Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1882

uromtrent het gerechtelyk ondenoek el hei juiste 1 1 aan den dag brengen Want op die gebeurteuiasen volgde een aanklacht by den oSder van justitie en thans is de raak te Rotterdam in ondenoeki Vermoedelqk zal dat onderzoek zioh ook we uitstrekken tot hetgeen de verdachte vroeger heeft verricht de beruchte erfenistaak en wat dvaruit is gevolgd Gisteren is een aanvang gemaakt met de instructie der zaak betreffende het apooriregoogeluk te Vogelentaog D rechtc commissaria by de recihtbank te Haarlem is daarmede belaet Volgens het Sott Nil hebben een aantal Suitache groothandelaren een adres ingezonden bg de B ksregeering om de Uuitsohe postverzendingen naar Engeland voortaan over Vlissingen te doen plaats hebben daar de verbinding over Belgié door de herhaalde vertraging der Belgische treinen onpractisch is tertrgl de tgdelijke of gedeeltelijke verzending over Vlissingeii totnogtoe uitstekend bleek te voldoen Kaar het Dagilad verneemt heeft een consortium van kapitalisten bet voornemen oia aan bet strand te Loosduinen een badhuis te bouwen met bijbe hooiend park waartoe een buitenplaats zou zgn aangekocht N wgst in het Bil op een nuttige teak die te weinig gekend en gesteund wordt wg bedoelen de nUaatschappg tot opvoeding van weezen in het Kuisgezin waarvan de onvermoeide stichter ds M W Scheltema Az de leider eu de ziel is Wat is dan die Maatschappij Heeft zg een kapitaal Kan men op eeu dividend rekenen Zijn er directeuren met eeu vast tracteraeut en commissarissen met tantième Zgn alle actiën geplaatst Is het een soliede zaak Ziehier het antwoord dat Q N op die vragen geeft Hel kapitaal van de Maatschappij bestaat in de 18 $ weezen die zij verzorgt haar dividend iu de verkregen uitkomsten Het traclement van directeur en het tantième van commissarissen is de voldoening zoovele arme kinderen krachtdadig geholpen te hebben Zoolang in ons vaderland kan gewezen worden op 90U0 deels verzorgde deels opvenorgde weeaen aijn er nog actiën in overvloed te verkrijgen Of de zaak asliede it hangt af van de deelneming die het onv ol ooide werk vinden tal De directeur Scheltema is uiet soliede ik mag dat niet verhelen hg wil immer door weezen aannemen vroeger zocht hij ze op thans komen i g tot hem die hulpeloozen en hg brengt ze in de Maat chappg of er middelen gn of niet Ik vérgroot ons kapitaal zegt hg tot den penningmeester die vertwijfelend om hem te doen inzien dat die kapitaalsveigrootingen leiden tot sohuldeomaken heeft geleerd te betusten en wat van Scheltema s vertronwen in zich op te nemen Op zeer onderhoudenden loon verhaalt Q N vervolgens de geschiedenis van de Maatschappij die leven jaar zonder dak was maar thans sedert ds Scheltema zijn schoon beroep te Dokkum opgaf om zich geheel aan zgn weezen te wijden een domicilie heeft op Sandberg bg Amersfoort waar een Doorgangshuis is gevestigd Doch daarvoor is ondanks veler hulp het maken van sohnld onvermgdelgk geweeat er is ƒ 30 000 i odig om uit de renten de onkosten van directie en administratie te kunnen betalen Uit het laatste rapport bleek dat nog ongeveer de helft ontbreekt dat onlbrekende zal gevonden worden indien het doel dat de Maatsohappg beoogt meer algemeen bekend wordt Moge ieder die kan daartoe medewerken Medewerken ook door ontzenuwing van zoovele zwarigheden waarmee de onderneming van S te kampen had en nog heeft Hij werd beschuldigd de weeshuizen te willen opheffen hg denkt er niet aan zegt Q N den weezen die aan den minstvr gende werden toevertrouwd zonder toezicht overgelaten aan de hebzucht der pleegouders wil hij slechts een beter lot een betere toekomst versohaffen De Nederlaodsohe weezen waarvoor de Uegeering geld zond naar den vreerade zonder dat kon worden nagegaan of dat geld deu weezen ten goede kwam worden thans ten onzent verpleegd