Goudsche Courant, zondag 27 augustus 1882

sqn itelMl had tnchten aanuemelyker te maken door de bqToeging dat de wet tekere waarborgen ion moeten stellen roor den ernst bq den wil om te soheideo bqv een jaar bedenktijd Met dete bëslining der meerderheid zulten ook de meeiten lich wel kunnen fereenigen die lopder zich door kerkelyke voorschriften gebonden te achten het ware huweiykalevrn wenschen te berorderea gelgk de heer Van Houten dat tQo jniat en fraai geschetst heeft Werden huwelijken op de proef die men eeuigdig kan verbreken ingevoerd het aantal onberaden verbintenissen lou ontiaglgk toenemen omdat de leeflgd waarop de meeste huwelijkeu wor den gesloten reeds tot onberaden stappen drjjft Het aantal Kelberadm huwelgken wordt daarentegen juist bevorderd door het vooruitzicht dat de met beider toestemming gelegde band slechts met beider toestemming kan worden loagemaakt en de belofte om lief en leed te deelen niet een gdel woord mag worden ook waar het Ited niet van buiten af maar van de echtgenoolen zelven afkomstig is Iets anders is het echter die gevallen uit te breiden waarin aan een der partgen voor wie de samenleving met de andere onverdraaglijk is geworden de gelegenheid wordt gegeven bij den rechter de onfbindiug te vragen Te recht heeft de vergadering dan ook aangenomen dat de wettelijke redenen voor eohtsoheiding behaoren te worden uitgestrekt tot andere gevallen dan de wet thans alleen toelaat echtbreuk kwaadwillige verlating veroordeeliug tot onteereode straf en zware lichamelijke mishandeling De macht van den rechter behoort in dat opzicht z lfs zeer uitgestrekt te wezen en dat is voldoende om hetgeen in het stelsel van den heer van Houten onmiskenbaar juist is tot zgn recht Ie doen komen namelijk opheffing van den band ook eenzijdig waar die oudraagigk is geworden Gevallen ala thans in Hongarge voorkomen waar meer dan 100 vrouwen terechtstaan die haar mannen hebben willen vergiftigen sullen wel te zeldzaam zijn om uit vrees voor levensgevaar van het buwelgk een soort van precario te maken Eventoo verheugt het ons dat de groote meerderheid wenscht terug te keeren tot het stelsel dat van 1810 lot 1838 hier Ie lande heeft gegolden volgens hetwelk echtscheiding met gmeentciappelyi goedvinden undat hel huwelijk ten minste 2 jaren geduurd heeft werd toegelaten Volgens onze tegenwoordige wet kan zonder opgaaf van redenen door beide partijen te zamen na dat tijdsverloop slechts opheffing der samenwoning worden gevraagd en eerst als nog vijf jaren zgn verloopen op beider verzoek het hnwelgkeu ontbonden worden verklaard Die eisch is te hard en leidt tot scheve verhoudingen of onzeglgk leed Het is te hopen dat de staatscommissie die belast is met het ontwerpen eener herziening van het iturg Wetboek in die opzichten het hnwelgksrecht verbetere en tevens omtrent de goederen der echtgenootcn de wgzigingen voordrage die de heer Borret met instemming der Juriate vereenigtng heeft aanbevolen Handbt In Engeland is een wisselwet tot stand gekomen die een der eerste schreden is op den weg van codificatie van het handelsrecht in het Briische Bgk Door deze wet zgn de verschillen die tot dnarer omtrent wissels iu de verschillende deelen van het Britsche rijk in Europa golden o eheven Slechts éen bgzondere bepaling is voor Schotland behouden nl dat wanneer de betrokkene fonds van den trekker onder tich heeft de houder recht heeft op dat fonds van het oogenblik dat de wissel aan den betrokkene is vertoond Het BandelMad waaraan wij dit bericht ontleenen bevat eenige der hoofdbepalingen van de nieuwe wet Naar wij vernemen is door de ArrondisaementsRechtbank