Goudsche Courant, zondag 20 augustus 1882

t Te Grodno de boofdpUats van bet fluTernement TW dkn naam aan den Niemen is Ka joodsobe c oól onder schnoltüd in A lucht geeprongen ten gevolge van de bntploffibg van vaatjea met baakrait die in strijd met het verbod in den kelder onder de school door een WBdel8 in yter werden bewaard Alles stormde dadelQk na den vreeselijkrn slag nanr Ie plaats des onheilt waar een aantal misvurmde lijkan uit de puinhopen werden weggehaiild Het aantal omgekomenen is nog niet bekaud omdiit nien nog niet kent het cijfer der kinderen die ter schole waren Jannetje Struik doet weder van tich spreken Kostbare voorwerpen ter waarde van ruimyiOO OOO werden iu de la atste maanden door haar besteld by den goudsmid Bosch in de Kalversfraat Herhaaldelijk werden ze aan de juffrouw in bruikleen gegeven omdat men was overeengekomen dat de eigeniyke levering niet zou plaats hebben dan tegen gelijklydige betaling De juffrouw is echter in het bezit der voorwerpen gebleven ouder coulante betaling waarin de heerBosoh aanleiding heeft gevonden een klacht in tedienen by den officier van justitie Hand In het Mil blad schrijft de heer P Kleynhens uit Soesterberg een behart geniwaardig artikel over de belangen van den soldaat waarmede naar zijne meening niet genoeg rekening wordt gehouden vZoo eenmaal de persoonlijke dienstplicht mocht zijn ingevoerd dan wees er verzekerd van zal het voor ous officieren overbodig blijken voor die zoogenaamd kleine belangen te waken dan zullen el andere zich opmaken om verbeteringen in het lot van den loldaat aan te brengen doch zoover zijn wij helaas nog niet gevorderd Qp ons blijft voorloopig de plicht rusten te spreken uit naam van hen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd die zeiven goedig als zij zijn zich schikken in hun toestand omdat zy g en kans zien er iets aan te veranderen De schr vestigt ond meer de aandacht op de vol nde aanschrijving Militairen aan wie voor één of twee dagen permissie wordt verleend moetin niet builen de menages Worden gevoerd Voor hen behoeft echter evenmin als dit vcjór de uitvaarding van de aansollr van 13 Aug 1877 kab litt 121 geschiedde niet te wordso iu ekocht Daardoor wordt aan die ware r minimumlgders de verplichting opgelegd te betalen voor voedsel dat zij niet eten Het is bHlijk den permissieganger r voor wasch en scheerloon te doen bijdragen de dagen gedurende welke hg afwezig ia doch welke reden kan er bestaan meer dan dat te laten belalt n Misschien dewgl men meent als zouden anderen hunne dieneten verrichten maar vooreerst wordt op Zonen feestdagen het veelvuldigsl permissie gegeVeu terwijl bovendien gemakkelijk de bepaling gemaakt kiin Utorden dut men met permissie willende gaan en aangewezen zijnde voor bepaalde diensten ich door een ander moet doen vervangen die zulks overeenkomstig onderlinge schikking wenscht te doen ledere reden vervalt diui hem die met permissie gaat zgs soldij af te nemen Vroeger lóót 1877 toen geen bijslag werd gegeven had den de kameraden van den permissieganger ten minste het voordeel meer te deelen als er personen waren die ook in dien tijd aan de menage geldetijk moesten deelnemen al deden zij dat niet in natura Men kon toen eenigszius met recht zeggen ieder in zijn beurt het geld komt in hel eigen groote huisgezin maar thans is het mg onmogelijk met den uitgesehrev n maatregel in te stemmen De Ëouclusie van het verslag der Commissie uit de Tweede Kamer iu wier handen gesteld is de nota van inlichtingen der Minister van koloniëjn betreffende het adres van den gepensioneerden luitenautgeneraal Yan der Hegden luidt als volgt lo den Minister dank Ie zeggen voor de verstrekte inlichtingen 2a zioh onthoudende van het rellen van een oordeet aangaande de geschiktheid van den luiteuaiitgtnenuil Van der Heijden voor het voefen van civiel bestuur ofaaugaande het hem verleende