en wat lieva kinderen met goeden aanleg sgn daaronder Oeen vertrouwen werd hem geschonken door verschillende corperatien op godsdienstig gebied Te vergeefa verklaarde en verkondigde hy dat elk kiud zou worden opgevoed in de richting waarin zijn ouders hadden geleefd Het mocht in den aanvang niet baten Than heeft hij weezen van alle gezindheden en van elke kleur onder zgn beheer leu begint te begrypen dat Scheltema s doel te heilig te verheven is om zich tot armzalig geknoei te verlagen Hij staat daarvoor e hoog evenals de mannen vifo allerlei richting die hem steunen en helpen met hart en ziel ISen tiohtigjarig man te Haren had zioh in het hoofd gezet om v6i5r zijn dood nog eenmaal de stad Groningen te bezoeken Hij had zooveel wouderen gehoord over de groote veranderingen die de stad had oudergaan over dat tal van straten die in weinige jaren aangebouwd wareu over die grootsche gebouwen die fraaie wandelparken sedert de wallen waren verdwenen De oude man had geen rust meer vóórdat hij al die veranderingen met eigen oogen gezien had Maar Groningen ligt op ruim één uur afstands van Haren en hoe daar dus te komen Er heen loopen kon hg niet meer en hde zgne dochter met wie hg samen woonden die het brood voor hem verdient ook spaarde om het geld bijeen te krijgen voor het huren van eeu paard eu wagen zg kon het daartoe maar niet brengen Wat deed nu ten slotte de dochter om den wenscb van den ouden vader sedert jaren gekoesterd te bevredigen Op een van de laatstp heetc dagen huurde tg een handkar plaatste den ORden man er op en kruide hem naar de stad waar hij nu naar hartelust kon rondkgken En uadat bg aldus zijn wensoh bevredigd had gezien bracht zijne dochier zelve vceoc vrouw tan ruim Süjarigen leéftgd hem op dezelfde wijze naar hun dorp terug Vyie eeu prachtig beschilderd porseleinen tafelservies vervaardigd voor ruim anderhalve eeuw te Meissen rn Saksen wenscht te bezitten vindt thans daartoe een buitepgewoon gunstige gelegenheid Het servies bestaat uit 154 stuks elk dier voorwerpen mag een pieeslerstnk van pottenbakkers en schilderskiüiist worden genoemd De prgs is uMt alledaagsch want men stelt ile koopsom op 400 000 mark Sedert 160 jaren is het in t bezit van dezelfde familie gevestigd op een oud kasteel in Posen Naar aanleiding van het gevoerd strafproces legen L J Roland leest men het volgende iu een brief uit de hofstad aan de mh Ct In de vorige week werd door ons Gerechtshof een aanklacht behandeld wegens moord diefstal en brandstichting de procureur generaal betoogt dal de schuld vau den tereohtstaanden persoon door drieenzestig getuigen ten helderste bewezen is eu noemt zyne ontkentenis onzinnig en betaeureniwaardig ook de voorzitter van bet Hof wijst den mau op het onhoudbare van zgne ontkentenis en acht dagen later verklaart het Hof de schuld uiet bewezen en spreekt den be cbuldigde vrij Wie gelijk ik de behaiidelde zaak alleeafVit de dagbladverslagen kende moet zonderling door dit bericht verrast zgn en onwillekeurig de vraag voelen opkomen of het hoogste orimineele rechtscollege voor Zuid Holland en Zeelgud wel voldoende waarborgen aanbiedt voor de veiligheid van penoon en goed en voor de handhaving der wet Mijne bezwaren en twijfelingen werden terstond weggenomen door de inlichtingen mg dooi een advocaat die de zaak getolgd had gegeven en voor den goeden naam vnn het Hof stel ik gaarne die heil en rust aanbrengende inlichtingen ter beschikking van andere tmgeruslen Naar het oordeel van mijn zegsman was de beschuldigde volkomen terecht vrygesproken en bestond er voor hem dien de overdryvende oratorie van den openbaren aanklager koud liet niet slechts twgi el aan s mans schuld maar veeleer twyfel aan het gezond verstand van hem of hen die op grond van zeer zwakke argumenten de schuld staande hielden Wie ter terechtzitting den beschuldigde aanzag vernam