Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1882

VrUdag 25 Augustas 2809 1882 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeadlDg van adverteutiën kan feeschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave deponeerd Een Portemounaie mei 9 cenlen ent een jwarl Sohorije een Kinderlaaraje een garen Tasob een Jougenapet eeu bloedlcoralen Armbandje met goud een gouden Oorbellelje met bloedkoraal een parapluie en een y er stuk Getrioht Burgerlijke Stand Gouda GEBOËEiV 18 Aufi l udoricus Fr inciBcu3 ouders G de Moree eu S M tbd Lam 19 WilhelmiDa oodere J C 8miU CD J Koopnians OVtRLlDhN 19 A g T an der Meg 43 j A W Immerietl Ij 7 m 20 J deo Oudea 2 m Burgerlgke Stand van onderslflande gemeenten van 10 lot Aug 17 1882 Moordreclit GEBOEEN Neeltje ouden D Bloot en C Noorlander Adriana Witlemiaa ouders S Visser en M Tom OVERLEDEN A J Tom 2 m J Eerland huisvr van A de Groot 60 j ONDEBTHOUWD B A an den Broek 28 j an Colenborg eu i Verburg 28 J Gouderak GEBOSEN Cornells Anthonie ouders G 1 H de ries en G Ovma Haastrecht OVERLEDEN A M imit 27 j Stol wijk GEBOREN Dirkje ouders W Molenaar en R Burger Pioter ouders A Boom en G an den Heuvel OVERLEDEN J Borger 71 A Schilt 66 j A Anker 2 m Beeuwijk GEBOREN Alida ouders O lan Harskamp en N Moraal Leeotje ouders K de Jong en M vBu Es Jan ouders J Vermeulen eo N van Kooten OVERLEDEN G de Groot 43 j GEHUWD K J Haijes en D van den Berg Zevenhuizen GEBOREN I Willemina ouders J Sloof en B lUpke Jacob Cornelis ouders A Kerkhoven en M Bos Cornelia ouders i Burger en A de Koster ADVE RTENTIÏSN ♦ Overleden te Stockton Amerika voorzien van de Genademiddelen der Stervende onze geliefde jongste Broeder en Behuwdbroeder de Heer PETRUS HENDRIKÜS ROST in den onderdom van Zes en Vijftig jaren Uit aller naam A ROST J ROST Oouda 17 Augustus Dankbetuiging Het BESTUUR van het L C der UNIE eene School rnet den Bijbel alhier betuigt langs dezen weg zjjn DANK voor de milde giften ontvangen bg de j l gehouden COLLECTE die de aanzieniyke som bedroeg van 270 5P Mochten er nog personen zjjn die onwillekeurig door de Collectanten zgn vergeten voor hen bestaat nog de gelegenheid tot het schenken hunner gift in een daartoe bestemde bus in de Chr School Het Bestuur van hovengenoemd ComM Op een Kantoor alhier wordt GEVRAAGD een JONGMENSCH als JON STE BESEHDK Brieven franco onder Letter V bg denlUtgever dezer Courant Geen Tandpijn meer XEDJEBE GABAJVTIE verleenen wg aan hem die bg gebruik van Goldmann s Keizer Tandwater ooit weer Tandpgn krggt Hg die zgn mond dageljjks met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zgne tanden schoon wit en gezond tot in zijn hoogsten ouderdom S GOLDMANN en Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bij A WOLFF Snelpersdrnk van A Beinkman te Gonda PEOGTMMSIUM TE GOUDA Het TWEEDE TOELATINOS EXAMEN voor alle KLASSEN zal gehouden worden op DINSDAG 29 AUGUSTUS e k des namiddags ten 1 uur in het Lokaal van het P ogymnasinm Vooraf aanmelding bij Ondergeteekende Namens Curatoren Dr D TERPSTRA Gouda Aug 1882 Rector IPBNBABBliÖÏBNr Wordt ter algemeene kennis gebracbt dat op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1882 des namiddags ten S uür in de respectieve schoollokaleu de HALF JAARLIJKSOHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scliolen met 1 October 1882 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs De Secretaris NOOTHOVM VAN GOOR Gouda 15 Augustus 1882 Openbare Bewaarscliolen Op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1882 des namiddags ten 5 uur zal in de beide Schoollokaleu de INSCMBIJYING worden gehouden van kinderen welker PLAATSING men verlangt met ingang van 1 October 1882 op de Ie en 2e Openbare Bewaarschool