Goudsche Courant, zondag 27 augustus 1882

Igd op ïcracliillende plaatsen ongeregeldheden plaats hcizij bij gcmeeute verkiesinxeu belzij by de inning van belastingen De Kegeeriug beefl lich genoodlaakt getien troepen af te zenden 1882 ZoDdag n Augustus N S810 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN Lange Tiendetveg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKMN en IIJDSCHBIITEN worden binnen den kortst mogeljjken tijd geleverd recpmmandeert zich voor tegen zeer biUyke prijzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BüITENLANDSCHE COURANTEN worden dadeip opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Schuttersraad te iouda By vonnissen van 3 ei 22 Augustus sijn veroordeeld wegens plichtverzujin herhaalde afwezigheid bij de exerouie de schutters J W F S M en J d J ieder in een boete van 3 H J V en J IJ ieder in een boete van 6 en bovendien alleu in de kosten MARKTBERICHTE n Gouda 24 Augustus 1882 Nieuwe tarwe werd drukker jmn teboden doch meest alles is wak en zelfs ds besle partijtjis niet geheel droog Voor de besle weid betaald ƒ jO BO ƒ t mindere 10 en iets uar beneden Nieuwe roode polcierinrwe bracht ƒ 12 50 a 13 Oude tarwe in üe beste soorten vast Jarige rogge ƒ 7 A ƒ 7 50 nieuwe welke zeer slecht opkomt ƒ 5 50 a ƒ 6 60 Gerst in beid soortin al voren ƒ 5 50 a ƒ 0 50 Haver zware ƒ 4 50 a ƒ 5 ligtere ƒ 3 75 ii ƒ 4 25 Erwten en boontu uog zonder handel De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alles vlug vooral lu graskalvereu varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 cl per half kilo magere varken en biggen handel vooruitgaande van ƒ l a ƒ 1 40 per week vetle schapen vlug Kaas aangevoerd 113 partijen handel vlug eerste qualiteit ƒ 30 a ƒ 32 tweedequaliteii ƒ 25 a ƒ 28 Noordhollandsohe ƒ 29 a ƒ 31 öoeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboler ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 114 pnrlgen Ie kwal ƒ 27 50 a ƒ 31 2e kwal ƒ 24 a ƒ 27 Handel flauw Burgerlijke Stand GEBOREN 32 Aug Magdalcoa Martins ouders D van Leeutten en G Kok OVEKLEDKN 22 Aug W Bron 6 m J C Iinhul Sj 21 W Schriek 1 j OEUPWU 23 Aug C OoBtlauder en M van der Kluj ADVERTE MtlÉN Bevallea van een Meisje C M VAN BEKDT DOBTLAND TAN Veen Gouda 24 Aug 1882 Voor de ontvangen bljjken van deelneming ondervonden bg het overiBden van onzen geliefden Broeder en Behuwdbroeder den Heer ADRIAAN KOOIJMAN te Haastrecht betuigen wij onzen weigemeenden dank C KOOIJMAN A KOOIJMAN Gouda 24 Ang 1882 van Kkimpen Een alleen wonende DAME VRAAGT een net boven de 20 jaar minstens één jaar in dezelfde dienst werkzaam geweest zgnde Loon 125 gld sjaars zonder verval Franco Brieven onder numiuer 742 aan het Bureau dezer Courant ImfDAGMÊISJE GEVRAAGD Adres Bleejterssingel R 197 T n 1 NOVEMBER 1882 verlangt men fe s Gravenhage bg eene DAME GEHUWDE LIEDEN van middelbaren leeftgd zonder Kinderen en van de P G De man in staat om als HUISKNECHT en de vrouw om als KEVKMNJftEJW dienst te doen en tevens huiswerk te verrichten Brieven franco onder letters G K aan het Bureau dezer Courant PEOGYMNASIUM TE GOUDA Het TWEEPE TOELATINGS EXAMEN voor alle KLASSEN zal gehouden worden op DINSDAG 29 AUGUSTUS e k des namiddags ten 1 uur in het Lokaal van het Progymnasium Vooraf aanmelding bg Ondergeteekende J Namens Curatoren Dr D TERPSTRA Rector Gouda Aug 1882 SMIDSOECHT PLAATWERKER Jcan dadelijk