wie en wal de verslagene was en onder welke omstandigheden de moord moest gepleegd zijn zou voegde hy er bg terstond de bank der beschuldigden hebben opengezet en den man ongehinderd laten vertrekken Hij was een kleii nietig zwak persoon de verslagene volgens de getuigen een krachtig oud man die in de worsteling aan dep moord voorafgaande dezen aanvaller wel zou hebben afgeslagen daarby was de vermoorde niet zooals de akte van b eschuldiging het deed voorkomen een menscbenhuter die afgezonderd leefde en niemand iets in den weg legde maar een algemeen om zijne verdorvenheid veracht persoon die met tal van slechte lieden niet te noemen betrekkingen had welke maar al te dikwgis aanleiding tot bloedige twisten gaven Dit alles was in de instructie en ter terechtzitting aan den dag gekomen en myn advocaat duidde aan de dagbladen hun onvolledig en verkeerd aangelegd verslag niet minder euvel als aan den procureur generaal zijne eénzgdige overdrijving Gelukkig was de uilroep waarmede hij eindigde gelukkig dat wij niet mtt eene jury zijn opgescheept Bij een college als ons Hof belpen al die kunstjes zoomin den procureur generaal als den advocaat maar by eene jury hangt het leven of de vrijheid van een mensch maar al te dikwijls sf van de vatbaarheid voor indrukken den graüd van gevoeligheid het gestel de spgsvertering ja van het humeur van twaalf falsoenlijke en onbesproken maar niet juridisch ontwikkelde lieden Onder de brieVen van mededingers naar de be Irekkiug van ouderwgter aan eeu openbare school behoort bigkeus de WtUtr de volgende Hg kwam uit Amsterdam MelAcKOi Betrl Ik haast me de oprtMping gewaagt immers van spoedig I UEdtlaehtb melding te maken van myne dinging qq naar de vacature aan de openbare lagere school iu UEdeUohtb s gemeente Mgne stukken kan ik niet zenden of m er juist n niet I wèl de mededeeling dat UEdelachtb inlichtingen er van kan bekomen bij ZEdelaohtb den burgemeester van om nu niet te spreken too gezegd niet te ipreie bedoel ik I vanden heer schoolopziener van het arrondiuemeut die UEdelachtb mede of ik gis allee daar dit immers met het oog op de informi iéo van eerstgemeldeil suAls ert u oed testimonium zal zenden ui verzoek bedoel ik I van mijne jongsteantecedenten waartoe ron ik van de vorige gewagen met name mgo anderhalf jarigen diensttijd qq dat dus UEdeUphtb niste het reeds niets anders behelst dan maar eilieve Bchoolmeesterlyk pedant ben ik niet 1 al houd ik in geenen deele van de vnlsch fatsofnlglcë neilerigheid die inkrimping voor anderen voorschip en opblazing voor zich If niet verbiedt Ik zeg dus vrijelijk mg iiaor praktische bekwaamheid te stellen volgens mgn principe moet stellen boven velecollegeas die ik zag werken En nu dit zalUEdelachtb door den hee r sohoolopz worden bevestigd zoo t verzocht wordt alweer I Dittooh is m l nu niet strikt noodig Of zOu m n leugen bg proefneming langer loepen dan eenigedagen korte vreugd bittere reactie Dat men voorgaande uitweiding neme voor wat ze is 1 Als in dit geval trouwens niet zeldzaam van veel belang nog Ik zal bij gehoopte en chn de volgende reden ook gekoopt tpoedige eu om bet spoedig uit het N v d b voornoemd metgrond gehoopttpaedige benoeming ooverwgld er na infunctie kunuen treden Ik heb de eer te zgo UËdelaoht dw X Onderwyzer i p PS Daar ik lOC mogelijk met familie naar m u betrekkingsplaata ga zal n mededeeling van UEdelachtb omtrent bet bestaan eener ncti Ui gelegeiijieid tot huring van n getckikte woning tetr aangenaam zgn t laatste geschikt zegt nit met minstens 3 vertrekken ik zeg niet kamers in t kort n flink huis getchikt voor iemand die wel geel groot salaris doch wel u groote ueiftiog voor oubekrompeoe heeft Zoo niet i ook goed I Tot hiertoe werden gebruikte postzegels en puntjes van sigaren Bewaard voor liefdadige doeleinden Althans men zegt dat voor de opbrengst