ontslag voorts niet aannemende dat de Minister de bedoeling gehad heeft om den adressant Ie grieven of in de sohatiing van anderen te doen dalen doch haar leedwezen te kennen gevende over de TPOrtezing van bet verslag eener strafzaak zonder gelgktijdige mededeeling van hetgeen ten voordeele van den luitenant generaal was aan het licht gekomen alsme le over de openlijke mededeeling van geheime klachten van ambtenaren legen hunnen superieur zonder dezen daarop Ie hooren als haar gevoelen uit te spreken dat de verkregen inlichtingen in de ovej legde stukkdn nielsv an he licht gebracht hebben dal recht geeft hetzij tst eenebeschuldiging van wreedheid tegen het Atjehsche egerbestuur hetzij tot het in verdenking brengt vant iessauts eer en goetlen naam De commissie btstaat uit de heereo Heydenrijck Hutgers van Boteaburg de Vos van Steenwijk W K van Dedom en de Savbrmin Lohman V Twee hnnder hoewel instemmende met bovenstaande conclusie hebbeaechter in het uitvoerig rapporteenige afwijkende besehouwingen van die der meerderheid op eenige bepaaWe pnnten doen opnemen Men leest n het D v F N i De Atjeh berichlen van deza mail zullen zelcer sensatie maken Een bende heeft zich genesteld in d bergen Vonrdie hel dichtst bij Kotta Radja gelegen ziji eu lietis niet gelukt hen daaruit te r rdrgven Zij vluchtten de bergen inf en maakten den doorgang der l ergkloof van Glnaroen gevaarlijk eu somtgds onmogelijk Van daar uit verspreiden zij onmst temeer daar hun aantal 1n de berichten die alleer op aangelegd zijn om IVtjch terug te brengen totden toestand van oorlogvoering zeer overdreven wordt opgegeven i Men ligt in hinderlaag om pa trouilles en escortes te overvallen en gaat van tgd tot tgd s nachts uit op eenl Iuntiertocht naar den een of andere passar Omftent een aanval op Poeloe Bras die geseind werd aan het Bat Haadehbl bevat dat blad nadere doch zter onvolledige berichten Van gewonde soldaten is daarin geen sprake evenmin van een aanval op de waohl van het marine etabtissement De aanval wordt wel een aanval op het marineetabissemeut genoemd doch zoo werd ook de aanvat op de passar Atjeh bij Oteb leh een aanval op Oleh leh genoemd en danr slechts van gewonde en gédoo le inlanders gesproken wordt zal waarschgnlijk ook hier de aanval op de vestiging der werklieden bg hel etablissement geschied zijn of door inwoners van het eiland of door zeeroovers uit Pedir fchgnt niet uitgemaakt Met dat al ingqt erkend worden dat al hebben onze militaire posten geen laeten te lijden behalve het beschieten vau uiterstff bentings waarbij zeer bij uitzondering dezer dagen een soldaat een wond bekomen heeft wg de zelfs in het hart van oure vestiging wonende inlanders en ChinecKeii niet tegen de roofbenden kunnen beveiligen Overigens bepaalt zich het geringe nieuws lol helaas niet geringe overstroomingen vooral in de anden van den Oosthoek en lai gs vele rivieren op FavB Men zegt dat sommige der bandjirs door water uit hel binnenste der vnll aneii g roed werden Het ongewone van het seizoen voor bandjirs kan echter tot die opvatting aanleiding hebben gegeven De cholera vermindert bijna overal waar zij zich weder vertoond bad V Een werkman schrgfl het volgende aan het R NU Dat de werkzaamheden van bel plaatsetgk comité en de Alliance hraeliie te Kotterilam ten zeerste dienen op prijs gesteld te worden voor zoover het doortrekkende Russische Joodsche vluchtelingen betreft l ehoeft geen betoog en zal door ieder weldenkend mensch van rgk tot arm worden beaamd ja menig merkman zal reeds een offer at is hel dan ook gering op het altaar der mensohlievendheid hebbeo gebracht om het lot dier armen eeuigs ius te helpen verzachten en hun tijdelijk verblijf alhier zoo aangenaam mogtlgk Ie maken Maar of het bericht voorkomende in uw blad van Zaterdag 12 Augustus betreffende de plaatsing vau verscheidene Russische Joodsche werklieden en de