GEPLAATST worden voor vast werk h J W VERWEIJ Magazgn Ijzerwaren Kleiweg G emeulsileerde Kamers TE HUUR op de Gouwe voor een Heer enDatiie of eene Dame Brieven onder lettersC C bij den Boekhandelaar H C EDAÜWJk te Gouda mimmmm Ben Weduwnaar vraagt een MEID HU ISHOUDSTEB loon naar bekwaamheid van 80 tot ƒ 100 Adres met franco brieven onder No 741 aan het Bureau dezer Courant AGENT GEVEMGD voor de STOOM VERVERIJ en CHE M ISCHE WASSCHEBIJ van TACK STUÜM den Haag liefst in eene flinke zaak van dames artikelen Door ziekte wordt ter OVEBNAME aangeboden eene MELESTAITD ruim Honderd Liter per dag omzettende Adres aau het bureau dezer Courant onder No 738 Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda AANSTEKELIJKE ZIEKTEN thekcr C i rl em c tl 1 welnluo rtauon zonilor eomg andere Iwli iudpKn pas nl innc oricroudcrdcvloetnïen wlltcii vloedeiiz Ud ulWoli iidere ultJten vandltmlddS en do dul i nduiiKcn million sedert 25 jdr n zfin eriiM r en waarborg voor Men vuige nauwkeurig tiel voorsoMÏ DKl OT IN AIXK aOBBÏ ATOTHKUM Te s Hage Snabilie Apoth Tairyke gciuigschriflen van eerste Geneeskundigen Op verscheidene Tenloonslelliiigeu met Medailles bekroond liet tioor ia jaar rerenoiniueerd Anatherin Mondwater van Dr i a POPP KK Uof Tandmeetttr e WeéM Radiknal geneesmiddel voor elkt Tandpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en van het Tanrtvleeiok Beproefde Moodspoeling by aanbini dende Keelziekte 1 griioie flesoh a ƒ 1 75 1 flesob a ƒ 1 20 1 kleine flesch a ƒ 0 60 Plantaardig Taiidpoeder maakt nu kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder te beschadigen Prijs per doos ƒ 0 80 Anatliorin Tandzeep in glazen doozeD van ƒ 1 20 beproefd T ndiaiveringsmiddcl De echte aromatiwhe van Da J O POVP sa o ai zjj maakt de tanden zuiver wit zonder hst émail uan te doen ben aart ze voor ziekelqks aandoeningen en houdt den mond frisch Het tuk kost 40 cti en il toereikendi voor een half jaar Tandploiiibeerin praktisch en zekerit middel voor zelfplombeeriug van holle kiezen Prijs per étui f 2 60 Kruidenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zomersproeteu n Fuisteo Hoofd en Baardschilver en Korsten Huidkrankheded en alle onreinbeden der bovenbuid Pr js per stuk 35 CehtS Het geëerde Publiek wordt verzocht nitdrukkelgk KK HofTandmeesler POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke vas mijn Fabrieksmerk zijn voorzien Dépdis zijn gevestigd te iauda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123j te Rotterdam bij F E ma Santen Kolff apoth en A Schippereyn k Co blanve porceleinwinkel te Hage by J L F Snabilié apoth te Delft by A J van Byn te Sobiedam bij C Malta Gr te Leiden bij K Noordyk te Amsterdam Ijy F van M indheim Co en H H i Uloth k Co npotbeekj te Schoonhoven bij S Wolft en Zoon te Alpben by L Varossiean en Zoon te Utrecht by G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten GOL n 26 Augustus 2 Dt uilsbii an den Schaakwedstrijd houden te Ainjlcrdnm begonnen 21 dezer eii de volgende dagen voortgezet was als volgt van de lien deelnemers zyn f e pryzen gewonnen door de Heereii Messe m iker van Goudit Ie prijs Loni in van Amsterdam 2c Beniina van Wnipcholeii 3e en Piticilu van AinelerJam Ir mcl 3Vj 8 6 i en 5 f pnulen Gisteren is de 3 ie verjaarda van Z K H Alexander der Nederlanden op de gtbruikelyke wyze gevierd Öij Kon bcaluit van Donderdag is aan mr W baron van