slaven vrggekocht zgn eu weezen in weeshuizen geplaatst Thans wordt de verzameling aanbevolen van eeu andere soort voorwerpen die gewoonigk als zonder waarde worden weggeworpen Eeu zsadhandeloar vestigt er de aandacht op dat voor pitten van appelen en peren natnurlgk piet iloornngem ngd jaarlgka groote sommen worden betatU Nu ereenmaal op gewezen is zou het ons niet verwonderen wanneer ook het denkbeeld zelf ontkiemde Ank Cl De Bope welke eenige weken geleden onder bevel van sir Allen Yoang nitstoomde naar de Foolzeeén om de vermiste Eira op t zoeken heeft haar doel bereikt en bracht Zondag de vermiste Poolvaarders veilig te Aberdeei binnen De heer Leigh Smith kommandant van de Eira geeft het volgende verhaal van zgn wedervaren De Eira verliet Peterhead den 14eD Juni 1881 bereikte Franz Joseph s Land den 28en lull en stoomde langs de kost tot 16 mglen van kaap Ludlow Het ijs zat noordwaarts vast zoodat men besloot terug te keeren naar Gray baai om daar aene gunstiger gelegenheid af te wachten Van 7 tot 16 Augnslus vertoefde men nabg Bell eiland en na eene poging om oostwaarts Barentshoek om te komen werd het schip vastgelegd aan den srand voor kaap Flora Den Slea Augustus geraakte de Sin vast beklemd lusschen het gs en ongeveer tiM O uren in deu morgen ontdekte men een lek waardoor het water zoo snel binnenstroomde dat men van tusschendcks niets kon redden dan zes kisten meel eu 400 kilogram brood De machines waren door het binnenstroöraende water spoedig uitgedoofd Met alle kracht ging men aan het werk om den voorraad nit da achterkajuit te reddan waar hoofdzakelgk groenten waren geborgen Binnen twee uren na de ontdekking van hel lek moest bet schip verlaten worden Alle booten waren gered en de meesten der bemanning hadden wal kleêfen eu beddegoed in veiligheid gebracht Tenau ernocd was de laatste man van bet schip of de a verdween in de diepte en niets kwam meer boven dan wal sparren en een jonge ijsbeer in een kist Er waren wal zeilen geborgen en daarmede en met behulp van riemen werd eene teut op het opgeslagen Vuur werd aangemaakt eu koffie gekookt die met wat brood en een slok van een podding die voor het iddagmaal van dien dag was klaargemaakt eeii vrg sober maal opleverde voor 26 man die den ganschen dag hard hadden gewerkt Toch morde niemand wgl ieder begreep dat hij leereu moest zijn eetlust in bedwang te honden De voorraad toch kon hoogstens drie maanden duren Den volgenden morgen werd alles aan land gebracht en op kaap Flora eene tent opgeslagen Later bouwden zg hier eene hut van zoden en steenen met zeilen overdekt en overwinterden er onder betrekkelijk gunstige omstandigheden zonder dat zich Bcheurbuil voordeed Zg doodden voor voedsel 29 walrussen en 36 beren Den 2lea Juni vertrokken zg ii 4 hooien met provisie voor twee inaandeu van ka p Flora n zeilden 80 mijlen vóór zij gs bespeurden Na ces weken bijna aanhoudenden arbeid wasmen met de booten over het gs gekomen en 24 uren later deu 2ea Augustus waren de booten veilig aan wal gehaald in Matotschkin straat Nova2 mbla Deu volgenden morgen barstte een gejuich los to D de fTillefn Barente in hel gezicht kwam welks kommaudant n bemanning de sohepelingec der Eira met de grootste vriendelijkheid onthaalde enhun de bigde tgdiug brachten dat de Hope eenemiji veHer geankerd Ug Aan boord van dit sch ipwerden de overwinteraars opgenomen en den 6ea Augustus vertrok sir Allen Young met hen naar het vaderland Leigh Smjth en zgne equipage hebben uiettegenstaande de geleden ontbringen met geringe uitzonderingen gedurende hun gansohe verblyf in de Poulsireken eene goede gezondheid genoten Na hetgeen boven reeds is gemeld zal ook de volgende mededeeling Van boord van de ff iUem Barendu in de AUglaubiger baai dd 3 Aug met belaiigilelling worden gelezen Drie dagen geleden gaf ik aan den kapitein van een Rustischen