Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1882

N 2iÖÖ ZoDdag 20 Aopittis 188S GOUDSGHE COURANT Niêuwè en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AND Bekendm4king DUKGRAAP en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen ter kennis van belanghebbenden dat by artikel 1 en 2 der nieuw vastge gedeponeerd Een Hondeoketting Vier Slenteb au een ring een Mond harmonioa een Zireep een Portemonnaie met eenige centen een zw rt Schuitje Ha Breikona een Kiuderlaarsje en een garen Tasch MARETBEBICHTEN Oouda 17 Augustus 1382 Van de nieuwe oogst waren enkele parrqen tarwe aan de markt welke niet door droogte uitmunten overigens was de korrel en de kleur voldoende en sullen lie droog gewonnen granen beter zgn dan die van het vorige gewas Puike oude tarwe gold ƒ 12 a ƒ 12 75 de beste nieuwe ƒ 10 75 a ƒ 11 60 mindere naar kwaliteit Rogge ïeer vochtig over het algemeen weril uiteenloopend verkocht Nieuwe 6 a ƒ 6 75 aude ƒ 7 a 7 50 Haver ƒ 4 2 a ƒ 5 Verder zonder hannel Ter Kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 142 partyen kaas Ie qualiteit vlug van ƒ 30 a ƒ 33 2de qualileit ƒ 25 a ƒ 28 NoordhoUaudsche ƒ 27 a ƒ 80 K as noteeriug va de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 142 partijen Ie kwal ƒ 27 60 a ƒ 31 2e kwal ƒ 23 k il Handel flauw De veemarkt met gewonen aanvoer de hnndelin alles ilug v ooral graskalveren werden tot hooge prijzen door Pranschc kooplieden opgekocht varkens voor Londen van 22 a 24 ot per half kilo vetteschapen vlug lammeren traag magere varkens en biggen traag verkocht fioeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weibolcr ƒ 1 20 a ƒ l SO Burgerlijke StAnd eBBOREN 14 Ang Ailrianos eiiders A OVERLhDEN 15 Au i J Treore 1 d CF Stoltenhoï ted C Oterdijk 88 j A C de Broijn lm GEHUVtD 16 Aug B H van Ooslerhout eu E J van Oant C Mol en M van Gend J N ADVERTE NTIEN ♦ Heden overleed na een langdurig en smartelgk l den in den ouderdom van ruim 68 jaren onze zeer geliefde Moeder en Behnwdlnoeder Vrouwe CAROLINA FREDERICA STOLTENHOPF Weduwe van wglen den Heer C OvEEDHK in leven gepensioneerd O I Ambtenaar A 6 W J OVERDUE Gouda J C STOLP OvEBDiJK Magelang K F W A OVERDIJK H OVERDIJK BoEEL R P M TAN ALDERWERELT Wedr M C OvEEDUK Gouda Gouda 15 Augustus 1882 ♦ Overleden te Stockton Amerika voorzien van de Genademiddelen der Stervende onze geliefde jongste Broeder en Behuwdbroeder de Heer PETRUS HBNDRIKÜS ROST ju den onderdom van Zes en Vjjflig jaren Uit aller naam A ROST J ROST Goudx 17 Augustus BelanjgsteUenden die kennis wenschen te maken met de b de CHR GEREF GEM alhier beroepen Predikant ID L LinSTÜEBQOnvd Predikant te Zaandam zg bericht dat doorZ Eerw op MAANDAG a s des avonds te 7 nur in de Chr Geref Kerk zal GEPREDIKTworden ZALF VAN HET ROODEKRUIS JOrr TEER TOT BASIS BtelUge eneilng In weinige dagen van alle soorten van wonden Srandwonden kwaadsappige zwoeren spleiea Tan den tepel buld en kankerachtige aandoenËM m Men wachte Hch voor namaak UIMTIM AUI aOXm APOTBIE Te s Hage Snabilié Apot h Snelpersdmk i n A Bbinkman te Gonda aAS njiïïHINATIE Allen die met de Landbouwfeesten ILLU MINATIETOESTELLEN in huur of eigenTOESTELLEN geplaatst verlangen wordenverzocht vóór 1 SEPTEMBER e k opgaVete doen aan de Gasfabriek zullende na dientgd geene bestellingen me r kunnen wordenaangenomen Mevrouw HOOGHWiNKEL Crabethstraat Q No 241a VERLANGT eene r Zonder goede getuigen onnoodig zich ai melden u Openbare Verkoopin bestaande in KOZIJNEN DEUREN RAMEN BINTEN PLANKEN enz afkomstilg van het Huis in den Groeuendaal te Gouda beloond geweest door den Heer KRAMERS Op MAANDAG 21 AUGUSTUS l9 p s Middags om 12 ure op de Gouw J Ten overstaan van den Niiitaris Wi J FOIU TUIJN DROOGLEEVER