Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1882

0 k met dit preparaat gedrenkte tof ouvtrachillig of het fluweel zqde atlas of eene andere stof is wordt noch door regen noch door sneeuw beschadigd daar de vochtigheid niet wordt ingezogen maar in kogeltjes er afrolt Zelfs al stort men aver de aldus geprepareerde stof kQffle inki vet o welke andere vloeistof ook die uietjuit sterk bijlende stoffen bestaat zoo bigven er gee vlekken achter en bij dit alles blijven de porieu mr klredings ffini voqr de vetblilatie vrg geheel mnders dus als bp het waterproof dat geejtt lucht doojrtaat Odk vedpreu tlrjio riet enz Xun en aldus On doojfringbaèr gemsjnkt worden vaor vooht W is reeds eene mi ats jhappij gevo fcd om de nitviuduig in toepassing te brengen i irec eur 4cr Amiterdamiehe RijtttigMrientgiuff jgta tstln het HaadtltUad deqe medede Liijg elk hg ejilUrheilt il er nomeu ijziea door da d gH den in dij provihcie i j i i D vereeniging heeft dö exp oitajtie v n het ve tvoer naar en n het cintrai Istation luaeriiömen fi datrvoyr met 30 rijt igeR sUndpln t erlnngilop het Voorplein van dat 8tal on N teibeuri hetechter dikwerf AtL en i i ih van die pjüigeff bedient tqt iet doed Van boodschappen olljijbndrijden doqr de stad iwairdoor ze Uren aBhlere j aaa den st tionsdienat woraen onitroik u t Om a n dit bftwaaf legtóoet te komen hebben reizigers die met Mat doe na önfe tgluigéi Weinschen gebruik te 1 iniik en ziph slechts delkleiiie laoeile te getroostlu vsi I butt voatnei en kmnis te geven aan den la et ier j oii doot aezen m overleg met den steedb op et Jjprrein aMwezii lr6leur onzer vereenjjging nafn e on er i bgzijnde stallen te wordea vi riBerd alwaa i pg ee f rgluig naar hun keuze Zull n reed vinden Hierdoor wordt liet voordpel vt rkr gfn iMiit het genonlperde rgtuig Unuen eer korteh lijd op het station terug en iveder be chikbifar is terwut znllts geschiedt zonder reriler ongemst voor ilen Wziger dan eeu zeer gering oponthoud en ook bulten diens nadeel jaangezien het tarief per uur vöor oi ze stationoireudi zoowel als g sloleu slairgluigeu met één paard volkomen hetzelfde is Wg twijfelen er iun o het publiek diz lastige menwerking ihct de ondernemers zal aangas en het sohgnt wensehelgk dat vereeiiiging mitntre feleo opspyre p m de eizigefl te beilifnen lender iilke voorwaanlen evüdala tit iu andere griüDte cn geschiedt J rr l Xkx Utrecht wkrM men Zaterdag aan de N R CU i Uwe kermis wo dt jiedeu bezótjht door een gfligr talü ingezetenen va l trecht wijjk C Zy Werden tot a n het station Van den Bgns koorweg mtgcleid doorüleen groot aai al bguuer i ijkg uooten Blijkbaar waren zij met deznl puie condutle bgzaltder ing nonten want mii m groetend en sierlgk met iakdoeke en karbiejn wuivend namen zij onder het zii n vaB C Atjuusj wg qMl t u Elkattdè groeten k een alleffaartelgkst afscheid t W voor de achterblgvend n dan ook pm te schreien I Niet minder dpn ƒ 2000 do r jWekelijksohebgdragen verzameld werden naar men zegt medegevoerd en moesten volgens de statuten der Vereeniging t t op den Llaalsten cent strekken om dé kerinisvfeugdi van de JiDtterteerd rs a coiU t verbdog 4 cSi n keereu terug CR ik hoop dat ip indruk dien mgne geachte stadgenoxten op het Tlolterdaih Bbe publiek tullen maken van dien aard zg dat men hei tegen dat een toestand yan malaise doorleeft Niettegenstaande het buitengewoon vlslrnke brisoek dat aan de bijet nkomst ten deel vie wetd er de orde geen oogenblik verstoierd Ofschoon de thans gesl7len ziltimt van het Engelsche Pi rlement een halfjaar heeli geduurd en gemiddeld dagelijks acht uren zitliug werd gehouden kon zelfs de eenige groote voordracht der Regeenngj de wijziging van het reglement van orde iu het Lagerhuis niet tot staled komen men weet Mat thahs eei najaaïstittiug aan de behnudeliug van dit ontnérp zal gewijd worden 0ok van de twee andere gewichtige voorstellen welke i de iroourede aangekondigd werden de n eijwe districisregelmg voor Eiigejand en Schotland en Mn nieuwe gemeentewei voor Sghotland heeft het ministerie vqfir dit jaar reeds sedert lang afgezien De beide Jejrsohe wetsontwerpen namen den bestiin Igd Van het Parlement ia beslag Ofschoon Ierland waarschgnlgk ook in het aanstaande jaar veel aan bet Parlement te doen zdl geven hoopt d Begeering toch oiU slechts de bovenvermelde uitgrslelde etsontwerpert te doen afhandelen iitaar ook nog eene andere wet tot stand ie brengen uamelgk die betreffende eené verbetering der agrorische wetgeving in Engeland eii Schotland Of deze vel wachting van het kabinet Verwezeiilijkt zal worden moet de toekomst heren In elk geval achgut de heer Gladstone niet geneigd om van zgn hervormingsprogramma afstand te doen De bekende heer Bradlaogh heeft ter kenuis viin zgue vrienden in Groot Britanuie gebraéht dat hij voornemens is in de najaarszitting van bet Engelsoh Lagerhuis eene nieuwe poging t doen omzitting te nemen De Icreche Land league hield dezer dogen har jiarlgksche algemeene vergadering welke door ongeveer 800 vertegenwoordigers bggew nd en door bet tersche parlementslid dr C hmms uit Dublin voorgezien werd O a werd besloten om de League voortaan Nationaal en arbeidersbond van GrootBrilannie te noemen Het bond tUdt zich ten doel lo het ferkrijgen eener zelfregeerin r in den vorm welke door het lersohe volk in betlsisneren buitenland gewenscht wordt 2o de pachters van Ierland onder gepaste Voorwaarden in de gelegenbeid te stellen de eigenaars hunuer hoeven te worden 3o tot bereiking van dit do l op de verkiezingen te werken en de Eogelsohe werklieden klassen omtrent het I rsche vraagstuk voor te lichten Een besluit iu dien geest werd met groote meerderheid van stero men aangenomen De overige besluiten hebben betrekking op de stoffelgke eij zedelijke verbetering van dén boerenarbeider in lejrUipd en de bezoldiging der lersohe parlementsleden ira n t steunen en door woord en daad het welslagen der eerste laternatiooale landbouwteiitoOQstellinf in Nederland te helpen bevorderen De e daartoe ia aangeweieD Wy verzochten reeds en hoofden der gemeentebesturen om geholpen 101 ie verschillende Undbouwvereediginf en vraar ue moéhten bestaan o elf gelden ito jviUen doen lusamelen voor ons doel o èommi ien reeds ign üeconatiti eerd of onu Ignten op owlere tjrqïe circuleeren d ar vraag ik veler bijdrafnu In die gemeepteu aar voor de bevordering van ons doel nog l ets werd geditan daar roep ik Ullé Wel eiinden up om door het voriiieu eener coamiasie tot het i iamelea van geldeik iien die öaé kunne bijdhgen willen scheijkèn dlarto e in staat tal stellen 6e volgende hekendmidting is veppréid door de lbeaturèii der Pruisische staatsspooriwgen lafags enRijn flinkeren rechtejroever en vfli de Berg tarkiaohe lyn j I i De sedert gernjin 4 Öartduriide nithreiaiiig vu het verkeer öê hel gebied vaw kolenn aneti en f Jb iekweKD alèOofc l e f uitziclttapyn Oole Vei endin n van landbouwproducten d ju tewn deif atnistaattdeu Herfst ecu loodaidgeu toevloel v uii gDederen rerWjaohten dat het sights met iqstiauniiig ijSq allet kractleu mogelijk z sgii hieraan b Voldoen OiichoQn door de Spoorwegmaalschappijen veel éedosn is 0 n aan d ybrm£eiderde behoiiften te voldoen door uitbre 3g der locomotieven e agenparken door vlrbMerde innohtingen lop de t itions dooi nieuwe tre t erbindingeii ens v is daarvan toeh alleen difi een wierkelyk gu istig Tesultaat te verwachtenk wanneer de pogingen dezer SlilitS happqeD gekteund worien dopr het publiek Hiertoe wenden iwg a in vereehstemVlng met tie Oommissien nit ie Earners van Koophandel bwdhoiahoudkondige eiij andere Vereenigingen uit n Fruifsn Weitfalen lot het publiek Het meeste lotaden de pogingen der Spporwegdirectien ondersteunde mrwdeo wanneer afienaers en outvUji ers er voof cargeu wiliieQ dal de herfst en winterbehoefteu V or naraelgk Van kolen en cokes meer d n tpt h deni reeds in de somermaanden werdeik betrokken zodver dit eehigi ins mogelijk is Hoofd lakelq k is het dringend Uoodig dat het betrekken der iaühelieien njet tot de herfstmaanden wordt uilgesleld maar reeds nu plaati viDdt Het IS daarom gewcnsèht d t de hfindelaren mèt het betrekken van hun voorraad reeds vroeg beginnen opdat het wagenpark oq c vooi deze verzendingen niet in den terflt noodigig i tuit dil dan in meerdere mate gebruikt flioet worden voor h t ver oer van landbouwproducten en loor ide behoefte der industrieele ondpriiemmgen die niet in dè mogelijkheid zijn grooie voorraden op te doen fa iede geval is liet noodig dat de ontvangers T n kol jl zooveel mog gk bij voorbaat voldoenden voorraad opdt B om te n eventueele stormen in het Spoorwegverkeer wai rborgd te zgn Hie e vinden wg eene bijzondere aaAleiding met tot oog op den vorigen Winter Toen toch as de toring i het verkeer opjvoelbaar oqidat een deelder vetbVutken zoo weinig i09rtia had dat reed bg gerii stremming dj e 4e inriejjting der spoorwegen ntfijit geheel lean vt orkoraeu worden énkele fabrieltn zelfs Igdelgk h e werkzaitmheden liioesten tiikea f Dr i anrae la Garj prof te Góitinge eeft de vraaK Iteantwoord lanwtar de der witkandigsn afatamtYPit or het onbékepde aangenomen teeken is eenê jT fkw m het Spaansche iei Arabisch ui ding f za ki Se Effectenbeurs XXXIII Amsterdam 21 Augustus 1882 Ue beurs onderscheidde zich in de vorige week door geringen handel Beholve speculatieve Staalsfondsen en Amerik Sp waren schier alle soorten verlaten VSoor Egyptenflren heeraohte een zeer willige Stemmiug ook oude en nieuwe Spanjaarden buitenlands waren geanimeerd Dinsdag was er veel auimo in de Am speculoiieve Staatafondsen waordoor allen ategen de meeste moesten echter hun avons wéér laten vallen Am Sp bleven de geheele week zwak en lusteloos be Engelsche Bank lieeft hel disconto weer op i pCt gebracht voor prolongotie wae veel geld beschikbaar zoodal de ftta t Vrijdag zelfs lot 3 p t daalde AïNNENLANDSCHB WAi BDEN Staalt Protiiuiale en QemeaUt oHdten Voor onze Staatafondsen valt slechts te vermelden dat dAsfen tot 82 stegen en integralen l ger sloten De 8i pCt obl leen Amst sloot 4 de ilpCt do Vu hooger voorts verbeterde de leeniug der gem Groningen Ho t leen 82 t l lager PrevtieleetunjeH Ariisterdamsche loten gingen n i de loting von 15 dezer S a 4 achteruit De loten van ƒ 1000 noteerden 10S die van 100 109 Roti loten Vs log Paleisloten 1 pCl hooger SpootKegheninge Aond Haarl Zandv tegen l do Holl Sp pCt obl do Vi V pCtobl Ind SJ 1 aaiid Boilel i nest öbl do 2 eu 2e Hyp do is Oeutraalwaarden sluiten minder willig aaud verloren gest obl s uitg sch l ii and Ind Sp eÈ do Kghsp volgef lager aond Ned Westf Sp gaven 1 pCt prgs 180 TramKayleeitingen Deze soorten waren zeer willif De rg ting in nand Nederl tram hield stand Zgsloten Zaterdag 5 hooger nl S6t Gooischeverbeterde 3 Rijtoigv l Omnibusrag 4 Eotterd j minder Udmlrieele naarden Er zgn voor deze soorten eenige nogol belangrijke verbeteringen te vermelden BpCt obl loü Hondelsbk gingen 4 j oand Stoomv Zeeland 4 do Rnmeh oultnur 3 vooruit Aand her vjilgend jaar weer inviteert Maar d liefst als het ïièr rmis J i D Sflhietwédstmd op duivaïi die hier tt landij V Da heer H van Kalken achVijft nit Dresden aku het rolktbtkdl Reeds liieermalen gareel de Neder andsoSe bladen min of me r uitvoerige berichten ótéi de Duitsche vacaatiek4 onie en daarbg w rd Qu n dandi weKisch uitgesproken dat ook iu Nederland deze weldadige instelling Oftvolgiug vinden moóhl Ken tydelgk verbigf in de stad Dresden heeft mij in de gelegenheid gesteld deze zaak eeuigeziijs nader te leeren kenn n en het Van misschien zgn i jlt hebben daarover in het FolMlad een en ander mede te deelen Het ligt echter niet in mgn plan het voor en stegen dei vacaatie kolopies hipr te bepleiten veeleer bepaal ik mg toteeq een oudigebe chrgving van hetgeen ik gezien heb Ut jezer oordeele dan telt ifen weet dat de vacaijïie kolonies en doel hebben arme zwakke sohuqlkihderen gedUreflde de drie of vierweeksoiie zomervacantie uit de yige bédoriipte stèg eu n sJopfien der groote steden naar een gezonde streek te verplBatsen j waar friéeohe Inoht gezond voediel vrije spelen en flinke wandeltochten aaü het Ëohaam sterkte en nieuwe kraoh geven moeten o Qugeveer veeHien dagen geleden nn was ik nitgenoodigdfom 321 jongens en meisjes uit e volka verbode werd zal A r Arifport bericht Wpönsdag t8 Ang oa s öro half twee Is namiddags gehouden worden op het terrain vad e Sociéié de hr aua figMlu de floboken lez Anvtrê op het landgoed vah dfi beer F Iiiorrtus dm Bouchonti 20 minaten buiten Antferpen gelegen Het oorspronkelgk programma jxV ip gn eheel gevolgd wbïden B gelegifnheitf van rde wedrennen werd op eeneopenbare school in dei Haag vacantia gegeven 0 ei die gewicUfige gebeurtenis las tnen in de Haaggohe bladen veWcheidene ingezonden stukken In de meeafe wot t die vacantie afgekeui d en van allfel bggeh ld m die affcturing te motiveeren Ter ijl men telkeiA hèq t klagen dat van de kinderhersens te vjel wordt gevorderd maakt men er nu eene cpniicientiezaak van dit jn t hartjeian deto zomer één enkelen da dM dïi jongfti nog eSns vrijaT krggen om de drukte van een wedren bS te wonen Ben EngelseJi blad ihaakt melding van een middeli door dr Lamp te New York gevondeti mirt d meskleederen besta i I te maken tegen den i li d Tan het weer pR middel heet iieptunit en eené ir V scholen van Dresden naar de kolpnie e jtien afreizen Ik vond de kinderen in een en twintig groepen verdeeld die ieder met haar onderwgier naar vertebillende plaatsen in Sajt isoh Zwitserland vertrekken zouden Zg waren gehpel rciWtaardig eenvoudig maar zindelijk gekleed blijken gevende Van Opgetogen vreugde S epakt en gezakt en daarbij stonden de gelukkige hfoeders dïokbaar voor de weldaad diehaar kinderen te beurt viel Toen alle voor de reis ip gOede orde bevonden a sprak een Van de beeren dér eoraraissie den aaflVezigeu kinderen op Ireffende wgze eenige woorden toe Daarna klonk uit Ue kindermonden het f peutschlaiid DeUlsol aud uber alles en toen nu icn laatste het afscheidbwoord gespi oken was Ga t met ï od en weest uwë meestelrs gelioorzaa toen etten oh de verschillende groepen in beweging om mit spoortrein of slooqiboot af lp rejïeti naar Kirs ihaü Tro tau j8allitz Marke sbaoh Hetlendotf Mulda G itle ba eui alle gelegen ii d schdderaólttlge bergstrefsen Hu Saksisch ZwitsirlHnd Tien dagen late besÜoot ik een fmi t gen door Iji brengen iti èen der kolonie plafltseu oii Ie zien 6p welke wgze ifc kinderen jdaar h ld doprWngc Te Gqttleub vond hk ten grbép van IB Bgeus in eèü van d jnelslelherbefgen lier plaats lil e n gröote fti li zaalj 4areu l zindel kebeddei iedw bcd had zgn niiiiraer e ren alsjjde Basijel waarïi de MJidereO hi ver8chiUeiide belfaeftlgdb len M f rdel In ide tsUu heerfchte overigeasde gtootstè ibrdefde onderttHser fertekerde tng dat otóloorJlhttrahMd of weerMnnigheii bij de Üipderpn hoogst zeldbn of liev if in hei igeheel iHet voorkwamen Dezen ontvafe iel dageUjIfs vi ermaal gezond en kAöhtig l voedsel maitm Wjlhdelmgcn of spelen en springen Jn de openljiMit JAI hel slechtweder IS spe n zil in de groote taal of maken g Lgebruik van de le kboekjcs die nit de kohoolbibUo h ek roedegenomed zijn Zoogenaamd huiswerkwbtó niet geijSiakt de kindereohouAn Heen hunreisboek bg JVaarin zg de lotgevitlfén geduiendehun verbigf vèldialeu De ouderwl r trof mij door zgn vaderlgke geaèg ih id voor dk kinderen Zgn taak tocfe is gaitscfc niet licht wanSde kinderen kunnen natuurlijk nooitalleen gelaten i w6rden Daarenboven zgn dit zijnvacantièrflagril en too beeft hg reeds drie jaren zgn zoÉer vacaotie moeten of willen doorbrengen Hg verzekerde mg echter dat h $ die volgaarne voor I de kindeffo ten effer bracht Eveneens bemerl teik met welke genegenheid de verschillende badgasten de kinderen behandelden Trouwens de kinderea waren levendig en opgewekt miïar beleefd en dieasi i willig Allicht zal itien vragen op welke wgie het n odige geld voor de vacantie kolonies bgeengebratshtWordti De kinderen hebben alleen Ie zorgen voir handdoek en zeep al het overige wordt hun koste loos verstrekt Ieder kind kost ongeveer 1 mark 20 tfennig 70 cent per dag dit U zeer weinij maar maakt toch voor de 324 kinderen van Dresden den aardig sodimetje De benoodigde gelden worden hier gelgk allerwegen geheel door particulieregiften bgwngebracht terwgl de taak oatter jgtondcre bescherming va i de eene of andere vereeniging staat Te Dresden wordt de k Icmohtig behartig door den gemetnimtzigeu Verein die jaarlgkt ongeveer 120U0 mark alleen v or de koloniën bgeen weette hrengen Ik heb de ofBeieele Igst der ingekomeagelden over het jaar 1881 1882 hier vóór mgliggen Zij vangt aatt met een gift van 100 mark gesohdnkeu door fupat George heitog van Saksen en sluit ipel eene gift v n 10 pfennig eener arme onbekende vrouw Deze twee giften doei reeds voldoende zien dat alle standen der sameiileting te Dresden willen medewerken om aan de vacauttekolonies meer uitbreiding te geven Uaar nog opandere wgze wordea dete krachtig gesteund Het jaarverslag over 1881 breng dank aan atagers ea bakkers dia den kinderen brAodje en wprtt op reilmedegaven an kleermakers en hoedenmakers die kostelooseen aantal Tiinderkleeren èn stroohoedealeverden j aan de directie der spoortreinen en stooni booten die le kinderen voor uiterst geufhgen prgi of geheel kosteïoos Vervoerden Verder hiingen geli bn seii in de kofilehurzen en vele jongeliedenjlly ged hii f doosjes waarii lie afgeknipte sigareupunteji tiewaard wordèji waaruit weder eenig g d geslagva 1 wordl Ik deel dit raedj om te doen ien d tvooreen goed doel op allotlsi wijzen geld bgeenisgeljraeht kan worden en eindig dan ook met denianigen w nsoh dat in Nederland een ver enigir g zioh vormif welke deze hoogst eedvoudige en nuttige instellilig o6k daar tracht te vestigen Het noodigè geld zal d bekende Nederlandsoba liefdadigbttd wel bijee Weten te brengen i zr Het hier volgende tVtiltjiB van het scherpe inslfoot van een hobd is stellig onder de niet geVrone te rangschikken Kdrt gelden werd nnmelgk dooreen XVestfa lsch industrieel te Siegburg een driejarige zwartharige patrijfhoud aangekocht h van daar in een Jijtuig naar Bonn gevoerd Te ni werd de hond direct uit bet rytuig iu de voor honden bestemde fdeeling van den naar Keulen rg denden trein gehracbt en van Keulen weer per njtuigi naar Ehrenfeld raed enomen Daar Jiet de ieuwe eigenaar van den bond aangezien éy eene verre reis had te onilerneiplu bet dier bij èen handetsvriend achter Gedurendl de eerste drie dagen scheen het of het die zichjook heeU goed aan zgn nieijw verWgf kon gewennen maar dai vierden dag op leen Zaterdag was het bkest verdwenen Alle nasporingen wa en vergeefs Den Jlgfndeii Woensdag werd ctiter een telegrhm Hit alegburg optvangen dSt de hond geheel fermagkrd 1 ireder b deu vo rigeu eigenaar was ter ig jekomeu Buitenlandsch Overzicht De Euirelsclifin hebben Zondag het Suez kanaal bezet sOchtf jvroeg verscheen de expeditie die Zaterdag Aleiandtó had veVlalen aan den ingang van het kniiunl Dudelgk werd Port Said Letet De bezfltlug boo ni geen weerstaiitl en we gevangen genomen Ook Isinailia en Kaut ra halfweg Port Said en I m iilia zgii in handen der Eogelschen De lrc jpen van Arabi die op korten afstand van jismailii te Nafisscb jan den spoorweg naar Zagazig stonde zijti uii die positie verdreven ifet fori Ghemmh aan eeieu ouden NgImoAd dicht bg port Said gelejicn is door de Egyptische troepen ontruimd lie naar Damiette zgn teruggetrokken Waar het gros Her Ëugelsche troepen ic geland wordt niet gemeld Wa rsohgnlgk tal Wolséley van Ismailia naar Zagiizig trekken terwgl de Indische troejien uit Suez door de woestgn naar Cairo zullen roarcheeren De beef te Lesai moet razend zgn Zynbnreau s zgn door Engelsche troepen betól ign telegraaAgnen tljn door hen in beslag genomen langs het geheele ksHaal gedragen zg zich als heer en meester ja zij heiben zelfa de passage van koopraardgtohcpeu ver boden De Lessfeps heeft den loodsen verboden op de Engelsche sch epeu dienst te doen De Berlgnsflhe correspondent der K Z Wiens berichteii een oflicieusen tint schgnen te hebben leyert elue beschotiwing over de staats en volkenrechtelgke stelling vfn Egyote en komt tol de slotsom dat de onaofaendbaarheid van dat land een bes auddeel vormt der nog heden geldige Enroptesohe verdrage n Ueu kan dus slechts van de ondïtir telling uitgaan dat geene mogendheid er zelfs aan deukt om in dien toestand verandering te brengen Het laat zich volkomen verkkren dat een Staat welke bovenal bg de Egyptische quaestie en het Suezkanaal belrokken ia zglse belangen door voorloopigé maati egelen zelfstandig tracht te beschermen maar aan de gereohtrlgke stelling van Egypte zelf mag niet geraakt worden Evenals het ter Conferenitie ingediende I tjaansche voorsiel geen ander doel kan hebben dan de bescherming van het Suezkanaal door de geiaraenlgke mogendheden tegen roogelgke aanraUen d Arabieren eveutoo mag uit de krggstoerustiogeii van Engeland lu Egypte het gevolg worden gelrokken dat zg zich slechts de voorUiopige bescherming der Bngelsche belangen ten doel stellen Het bij de Europeehohe verdragen gewaarborgd recht wordt echier niet aangeroerd noch door de vooftorgsmaatregeleu der mogendheden tot bescherming der vrg vaart noch door krggstoeiuslingeu tot onderdrukl ng van en oproer Wat iu geeji t d in Fr krgk is gebeurd bad thans deu vgftieuden Augustus te Pargs weder plaats Op Aitfi dag was men ouder het laatste Keizerrgl te Ptfgs gewoon een schitterende illumin atie te ontsteken ter e fte van den Keizer Die feestdag werd etn gedenkdag oen het Bonapartisme iu l raukrgk zulk een zware slag wrrd toegebracht in de vestiging der tegenwoordige republiek Toch hielden de ponapartisten den vgftiendeu Augustus iu eere door de leden dtr partg aWan zooveel mogelgk op eeu meeting te vereenigen Sedert den dood van den Keizerlgken Prins in Zoeloeland hadden ook deze partgvergaderingea met meer plaats totdat m n iu de tegenwoordige omstandigheden aanleiding meende te vinden om den vgftieuden Int Cr en HV ftott verWiterden do Amst Bk do Havenst dö Java Bk 1 do Kol Bk Veel ging echter in deze soorten niet om EuaoPEïsctlE WAAEDEN Slaotifondwn Hongaren Oostenrijker en Tuiken om de fondsen iet tioteering slechts zelden varieert niet te noemen verauderdeh weinig of niet Orig Italianen hooger Poolsol e soholkistb minder 7 6 y Russen woren bijzonder dlig schier voor alle soorten valt eenige verheffing te vermelden hoogstens 1 pCt looal voor obl Londen 2 64 £ 68 £ j 73 50 Ie leening 76 Ook de andere verhoogingénIjepaleu zich v oornamelgk lot de poftdansoorten Hoewel de Spanjaarden zeer geanimeerd waren valt lecbls een verhooging van 1 pCt te vermeldenvoor 2pCt van Vs oo 4rpOl terwijl l jpCt Visprijs goVen dit geldt alleen voor buitènl Egyptewren die den Ue nog 54V sloten noleerdenZaterdag ó8 b a 60 Premieteemngen De variotien liepalep zich in hoofdzaak tot Oostenrgkscbe leeningen B4 eu 60 verbeterden V 64 venijtiudei de credietinst sloot 2 Weenen hooger Boden or V minder Voorts verbelirden Theiss loten Vs Madrid Vu n Geneve Vs Spooricegkentngen Ov r t algemeen waren deze fondsen zeer willig doch ook hiel hebben de veranileringen slecht weinig Ie beteekenen Aand Theis sp U 1 Warichau Weenen beter Victor Em sp ging PI achteruit Russen iheerendeels ö 1 hooger zooals voor aand Gr Mg obl Ch Az do Iwang Domb do Jel Orel do Los Sew aand Morsch Srsr obl Mosk Kursk do Uosk Smal aand Orel Vit obl Poli Tift aand Eias Wiasm obl Knrsk Öhark £ beter Lager sloten obl Jel Griazi Vs do Kursk Ch Az V Indiulruele maarden De BpCt Pandbrieven dér Rus Hyp bk verbeterden 2 pCt 78 AMERtBAANSCHE WAADDEN Slaoft onduH De 4pCl obl der V S sloten de Braz leeniug 75 Vj en do 79 i lager Florida circa 1 pCt lager Mexicanen l a Vu heter ook sloten hooger Columbianen Ecuador 6pCl Peru t 5pCt do V Venttuela s ooTwegleeintigen De gedrukte luatelooze stemming werd niet gedeeld door Chic B Isl die 6 pref Chic N W die 3 obl grand Trunk die IVi Chic All obl St Paal Minu die 1 Butf Pittsb Canada South die en eeu paar andere die nog minder stegen De grootste verliezen zijn voor St Paul Mum een v aaud die 5 en eert Uu Pao Hoofdl die 8 p6t prijs gaven Ongeveer 1 pCt verloren Aloh Top Central Pao Mad Eit Bnrl Qoinc Clev A en C Kio s Kans Pac St Louis en S Franc beide pref Mis K en T Ene s Ontario s Brazilioonsche Spwl beter 891 Indmtrieele Kaarden Obl Colorado 4 rt d 1V Moxwell ind bnds Vs 1 ger Pboiongaiie bente 3 a 3 pCt T P S Ëgyptenareit waren met veel handel weer hooger de geünif Uloot 61 n de Spwl steeg van 72V tot 83 De bverige Slootsfondsen varieerden weinig doch kenn erkten fich door vaste houding In meri caaiische sporen bleef de houdel gering doch ook hier wos vrg algemeen de houding vaster Onze Siaatafoodaen lamelgk vast Geslemp obl en uitg sch Centraal j Vs beter Afr Hv steeg l i Havenst l pCl lager Prolongatie iente ouverandenl KEXXISGEriMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHAD3 OF NADEEL KU NNEN VEROORZAKEÏf BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 95 Brengen ter algemeene kennis dot op de Secretarie Ier visie is gelegd een verzoek met bglngen van Kla is vau Vliet om vergunning tot het oprichten eener koekbakkerij in het perceel gelegen op de Markt wgk A No 154 Kadaster sectie B No 812 Dat op Maandag den 4 September 1882 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid ia ain bezwaren tegen de gevraagde verguunmg in te brepgen eü dat gedurende drie dagen vóórdien dag op de Secretarie der Gemeeute van de ter zake iugekomen Schrifturen kan worden kennis ge nomen Gouda den 21 Augustus 1882 Burgemeester eu Wethouders voornoemd LÜIJTEN L B De Secretaris BROUWER GEVONDBjLeg nan het Bureau van Politie ge k i