Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1882

Vrijdag 1 Septenber N 381 188S GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreketi Sy l H A i c Van GOLDA naar AMSTERDAHI enteru op DONDERDAG 31 Augustus 1882 Zie verder aanplak en Strooibilletten lyk is het dan ook zeker dat op de thans te Alkmaar vnn de voorschreven inzamelfcgen aan dat besluit nehonden vergadering allen zich voor het oprichten blijven ontleenen altijd biniwn de perken van de i an dergelijke hoogere cursussen verklaarden niet jilgemeene ot bg zoodere voorjohrifteo van het open alleen en zelfs niet in de eerste plaats om de onbaar gezag i derw zers in de gelegenheid ie stellen zich voor het dat alle andere inel Unge i en personen onder i hoofdonderswijzerexamen te bekwamen maar ook om waaronder d School met den gbel in gezonden je hoofdakte reeds bezitten toch nog eenige leiding zin niet t rangschikken i i bij hun studie te geven dat aangenoiheo dut d School met den Bgbel uitgaat van een erkende godsdienstige instelling de inzamelingen voor die School gevolgelg k vrij zijn wanneer plaatselgke of algemeene verordeningen daaromtrent gein beperkende bepalingen bevatten dat in geval de vereeniging de Unie niet is een erkende godsdienstige instelling de collecten voor de School met den Bijbel alsdan mede onverlet kitunen gehouden wdrden ten ware bij plaatselijke verordeningen gegrond op art 186 der Gemeentewet daaromtrent voorschriften van orde mtichien gegeven zijn dat met het oog op de mogelijkheid lin het jaar bijdragen bestaan van zoodanige verordeningen de schriftelijke mededeeling van het voornemen tot houden van de bedoelde colleKteif aan het hoofd der plaatselijke politie in elk geval aanbeveling verdient Zaterdagavond omstreeks 8 uur wns een schot ge Ie doen leerenj elk handwerk heeft een gouden haord nabij 1 P gevonden 1 bodem was de gulden epr tik die teder vader mt De ondergeieekende gevoelig voor de talr kc blgken rftn belangstelling zoo van hier als elders by hun ZILVBRFEEST ondervonden betnigen hiervoor bg dezen hunnen innigeu dank I B HOIiTEN en Echtgenoot Gouda 29 Augastua 1881 De Ondergeteekende voorheen Opzichter aan Spoorwegen en differente groote Kunst en Waterwerken enz Beveelt zich zeer beleefd aan tot het maken van Teekeningen en Bestekken en tot den UITVOER van alle BOUWKUNDIGE WERKEN Ook tevens het geven van BOUWKUNDIGE LESSEN Architect H KONINGS Oouda in de groote Verloting bjj gelegenheid der TentoonsteUing van Ae Mollandache Maatschappij van Landbouw zijn 1 te bekomen bij BUII KMAI te Gouda Tot 1 OCTOBER e k zgn de COKES san de GASFABRIEK nog te bekomen tegen 40 Cent per Hectoliter bö 100 Hectoliter of me r tegen verminderden prjjs Boekhouden Handelsrekeneo WISKUNDE Zg die het onderwgs in genoemde vakkeu privaat of in CURSUS wenschen te volgen gelieven zich zoo spoedig mogelijk bg den ondergeteekende aan te melden Het voornemen bestaat een driemaandel kBche Cursus uitsluitend voor GEWOON Boekhouden te openen Privaat Onderwgs in Boekhouden kan gegeven worden met het oog op de zaak waarin men het wenscht toe te passen Gouwe C 241 F J BOMS Leeraar M O jrMevrouw de JONG Smits Westhaven 196 VERLANGT eene die tevens genegen is huiswerk te verrichten November a s VRAAGT men in een klein gezin eene EEÏÏEEITMEID Loon 100 bniten verval en waachgéld Men vervoege zich in persoon of met franco brieven onder No 744 bj den Uitgever dezer Courant van E SEAITDSMA Kalverstraat 158 Amiterdam In verzegelde pakjes verkr gbaar bfl I C G DUTILH Turfmarkt Gouda In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op 80UCH0N et f 1 30 per 5 Ons Verschenen bfl A KOK Comp ten gebruike