verschillende aanzoeken om meer dier werklieden hierheen Ie doen komen door allen n el ingenomenheid is begroet dit ragnheer de Redacteur l twijfel ik ten zeerste Wat zullen b r de gewaarwordingen zijn bg het vernemen van bovenstaande van die duizenden welke te Rotterdam sedert weken ja wellicht maanden niets of bijna niels verdienden niettegenstaande zij bij alle bazen of werkgevers aanklopten en steeds eiken dag hunne pogingen met niets bekroon l zagen Welk een gevoel zal zich open baren in hel hart dier flinke mannen waarover onlangs in uw blad nog sprake was die zoo gaarne willen en niet kunnen werken wanneer zg het zien dat al die vreemde werklieden oogenblikkelgk geplaatst wórden Men zal toch niet zeggen dal de werkzaamheden ihifus vermeerderd zijn want dan immers zouden zij ook werken Integendeel het g tal werkloozen stijgt lederen dag Ën wal mag nu toch wel de oorzaak zijn dat men hier loo verlekkerd is op Russische Joodsche werklieden dat men naar Brody scbrijfl om hen op te sparen terwyl men zijn eigen stad en laiidgenooten zonder een cent verdienste rond laat toopen Of is het er om Ie doen een leger dier werklieden bier in te halen en in hun plaats onie landgeuooten naar de Nieuwe Wereld te zenden Dan ik het middel probalum gekozen Want voor een ieder is het licht Ie begrgpen dat zooals de zaken thans sla in voor iéderen vreemdeling een Nederlander zal moeten ruimen Moge daarom de werkgevers die zooveel werklieden plaatsen en er om naar Brody late schrgven eerst bedenken dat er in zijn eigen vaderland ja zelfs in de stad zgner inwoning zulk een massa werlieden zgn die in de ngpendste armoede rerkeereu doordal zij geen werk hebben In e hoop dat deze regelen gunstig mogen erken voor den Nederlandscfaeu werkman iu het algemeen e voor de RotterdaratdleB in het bgzonder legt oddergeteekende dank voor de opneming er van De Synode van de Ned herv kefk heeft iu haar 24 zitting de ten vorige jaro rooigeatelde wijzigingren de formnie vaif art 27 reglemtn op het eiamen betreffende de toelating tol liet predikambt aangenomen met 13 tegen 6 stemmen Dit voorstel zal nu aan de hoofdelijke stemming der provinciale kerkbesturen tol eindbeslissing worden gegeven Demeerderheid bedoelde vooral meer waarheid te brengen in de belofte die werd afgevraagd De aangenomen redactie luidt aldus Wg ondcrgeschrevcneu doorhet jirov kerkbestuur van of door de commissie der Waalscbe kerken tot de Evangeliebediening in de Ned herv kerk toegelaten belooveii dat wij daarin overeenkomstig onze r oeping met ijver en trouw zullen werkzaam zijn en de belangen vanhel Godsrijk en in overeenstemming hiermede die van de Ned herv kerk met opvolging van haar verordeningen naar vermogen zullen behartigen e De molenaar van den West Merwedepolder onder ie gemeente Dordrecht begaf zich dezer dagen met een tweetal jongelieden uit die gemeente naar zij molen om daar een zware onweersbui af te wachten Nog slechts enkele oogeiiblikken kouden zij in de molen gezeten hebben loen de bliksem in het hoofde gevaarte sloeg Het rietal personen was bewusteloos De beide jongelinwi herkregen echter spoedig hun bewustzijn maarjh molenaar misten zij Men zocht en bemerkt lal deze met het hoofd omlaag naar bereden as gestort in een watergang die toevallig geheel droog stond Met behulp van een paar voorbijgangers werd de ongelukkige op een ladder naar ziju woning vervoerd Geneeskundige hulp mocht niet meer baten de 65 jarige molenaar Arie de Bruin genaamd gaf ilen geest Met zekerheid is nog niet te melden of de bliksem dan wel de val den man gedood heeft De rednclenr van het medisch blad Anuriea Ledger wijdt in het jongste nommer een lang artikel aan de gewaarwordingen van de ter dood gebracbleto door middel van de strop Volgeus zijne bewering zijn die in t geheet niet onaangenaam Wordt de nek gebroken dan treedt de dood onmiddellgk in In een ander