te Botterdam rechtsingang verleend tegen Jannetje Struik de zoogenaamde millioeoerjuffrouw Omtrent de millioeneojuffrouw bevat de it Ct het volgende De nieuwsgienigheid van het publiek op bovengenoemde persoon welke een tg d lang gematigd waa is thans weder opgewekt door hare plotselinj e inhechtenisneming en de verhalen welke het Anut BttiideUiUid waarsohijnlgk uit den mond van den onhandigen leverancier Boach weder ten beste geeft De heer Bosch goudsmid heeft niettegenstaande de wetenschap welke Lg had van Jannetje Struik en haar levensgeschiedenis te Amsterdam aan hoar jnweelen blijven leveren heeft bovendien nog vriend aebappelgke relaties met haar aangeknoopt en ia eindelgk dezer dagen tot de nuchtere ontdekking gekomen dat jnweelen voorwerpen ter waarde van ƒ 116 000 eerst in bnüjclsen afgestaan toen geleverd thans verdwenen ign tegen een toezegging van betaling op onbepaalden datum De heer Bosch doet van het geval aangifte bij de Botterdamsche Jastitie en het is te hopen dan deze thans geluk kiger moge lijn dan hare Amsterdamaohe confrère en gesteund door eeo nooit verdwenen nieuwsgierigheid tot klaarheid moge brengen wie en wat die Jannetje Struik eigenlgk is en waar zg de bronnen vindt voor haar luisterrgk optreden in de verschillende plaatsen van ons land Wat Jannetje Struik ook moge zgn handig is ze zeker van aandoening bij haar ia geen spoor Toen haar bg de instructie in de oude gevangenis medegedeeld werd dat als zij niet zeide waar de juweeleu warim de justitie genoodzaakt zou zgn haar in hechtenis te houden gaf zij kalm ten antwoord dat men dat kon doen maar sprak tevens de vrees uit dat dan de betaling van het geleverde misschien nog een poos achterwege zon blijven Als haar weder opmerkzaam gemaakt werd dat indien de jnweelen terechtkwamen zg misschien ontslagen zon worden antwoordde zg dat zij wel wist waar zij waren zg had ze zelf weggelegd maar wadr dat zou ze nooit zeggen Haar beweren schgnt ook thans weder in deze zaak te zgn het is mij geleverd op onbepaalden datum en ik zal het betalen maar wanneer Het bevel tot voorloopige inhechtenisneming is Woensdag aan haar op hare kamer in de gevangenis beteekend daar dit wegens eeo kleine ongesteldheid niet op de gewone plants beneden kon geschieden Ook de instructie was niet zoo levendig ala den vorigen dag HLiazoekingen worden eohter ateeds voortgezet en hernieuwd maar Jannetje Struik schgnt een meesterea in het wegstoppen te zgn want tot heden zgn de jnweelen nog niet gevonden Verschillende getuigen o n de broeder van de gedetineerde woonachtig te Apeldoorn worden verwacht om in deze zaak en betreffende haar verleden eu de basis waar zij van uitgaat inlichtingen te geven TT Echte liefhebbers van harddravers zullen vermoedelijk met genoegen vernemen dal iemand een span paarden van dien oard bezit die recliluf van essen klaar zgn en daarenboven in hoogte en in bouw uitmuntend met elkander overeenkomen DIok 8wiveller en vEilward zijn de namen der beide harddravers de eerstgenoemde is een bruine ruin de nudere een vos ruin beide van Amerikaanach ras En wat kunnen die paarden nu voor bgzonders Herhaaldelgk hebben zij wouderbare proeveu van snelvoetigheid afgelegd en dit heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van een aantal concurrenten van den eigenaar den heer Frnpk Work te New York allen houders van harddravera dia bg de proefneming scherp towageu Daarbg ia gebleken dat de afstand van eeiT Engelsohe mgl = 1606 meter in draf herhaaldelgk door beide paarden is afgelegd in 2 minuten 21 seconden op 7 September 81 hebben zij het gedaan in 2 miu IS j seconde en op 18 Juli jl in 2 min I6V4 seoonde dal staat bgna gelijk met een sneltrein I De heer Work heeft een aardig sommetje betaald voor zgn span harddravera In 1878 kocht hij Edward voor 12 000 doll of 30 000 gulden en voor Swiveller betaalde hg 18 000 doïl of 45 000 te zamen uitmakende 75 000 gulden Tot toelichting van de dikwgia besproken vraag of huwelgken tnsschen personen die elkander iu den vierden graad bestaan volle neven en nichten voor de kinderen van aohadelgke gevolgen zullen zijn ia door den heer la Perre de Boo een boek uitgegeven dat niet nalaleji kan de aandacht te trekkeil Zelf met eene volle nicht gehuwd heeft hij vdór ziJB huwelijk zoowel als daarna omtrent dit punt onderzoekingen ingesteld welke bg thans na twintig jaren in een geschrift over de Consanguinité et les eifels de l hérédit mededeelt Zgne slotsom ia dat wnar de aanataande echtgenoolen zelven gezonden nil gezonde gealachten stammen er geene enkele reden is om ongezonde of gebrekkige kinderen te verwachten Onder de voorbeelden die hg bgbrengt is misschien het meest afdoende dal van het stadje Batz in de Beneden Loire eene plaats van drieduizend zielen Sedert zeer langen tgd aluiten deze lieden op zeer enkele uitzonderingen na aleohts huwelijken onder elkander Een ingeborece van Batz te zijn wordt ala een eeretitel beachonwd Zij zgn allen neven en nichten en alechts een enkele onder hen is van zijne medeburgers verder dan den zesden graad verwijderd De meesten beslhan elkander in den vjjfden vierden of ook derden graad Hunne huwelgken zgn rgk met kinderen gezegend van twee tot acht in ieder gezin Zij leven in de open lucht nabij de zee en winnen hun brood door het maken van zout Mannen en vrouwen zijn zeer sterk gebouwd forsch eu 40 cloor gezand Armoede en ziekte kent men niet Bovenstaande ia door de B O ontleend aan een artikel iu de Nouvelle Seme Baitenlandsch OverzicJit Uit Ismailia wordt rau Woensdagavond aan Ji O geseind dat r Garnet Wolseley dt opperbevdhebber van het Engelsche expeditiecorps bealolei heeft onmiddcllgk voorwaarts te rukken De Engel sohe troepen berooden zich te Nefische maar zou den Donderdagoohlend naar Mafgar optrekken Sedert de nederlaag van verleden Maandag t Chaloef ontruimden de Egyptenaren al hun slfllln gen tnsschen Suez en Ismailia en trokken zich ia verwarring nanr Zagazig terug Eene sterke vhsb delgke macht 26 000 man met 60 stukken ilaat te Telel Kebir De voorhoede der Egyptenateo 3000 man bevindt zich op tien mglen afstaad van Ismailia De kënteekenen dat Arabi ign stellingen te Kafr Dowar wil verlaten vermeerdereo Door den Paus ia tot den aarlabisjchop van Ierland een schrijven gericht waarin de onlustei die in dat land faeersohen even als de misdaden die et worden gepleegd ten diepste worden betreurd 6 zijn lieden in Ierland gevonden zoo leest men ia lit schrijven die zich iet ontzagen een moord le plegen allof langs den weg der misdaad immer het geluk bereikt kon worden De Paus keurt de ho ding der bisschoppen tegenover de oproerige bevolking goed Door hunne gemeenlenaren af te hondea van het kwaad en het prediken van veizoeoiug gelooft de Paus dat Ierland eenmaal tot rust lal worden gebracht en dat Engeland het van zijne zijde recht tal doen wedervaren De anti joodsche beweging in Duitschlund is sedoi de laatste dagen weder in vollen gang Tegen dei elfden der volgende maand zal men eene groote meeting houden alwaar ook vreemdelingen warden toegelaten en alwaar men over de middelen zal beraadslagen om door aaneensluiting der anti joodschgezlndea in verschillende landen een groot internatiooaal reibond tot stand le brengen In den Franaohen miulaterraad