Voor nadere bgMnderheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs NOOTHOVEN van fiOOR Gouda 15 Augustus 1882 Secretarie OpenlDare Verkooping TE GOUDA op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1882 des morgens te 9 uren vóór en aan het Huis Wgk C No 79 aan de Gouwe van eene groote party Stukadoors en Timmermansg ereedschappen waaronder 14 DUBBELE LADDERS een KIPPENHOK met LOOP eenig HUISRAAD enz Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE QOÜBSCnE MSLt of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afeonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wputer Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents BUIIBEIIATONSSOEOOL De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwgs maakt bekend dat op WOENSDAG den 30 en DONDERDAG den 31 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Houtmansgracht INSCHRIJVING zal gehouden worden van Leerlingen voor de Burger avondschool op eerstgenoemden datum van Leerlingen die in den vorigen cursus het onderwgs hebben gevolgd op laatstgenoemden datum van Nieuwe Leerlingen Om tot Leerling der Burgeravondschool te kunnen worden toegelaten moet men den leeftgd van 12 jaren hebben bereikt en het bewijs van inenting overleggen voorts moet worden voldaan aan het Toelatingsexamen dat op MAANDAG en DINSDAG den 11 en 12 SEPTEMBER des avonds te 7 nren zal worden gehouden Het schoolgeld bedraagt 3 Golden voor eiken Leerling voor twee of meer Leerlingen uit één gezin 2 Galden per persoon Onvermogende ouders worden op hun verzoek van het Schoolgeld vrggesteld De Lessen zullen aanvangen op den 13 SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commissie Mr KIST L S In een KOEK BANKETBAKKËRS WINKEL verlangt men om DONDEBr DAGS en ZATUBDAGSin den WINKEL te assisteeren een fatsoenlgk BURGERMEISJE van den R C Godsdienst goed kunnen rekenen is vereischte Franco brieven onder No 740 aan het Bureau dezer Courant Door ziekte wordt ter OVEIRNAME aangeboden eene MELESTAITD ruim Honderd Liter p r dag omzettende Adres aan het bureau dezer Courant onder No 738 ADVEBTEOTiES7 in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda van E BEAITDSMA Kalverstraat 158 Amsterdam In verzegelde pakjes verkrggbaar bg I C G DUTILH Turfmarkt Gouda In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCBON d y 1 30 per 5 Ons mm BEKROOl MÜËL i9ii Getuigschïjfï wegens hergroei van HOOFDHAAR 1±ÉJ Mr zeer tevreden over de uitwerking van uw jEaarontwikkelings Balsem zoo zal ik u bg een ieder aanbevelen is get A JANSEN Neerheeh bij Maaitricht Mr Smid 2 de flacon bg de firma THEOPHILE Frederiksplein No 32 Amsterdam NB Op franco aanvraag wordt het merkwaardig boekje gratis verzonden GEEN DEPOTS De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG DlB prgs per drie maanden is ƒ 1 25 nauco fi post 1 50 BINNENLAND OOUI 24 Auguilus 18S2 VBIiGAUERING van dbn GEMEENTEUAAD Vrijdag leD 25 Augustus 1332 des namiddogs teil 1 ure ten einde te behandelen Een voorstel inu Burgeraecsler en Wethouders bc tri fFtnde den verkoop der tiree huisjes oan de Turfsingel n bg de l aprfjaaislefft Vnst te lellen Ëene voordracht ter benoeming van drie leden in het College van ELttcrs voor s Bqks direete belastingen Bg Koninklijk besluit van den 8 Augustus 18S 2 is aan den Heer 1 Verhoeff geweien Hoofd der openbare lage schol te Berkenwoude een pensioen verleend van 667 s jonrs Dinsdag ochlend is te Nieowctkerk a d IJsel vóór de glasfhbriek van de hcereu Sanctbicr en Mgntieff ten jongen van 15 jaar terwgl hij beiig rus met het schoonmaken der schuit in hel water gevallen en verdronken Eenigc oogenblikken later is sijn lijk opgevitcht Maandagavond omsirerks elf uur brak in de bovenverdieping