Goltslein op zijn verzoek eervol ontslag verleeiM als Minister vnn Koloniën onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensien aan den Koning en n in het land bewezen en is lot Min van Kolomen benoemd Jbr mr W M de 3raaw administrateur van de Generale Thesaurie by hit Departement van Financien Hel heeft Z M den Koning bihaagd het door de andere MinisteTS gevr agde ontslag niet te verleenrn Uit bovenstaand bericht blijkt dat er eindelyk nu een gescluirrel van 15 weken een einde is gekomen aan de ininitterlevle crisis Al die diukle loopl af inet het ontslag van den beer van Go stein iic reeds vóór de verwerping vnw het handelsverdrag met Fraukryk om andere redenen ontslag vtrzocht bad en gelijk te vcrwachieil was daarbij gebleven is Van de Zijde der andere niinisl ers schynt van den beginne nf hi t rugcn van ont lag niet ernstig gemeend te zgn geweest maar eene verlooiiingoin e 2e kamer voor haar stoutheid Ie straffen door goed den desolaten toestand te doen uitkomen waarin zy allengs den pnlitteken boedel gebracht heefl Het HaniehhUi heeft vernomen dat de heer van Lijnden van Sandenburg van baron tot graaf zal verheven worden ls dnt zoo is dan zal het zeker een belooning zijn voor al de hoofdbrekende bemoeiingen tydeni de crisis De nieuwbenoemde Minister van KotoniSn jbr mr Willem Maurits de Brauw werd te s Hage den 24n Augustus 1838 geboren en werd dus op zijn 44n verjaardag Minister In 1864 promove rde hy als doctor in de beide rechten aan de Lei lsche Hoogeschool en den 2liD Februari 1864 werd by ols advocaat bi den Hoogeu Raad der Nederlanden beëedigd Ka een korten tyd zich aau de praktijk te hebben gewyd trad hg in het ambtelijk leven op en wel op 7 Juli 1866 als commies vau Staat bq den Raad van State Den In September van van het volgend jaar tot commies bg het Dep van Koloniëa behoemd klom hij den In Juli 1871 tol den rang van hoofdcommies en op denzeUden datum van t jaar 1874 lot referendaris bg dat Departement op Door zyne groote werkzaamheid viel op hem de keuze toen door bet aftreden van den beer Bibbe de betrekking van administrateur by de generale thesaurie aan bet Departement van Financiën vacant werd Den In April van dit jaar werd hy als zoodanig benoemd De nieuwbenoemde Minister is versierd met de ridderorde van den Ned Leeuw De heer de Brauw behoort evenals zijn vader die jaren laug uns district in de Tweede Kamer vertegenwoordigde tot de conservatieve parlg Toen er het vorige jaar in de Tweede Kamer een grifSer moest worden benoemd was hij als caudidaat van de anti liberale fracties de meest geduchte concurrent van den legenwoordigen titularis den heer Veegeus Jr Moeilyk heeft hg toen kunnen vermoeden dat bij nadat hem als griffier de toegang was geweigerd zoo spoedig als Minister dezelfde Kamer zou binnenkomen Waar het dus de binuenlandsche politiek geldl ie de nieuwe Minister volbloed conservatief Over koloniale vraagslnkkeü heeft hij zich voor zoover ons bekend zelden uitgelaten Dat bg echter met belrekking tot de quaestie yan de conversie een andere raeening is toegedaan dan zyn voorganger mag mtii met het oog op de ge ieUtige beslissing onlangs door d ii terderheid geueiaen bijua met zekerheid vernachten I Men schrijft oi s uit Ze euhuizeli Door den harden wind van 1 1 Woensdait is er aan het te v ld staande graan groote schade to gcbriicht daar veel korrels uit de utn gewaaid