tal Gouda T stelde VEEOEDEHINB op de wateren ken en kaden in RUnland in weiking getreden den 15 dezer de verpligtiug tot sdhoonhouden der boezem of buiten wateren niet genoemd in den tot die Verordening behoorenden Staat B is gelegd op de aangelanden voor zooverre zg ophèt Gaarderboek van Rijnland als eigenaar van het water bekend zgn hetzy over de volle hetzjj over de halve breedte en dat die wateren telken jare tusschen den 15 en 30e September zonder nadere aankondiging zullen worden geschouwd Genoemde Verordening is tegen betaling van 10 cents verkrijgbaar op de Secretarie van het Hoogheemraadschap te Leiden Iedereen die tot zane hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebruik van Dr Ghantomelanus OOGEITWATEE krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgls vocht ontloopt vooral bg koud weder enz enz Allen ooglgders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen fcgenwater ondervinden Pr s per flacon met gebruiksaaawgzing 60 cents verkr gbaar bö Wed Bosman Gonda Wed N Sander Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorborg Wed G Wiihelrau Woefd A Bos Berkel EAASHANDEL Men vraagt tegen rilim salaris om zoo spoedig jmogelflk in dienst tê treden een fatsoenlgk Man goed kenner van Oouda Kazen en bekwatm om tnkóopen te doen op de markten en het aorteeren voor Engeland Schotland België en Hamburg Zonder zeer goede referentiën onnoodig zich aan te bieden n f Adres met franQc Brieven onder letters W W C aan het Algemeen Advertentie Bureau vanNIJGH VAN DITMAR Roüardam mAGHTINSvaitTOLLEN DMDAG 5 SEPTEMBER 82 s voorm löV i zullen C05 IM16§AR SEN van na te noeomlStrqiatweg in he Logement BLOM te Bodegnven Aa het bpenJiaaf ie béide i OLLEN o wc vftn 0 uda jnaar bdM rav voer eén tijc ival f fn uKEB JARl aaivangebqi NctVemiMr 1882 Nadere inlichtid efn eef c argemeetter van Zmqmmerdam l ABVËIl Ë ÏEBi4i iai alle Binnen en BuUeplt sé Ómirknten wordeh dadelijk opgezwKlen dootjen handelaar A BRINKMkN y Goudi 310 Staats Loterïj De TREKKING der EERSTE KLASSE beffint MAANDAG 21 AUGUSTUS e k ïalryke geiuigsohriflen van eerste Geneeskundigen Op verscheidene Teutooustellingeii met Medailles bekroond Het door 30 jaar g erenomnieerd Anatherin Mondwater van r J G POPP KK Hof Tandmeeitir te H eene Radikaal geneesmiddel voor elke ïandp jn alsook voor iedere liekte der Mondholte en van hrt Tandvleeaoh Beproefde Mondspoeling bij aanbon lende Keeliiekte I gruole fleach k f 1 7S 1 flesoh a 1 20 1 kleine flesoh l f 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zander u te beschadigen Prijs per doos f 0 80 Anatherin Tandzeep in glazen dooteo van 1 20 beproefd Tandzuiveringsmiddel De echte aromatiiohe van D J G POPP zU maakt de tanden zuiver irit tonder het émail aan te doen ben aart ze voor ziekeljjke aandoeningen en houdt den mond frisoh Het stuk koet 40 et en is toereikende voor een half jaar Tandplombeeringr praktisdi en zekerst middel voor zelfplombeering van bolle kiezen Vit t per étui ƒ 2 60 Krilldenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Puisten Hoofd en Baardsohilver en Korsten Huidkranklieded en alle onreinheden der bovenhuid Prijs per stuk 3S Cente Het geee de Publiek wordt verzocht uitdrukkelijkKK HofTandmeeiter POPP Geneesmiddel te verlangen en slechls die aan te nemen welke vanmijn Fabrieksmerk zijn voorzien Dépêls zijn gevestigd te Gouda by L Schenk winkelier op dsHoogstraat A 123 te Kotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn Co blauwe porceleinwinkel i te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Kjjnj te Schiedambij C Malta Gf j te Leiden bfl E Noordgkr teAmsterdam bij F van Windheim 8c Co en H H Ulolh Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolff en Zoon te Alphen bij L Varossieau en Zoon te Utrecht bij G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten v i i Augullns 188Ï 1 ïlaar ry Mrnemen js de majoor Slraatma komèandant vjiji bet vifljie bataljon van het vierde ifegiment linfanlerie IKnoemd tot officier der Orde 4an den Gopdea Lee v van Nassau Gister herdacht llfjlieer J W Quant pastoor Wadilioxv eiv di g wéiitep hij voor 5 jaren t priesttr trenl gefld Van velrseJiilUnde jMpden ontving de geachte jn laris b wylen fan ilang liag en tjoegeiicgeuheid de mk bloelel m gr n keurig versierde kerkrd de i marj éisH tllhi hkif uegeK are door den jllbilaris e éofcr ipgecmen Voor de betrekVinr vaMboofd eeAer s hool voor J Jger onderwijs te KiéH ei l r a d Iffsel jasr rdde £ W0 beneven vfije Iroiifig zijn p de voordracht iplaatsi de heeren M Miasaaif Ie AmsleiUsm I Adant te Kotterdt m A J an te Middelbarg Uit Zevenhniten schrijft men 0 i De winterrogge en de wintergerat zyn thuis de opbrengil daarvan valt meê zoowel wat korrel als stroo betreft thans tit men bezig met het maaien en mennen der tarwe ook het stroo hiervan is overvloedig voorbanden Havrr eu zomergersit worden gemaaid terwijl het koolmad reeJs iu den grond is Tot nu toe hebbeu de landlieden over bet algemeen reden tot tevredenheid Door het eentdaagach vertrek van onzen alom geachten dorpsgenoot den heer A Bax ontstaat er een vaMlnre alt lid vaa den g B enter arf waarin de heer A Bax verscheidene jaren met eere zitting had Ook all president kerkvoogd heeft hy tal van jaren met de meeste nauwgezetheid lie belangen der Hervormde Kerk behartigd Zulk een man als de heer Bax was ziet men niet gaarne deze gemeente verlaten gaarne zouden wy hem m ons midden houden De feettcommistie te Berg Ambacht heeft bij gelegenheid der kirmia eenige volksvermaken doen plaats hebben Op Dinsdag had plaats een wedstrijd in toffeltje loopen voor meisjes van 8 tot 15 jaren 9 namen daaraan deel De prys eene tohildpaddenportemonnaie met zilver gemonteerd viel ten deel aan Willem Verveer de Ie premie een gouden medaillon aan Hina de Bruin de 2e premie een zilveren vingerhoed aan Aagje Knoop Verder had plaats een wedloop met hinderniiten voor jongens van 8 tot IB jaren Uiervoor waren 11 mededingers De prijs een gouden schniQe kwam aan Pieler de Kok de Ie premie een met zilver gemonteerde portemonnaie aan Willem Blanken Pz de 2e premie eea met zilver gemonteerde lucifersdoos aan Manus Verveer Op Woensdag had s morgens een ringrijderij op tilburie t plaalf waaraan 19 paren deelnamen De prijzen een gouden borlogekettlng en een reukflesch met goud gemonteerd werden gewonnen door Willem van den Berg Peterzoon en Jannigje Cornelia Oskam Ad do premieni een met goud gemonteerde siggrenkoker en eene gouden broohe door Cornelia Oskam Cz en Mijntje de Jong s Namiddags eindigden de feesten met tonnetjes kruien door personen boven de IB jaren De prys een zilveren remonloir werd gewonnen door Pieter Blanken Tz de premie een met iilver gemonteerde sigarenkoker door Getrit Mak Az Al de genoemde volksvermaken werden duor zeei goede muziek opgeluisterd De stemming was allerprettigst en werd niet gestoord hoewel dikwijls regenbuien vertraging aanbrachten De leiding van het verder onderzoek naar den toestand en de ligging van het wrak van de rfifer hetwelk ihans door de marine onder eigen beheer zal worden voortgezet is opgedragen aan den directeur en kummandant der marine te Willemsoord teivyi de luitenant ter zee der eerste klasse H Nggh is belast mei b t toezicht op de werkzaamheden wém Blijken medetieceling van Mn Duitsehen zaakgelastigde alhier zal van 3 U Mi 1883 te Hamburg worden geh nrtin eene iitterMtionale tenloonstellmg van paarden rundvee ftbapeaj