geval komt het einde in den vbrm eener zachte verdooving Een zekere Judson die driemaal het hangproces doch onvolkomen had doorgemaakt deelde den arts zgne ervaringen mede Hg verklaarde dat de oogenblikken die hij in de Inchl bengelend had doorgebracht de gelukkigste cijns levens waren Kleurige lichten dansten voor zgne oogen de heerIgkste gezichten als door vuurwerk verlicht deden zich aa hem voor en eerst begon een oogenblik van pgn voor Judson toen men de strop afsneed en den dilen uent we r tot bewustzijn bracht Buitenlandseh Overzicht Het bevestigt zich dat de meeste wetsobiwerpei welke door het vorige fransche kabinet waren aahgeboDen maar onafgedaan ign gebleven door het ministerieDuclerc ifullen orergenomen worden Er bestaat dus tusschen het vorige en het tegenwoordige kabinet zooals de Rappel opmerlct slechts één verschil namelijk ten opziohie van het voorstel op de gemeentelijke organisatie Wat de gemeenteraden betreft wenscht het kabinet Duclerc evenals de commissie der Kamer eene aanmerkelgke uitbreiding vau mach tsbe voegd hei d De Engelsche regeering is thans met alle toebereidselen voor den veldtocht iu Egypte gereed Het laatste contingent d tr derwaarts bestemde troepen zoowel uit Engeland als Indië is naar Egypte ingescheept en dagelijks bijna elk unr worden de manschappen aan de verschillende strategische punten der Egyptische kust aan land gezet Over een dag of acht zullen 30 000 ra in Brilsohe troepen bgeen zijn en zal de eigenlgke veldtocht efn aanvang kunnen nemen Men weet dat de Brrtsche regeeriog voornemens is nog een derde divisie mobiel te maken om 00 noodig het naar Eiypte gezonden eerste legerkorps Ie versterken Dat de Engelschen overigens niets verzuimen om eene sterke stelling op de landengte van Suez in Ie nemen en het lol basis haniier krijgsverriel tingen in Egypte te maken bigkt Metiiil dat zij van den Khedive de machtiging hebben verkregen om elk strategisch pnnt op het schiereiland te bezetten niet slechts tot verzekering van de vrije vaart op het kanaal maar ook tot vergemakkelgkiug hunner operaticn tegen Ara bipacha Deze maatregel heeft reeds eeu begin vnn nitroering gekrege Admiraal Hoskins heeft de wa terwefken van Sgez in bezit genomen en ditzelfde zal spoedig te Ismailia geschieden De heer Ferdinand de Lesseps aan wien van dit besluit kennis gegeven is zat waarscl gulijk met verzuimen n daartegen in verzet te komen Sedert bel ontman van het tegenwoordig conflict heeft hij geluk men weet steeds het begiMel voorgestaan dat het Suez kanaal een onzijdig internationaal v iarwaler i de binuenlaiidschl verwikkelingen van Egypte niet met het kanaal te maken hebben en het niet aan het gevpar ran ijande qkhedeB raag blootgesteld urorden De maatregel van admiraal Hoskins is daarmede in Igntechten strijd BIgkens een telegrn m uit Dublin is de heet Gray lid van bdt Lagerhuis en eigena in van het Freema JmrnM bet orgaan der Land leagtie tot drte raaaiiden gevangenisstraf en 5000 p st boete veroordeeld wegens bet opuemen in genoemd blad van stuklieii legen de magistraatspeisoneii die in agrarische inisd aden uitspraak moeten doen In Ierland neeft de nieuwe dwangwel tot een eerst en ernstig resultaat gevoerd Hei hg die wet ingesteld bijzonder gerechtshof dat te Dublin zitting houdt heeft dezer dagen een persoon Hyoes genaamd die onlangs een boerenarbeider had vermoord ter dood veroordeeld Dit is de eerste maal sedert twee jaren dat de schuldige aan een zoogenaamde agrariïche misdaAil niet slechts gevangen kon geiioraèn worden maar ook dat er rechters gevonden warden die hem veroorJeelen Men maakt hieruit op dat onder de werking der nieuwe wettelijkejiepalingen het rech in Ierland voortaan beter zijn loop al beblien dan iu gcrnimen tgd het geval was De ontholling van hel statidbeehl van Daniel O Connell heeft op 15 dezer Ie Dublin plaatsgehad de burgemeester der stad