de wetsvoordraobtlot bescherming van het recht van uitvinding teverwerpen Om de font te herstellen zal aan al dekamers van koophandel eene petitie ter gunste derodróoien van uilvinding gezonden en vervolgens eene bijeeiikomst van gedelegeerden gehouden worden om over de verdere atappen in het belang der ziiakie iberaadalagen Men ocht het dus niet onmogelgk dat de quaeatie in de a s December zittiiig vnn den iserachen Rand weder ter sprake zal komen Gevonden Voorwerpen aan het Bureau vun Politie 1