heeft de mioista Duclerc mededeelingen gedaan van de betreffende Egypte ontvangen depêches wal l treft de onticbeping der Engelschen in het Kanaal en hunne eerste verrichtingen aldaar Het nieuwe aanhangsel van het Gele boek thana in t licht gegeven bevat de atukkeu betref fende de periode tuaaohen het bgeenkomen dereoa ferentie en den val van het jongate Franache Kabiiel op 29 Juli jl De zittingen van de algemerne raden leveni geen belangrgk nieuws op Bgaa overal zgo de aftredende bureaux herkozen zoadat de toestand veranderd blijft aangezien ook daar waar nieiwe presidenten gekozen moeten warden geen verplaatsing van de meerderheid plaats vond Bedevoetitgen van eenig belang werden ook aiet gehonéi In de maand October a s zal de wet op het ve plicht onderwijs eu de onzgdigheid der school in Frankrijk in werking treden De minister van ondervgi beeft een onderzoek ingesteld om over het auial en de localiteiten der achool iu de 33 O00 gemeentei van Frankrgk ingelicht te worden Van 66 depah tementen tweederde dea landa ia de uilslag 1 kend Daar wordt voor het bouwen van icholea n bet aanaohaffen van leermiddelen niet minder dia 480 millioen fr vereisoht Voor geheel Frankrqk zou dus om de uitvoering der schoolwelten te ve zekeren ongeveer 700 millioen moeten uiigegevei worden De Italiaansohe Kamer zal waaraobijolgk de volgende maand worden ontbonden de nieuwe ve kiezingen zouden plaats hebben 22 October De Oostenrgksohe Landdagen zullen op hel IssM van September worden bgeengeroepen de Delegatie op het laatst van Oct eu de Rgkaraad half November Van de reia van Frans Joseph naar ItalU komt niets de Itniiaansche ambaaaadeur heeft gelegd dat het bezoek zgn Koning hoogst aiuig naam zou zgn mits het te Bome gebracht wefd En te Kome durft de Ooatenrgkache Keizer niet komen uit vrees voor het Vaticaan VERGADERIPiGVANDGPiGEMeBNTERMI VBIJDAG 25 AUGUSTUS 1882 Voorzitter Wethouder Dr A Lagten Tegenwoordig zgn voorts de hecren Kiat Hoogenboom Prince Oudgk van Iterson Jager di Rotte Straver Samaora Post Drost en Nootboreii van Goor Afwezig ign de beeren Kranenburg Hemsiiij van Straaten Fortuijn Uroogleever en van Bergen IJzendoorn Do Voorzitter deelt na opening der vergadering roede dat de heer van Straaten heeft kennis gf geven verhinderd te zgn deze vergadeiing bg tt wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt aan de vergadering med dat door Gedeputeerde Staten ia goedgekeurd d gemeente rekening dienst 1881 dat door hen J ontvangst is bericht der verordening vaatgealeld 2S Juli 11 ter voldoeojng aan nrt 178 der Gemeente wet en dat door hen igu goedgekeurd de raodabesluiten van 7 en 28 Juli II tot aanvaarding eener aohenking van den heer G Prince en tot wgzigiug der gemeente begrooting dienst 1382 Dece mededeelingen irdrden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zgn 1 Het rapport der Raadscommissie belast methel voorluopig onderzoek der begrooting der dd Schutterg dienst 1883 adviaeerende tot goedkeuring Ter viaie 2 Een aanbeveling voor leeraar in het handen rechtlijnig teekenen aan de burgeravondaohool B en W atellen voor daar van de 4 aollicitanten voor deze betrekking 2 volatrekt onbevoegd en 2 slechte gedeeltelijk bevoegd lijD eene tgdelgke benoeming te doen en wel voor den tgd van 1 jaar met aanvang van 1 September e k Zg bevelen daartoe aan de hh H van Steel leeraar aan de teeken academie en teekenoiiderwijzer aan twee openbare scholen voor U h O te a Hagf en A Koppejfin Jr te Delft Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 3 Een adres van den heer P van Vledder hoofdonderwijzer te Ambt Almelo venoekende den Baad terug te komen op zgn vroeger besluit en alsnog adiessant ontelag te verleenen tegen 1 Sept e k alsleeraar aan de burgeravondschool In handen van B en W om bericht en raad De heer Fortugn Droogleever komt ter vergadering Een adres van Mqj E P Schotel verzoekende in aanmerking te komen voor de betrekking van onderwgzerea tot opleiding van kweekelingen tot bewaarachoolhonderea Ter viaie Een adres van den heer W Slinger onderwgzer aan de Tniachenschool verzoekende outalaguit die betrekking Wordt eervol verleend Een voordracht voor onderwgzerea aan de eerste burgerschool voor meisjes waarop voorkomen mrj M P van Honwelingen te Bleiawgk mrj M B Woleken te Utrecht mej E E Ganderhegden te Sueek Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 7 De begrootingen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid dienst 1883 Worden gesteld in handen eener commiaaie waaiin worden benoemd de hh van Straaten Kranenburg en Hoogenboom Dd Voorzitter biedt daarop namens Burg en Weth den Baad de begrooting aan der gemeente dienst 188S Deze wordt geatelil iu handen eener commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh Kiat Jager en Prince De Voonitter deelt nog mede dat de begrootiog zoodra die getlrukt ia aan de raadsleden zal warden toegezonden 8 Een adr s van de Leden der Gymnasliek vereeniging nExaelaior verzoekende vergrootiog der kleedkamer in de Gymnaatiekaohool In handen ran B fn W om bericht en raad Aan de orde ia Eeo vooratcl van Burgemeester en Welhondera betreffende den verkoop van twee huisjes aan den Turtsiugel nabg de Papegaaisteeg Wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde is Vaststelling eener voordracht ter benoeming van drie leden in het College van zetters voor s Bgks directe belastingen De voordracht wordt samengesteld uil de hh C C Knaap W Post Drost G A Oudgk L P Hoogenngk A Schoneveld van der Cloet enB H van de Werve Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering daarop door den Voorzitter gesloten £ 3 T=OIjI GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd en uog niet afgehaald Een zweep een zwart Bchortje een paar mof jea een garen tosoh een nieuwe lakenscbe joogenspet een gouden oorbellatje met bloedkoraal een vrouwen zak waarin eenige voorwerpen eeo gouden medaillon in den vorm van een boekje KEXKISGE IXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Proviucialen Inapecteur der Directe Belastingen enz te Botterdnra op den 23 Augustus 1882 ia executoir verklaard Het primitief Kohier van de belaating op het peraoneel dienst 1882 83 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zgnen aanslag op den bij ip wel bepaalden voet te voldoen eu dat hedeningaat de termijn van DBIE MAANDEN binnenwelke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 24 Aug 1882 De Burgemeester voornoemd LUUTEN L B BurKorlifke Stand GEBORE N 23 Aug Abraham oiiileri C van Dijk eo G vanRecdcD 24 Cornelia onden A fan Reedt Dortland en C H vaa Veen Johannea Wilhelmsi ouders A Haaaelion eu M J van Spingelen 25 Johannes Gijsbertua oadera A do Wener en E A PasieL 26 Cornelia Hans ouders U van Vliet eu A vaiv Eijk OVERLEDEN 24 Aug H Boozendaal 2 w 25 H A M Koapniao 3 m G B Steeman 4 1 m J M van Dam 17 d ONDERTROUWD 25 Aog J Verschut 19 j en C an Waas 18 j W Hoebeek 81 j en J Uffber 30 j G Uithol 20 j en J Jansn te Assen 22 j J Scholtl te Nieuwe Tonge 2Sj en N A Eincis 23 j ADVERTENTIÊN ♦ Heden overleed ons jongste Dochtertje slechts 3 maanden ond H C KOOPMAN S E KOOPMANGouda ih Aug 18S2 Bozestbaten Eenige kennügeving ♦ De ondergeteekenden betnigen hnnnen hsrtel ken dank voor de vele bewgzen van deelneming die zg