die door de heeren Parnell en Oillon vergezeld werd hield eene redevoering waarin hij o a leide dat het lencbe volk nog niet aan het einde van ilen worstelsirijd is gekomen maar d it inen de wederwaardigheden van het verledens i oet vergeten en de hoop koesteren op eene schitterende toekomst zoodra Ierland weder eene natie zal geworden zgn Ofaehoon onder de talrgk opgekomen menigte groote gees ilrjft heerschie is de orde niet gistoord In de Duitsche pers is men in de laatste dagen druk in de weei over de marine Het nwet nl gebleken zgn dat ofschoon de marinewerven uitstekend zgn ingericht de uitpistiug eu indienststelling van oorlogsschepen in DnitschUnd al e veti tgd vordert Men erkent dat het groote Duitsche Bgk in dit opeiofat bg de kleine zekerende Mogendheden ten achter is Men kan er dus zeker van zijn dat krachtige uitbreiding en verbetering der vloot op het programma der toekomst is ingeschreven ING EZONDEN ScbrUfioiachine voor bliaden die op later leeftijd het gesiohtsver mogen hebben verloren Ondergeteekende mooht de eer genieten op het congres voor blinden onlang te Frankfort a d Main gehouden bekroond te worden met de medaille voor verdiensten voor de uitvinding von een schryfwerktaig ten gebruike roor blinden van welk toestel de verraariliger ia de heer S R Rodenburg werktuigkundige te Sneek Hij meent aan zgn lotgeuoolen eeu bepaalden dienst te bewgzen door de algerfteene aandacht daarop meer in het htjtonder te restigen als een hulpmiddel waardoor de blinden in staat worden gesteld op een eveit eenvoudige als gemakkelijke wgte zonder aanwijcing zelve het gewone sohrifl te kunnen schrgven Wenscht men tich daarvan eeijige voorstelling te maken dan behoeft men zioh slechts voor den geest te brengen een kleine lezenaar waarop zich kan heen en it eer bewegen een plankje ran gelyke afmelin£n als het postpapier dat op het plankje bereBtiMl als in een raampje besloten wordt Het schrijver nu waartoe men gebruik maakt van een potlood esohiedt langs een aangegeven Ign waarvan bet begin en het einde zgn aangewezen terwijl het slechts noodig is met de vingers van de linkerhand de kruk van een hoogst eenvoudig raderwerk te bewegen om het papier telkens ijoorbaar een regel vooruil Ie doen schuiven totdat men aan het einde der bladzgde gekomen is waarvan men vanzelf gewaarschuwd wordt De ondergeteekende zioh gaarne alleen in t belang der bliaden en van den vervaardiger met bestellingen willende belasten zal allfs in het werk stelten om aan de lot hem gerichte aanvragen oo spoedig doenlgk ailvoering Ie geven onder voorwaarde evenwel dat tejfelgk met zulk een aanvraag een bedrag van ƒ 25 worde overgemaakt Het toestel wordt daarop binnen H dagen franco aan bet opgegeven adres verzanden eu is gedurende de maoud September te bezichtigen bij den heer J H Meijer diresleoc an het instituut lol onderwijs van blinden te Amsterdam C SCHÜIJT KORVER Sn eek 5 Aug 1882 oud teeofficier ridder der M W O Het toestel door den heer D 6chu jt Kprver te Sneek uitgedach eu duor de SoaéW loternationaU pour V Amelioration du sort dei Aceughn bij gelegenheid van da tentoonsteliiug verbonden huu bet Congres voor blinden te Frankfort a M met de médaille pour l mérite bekroond rerdieut alle aanbeveling zoowel om zijife zeer pracusche inrichting als wegens de hoogst eei ioudige simenslellmg Voor beschaafde blinden la het een werkelgke aanwinst De hter Schugt Korter heeft er hoegcaanmd geen belang bij en de vervaardiger de heer S R Rodenburg te Sneekj heeft de gelukkige gedachte van den blinden oudoffieier even sierlgk als juist verwezenlijkt Wie het zicli mocht willen a aiischaffeii kan hetgedurende de maand September onderzoeken en beproeven aan t instituut tot onderwas in blinden Heerengraohit C K 270 des voormiddajttvan 10 12 uren Amsterdam De Directeur 16 Augustus 1 882 J H MEIJER NB In t belang der blinden itorüen