zijn Buvendiiii vertoont zich op sommijeQ akkers het schot in de tar e Het mennen ondervindt gedurig vertrngiiiK De landeryen echqnen in oaze Kreek in prijs ie dalen Zoo werd Woensdag te Keiswyk een hofstede geVeild met ruim 33 bunden wei en bouwland die slechts ruim ƒ 24U00 ombrachten De stoomboot Sckühnd beeft d concurrentie met lie Eendragt niet lang volgehonden daar zij dexer dagen haar dienst op de Botte h eft gestaakt Hel Gemeentebestuur van Oudetalir hetfi met algemeene stimmen besloten tot 4en aanbouw van ren nieuw se ioollukaal voor op baar onderwijs gischikl om pi m 3S0 leerling te bevatten Aan den heer C P vau Hcia kDm geneesheer in dl gemeenie Benschop viel h t voorrecht ten deel gedurende 25 jarru aldaar ziJB prakiyk te hebben wnargenomon De ingezeteneal hebben getoond dit zilveren feest op prgs te stellln door den jubilaris een fraai gescbeuk te veretten beslaande iii eene schrijftafel met zilveren iukisfel benevens een dozyii zilveren lepels en vorken tJit handen tau den heT W de Jong hoüfdoiiderfrijzer der openb lagere school werd hem dit gesck nk met een bartelijkm heilwensch aangeboden Ovtrernkomstig het voorstel van haar bestuur beeft de afileeling Alphen en omstreken van de Hollaudsche Maatschappij vau Lmdbouiv besloten een s is van f 100 beschikbaar ie stellen loor de in 1884 te Ainstcrd m te houden internationale landbouwtentooustetlliig Niiar men verneemt hebben tr weder belangryke verzakkingen in de aardebaan van den spoorweg tusschen Gorinchem en Geldermalsem bewesten den Diefdijk plaats it h ul zuodat de ppcning van dit traject met lo November a s nog Zeer twijfelachtig is In Juli zyn in de Xijkspoatspaarbauk ingebracht ƒ 218 122 en daaruit teruggehaald ƒ 78 079 Op 1 Aug was ten name van verschillende inleggers een bedrag van f l 413 t44 ingeschreven Het voornemen beslaat om uit de verschillende steden onzes lands een adres aan den Konirg iu te zenden met het eerbiedig verzoek dat het Z M moge behagen de spootwegmaalsohappgen te verplichten tot invoering van de volgende beslaande velligheidsloeatellen een remtoestel door den maobinist bediend door sloom bewogen en legelykeriyd op alle wagons werkende in te voereu op alle treinen zoowel gewone als Bneltreinen een alarmsignaal onder het bereik van allereizigers en de maalsohappgen te gebieden hierinef e zoodra mogelijk een begin te maken onder verbeurte van eene boete of bet verbod van hare treinen te laten loopen wanneer hieraan binnen zes maanden geen gevolg is gegeven Op verroek van eenige besturen van stoombooten sleepbootdiensten die niet tydig genoeg ontdekten dat de oiibekem e belanghebbenden in zake let geschil tusschen Ged Stalen van Noord Holland en ZuidHolland betreffende het goedkeureu eener door bet bestuur van Bqnland gestelde verordening op de boezemwateren van dit waterschap werden uilgenoodigd om vóór 22 Aug zoo dit door hen noooig werd geaohi hunne memorlën en bewgssinkken bij den Baad van State in te zenden is de termijn van inzending Verlengd tot 19 Sept e k Daar men na kennis der nieuw ontworpen verordening te hebben verkregen overtuigd wordt dat zij beP liiigen beval die voor de stoomvaart bezwarend zijn o a dat elk bieedig poldermeester van Bijnland voortaan de ge7agvoerders der liooten zal kuuneiè beboeten laat het zich aanzien dat vele bij de zaak betrokkenen met het indienen hunner bezwaren niet achterwege zullen