Goudsche Courant, zondag 20 augustus 1882

Woensdag 23 Aopstos 1 3 J i 2808 LnrDHEEiC Amsterdam Biütensingel bU dcD Overtoom GOUDSGHE COURANT JVieuwsr en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ONTVANGEN eene lading nieuw WEZELSGH EIKEN KROMHOUT bestaande uit zware middelbare en lichte KNIES BOGHTEN en PALEN van zeer mooi beslagf In voorraad gfezaag de en ong ezaagfde RMNSGHE en WEZELSGHE EIKEN BALKEN ROEDEN KLOSSEN KROIHIIIERS en DENNEN alsmede ffezaa d WAGENSGHOT De inzending van advertentiëa kan geschieden tot é n uur des namiddags Van den dag we uitgave LANBBOnWFEESTEN De FEESTCOMMISSIE zal oor de aanstaande feesten eenen Offtdeelen JPeestwiijzeT uitgeven en verkr gbaar stellen bevattende een zoo ToUedig mogelgk Programma Tan alle openbare Festiviteiten en VermakeIjkheden welke by gelegenheid der Landbonwtentoonstelling te 6ou a zoo door de Commissie als door Particulieren georganiseerd zullen orden Belanghebbenden die er prys op stellen dat hetgeen z tot opluistering der Feesten en tot vermaak van het publiek wenschen te ondernemen kosteloos in dien IFeestwijxer wordt aangekondigd worden beleefd verzocht vóór Vrijdag den 25 Augustus e k de noodige opgaven te doen aan den ondergeteekende die op alle werkdagen des morgens tusschen 10 en 12 uren op het Raadhuis te spreken I m1 i n De Secretaris der Feestcommissie D N BEOnWEE aAAlJMAAKEaS Haven I Levert a EBj K K E iT IJS Vruchten en Vanille GELEIJEN SOEPEN KOUDE en WARME PUDDINGEN PASTEIJDN KLEIN GEBAK en alles wat tot het Koksvak en de Banketbakkerfj behoort Door ziekte geboden eene wordt ter OVERNAME aan MELZSTAITD ruim Honderd Liter per dag omzettende Adres aan het bureau dezer Courant onder No 738 De Ondergeteekende noodigt belangstellenden uit zgne lading Puike Grove EACHELEOLEIT te komen bezichtigen Voor den prijs per circulaire bepaald wordei ze ook zoolang de lossing duurt vr aan boord van buitenschippers geleverd Voorts bericht hij dat begin van NOVEMBER de tweede lading door hem wordt verwacht G KOOIJ Vogelenzang No 160 T3T5T TTTn KT Volkomen genezing door ODiSU U JUkiJiN e Bandage Régulateur a Dr W Een alleen wonende DAME VRAAGT een net boven de 20 jaar minstens één jaar in dezelfde dienst werkzaam geweest zgnde Loon 125 gld s jaars zonder verval Franco Brieven onder nummer 739 aan het Bureau dezer Courant ISÖÖM RAAST Een te HAMBURG gevestigd AGENT met uitstekende referentiën zoekt de PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGING van een soiled HUIS in ROOM KAAS Oflértep onder lett V D aan Bet Ned Adv Bureau Rokin 2 Amsterdam FliotograpMsch Atelier van Jl i HIBlftT Markt wijk A No 156 Gouda DAGELUES aEOFEND Openlare Verkooping TE ÊOUDiV op DINSDAG 22 AUGUSTUS l882 voorm ten negen ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in het huis aan den Kleiweg Ë nO OS aldaar van Sig aren Tabak Thee Wijn Gember Anatto Winkelgereedschap Meubelen Huisraad Goud Zilver Juweel Te zien Maandag 21 Aug van 9 12 en 2 5 uur Openbare Verkoopingp te GO tl DA in het KofBehuis oB Haeuonie van den Heer VAN SANTEN aan de Markt aldaar op MAANDAG 28 AVGVSTV81882 s voormiddags elf uur van een 1 s s met daarachter nieuw ge bouwde houten SCHUUR uitmuntend geschikt tot uitoefening van een Timmermansbedrijf of dergelgken te zamen staande en gelegen aan de Spieringstraat binnen de Gemeente Oouda plaatselijk gemerkt wijk F No 78 Kad Sectie C No 1863 groot 1 Are 30 Centiaren Aanvaarding onmiddell by ïe toewijzing Betaling der Kooppenningen qp 15 October 1882 Te bezichtigen Donderoag Vrijdag en Zaterdag voor de Veiling van s nam 2 4 uur Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen De ondergeteekende betuigt door de7 e zgnen hartel ken dank voor het drukke bexuek in zflne POX fBBTJESKBAAM gedurende deGOUDSCHE KERMIS hg hoopt zich die gunst altoos waardig te zullen betoonen en bericht tevens dat hy ZONDAG en MAANDAG AVOND voor het LAATST ZAL BAEEEHJ Met achting UEd Dienaar P C PJNKSE Qouda 19 Augustus 1882 MAKIIFACTÜRFJ Een net BVBGEBMEISJE P G kao in bovengenoemd VAK geplaatst worden Franco Brieven onder Lett S en Z aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekende maakt bg deze bekend hij wegens sterfgeval van zgn Patroon zich als KLEERMAKER heeft gevestigd ten btiize zgner ouders Cr bethstraat Q 234 2 Verzoekende een ieders gonst en recommandatie UEd Dw Dienaa A ARKENBOUT Gouda 5 Augustus 1882 Aa Wa BEIwKy Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wglen den Heer A J W KOENAAET dageUJks te eonsulteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam 310 Staats Loterïj De TREKKING der EERSTEKLASSE begint MAANDAG 21 AUGUSTUS e k TESFAÖHTINBvanTOLLEN op DINSDAG 5 SEPTEMBER 82 s voorm 10 ure zullen COMMISSARISSEN van na te noemen Straatweg in het Logement BLOM te Bodegraven in het openbaar verpachten De beide TOLLEN op den Straatweg van Oouda naar Bodegraven voor een tijdvak van DRIE JAREN aanvangende 1 November 1882 Nadere inlichtingen geeft de Burgemeester van Zwammerdam ADVERTEI TIEW in alle Binnen en Buitehlandsche Cou ranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda Snelpersdruk van A Beinkmah te Gonda De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 22 Augniluê 1882 Op de gisteren nrond gehaudene Tergaileriiig der Maatschappy vaa Lauilbouw afd Gonda en Umslreken zijn tot afgevaardigden voor de algemeene vergadering benoemd de heeren S M Noothoren an Goor en W Grootepai tot hunne plaatirerraugcn de hb J de Zwart en P Hooftman Jz aan wien teireuB ia opgedragen tegen het vgorttel te iteionien om de jaarlijlitohe vergadering nits a te honden in de vijf gi le itedeu van Noord m Zoid Holland in plaats van de aftredende bratuunleden deler afdeeling de hh Grootipas de Zwart en Hooftman zijn gekozen de hh W T Blom W jrootepas en P Hooftman Jz terwyl de candidatuar zal orden ondersteund voor lid van het Hoofdbestuur voor ZuidHolland op den heer Mr H Ph de Kanter te Brielle en voor Xoord Hollaud op den heer Herman F Bullmao l UaarJcmmermesf Voor het tweede gedeelte van het notarieel examen zijn in de afgeloopen weck ook geslaagd de hceren W Lagetwey te Woerden en M L Spruyt te Ouderkerk a d IJiel Volgens den Haagsohen kroniekschrijver van de N Oron Cl zullen in hel gcreoousirueerd kabinet v Lynden optreden als minister van financiën prof N O Pierson als minister van koloniën mr W K bnrou van Dedem terwijl de premier zelf weder de portefeuille van buitenl zaken zou op zich nemen Een der eerste daden van hei kabinet zal zijn de benoeming van den nieuwen burgemeester van s Graveuhage Volgens dien corr is jhr mr J Soell lid van de Tweede Kamer voor Utrecht daarvoor nu bepaald aangewezen In de afgeloopen week zijn te Zevenhniten door de mazelen aangetast 5 personen terwyl in genoemd tijdsverloop niemand aan die riekte is overleden zg begint dus langzamerhand af te nemen Ër zgn dagen geweest dat er van de 300 leerlingen sleoht 30 ter sehool kwaman De procureur by het gerechtshof te a Hage heeft geen cassatie aangeteekend tegen de uitspraak van 11 Woensdag De vrygetprokene L J J Roland is eergiateravond in vryheid gesteld en heeft per spoor de residentie verlaten Uit Nieuwediep wordt gemeld De loodstransportstoomer fraai Naerehoul keerde alhier van het onderzoek np het wrak van de Aider rerug o a aan boord hebbende een luchlkoker een kompas en twee aan elkaar bevestigde Hollandsohe vlaggen zynde hel sein voor een sleepboot zoodat hieruit blykt dat vdór de ramp de Adder overkomen nog de hulp der sleepboot is ingeroepen Hej Kumel die bij het spoorwegongetuk te Vogelenzang zoo ernstig gekwetst werd is aan de gevolgen bezweken Men ohryft nis volgt aan de Zeidtehe Cl Met het eii digen der Hondsdagen heeft de grootste warmte van den zomer haar toppunt bereikt zoodat hetgeen nog mocht volgen toegift is Door onlwstendighcid heeft deze lomcr zich wel gekenmerkt door regen het meeit wij rs door te lage temperatuur De gevolgen van Set weder zyu niet uitgebleven Omtrent de teelt der aardappelen liepen kwade geruchten die bewaarheid zyn geworden en eeue ruime afmeting hebben gekregen Zelfs de hoop dat van kleigronden nog een tamelijk beschot zou kannen gerooid worden ia ook weggenomen door de uitkomst in Zeeland die ongunstig is Kaar gewoonte hield deze aardvtnAht zich nog het zniverst in veenen zandgrond Ëvfnals in 1879 zal het buitenlanil dezen winter moeten voorzien in hetgeen Nederland len opzichte van Iliii voorraad te kort komt Met de teelt der snyboonen komt bet mede ouvoordeelig uit lij zyn niet aangekomen of krom gegroeid terwyl tij slechts tegen hooge prijzen zijn te verkrygen De koolbouw die wel regen kan verdragen heeft het goed getroffen en de late kool belooft ook wet ie zullen lagen Dt uitgebreide nienteeit zou ook bevrediging geven als de nietgemaakte rekening met Engeland dal anders zooveel uian sleept tot groole aoha en tegen verwachting van de verbouwers niet gevolgd was Pruimen zyn er tamelijk abrikozen weinig en als bet klein getal perziken nog rijp wordt zullen zij meer waterachtig dan geuri rijn omdat de koesterende tomerzon zoo menigwerf verscholen bleef trratijl in plaats daarvan het iiiet ontbrak aan hagelbuien Van peren en appelen zal de pluk niet ruim zijn hetgeen vergoed zou kunnen worden als zy maar groot van stuk waren Ook daarin is de zomer te kort geschoten Toen de rykelyk beladen boomen vrucht begonnen te zetten joeg de aiArm door htt hout en rukte bloem vrucht en bind van eene menigte geboomte af Die dit jaar eens moerbeien heeft beproefd verlangt ze niet meer Er zitten er veel aan den boom zy worden van rood zelfs zwart en dat is de eisch zien er aanlokkend uit maar zyn taai en tuur Hetzy de zuiden of de noordenwind waait de wynitok moei beter weer krijgen om r jpe vruchten ia October te verschaffen Onlangs werd voorgewend als belemmerend geweest voor de ontwikkeling van den wijngaard dat Boreas te veel gewaaid had en daarby den wensch geuit dat Zephir io de plaats mocht treden Toch heeft de westenwind den geheelen zomer gewaaid doch onder ongunstige omstandigheden Maar Euros de heldere de warmte aanbrengende oostenwind heeft ten eenenmale ontbroken Misschien dat aan de anders zoo edele druif dit jaar het lot beschoren is groen onryp voor weinige centen te koop op kruiwagens te worden rondgeveut Overigrns vindt de landman na een langgerekteu hooibouw nog bevrediging in een mimen voorraad toodat daaromtrent geen zorg voor den winter beslaat Het weiland is even als bet vee gezand dat nergens nog naar gras behoeft te zoeken Ala de herfst zonnig weer schenkt kan de boer nog nahooi winnen Zal het aantal der middelen van vervoer binnenkort ook worden vermeerderd met omnibussen die door stoom worden voortbewogen maar niet langs sporen loopen en zich dus geheel vrij over den weg bewegen In Engeland zijn zulke wagens reeds geruimen tijd in gebruik voor goederenvervoer waorbij snelheid geen vereischte is Voor twee jaren is te Berlijn een proef genomen voor het vervoer vnn personen welke in den aanvang voldeed maar later bleek I dat de rijtuigen Ie zwaar wareu en de machines en de bediening te kostbaar Binnenkort zal ook hier te Innde zulk een proef A DVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS Worden berekend naar plaatsruimte Afzouderlgke Nommers VIJF CENTBK worden genomen aarby men die bezwMcdMittnohten te vermijden nl met een rijtuig ién den fabrikant H Michaelis te Chemnitz gebouwd en thans reeds te Arnhem aangekomen Van daar Ml het ry tuig naar Driebergen worden gezonden om eerstdaags te dienen voor een proefdienst tusschen het ttaiiou van den Bünspoorweg en het dorp Doorn De minister van flSlerslaat heeft daartoe zijn medewerking verleend op aanvraag van den heer Labouobère te Doorlig die de constructie van den wagen mede beeft ontworpen Het tal nu moeten bltjkeo of de wagen aan de eischen voldoet Wij herinneren ons dat bel gemeentebestuur van Amsterdam eenige jaren geleden zich tegen het rijden van atoomomnibnsaen heeft verklaard o a omdat het toen bedoelde model te zwaar was voor de bruggen Het HijnHW rijtuig zal t l lichter zyn en daarom is hel d mogelijk dal bet ook voor het vervoer in onze staden geschikt lal zijn Namens het uitvoerend comiië der internationale laudboiiwientoaDBlelUng in 1884 te Amsterdam ia door den voorziiter den heer C J Sickesz eeue circulaire verzonden waarin onder meer gewezen wordt op de gevaren welke onzen landbouw van alle rijden bedreigen niet hel miuat door de concurrentie waarmede de hoofdbron van ons volksbestaan te worstelen heeft en waaraan vooral door eigen energie eigen kr chiainspanniug o degelijke ontwikkeling het hoofd geboden worden kan De landbouwer moet bekend gemaakt niet alleen met de verbeteringen die elders in het landbonwbedrqf werden ingevoerd maar ook bewogen worden die verbeteringen over te nemen en in practyk te brengen Daarom besloten de besturen onzer Nederlandsche landbonwmaatschappijeo met vereende krachten een algemeene landbouwtentoonstelling ie ons land tot stand te brengen die op een centraalpunt van ons land bij nbrengt al wat landbouw en veeteelt in ons land vermogen ééa groolen wedstrijd vormt tusschen landbouwers in alle gewesten van ons land en onzen landbouw en veeteelt nit hun te zeer gelooaliseerdeu toestand opheffen Daardoor wordt tevens den Nederlandschen landbouwer die op internationale tentoonstellingen in den vreemde de eer van onzen Nederlandschen landbouw wist te handhaven eindelyk ook eens de gelegenheid gegeven om onder gunstiger voorwaarden dan in hel buitenland binnen de grenzen van zyn eigen land zich te meten met den vreemdeling Dal men in hel buitenland er prijs op stelt den Nederlandschen landbouw te leeren kannen bewijzen de commissien die Amerika en Kngeland met dat doel reeds tot ons afzond Die kennismaking van het buitenland met wat wy op landbouogebied vermogen die voor onzen handel de beste vruchten zal afwerpen tij wordt door niets krachtiger in de hand gewerkt dan door een goed geslaagde internationale tentoonstelling die door dat iut ationale karakter leerrijk kas zijn in hooge mate voor den Nederlander Niet in de eerste plaats i rooie giften vraagt het comité ook al zullen die natuurlijk metdabkbaar heid worden aangenomen Maar htt vraagt voor een nationale onderneming bovenal aller medewerking Met vol vertrouwen roep ik by dezen allen op die onzen Ned riaudschen Iniirlbouw liefhebben eu witn onze nationale eer ter hnrte i aat om ons het niet gemakkelyke werk dat ons werd opge