de redacties der verschillende bladen btltefdelgk veizocht dit stukje van den blinden uiinioder te willen overnemen Laatste Berichten Parijs 18 Augnstiu De avondbladen maken een telegram uit Port Said van heden bekend waarin gemeld wordt dat naar een gerucht 4000 man troepen van Arabi met 15 tukken geschut te Ismaila zgn aangekomen Er zijn vele Bcdouiiien iu den omtrek 30 000 man troepen zduden bijeengetrokken zijn bij felel Kebir Londen 18 Augnstot BeidenParlementsbaizen ziju heden na eene korte zittiu tot 24 October uileengfgaan Dublin 18 Vagustus Gisteren avond is in een geïin van 4 personen man moeder vrouw en dochter Ie Mnllagh Adrnma graafschap Mayo doodgesohoten door een bende van ledeit der Landlige Twee knapen zijn nog gewond Triest is Augustus Op fle gisteren ochtenilalhier uit Venetië aangekomen Lloi dAiooi is hetlen door de politic een koffer met proclamatieb in beslag genomen die ter verstoring VaÓ het feest van gisteren bestemd zg n geweest De koffer bereikte ziju bestemming niet omdat hij geadresseerd was aau eeuindividu die dezer dagen wegens zgn verilachte bewcgiogeu door de politie in hechtenis is geiionieiijDe stuurman wien de koffer te Venetië werd overgegeven sehgnt van den inhoud iirets geweten te hebben Bargerlilke Stand GEBORRK 17 Aqg MsnoDS Herman oaders J Bik en S M Kohlbrugge Johanni tïerarilina ouder T C Repsron en A Tngnenbarg Maija Msna Jöhinnl CatliariDa eadera J W van loon ts C Beek 18 Adnaoaa oadera L Plomp en C M valt Rood Theod rua JohanoBs Joatpli oaders P J Bcitals an F A G C vao Vliet Willep Dodera W Bouwer eo J F Xfaree OVERLEDEN 17 Aog A Sekatp 2 j 6 m O NDEKTHOVWD 18 Anfl A Oskam te Rnaogk J j en C VI Bos 41 j O Schok 1 4 j H ile Jon 59 j C krook SS j en a vao Kranenbuig 24 j Ondertrouwd CÜRNELIS KROOK KN ALIDA VAN KRANENBURG Qouda 17 Augustus 1862 ADVERTËNTIÊN Heden overleed na een laugdarig en amartelgk Igden in den onderdom van rnim 68 jaren onze zeer geliefde Moeder en Behuwdmoeder Vïoowe CAROLINA FREDBRICA STOLTENHOFP Weduwe van wjjlen den Heer C OvBRDiJK in leven gepensioneerd O I Amb tenaar A G W J OVERDIJK Gouda 3 C STOLP OvEEDiJK Magelang K F W A OVERDIJK f fi OVERDIJK BoEKL i R F M VAN ALDBRWEBELT Wedr M C ÖvBEMJK Gouda Qouda 15 Au fastus 1882 Overleden te Stockton Amerika voor ïien van de Genademiddelen der Stervende onze geliefde jongste Broeder en Behawdbroe der de Heer PETRUS HENDRIKÜS BOST H de oadeirdom van Zéa en Vyftig jaren Uit allei naami A ROST T J ROST Ooitda 17 Augnstua Heden overleed dooreen noodlottig toe val ons geliefd Kin ond 2 jaren 8 maanden W F SCHAAP fc Swi U a sCHAAP KAm N Gouda Aujrijstas 1882 De ondergeteekeÈden betuigen hnnnenhartelgken daïik voor de vele betVijzen van belangstelling die zij dezer dagen mochten ontvangen M J GONDA G GON DA KLmT Gouda 15 Ang 1882 De Ondergeteekende betuigt zijn dank aan allen die een biyk van belangstelling gaven mei zijne benoeming tot Notaris C J de GIDTS Openbare Vèrkoöpiu VAN 1 bestaande In KOZIJNEN DEUREN RAMEN BINTEN PLANKEN enz afkomstig van het Huis in leo Oroenendaal te Gouda bewoon ge eest doof den Heer KRAMfiRS Op MAANDAG 21 AUGUSTUS 1882 smiddags om 12 are op de Gouwe Ten overstaan van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda 2 Het verfrisscjhendste r en aangenaamste der g e uren f I £ au de Gouda Z Ls P Welters Bloeniengee t o verkrijgbaar in flakons van S van 40 en heele flacons vfin 80 Cent g Adres Louis Fa WELTEE Wesj haven 193 Voor een JONG MENSCH die alhier eender scholen bezoekt wordt GEVRAAGU liefstbij een onderwgzer zosTMiwoumor alsmede toezicht op zyn werkzaamheden eo verdere opleiding Brieven franco onder letter Z met opgaafvan conditiën aan de Bpekbandelaarfi J van BENTUM ZOON te Gouda J de JONG Az y Kuiperatraat K Ö27 te GOUDA IMTRUMËNTËËLË ZUIVËRAAR van Huizei Slaapkamers en Meublement m t 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad