Goudsche Courant, zondag 27 augustus 1882

Woensdag 30 Aapstos 1883 N 18811 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I es dit Wel GEOKGE waarhaaltof krijgt ge dat heerlijke PIL8ENER en BEIBRSCH BIER Nu HENRI dat zal ik je eens precies opgeven a in het Depot derStoombierbrouwerij De P08TI100BI te XjEIID E 1 OK OEÜTE WEO C3 OTJ3D en het gemakkelpate ia dat men het op VAATJES van lO LITER kan krggen tegen ƒ 0 16 en ƒ 0 15 de Liter vrij aan huis j Dcpóthouder F E BOPP HH Caféhouders worden hierop attent gemaakt Alle soorten van BORDEAUX eh andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BORBEAUXWIJN van 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflesschen kwart en half ankers verkrijgbaar Frijscour£f nten worden op aanvragegratis en franko toegezonden i Alles wordt iranko t huis geleverd Eenig Depot van Well en s Eo onekamp Elixter m shijnspooeWg Guldeostrein Van GOUDA naar AMSTERDAM enterugf op DONDERDAG 31 Augustus 1882 Zie verder aanplak en 8trooibillettent 2 Het verfrisschendste T I en aangenaamste der geuren g I Eau de Gouda Ls P Welters Bloemengeest o verkrijgbaar in flakons van 25 van 40 en heele flacons van 80 Cent S J Adres Louis P WELTER J Westhaven 193 I Vanille Limonade op Kogelflesschen BIJ P KBIJGSMA TURFMARKT H 70 WESTHAVEN B 187 China Japan Java in bet GROOT eii KLEIN by Geb KAMPHUIZEN Hofleveranciers PhotogïapMscli Atelier VHII j Markt wijk A No 156 Gouda MGEJJES SEOPEKII BEEUEEN r£r s = SMIDSKNECHT Dr Waekseoebs gebrevet erd Breukmeester der i PLAATWERKER kan dadelijk GEPLAATST Hospitalen Commandeur en Ridder van verschil worden voor vast werk bjj lende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen J W VERWEIJ laga zijn Ijzerwaren Kleiweg FLIES AGENTEN voor den verkoop van Hffecten en Preniieioten tegen maandelijksche betalingen worden gevraagd Ruime Provisie en bif succes vast salaris Franco offerten 5hder Iqtters Z D S aan het Advertentie bureau van de Heeren NIJGH v N DITMAR te Rotterdam Openbare Bewaarscholen Op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1882 des namiddags ten 5 uur zal in de beide Schoollokalen de IN8CHBIJVINO worden gehouden van kinderen welker PLAATSING men verlangt met ingang van 1 üctol er 1882 op de Ie en 2e Openbare Bewaarschool Voor nadere b zonderheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgp NOOTHOVEN van GOOR Gouda 15 Aiigustus 1882 Secretaris I ONTVANGEN de Nieuwste MODELLEN van DAMES en KI DCa BAHLMAM C GOUDA van het BUFFET ter gelegenheid der Harddraverii op 8 SEPTEMBER 1882 De voorwaarden liggen ter lezing hü de Heeren Geb BLOM Kleiweg alwaar teven de inschrijvingsbiljetten worden ingewacht vóór of op ZATERDAG den 2en SEPTEMBER a B Rtjks Hoogere Burgerschool met vijfjarigen Cursus TEl OOTJIDJL De laatste Inschrijvinff voor het Schooljaar 1882 1883 heeft plaats op ZATERDAG 2 SEPTEMBER o k des namiddags van 1 2 uren in het Schoolgebouw voor Jongens £ n Meisjes Hel toelatingH examen en de herexamens worden MAANDAG 4 SEPTEMBKR om O uur s morgens aangevangen De Ondergeteekende blyft intussehen beieidtot het geven van verdere inlichtingenDe Directeur Dr W JULIU8 HEDEN AVOND VERSCHE Gerookte PALING PALING in GJELEI en allerhande verversehinoen A H SPARNAAY STOOFSTEEG TAILLEUR VERHUISD van de ZEUGSTR T naar de WESTHAVEIX Bi 174 Openbare Verkooppg te GOUDA in het Koffiehuis € dk Habmonie van den Heer VAN SANTEN aan de Markt aldaar 01 MA AND A G 28 AUG VSTVS 1882 s voormiddags elf uur van een met daarachter nieuw gebouwde houten SCHUUR uitmuntend geschikt tot uitoefening van een Timmermansbedrijf of dergelijkea te zamen staande en gelegen aan de Spieringstraat