blijven Naar men verneemt zullen de besturen der Stoombootmaatschappij De Folkarding De Fereeniging de stooinbootondcrneming Caryent de stoom en leepdienst van den beer J van Onwerkerk te sHerto genbosch de Leidsche sleepboot inaalechappij en de te Oudshoorn gevestigde sleepboot maaiachappij Onder diriclie van den beer Panoevis gezamenlijk eene memorie indienen waarbij zich wanrEchijolijk nog andere belanghebbenden zullen aansluiten Eergisteren hail te Roiterdam de vergodering plaats der Maatschappij tol bevordering der veeartsenijkunde in Nederland afdeeling Zoid Holland Bij de opening door den heer L Swart districtsveearts te Dordrecht werden inet een kort en gepast woord herd ichl de overleden collega s waaronder de sicrelaris N i afdoening der huishoudelijke werkzaamheden waarbij in plaats van wijlen den heer W Snijders lot Secretaris werd benoemd de heer K Kok plaaisvervang nd district veearts te Rotterdam werd behandeld het programma der 21aie algemeene vergadering Na eenige discussie werd met algemeene stemmen aangenomen dal de viviseclie als hulpmiddel bij bet veeariseuijkundig onderwijs zoo beperkt mogelqk chler noodzakelijk is Tot afgevaardigde voor de 21ste algemeene vergadering erd na herstemming benosmd ile heer van Dogterom te Krimpen als plaatsvervanger de heer A de Bruin te Rijsoord De algemeene synode heelt iu een v in haur laatsste zittingen het voorstel behandeld van de cUissis Eindhoven oin niet aan alle lidmaten stemretHit toe te kennen maar eenige waarborgen te stellen dat ifl door vatbaarheid en ontwikkeling stembevoegd zouden zyn als het s emrecbt bun wordt toegekend De beer Kronenberg bracht omtrent dit voorstel rapport uit mede namens de heeren Jana Douwcs en Van de Flier De rapporteur stelde iu bet lichl boezeer verschillende omstandigheden verklaarden dat men het middel zocht om het algemeen stemrecht eenigsjins te breidelen en daardoor minder scbadelyk te muiten in openbaringen die maar al vaak alleen van de macht der getalsroeerderbeid en van de volgzaamheid van gedrevenen getuigden Helder en geestig deed hy echter tevens uitkomen dat het middel nog niet gevonden wns ook iu Eindhovens classis niet om het begeerde doel ie bereiken Welk een reusachtige onmogelijke taak zou het zijn om steeds op de hoogte te blijven aangaande de slembevoegdheid der leden Waarde examenoommissien te vinden om bet onderteek iu te stellen of de leden de vatbaarheid en outwikkeling behouden hadden die hun eens de toekenning van hel stemrecht deden verwerven Hoe gaarne de commissie ook de sterabevoegdheid aan het stemrecht zou verbinden zy meende dat het voorstel Eindhoven baar daartoe niet in slaat stelde De synode was het eenparig met het oordeel der commissie eens Te Gorkum doet zich het geval voor dat aan twee echtgenooten ieder afzonderlijk de vergunning om stcrkediank in t klein te verknopen is itgereikt Zy betalen ieder ƒ 100 vergunningsrreht en oefenen hun zaken in t zelfde gebouw uit Schiedam lelde op 31 Dec jl drie stoom ea 365 gewone branderyen die het vorige jaar te tarnen een opbrengst van 436 343 hcotolilcr gedistilletrd van 60 pCt opleverden De Nederlandscbe Juristenvereeniging heeft eergisteren na een zeer belangrijke gedachtenwisseling zich met groote meerrterheirl verklaard tegen de opzegbaarheid van het huwelijk door den wil Van slechts één der echtgenooten ook nadat de heer Van Houten