schoener die hier ligt te vitschen een brief mede aau uw adtes dien hy te Archangel op de post zou doen Dien brief zult gg eohter als gg hem al ontvangt laat ontvangen misschien piet vóór einde September nu echter heeft zich een toevallige gelegenheid opgedaan waardoor ik eerder bericht naar huis kan zenden Het geval is dan dal wg beproefd hebben hier de Karazee te bereiken doch met allerlei tegenspoed badden te doen zoudat wiy weder terugkeeroen in de Barentszee Toen ontmoetteu wg hier de Hope kapitein Sir Allan Tonng bet schip uitgezonden om I ieighSmith Ie gaan aoekeu die verleden jaar naar Fraiiz Jozefa eiland waa gegaan en pog niet teruggekeerd De Hope had zware avery gemaakt door op een klip Ie atooten nadere bgzonderheden daaromtrent in mgn brief over Archangel en was met behulp van onzen timmerman weder in eenigszins brnikbaren stsai gebracht Heden ochtend gingen wij dan na afloop van die reparatie met goede gelegenheid onder zeil van plan om te trachten benoorden langs Novaga Zemlga UI de Karazee Ie komen en zoc in Bftrents gthaven toeu wg in eens heftig hoorden schieten aan den wal Wij dachten eerst dat het de Russen waren die op de rendierenjacht uil waren maar hel werden op t laatst geregelde salvo s Toen gingen wg met de kijkers zoeken en jawel daar zogen we eraeheidrne menschcn op strand loopen 6n booten en toen een sloep die naar ons toekwam Wy lezen er op den naam Eira Ik behuef je uiet te zeggen dat ze met drie kemrly ckeert ontvangen werden De menschen weren overgelukkig In die sloep zaten 9 man De kommandant ging onmiddellijk naar de rest toe eu bracht Leigh Smith zelf aan boord van de Hope Het zonderlinge van t geval is dst L Smith daar geland was den vorigen nacht dooh door dik weder de schepen in de Altglaubiger baai niel gezien Bad en ze daar ook niet zien kon Zgn plan was alleen sm wat uit Ie rusten j en dan zoo gauw mogelgk door te gaan naar Karmakulibaai waar een Russisch station gevestigd is Wanneer wy dus niet toevallig daar langs gezeild hadden dan ware hel best nmgelijk geweest dat zy pi m 24 uren vlak bg ile Éope gelegen hadden en ze elkander nog niet hadden gezien Zg hadden nog voor 3 dagen provitiën Alhsmoal in loven en gezond ze zagen er uit als zwarte nikkers Eerst lieten wg ze zich eens goed wasschen en toen lieten wy een kostelijk maal voorzetten Wol hapten ze in die snert en in die witte beschuit mei boter en in dp koffie met suiker en deu rooden wgo en het bier en de aardappelen I Hel was een lust om te zien Bij die 9 man die bij ons a b waren gekomen w iren de dokter mr Meale en de Jiapitein Lafehy een bekend N Poolvaarder 21 Au KBstss of daaromtrent was hun schip onder Fr Jo p XaaA door het ijs gezact en gezonken zg hadden zich met de booten geborgen op het land doch slechts lecr weinig provision kunnen redden gelukkig wel ammunitie Zij hebben geleefd van ijsbeeren en walrnssen leesch en dat hield hen gezond eu vrij van scheurbuik Zy hebben een huis gebouwd van steen en aarde eu gedekt u et zeildoek eu stookten het vet van de beren en walrussen Het veoriiaamsie gebrek was gemis aan zout 21 Juni 82 hebben ze Fr Jozefsland met hun 4 booteu verlaten P S Daai komt juist binnen de Ned Noordpjolexpeditie bestemd voor Dieksonshaven Het is hier nu zeer vermakelijk zelden of nooit zoo gezien op NoiaijaZemlga Zij hebben evenals wij hun neus gesioolen bezuiden N Zlija eu probeereu nu ook om hier door te komen dat hun toch uiet zul gelukkeu zij zullen wel weder genoodzaakt zijn om de Zuid het wal laterte probeereu Eergisteren werd in de synodale openbare vergadering van de Chr Geref kerk te Zwolle aan de orde gesteld hel uitbrengen van een rapport over een viertal voorstellen betreffende de verhouding van de Dalch reformed ekurek in Noord Araerika die toelaat dat hare leden vrgmelselaren zijn en deeliiemeu aan den vrymetselaarsarbtid