binnen de Gemeente Gouda plaatselijk gemerkt wijk P No 78 Kad Sectie C No 1863 groot 1 Are 30 Centiaren Aanvaarding onmiddell k b de toewgzing Betaling der Kooppenningen op 15 October 188 Te bezichtigen Donderdag Vrjjdag en Zaterdag voor de Veiling van s nam 2 4 uur Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOD DA INSTRUMENTËELE ZUIVËRAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad Snelpersdruk van A BaiNKUAir te Gonda BINNENLAND GOUDA 29 Augustus 1882 De Heer E W M L Lsgerirefl Surnumerair der Potteryen alhier is op verzoek met 1 September overgeplaatst aaar Barne eld Aan de mededeelingeu ran den directeur over het schooljaar 81 82 voorkomende in het nieuwe programma der Byks Hoogere Burgerschool alhier ODtleenen wg het volgende Bq de opening der lessen die na afloop tbo het onderzoek der nieuw ingeachreveuen en van de herexamens plaats had op Donderdag 8 Sept 1881 telde de school in hel geheel 68 leerlingen waarirao 47 voor het volledig onderwqs Zy waren over de klassen verdeeld als volgt i Ie klasse 18 waaronder één meisje dat slechts enkele lessen volgde 2e klasse 19 waarvan drie enkele lessen volgden 3e klasse 11 ran welke er twee slechts enkele lessen bywoonden 4e klasse 10 welker helft voor enkele lessen waa ingeaohreveu In den loop van het jaar verlieten vier leerlingen de school veelal wegens verandering In hunne bealemming één deaer bezweek aan een kortstondige maar herige ziekte Kieuwe leerlingen werden gedurende deten cursus niet opgenomen By de sluiting der lessen waren dus nog 54 leerlingen aanwezig 17 in de Ie 18 in de 2e XI in de 3e en 8 in de 4e klasse Het volgende tabelletje geeft een overzicht van deu uitslag van de overgangsexamens Asaul Oaroor Voor Niet leerliageD wiirdelgk wsanUyii kMSidsrd Ie klaue 17 7 4 6 3e klasse 18 8 6 6 8e klasse 11 3 6 3 4e klasse 8 6 2 Totaal 64 24 14 16 Het personeel der leeraren werd vermeerderd door de benoeming der Heeren dr J S G Oleuus A V Cremer en L A Hiaaink Jr en de tydelyke aanstelling van den Heer W J Mali Nog zyn aan het eiude van deu cursus tegen lo Sept e k benoemd de Heeren dr F W Baaba eu J H van der Voort die bij den aanvang van den nieuwen cursus hunne taak zullen aanvaarden Zoodoende is het personeel voor den vyQarigen cursus voltallig geworden Het nieaw bygebouwde gedeelte heeft vooreerst aan alle billyke eisehen van het onderwys voldaan Wat de uitvoering van het ministerieel besluit van 2 Mei 1881 betreffende de toelating ook van vrouwelijke leerlingen aangaat deze heeft in deu afgeloopen cursus ip geen enkel opzicht tot verstoring der noodige schooierde aanleiding gegeven Het vertrouwen der ouders op deze welwillende vergunning ia dan ook toegenomen zooala blykt uit de nieuwe aanvragen voor den eerttrolgenden cursus Bij het verlaten der legerplaats by Uilligen is Zaterdag een cantinière der veld artillerie ran een stuk geschut gesprongen Met rad ging haar over het been waardoor hel gebroken is Zy is in de ambulance opgenomen en verpleegd Aan Ie tafel der officieren is ongeveer ƒ 80 voor het ongelukkige gezin geooUecteerd In de Leidicie Ct leut men De stoomgemalen en poldermolens zyn van hall Juni af byna niet werkeloos geweest om het overvloedige water uit te werpen dat Delfland n Rynland steeds in de noodzakelykheid brengt den stijgendeu boezem te loozen In omstreeks drie maanden heeft het dan ook geen dag aan regen ontbroken ingerekend ds atottbuien die rao tyd tot tyd on verhoeds als waterhoozeu neder rielen tegen zea maanden winter dat het byna niet regende Opmerkelijk is hierbg dat in spijt van alle weersaankondigingen ook dezen zomer gelijk iu den afgeloopeu