varkeu gevogelte byen vissehen en al wat d Mop belrekking heeft Het pro amma der tentoonattUiag is gezonden aan de hoofdbe aren der HoIUodtrte der Oeldenche en der Friesche maaKch ppü vm laodbouw Iw wie nadere ittli j iingeu i n te Verkrijgen St Ct Onke lettejrkunde heeft een gn fft verliei geleden door bet overlijden vajn den b it J L Wertheim 4htl Sverig ii en talen More aris van deTooneel tfol e Amsterdam 1i k beeft aan den heer Werthe m taUmnntende ook rtelfisohe vertalingen van ïrantche eh Uuit c ie tooneelstskken vau Coppée Haoae tan te danken die van een aiet alledaagsoh dichterlijk Ulent geiuifm Ook als menaeh i was de heer Werth im wiani gnoi dheid reeds lang te weiiaobeit ol erliet om n bescheidenheid èn beminnelyke hoedanigheden algemeen geacht De jaarlijktche algemeene vkrgildering der Vereeniging Tui heil des Volki vond Dinsdag te Ulrecht plaat in het Telwii t r Uüiiairen in het Wed Aanweiig waren alle Men van het hoofdbeatour met ecu tiental afgevWnligdea vcor de afdeelingrn Amaierdam Gouda Bammel Nymegen benevens de Evangelist der tereenigiag De byeenkomat werd op ebruikelijke wijte geopend Daarna deed de aeer lans verslag omtrent btl vorig jaar waaruit blykak mocht dat in den algeneenen toeiland weinig vfrauderiug wat aau te geven en dal alle afdeelingts naar dé male van de krachten van hun ledental hunne werkuamheden Moektes r r lgB m t 4ta Godd lyken zt n bekroond cieu Omtrent den staat der kas bleek dat dize hoewel niet bepaald ongunstig toch vermeerdering vau inkomsten behoeft om naar wenach met meerdere ook stoffelijke krachten de taak van het hoofdbeaiuur om den bloei der vereeniging te bevorderen te vrrgemakkelyken De aan de orde gestelde punten ter behandeling gaven den aanwetigen ruime stoffe tot gedachtenwisaeliiig met den uitalag dat het hoofdbeatuur gemachtigd werd den Evangelist na d nt lange werkzaamheid te Eerbeek en omstreken een ander arbeiiUveld te openen en zoo doeiilyk ook andere werkzaamheden op te dragen in het geldelyk belang tevens der vereeniging By de keuze van leden voor het hoofdbestuur werden de aftredende broeders herkozen en daarmede werkzaamheden voor de oehlendbyeenkomst geëindigd In den namiddag wat men ook weder met beiangslelleuden te zamen eu allereerst het woord aan den Evangelist Br Smits die ook nu wederom getuigenis geven mocht dat God de Heer ook in die naar de natuur dorre streken aan de bewoners den zeeën det Heiligen Geestes niet onthoudt vooral de arbeid van onze Br onder het jongere geilaoht was gezegend te Eerbeek heeft hy een Zondagschool met 69 te laag Soeren eene met 23 leerlingen waarvan enkelen vaak 14 2 uren moeten wandelen om het ottderwys te kunnen bywonen Nu volgden de verslagen der afdeelingen Bommel arbeidt aan de Zondagschool waarin wekelyks 300 kleinen vereenigd zijn voorts in evangelisatie te Bommel en te Tuyl in armenverzorging Ook te Oouda wijdt men zich aan evangelisatie ook in naburige gemeenten als Haastrecht en Sluipwyk waar mede oloeiende Zondagscholen zyn volksvoorlezingen bigken ook daar menigwerf ten legen voor de hoorders Nijmegen arbeidt door Zondagscholen een eigen Evangelistcolporteur enz Het ver la omtrent Arasterdam bevatte de bijzonderheden reeds vroeger kortelijk in dit blad vermeld De vergadering die meer bezocht was dan de voorgaande werd hierna met dankzegging gesloten Shndaard Een nieuwe HoUandsche courant de Foorlichter is in Zuid Afrika verschenen Hare redactie is vnn plan het publiek in zuiver en eenvoudig HoUandsch toe ie spreken Volgens het programma komt tij iu de eerste plaats om de oude moedertaal van dit land te verdedigen en io allc bescheidenheid het valk voor te lichtea dat gednrende de laatste tachtig jarer maar