eener villa au den Hoogendijk te Bodegraven CPU brand uil die zich bij den hevigen zuidwestenwind vrij ernstig liet aantien Door de ijvLrige bemoeiingen der brandweer evenwel wist men de vlntnmen spoedig te bedwingen en de vernieling te bepalen bg een gedeelte der vliering en een paar bovenverlrekken Huis en inboedel waren tegen brandschade verzekerd Eergisteren avond is de spoorwegwachter van den Ned fihguspoorweg N J D post hebbende aan de IJselmondsohe Laan U Krnlingen door den sneltrein die ten 8 uur 16 min uit Aotterdam vertrok overreden De ongelukkige werd op gruwelijke wijze verminkt Zijn hoofd werd gedeeltelijk verbrijzeld 011 borst en beeiien zwaar gekwetst De dood volgde onmiddellijk De man had kort geleden zgn 26jat g dieiistfeest bij gemelde maataehappij gevierd Uit de rivier de Ijek is de romp van een reenschelijk lichaam opgehaald Na geschouwd te zgn il het lijk terstond begraven Het verkeerde iu sulk eeu staat van ontbinding dat het totaal onherkenbaar was Ook ontbraken olie kleedingslukken In de afgeloopen reek zgn in de provincie ZuidHjlland geen gevnllon tan pokken waargenomen Zonder onverhoopte verhindering zal op 1 Nov a de lijn tiorinchem Eist van de door den Htaat aangelegde en door de Exploitatie mnatsohappg geëxploiteerde apoorwegeu voor het verkeer worden opengesteld Deze Ign is 7U mglen lang en bevat de stations Gorinohem Schotdeuren Leerdam Jjeerdam Beest Gelderraalsem aansluiting bij de Ign Utrecht Boxtelj Wadenogen Tiel Eohteld Kesteren Banalniting aan de in aanleg zijnde Ign Amersfoort Eist Hemmen Valburg en Eist aansluiting bij de Ig ii Arnhem Ngmegcu üit SchevmiiiRen meldt meu van 23 dezir Het heeft dezen naolit en ook heden ochtend op onze kust hard gestormd De viaschers die zgn aangekomen hadden echter zeemanawedcr De zee i liep dezen ochtend ziSó hoog op dat de tenten aan het badhuis moeslen worden weggenomen wilde inen ze niet zien wegspoelen Zeebaden wrrdï n ols rekt niet gegeven l e wegen langs het s raud liggen vol zaud zoodat zij brjiia onbegaanbaar zijn Eene ikr schuiten had bet doen morgen hard in de branding te ver intwoordeu doch bereikte gelukkig fiet strand De bddeasleu vertooueu zich niet aan jee het is er niet uit te houden Onder het beheer van ouhtoren aer rgksui i veraiteit te Leiden is gesteld eeu door onbekende personen gesticht fonds uit welks renten een studiebeurs van ƒ 60i s jaars zal worden uitgekeerd nn ecu vrouwclgke studente Btederlaiidsche Protestantscli of Isracliclisch Ier tegrmoeikpming in Ie kosdn om mi ieni ldii ih vrrsiteii eModecic ter lerkrgging vnn een of meer doctorale graden in de geneeskunde De eerste uilkeering nil dnt fonds zil geschieden over het uuiversiteitsjsar nanTangeiide Sipt PS5 overeenkomstig later dienaangaande iaat te sielltn Iiepalingeu De Staaticourant bevat een uittreksel van de verslagen omtrent de werkzaamheden der cotnmissiëii van toezicht op dtu doortocht en liet vervoer vnn laiidverliuizefs over 1881 Het gelteele aantal der in 18b t uit Amsterdam lersoliecpte landverhuizers heeft hidriigeii iii dincl traiispori P7fl3 en indirect transport 211 te zaïneit 1U I04 Daaronder waren 4203 Nederlanders Uit Hotterdara vertrokken 18151 landverhuizers waarvan direct naar NoordAmerika 16186 daaronder waren 4414 Nederlanders Uit Harlingen vertrokken nog naar Amerika 1491 landverhuizers eo uit Vlissingeo 281 Van den secretaris der Piiie den heer K Derksen ontvingen wij den volgenden i staat der scholen met den Bijbel Getal scholen Getal leerlingen in 10 1831 1882 1881 1882 Groningen S2 32 48Ö5 6024 Friesland 66 6 8315 8436 Drente 8 3 107 1130 Overgsel 1 U 11 2226 2192 Gelderland 5fi 58 7880 8286 Utrecht 26 28 5002 5086 Noord Holland 48 49 9242 9823 Zuid Holland 83 86 14597 16866 Zeeland 20 2V 2448 2510 Noordbrabant 15 16 1634 1634 Limburg 1 1 22 26 366 376 6 7207 0000 12 nieuwe scholen met den Bybel zgn of komen spoedig in aanbouw en staan dus eerlang geopend te worden nl te Dordrecht Oudevialer Óbarlois Arasterdam Wormerveer Surhuizum WarUswerd sGravenhage Kotterdam Vreeswijk Monnikendam en Kralingeu Van de 376 bestaande scholen worden er 158 gesubsidieerd door de Vereeniging voor Cljristelgk Nationaal Sohoolonderwga tot een jnarlgksch bedrag van ƒ 29 160 en 30 scholen orden gesubsidieerd ADVERTENTIËN worden gepla tk van 1 5 regels a 50 Centen i edere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN door de Vereen voor Gereformeerd Schoolonderwijs tot een bedrag van 5 460 Voor de 60 000 leerlingen die ou e scholen bezoeken worden jaarlijks berekend tegen ƒ 20 per kind 1 2 iü OOQ gulden door de ouders en belangstellenden in de School met den Bijbel vrijwillig te zameugebracht S o d arrf Volgens het HandelMad is de millioenen juffrouw Jannetje Struyk Maandag nacht om 12 njir te Kotterdam in hechtenis genomen nadat door den rechtercoromissaris in tegenwoordigheid van denofficier n justitie bij de rcchf bank te Rotterdam het getutfenverboor had plaats gehad Dat verhoorwas reeds des morgens ten 11 uur aangevangen Voqinamelijk werden gehoord de lieeren Bosck vaderenzoon zijne dochter en de aanstaande echtgenoot van niej Btruyk Bij het vememes datzij voorloopig in twhtenis ion blijffen betoondede anders onverschillige dame lich ten hoogste Milroerd g Omtrent de aanlenliu der aanhouding xrneeml het HmitMlad het volgende In de laatste maanden kocht 3 S veel en poati nt bg den goudsmid Boteh in de Kalverstraat Z besteedde daar ongeveer 7000 zoodat de heer Bosch niet aarzelde kostbaarheden te bestellen voor een verkoopswaarde van ƒ 115 000 die eveneens coi tant zowelen worden betaald In het l egin van Juli werden de voorwerpen vertoond De juffrouw vond ze prachtig en kreeg herhaaldeUk vergunning van den heer Bosch om ze te d en ook op reis maar steeds in gezelschap van den zoos des heeren Bosch die de kostbaarheden niet blijvend uit handen gaf zonder betaling Dq betrekkingen bleven echter zeer vriendschappelgk Boodat zelfs mej Bosch bg fflej Struyk toen op de Leuvenhaven te Kotterdam wonende uit logeeren ging Op 24 Juli zou de levering plaats hebben De heer Bosch Jr was met de kostbaarheden in een verzegeld pakket den avond te voren uit Amsterdam vertrokken Del broeder vau raej Struyk werd met ƒ 100 000 uit Apeldoorn mede verwacht Toen de heer Bosch ia bet huis op de Lcuvehaveo kwam was m Struyk nog te bed Hij werd echter in de slaapfctmer toegelaten waar hg op verzoek hel ki stje even in een blocravaas nederzette Hg kon wel niet anders dan gevolg geven aan de vriendelijke uitnoodiging om even iu de kamer daarnaast te gaan daar de joffrouw ou opstaan om de zaak Ie regelen Toen hij terugkwam was er geen kistje meer in de bloemenvans en de juffrouw verklaarde dat hij het niet terugkreeg maar dat t geld goed was Hel zou wel in orde komen Nu ontstond er een hevig tooneel dat ook werd oijgewoond door den beer Hoetink en mej Bosch en bij welke gelegenheid uiet alleen slagen vielen maar Jannetje zelfs het leven van den heer Bosch met een geopend scheermes bedreigde Na dit tooneel deed de heer Bosch vergeofsche pogingen zijn kostbaarheden dje hij niet gelemrJ hsA maar die hem oiilfulscid waren terug te krijgen Niets hielp Hg trok naar Apeldoorn naar Zutfen naar Amersfoort altgd op het zeggen van juffroiiw S dat daar het geld zou worden betaald maar t baatte niet De kostbaarheden waren spoorloos verdwenen maar de betaling bleef achterwege Zoo althans luidt het verhaal vau het gebeurde