winter de temperatunr in het zuiden steeds reel lager bleef dan in het noorden Niet zelden toch teekende de thermometer ie Stocuholm o a 70 Fahr terwyl in bet midden van Frankrijk dat cijfer op verre na niet bereikt werd Men schrijft aan de Jmt Ct dat de heer A Hoetink de bruidegom van de zooganaamde milliaenenjuffronW wonende op den N Z Voorburgwal uo 48 te Amsterdam by den officier van Justitie bij de arrond rechtbank aldaar eeoe aanklacht heeft ingediend tegen de heeren C M Bosch vader en zoon goud en zilrerkashonders in de Külreistraat ter zake dat ly voor eeue waarde van ongereer 20 000 aan gezette brillanten kostbaarheden en contante penniEf en hun aanrertrouwd deels ter tijdelyke bewaring deels tot betaald wordende arbeid reparatie weigeren af te geren zonder daarroor ook zelfs gesommeerd reden op te geven door welke handeling de heer Hoelink die daarin zyn vermogen beweert belegd te hebben persoonlijk geruïneerd zegt te zijn De heer Hoetink heeft zyne belangen toevertroawd ten deze aan mr William J ten Hoet advseaat procnreilr te Amsterdam De onthulling te Arnhem van den gedenksteen aan de nagedachtenis van J J Cremer gewyd lal plaats hebben aanstaaiMlen Trydagi 1 September Cremer geboortedag Op de algenuene rergadetijlg van het Pensioenfa jL Jhlerdag te s Ht togeBboMk gahoBdeii werden de afgevaardigden aan eiiaam verraat door de mededeeltng dat een wetsontwerp tot nieuwe regeling van de pensioenen d r bnrgerlyke ambtenaren en een weleontwerp tot regeling dei pensioenen der weduwen en weezen gereed zyn en weldra raa Begeeringswege iu drnk uitgvgeren zullen warden Volgens die ontwerpen zon de pensioceering der ambtenaren ten laste van het Bijk komen en de mannelijke ambteaaren 5 de vrouwidake 1 pCt van hun wedde of pensioen jaarlykuMmoeten bydragen ten behoeve van een weduwao en weezenfonds waaruit de weduwe hoogstens zeshonderd gulden of met inbegrip ran 1 6 verbooging voor elk kind twaalfhonderd gulden zoa trekken als grondslag voor het weduwenpensioen is genomen 7 a het laatst genoten tractement des overleden ambtenaars Nadat het verslag der Stoalaoommisaie uitgegeven en door de afdeelingen van het Peosioenverbond in yn geheel beoordeeld zal kunnen zyn zal er een buitengewone algemeene vergadering gebonden worden Het ternomene was reeds genoeg om een opgewekte stemming te rerwekken welke na afloop der vergadering den voorzitter baron Sweerts de Landaa Wyborgh een heildronk op den Koning en zijn huis deed instellen Per telegraaf werd daarvan mededeeling gedaan aan Z M die langs denzelfden weg minzaam deed antwoorden De tooneelspeler Jean Charlier die verleden jaar met deu heer W Hart te Utrecht een Variétés gezelsohap samenbracht en ook hier ter stede herhaaldelijk optrad heeft nu eene overeenkomst gesloten met de Ütrechtsohe sohouwbur naatschappy waardoor ook hy in staat gesteld ia in bet aanstaande speelseizoen met een geheel nieuw gezelschap in den schouwburg op te treden Als mede bestuurder zal hem ter zyde staan de heer J Q Stoete Het bestuur belooft dat het zich by ionder aal toeleggen op het oproeren van blyspelen eu rauderilles en zich rerder roorstelt nu en dan een ballet te geren met meilewerking ran een goed ballet gezelschap uit Amsterdam In eene vergadering van den Baad der gemeente Ooststellingwerf dezer dagen gehouden werd geleren een miasive van t hoofdbestuur der Vereeniging tot afsohafiing van sterken drank houdende verzoek dat de raadsleden zich mochten verbinden ora n oil sterken drank te gebruiken ten eiude alzoo een voorbeeld te zyn vnor anderen De missive werd voor kenuisgering aangenomen Aan de Sub Comités in Nederhnd voor de