b het onderwas in het BOEKHOUDEN door JF BOi B Leeraar M O Mevrouw HOOGHWINKEL Crabethstraat Q No 241a VERLANGT eene als MEID ALLEEN liefst iemand van buiten Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden BBm FLINKE DIElXSTBODE biedt zich aan zoo spoedig mog l k Adres Bureau dezer Courant onder No 743 Om zoo spoedig niogeiyk in dienst te treden Een barmeisje GEVRAAGD P G tusschen de 16 en 18 jaar in een KLEIN GEZIN Aanbieding in persoon bg HERMAN op de Tiendeweg GEVRAAGD Een nette VBOUW voor de BADIN RICHTING tusschen 45 a 55 jaren oud ongehuwd Adres P van HOFWEGEN Kattensingel Gouda Brieven franco RUks Hoogere Burgerschool met vijtjarig en Cursus TE at Q TIJDJE De laatste Inschrijving voor het Schooljaar 1882 1888 heeft plaats op ZATERDAG 2 SEPTEMBER e k des namiddags van 1 2 uren in het Schoolgebouw voor Jongens en Meisjes Het to atings examen en de hereaSamens worden MAANDAG 4 SEPTEMBER om 9 uur smorgend aangevangen De Ondergeteekende blijft intusschen heieidtot het geven van verdere inlichtingen De Directeur Db W JULIUS ADVERTEI TIEi in alle Bimnen ep Buitenlandsche Couranteti worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda NED mJNSFOOSWEQ Guldenstrein eené partij METSELSTEENBN KALK PUIN STBAATKEIEN BIK of BENTHEIMER ZANDSTEEN GROND enz Franco te bevragen bg H H VAif DIJK Timmermaif te utrecht Korte Nieuwstraat F 198 ¥ flMlmM Tegen 1 NOVEMBER een BENEDEN HVI of afzonderlijk XL VIS met 4 KAMERS KEUKEN enz liefst met eeniK TUINGBOND en niet al te ver van het Spoor wegStation Hudrprgs ongeveer ƒ 200 Brieven franco onder No 618 ter SnelpersSteendrukkerg P L WILDENBERG Gouwe M U t Even als vorige jaren neigen wg de vrgbeid ons beleefdelgk aan te bevelen voor de LEVERING der JLeerboeken Atlassei en Teekenbehoe ten in gebruik op de RIJKS HOOGERE BUE GERSCHOOL alhier A KOK CoMP Boeko en Kantocwhandel ABSHACJBBIN of Anti Rhumatische Watt sn Zeker én onfeilbaar mid tegen alle Rhumatische aandoeningen door kodde ontstaan kramp aangezichtspyn kiespgn verstgving ia de leden enz als ook huidziekte van ellcen aard Zg nemen dadelgk alle scherpe deèlen tiit Vleesoh en Bloed weg zonder eetaig orgaan stoornis toe te brengen Prgs 30 cent per palge Verkrggba r bg den Hoofddepothouder A BREETVELT Az te Delft en verder 1 T A G van Deth C B Verbenl Oadenrater Jlej de Wed Bosman A Bo Berkel Gouda J vac Dorp Zoetermeer i W F J den Ugl Sohoonh A Kaoling Alphen A Friu Zevenhuizen J B £ C Schlattman M J Goudkade Boskoop Bodegraren O Höogendgk Cappelle jK Oosterling Haastrecht S V d Kraats Bleisirijk jW d G WilhelmuK Woerden Geezi Tandpijn meer IEDERE GARANTIE verleenen wg aan hem die bg gebruik van Goldmann s Keixer Tandwater ooit weer Tandpgn krggt Hij die zjjn mond dagelps met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt be houdt zgue tanden schooir wit en gezond tot in zijn hoogsten ouderdom S GOLDMANN en Co Dresden Marinestraat 2o Te GouDi bij A WOLFF Snelperjdnfk yan A Bbinkman te Gonda BINNENLAND GOÜD V 3 Augustus 8 ï Aangaande rte feesten Hie bij gelegcn ieid der LandbouATenloonstelling in deze gemeente zullen plsaU hebben derlcn trij hel volgeLde mede ffoeKtdag 8 Seplemhtr Pleoblige opening der Xentooi stplling ten 12 uur MttzickniiTOcring van rte kapel der fioudsche Schut lerq Donderdag 7 Septembifr Mu iek uitTorriug van de knpel der Gondsohe iSohutterü op Ie Markt des avonds teu 8 uur èoiréf in de Sociëteit Ons Gtnpege te neven ioot de kapel ran bet Se Keg itntaren Aanvang t 7 j uur I rryrfoyS Slplember Groot iConoert in de Sociëteit Ons Genoegen te geven door de volledige koninklijke kapel van het raiment lOrtnadiers en Jnger Aanvang 7 uur Zttttrdttg 