tegenover het kerkclyk staiidpuut vau de Chr Oeref kerk die volgens hare bepalingen geen vrijmelaelaar als lid opneemt en behoudt zoolang hij niet doel blijken geen deel Ie nemen aan den arbeid van vrijmetselaren en zich derhalve niet Iheer Ie bewegen Ier plaatse waar het trinitarisehe geloof niet besproken mag worden en waar bet licht en de waarheid buiten de kerk en de gemeenschap met Jezus Christus wordt gezocht De meerderheid der commissie belast met het uitbrengen van rapport omtrent dit onderwerp wenscht onder de soodige broederlyke vermaningen zonder zioh als heer eu meester boven genoemde zusterkerk te plaatsen Ie doen uitkomen dat de vrijmetselarg zich op een deislisch volgeus de andere leden der Synode mede op cosmopolitisch standpunt plaatst en derbalve geen gemeenschap net de Chr Geref kerk kan hebbeo dat bg haar geen plaats is voor Christus dal zg een onvi rzoeulgken strgd voert tegen den ebrillelijken godsdieost ƒdat tjj een kanker is die uitgesneden moet woideji een kw n l dat gedood moei worden wil het kiraad niet doodend optreden Als conclusie stelt z oor te besluiten de betrekking met de Reformed ekurek iu NoordAmerika Ie schorsen lot de leden gebroken hebben met de vrgmetselaars denkbeeldén De minderheid dier commissie gaf als haar gevoelen te kennen dal uit het rapport moest blykec zonder eenig commentaar of consideratie kort en krachtig dat de synode de betrekking met genoemde zusterkerk afsngdt De hieruit voortvloeiende discussie gaf aau een der afgevaardigden aanleiding een amendement op hel genoemde rapport in te dienen strekkende om te schrappen h f besluit lot schorsing der JMlrekking en daarvoor in de plaats te stellen dal aan de leden der kerk die naar NoordAmerika gaan wel attestatiën zullen worden afgegeveij maar dat hun tevens zal gewezen worden op hel gevaar dal hun van wege de sympathie die men in vele gemeenten der Seformed ekurek voor de vrymetselary koestert aldaar dreigt en dal tevens predikanten eu leden die uit d Reformed ekurek tot ons overkomen zullen ondervraagd worden met het oog op de onder ons heerschende bepaling dat geen vrymetselaar als lid onzer kerk wordt geduld Het was een afgevaardigde dezer dageti nog gebleken dat het duistere waarin de vrymetselary zich hulde geen recht gaf om een juist oordeel over haar uit te spreken en het daarom een gevaarlijke weg was dien men bewandelen on om zoo veroordeeleud op te treden Het zy evenwel genoeg dat men weet dat zy als liéhaam als genootschap niet staal op christologischen grondslag De commissie nam dit amendemeut over De voorzitter der synode stelde echter voor Is besluiten op dit oogenblik alleen hel rapport met de daarin uileengesetle argumenten zonder conolusie of amendementen aan e nemen Ten slotle werd met overgroo e meerderheid verworpen hel voorstel der minderheid van de commissie tol afsuyding der gemeenschap met de zusterkerk De stemmen staakten vervolgens over het genoemde rapport en het voorstel van den voorzitter By eene tweede stemming in eene volgende zitting werd het voorstel der commissie met eene kleine meerderheid aangenomen De SI LaurentiuszWerm der vallende sterren die in onze streken in dit jaar w ens de betrokken lucht zoo onbevredigend is geweest voor de waarneming heeft in Zwitserland o a tot hoogst belangrijke waarnemingen gelegenheid gegeven In deu nacht van den 9 op 10 Augustus nam men in het kanton Sohaffhansen daarbg een prachtige lichtstreep waar die minuut aanhield in de streek van den Melkweg zich vertoonde en van den N W hemel tot het schedelpnni van den waarnemer zich uitstrekte Ook in Thurgau wefd het verschijnsel waargenomen en wel in 3 opvolgende nachten van 9 tot 12 Augustus en altijd na 1 nur Bg de schitterende lichtstreep vertoonde zich tegelyk bet gewone vallen van sterren BaUenlandseil Overzicht Tijdingen omtrent de krijgsverriohtingen