Internationale Koloniale en ÜitvoerhaodelTentoonstel ling Ie Amsterdam 1883 is de volgende circulaire uitgevaardigd WelEdele Heeren I Het Comité rau Uitvoering heeft de eer ter kennis te brengen van de Sub Comité s in Nederland dat ten eiude z v m te gemoet te komen aan de bezwaren die vele industriëlen en fabrikanten schijnen te rinden in hel Beglement der Tentoonstelling en het daarmede gepaard gaande tarief roor plaatsruimte bet besluit genomen is om uu de Hooge Begeering naast haar zedelyken steun ook finantiêlen byatand heeft toegezegd en rertronwende op de welwillende medewerking van de Weigerende Macht reeds thans het tarief roor de plaatsrnimte in het Hoofdgebouw en in de Galerij voor Werktuigen met 40 percent Ie verlagen terwijl voor het innemen van wandrlakte evenzeer een belangryke prijsverlaging zal plaats hebben Gok zullen de inzendingen van Arbeidersvereeuigingen Ambachtscholen Liefdadighaidsgestiehten enz gratis worden toelaten voor zoover de plaatsruimte znlks gedoogt Evenwel met dien verstande dat mocht onrerhoopt bedoeld wetsontwerp niet worden aangenomen het Comité vrij zal zijn het verlaagde tarief buiten toepassing te laten en de inzenders hunnerzijds rnj zullen zijn aan hun verklaringen tot inzending geen gevolg te geven Dat om hiertoe te geraken een bruikbare oppervbkle van 4 ik mm meten voor de Nederluitfsohe afdeeling door het Comité is gereaerreerd Dal de inwendige inrichting eu de decoratie van het gebouw de bewaking en verzorging van de in te zenden voorwerpen enz zal geschieden door of van wege hel Comité en op zijn kosten D t de onderlinge verdeeling en toewijzing van de plaatsruimte aau de exposanten nitslnirend door het Comité zal geschieden Dat vm de exposanten geen vooruitbetaling zal worden gefbrderd zullende over het bedrag voor de aan te vragen pL iatarnimte op lo April 1883 door of van wege het Comité worden beschikt Dat evenwel de kosten van installatie het vervoer naar en van de Tentoonstelling zoomede de kasten van bewaring van de embaljage en de verzekering tegen brandgevaar bly ven vooi rekening der exposanten alhoewel het Comité des veriangd gaarne ook hierin de exposanten behulpzaam zyn zal Dat als uiteriijke termijn voor de aangif van de inzendingen is vastgesteld 31 October 1882 Dat voor hen die bereids hun verklaringen hebben ingediend de gewyzigde voorwaarden evenzeer van kracht zullen zijn Dat aan hen die zich later mochten aanmelden geen verzekering kan worden gegeven dat aau hun inzendingen een behoorlyke plaatsing zal kunnen worden verstrekt terw jl zü evenmin aanspraak zullen kunnen makeu op de gnustige voorwaarden van het verlaagd tarief omdat een eventuele uitbreiding van de gereserveerde ruimte wegens vergrooting van het gebouWj met aanzienlyke kasten zal gepaard gaan Is alzoo in bel algemeen belang der Tentoonstelling en in dat der exposanten een spoedige toetreding gewenscbl met het oog op de voorgestelde Bijkssubsidie schynt zulks onmisbaar als bewjjs dat de gunstige gezindheid van den Jilinister van Waterstaat Handel en Nyverheid door de iudustriélen op prys wordt gesteld en opdat de Tweede Kamer wanneer zy over de wetsvoordracht zal hebben te beslissen de belangstelling van de Nederiandsoke Nijverheid niet als twijfelachtig beschouwe Van de ona bekende en bereids gebleken medewerking uwer Comité a mogen wij verwachten dat zy bij hernieuwing hunnen invloed zullen gebruiken om de fabrikanten in hunne omgeving die nog niet zijn toegetreden tot inzending en medewerking uit te noodigen en op te wekken Wij verzoeken uwe Comité s beleefd deze n o i zoo belangrijke en gunstige wijzigingen in de voor al