al Ie veel gewoon waa geraakt bm door vreemde oogea te zien in de tweede plaats zal zij eene politiek voQrttaan van vredelieveqdea vooruitgang Sprekende over de Holtandsohe emigratie beweging legt tij Wy gevoeleta ons verplicht dm tegen eene ondoordrachtè emigratie te waarschuwen Men is iii Jftderland nig niet genoeg bekend met de verfohillinde toettandei en behoeften van hej bind outer inwoning en vooral niet net die p t herstelde Republiek Veten danken daar een goudmijn te allen vinden en zeker weten de meeiten nirt met boevelt zwarigheden het reuen in de binnenlanden van ons werelddeel verbonden is Het is dus wentchelijk dat men in Holland goed bekend ly met alle omstandigheden tu welke soort van mentchen hier het meest gewentcht wordenj Ook dient men wel in het Oof te houden dat ra A hier niet met eene ledige beun behoeft te komen daar er veel voor de rerale vestiging veteitcht Votdt Blijkens bericht uit Kimberley u er weder een brutaal plan ontdekt ten doel hebbende om de poilkar te beroovea waarmede eeue groote hoevieelhciil diamanten voor Earopa vervoerd werden doch gelukkig verijdeld De medeplichtigen hadijen het plan gevormd dat een hunner als passagier zou mederijdeo en den koettier en den guard toi doodschieten zoodrt men Motjetfonleia voorbij was De man weid hangen waanchuwde de politie die twee tyner medeplichtigen in hechtenis nam Als de dieven geslaagd waren dan zouden tij in het bezit zyn van eene waarde van £ 80 000 aa n djamantetf OmtTBDt des moord te W erdiagemm 4 waidt aan d Juer Ct geschreven Het 11 jsrig zoontje van J G Heinen Vaneen boodschap naar huis gaande went door ee i schipper aangeroepen om hsm de draaibrug voor de behniziag van J Nijmanting af te draaien De knaap voldeed daaraan en ontving daarvoor tot loon een cent Een andere jongen van 13 jaar wiens vader z n woonplaats in eea schip heeft en reeds sedert een geruimen tijd by die draaibrug met zijn woonaehip ligt maakte aanspraak op dien cent terwyl door hem die brng dagelijks vOor de paaseerende acfaepén wordt af en oveigedraaid De jongen van Heinën wilde dien cent niet weder afstaan wkirop de 13 j rige jongen hem legen dea gropd wierp en hem met zyn klomp opopboudelyk op het hoofd sloeg Eene vrouw die he tag trok hem er eindel k af waarop de zoon van J G Heiaen schreiende naar huis liep en aan zijn mqeder klaagde Xt hem het hoofd stuk was Bind mij er tofïb eeo doek om zoo jammerde hij ty voldeed hieraan en hield hem bet hoofd met water nat doch de pyn hield niet op althans hij schreide al door Hierop heeft zy hem te bed gelegd efl toen ernigen lyd daarna de vader te huis kwam eu de jongen naar den schijn iets beter was beslaten zij te bed te gaan de vader zou by hem slapen dan kon die hem als by iets noodig bad belpen Tegen twee uur s nachts werd de moeder wakker en verliet het bed om eens te zien hoe het met haar zoontjf was op hare vraag dienaangaande aan haar m tn antwoordde deze dat de jongen nogal onrustig was geweest doch nu in slaap was geraakt althans by was nu rustig De bezorgde moeder kreeg uu de lamp om beter te kunnen uen en nu bespeurden belden dal de rader zijn zoontje dood in de armen had De zestienjarige zoon van een hotelhouder te Nymegen dezer dagen pas van de school ibuis gekomen was Woensdag jl in het hotel behulpzaam by het afdrafren vau eenige schotels Van een daarvan nam hy een stukje vleesch en stak dit in den mond toen hij zag dat dit door een ler huitgenooten werd opgemerkt wililc hy het vlesch haasug inslikken doch het bleef hem in den keel steken en niettegenstaande de spoedige hulp van 2 geneesheeren mocht het niet gelukken het vleesch te verwijderen Onder een verwhnkkelyk lijden is de ongelukkige knaap gestikt t