iu Egypte zijn nog niet te wachten Men zal nog wat geduld moeien hebben Veldtochten duren tegenwoordig kort doch verstandige veldheeren overhaasten niets en de vijand wordt door sir Garnet beziggehouden en van vijf pnnten bedreigd terwyl hy zgn basis aan het kanaal veiliger en sterker raftakt en afwacht of de Indische troepe n geland en gereed zgn Van de onderhaudelingea tnsschen Engeland en Turkye hoort men evenmin iets als van de conferentie volgeus de ïïsw staan die onderhandelingen stil de Sultan had sommige concessieu afgekeurd en bleef er op aandringen dat de Turksche troepen in Egypte onafhankelijk in hun beweging moesten zijn dat zg van die bewegingen slechts bericht hebben te geven aan den Engelschen bevelhebber en dat Alexandrié tot basis der Turksche troepenoperatiën moest worden aangenomen Lord Dnfferin zou deze voorwaarden ten stugste hebben afgewezen De Time wgst nogmaals op den ernst der gebeurtenissen welke in Egypte ophanden zgn Wy sta n op de uiterste grens lusschen de diplomatie en den iPorlog zegt hel blad en op zulk een oogenblik kali hel zijn nnt hebben om den toestand waarin wy ons bevinden in bieede trekken na te gaan De diplomatie beeft sedert eenige mjiaaden veel gewerkt De telegraaf bracht ouopboudelyk dépêches van de eene hoofdstad naar de andere over alterlei soort van combiualien werden vooropgesteld behaudeld en verworpen Gedurende verscheidene weken waren de vertegenwoordigers van Europa in conferentie bijeeu De uitslag van een en ander was dat men noch eene vredelievende beslechting der Egyptische aangelegenheden vinden noch eene regeKng bed i keo kon waaraan al de groote mogcpheden van Europa zouden kunnen deekemen Thans staat Engeland alleen tegenover den opstand De zaken zijn te ver gekomen dan dal de opperbevelhebber eene inmenging in zgn veldlochtsplan zou kunnen dulden Een oogenblik liepen wg gevaar dat de Turkea ons optreden zonden voorkomen en eene aanzienlgke strg dmacht in Egypte aan land zouden zetten vóórdat onze troepen gereed waren doch dit gevaar is door de aarzelingen der Porlé geweken Indien de Sultan nog te elfder ure mocht besluiten om de taak van het Engelsche leger te ondersteunen moet zgne militaire medewerking volkomen aan de plannen van sir Garnet Wolseley ondergeschikt zytt Maar hetzg Turkije al dan niet tot het zenden van zijn contingent beslnile wg hebbeo de handen volkomen vrij De officieuze Berlyner Pott zegt dat Dnitschland eene groote fout zon begaan door in het Egyptische vraagstuk partg te kiezen Indien anderen die rechtstreeks by Egypte betrokken zijn kunnen wachten des te eer Dnitschland want geen enkel nadeel kan daaruit voor die mogendheid ontstaan Het is eene dwaasheid te onderstellen dat Eugelind bg de eiadregeling andere mogendheden Jiou kuuuen uitsluiten In Fruiten is de aandacht thans inzonderheid gevestigd op de aanstaande verkiezingen voor bet Parlement De liberale partg tracht door aaneensluiting hare krachten Ie versterken Dooh ook de conservatieven zitten uiet stil en naar de taal hunner dagbladen te oordeclen verwachten rjj hel beste Graaf Willem Bismarck zoon van den Rykskanselier is een hunner candidaten Prins Bismarck stelt groot belang in den worstelstrijd der verschillende partyen Evenals de Bonapartisten hebben ook de legitimisten in Frankrgk zioh het genoegen niel willen ontzeggen om feest te vieren Ongeveer 7000 koningsgezinden kwamen daartoe te Chnllons een stadje in de Vendee byeen an deu feestdisoh konden echter slechts 3000 personen deel nemen De redevoeringen die gehouden werden leverden mets op wal bijzondere melding verdient zy bevatten de gewone overdreven ontboezemingen van trouw en gehechtheid Van meer belang is dat een adres aan den Roy werd aangenomen waarin weinig minder dan openbare opstand gepredikt w ordi In het zuiden van Ilalié hebben in deu laatslen