mochten ondervinden bg de ziekte en bet overlgden banner geliefde Moeder en Bebawdmoeder Mejuffronw H M HOESELENBERCJ Wed van den Heer W J Debcksen Uit aller naam W J DEIU3KSEN Je Gouda 26 Ang 1882 V De Heer en Mevroaw SCHONEVELD TAN DEB CLOET betuigen ban hartelgken dank Toor de vele blgken van belangstelling en vriendschap die zg dezer da en mochten ondervinden PIANINO Door vertrek TE EÖOP Een sóHede én eer fraaie PIAJTINO voor slechts f185 vrg van Spoorkotten Te bezichtigen van s morgens 10 tot 12 nren en van 4 tot 7 oren Adres Den Haag Nieuwe Haven 156 W D WIT De ondergeteekende beeft de eer bg deze zgnen geachteu Stadg ooten en Begnnstigers kennis te geven dat de BHOODBAEEEBU gedreven door zgne Moeder op denzelfden voetaoor hem zal worden voortgezet en beveeltzich op bet minzaamst daarvoor aan Achtend UEd Dv Dr W J DERCKSEN Ji maakt bekend aan zijne Stadgenooten dat zgne POFFERTJESKRAAM door bet invallende Feest verplaatst wordt van de Markt naar de KATTEXSIMGEL schuins over den Heer Ten CATE dus ZONDAGAVOND voor het laatst op üe Markt STerzoeke beleefdelgk ieders gunst A C L BEICkT Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wglen den Heer A J W KOENAART dagelijks te conatdteeren Weste Wagenstraat 54 Botterdam Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Berkenwoude maken bg deze bekend dat de WEG van Berkemooulie naar Zuidbroek genaamd de Berkeuwondsche Opweg van den 28 en AÜGÜSTrS 1882 tot en met den 4ea SEPTEMBER daaraanvolgende voor de passage met rgtuigen ZAL ZUN QESLOTEN Berkenwoude den 26 ieo AUG 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Weth L Secret De Burgemeester A BOER M BRON Openlïare Verkooping TE GOUDA op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1882 des morgens te 9 nren vóór en aan het Huis Wgk C No 79 aan de Gonwe van eene groote partg Stukadoors en Timmermansgereedschappen waaronder 14 DUBBELE LADDERS een KIPPENHOK met LOOP eenig HUISRAAD enz Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W i FOBTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda FAECALIEN Uitmuntende bemesting te bekomen aan de STEARINEKAARSENFABRIEK Inlichtingen worden gegeven aan de Fabriek OFENBABE SGIOLEN Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1882 des namiddags ten 5 nur in de respectieve schooUokalen de HALF JAABLIJKSCHE INSCHRIJVING zal gebonden worden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 October 1882 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Underwgs De Secretaris VOOTHOVE 1I VAÜ GOOB Gouda 15 Augustus 1882 IfmmoNBScnooL De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwgs maakt bekend dat op WOENSDAG den 30 en DONDERDAG den 31 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren iu het Schoolgebouw op de Hontmansgracht INSCHRiJVIRiG zal gehouden worden van Leerlingen voor de Burgeravondschool op eerstgenoemdeh datum van LeerUngen die in den vorigen cursus bet onderwgs hebben gevolgd op laatstgenoemden datum van Nieuwe Leerlingen Om tot Leerling der Burgeravondschool te kunnen worden toegelaten moet men denleeftgd van 12 jaren hebben bereikt eb het 6ewijs van inenting overleggen voorts moet worden voldaan aan het Toelatingsexamen dat op MAANDAG en DINSDAG den 11 en 12u SEPTEMBER des avonds te 7 uren zal worden gehouden Het schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor eiken Leerling voor twee 01 meer Leerlingen uit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende onders worden op bun verzoek van het Schoolgeld vrggesteld De Lessen zullen aanvangen op den 13n SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commissie Mr KIST L S