9 September Volksspelea op de Markt ten 1 uur Bdstaande in 1 Mastklimmen a voormannen ouHer üatt 16 jaren Ie prijs 10 2e pr 8 3e pr ƒ 6 ie pr ƒ 4 5e pr ƒ 2J1I 6c pr 2 7e pr 1 50 8e pr ƒ 1 e i Voor jongens met ouder dan 16 jaren Ie prijs ƒ 6 2e pr 5 3e pr 4 4 pr ƒ 3 5e pr ƒ 2 50 6e pr 2 Té pr ƒ 1 50 8e pr ƒ 1 2 Broodjes eten voor jongens én meisjes Ie pr ƒ 5 2e pr 4 Se pr 3 4e pr ƒ 8 60 5e pr 2 6 e pr ƒ 1 30 7e pr ƒ 1 8e pr ƒ 0 5Ó 9e pr ƒ 0 50 3 Turfrapen noor jongens en meisjes ipet gelijke pru ien als voor het Broodjes eten 4 Slngr den ei Sleuieltftkken uit te voeren door heeren en dames i fieten iit een ttveefvielig rijtoig beipadUen met é n pSttrd a Voor heeren ringrijden Ie pr 20 2e pr ƒ 15 3e pr ƒ 6 b Voor dames sleuteltrtkken Ie pr 20 2e pr ƒ 15 3e pt ƒ 5 5 Sprietloopen voor mannen en jAngens i Ie pr ƒ 8 2b pi 6 8e pr ƒ 4 4e pr ƒ 3 Be pr 2 8e pr ƒ 1 j 6 Tobbesleken voor mannen en jongens met gelyke pryten als voor het Sprietloopen Aanmelding tot deelneming aan de volksspelen des morgens tusschen 10 en 11 uur in Arti Legi op de Markt De Commissie behoudt zich voor het recht om personefi die z tot deelneming ongeschikt acht niet te laten mededingen en des noodig wijzigingen te brengen iu het programma Mniiekuitvoeiing van de kapel Ier Gondsohe Schutterij op de arkt ten 3 uur Des avonds ten 8 uur Groot Café Chaotaut in de Sociëteit Ons Genoegen onder leiding van den Heer M P Okhnijsen uit Rotterdam Zondof 10 September Matinee op het terrein der Tentoonstelling te geven door de Kapel der Goudsche Schutterij Aanvang 2 uur Sluiting der Tentoonstelling Des avonds op de Markt Muziekuitvbering van de Kapel van bet 3e reg Huzaren ten 8 uur Groole Illuminatie I Groot Schitterend Vuurwerk geleverd en sftesteken door de Arma G J Kuisch ten 10 uur tfa oflgep Bal in de Sociëteit Ons Genoegend Een treffend ongeval had aan de Molepbrug te Bodegraven plaats Ëeb zesjarig knaapje wilde zich vermaken met t beklitamen eener neerhangende iek van den watermolen J uist toen t kind hiermede bezig was kwam de molen iq beweging en tiel de jongen van eene hoogte van 80 voet eerst pp de kap en vervolgens op de straat Het kind i ig eti uitvreiidig ió6 zwaar gekneusd dat men vreest vtjor zjjn leveii Morgen komt voor t gerechtshof te s Hage toor de zaak van J H wodeude te Schboohoven thans in hechtenis beschuldigd van het deshevrust gebruik n tken van nagemaakte Kykastempels dienende tot liet keurmerken van zilvor honderd en vlerinaal gepleegd Van die zaak maakten we voor eenige maanden melding de beseholdigije fbtdoDk met alleeii de rechten op die wyze doch voorzag ook goud en zilver van geriag gehalte met stempetmerken In een dezer dagej ie Iphen d Kijn gehouden vergadering van burgemeesters en in het kanton Alphen werd op de vraag Wat is rechtens ten a inzien van het houden van collecten voor de School met den Btjbel geantwoord io iVpeg alt volgt dal art 1 van liet Kon besluit van 22 Sept 1823 Slbl no 41 gewaagt lo van inzamelingen van penningen of waren doof erkende godsdienstige of liefdadige instellingen de kerken of aan de liuizen hetzij op gezette tijden of in geval van buitengewone rampen of omstandigheden eil 2e van collecten door andere instellingen of personen ter leniging van rampen en ongelnltken i dat het begrip in8telliog n van weldadigheid beperking vindt in art 2 de wet op het Armbestuur en in de regfemenlei ip art 6 dier wet bedoeld j de voorwaarden in art 2 Van het ook voor hen nog geldend besluit vermeld alletl mogen rondgaan aan de hiiiEeii Ur leaifm va mmpn e ongelukken dat voor die instellingen hef Kon beahlitven 1823 door an 73 der Armenwet afgeschaft doch zulke geenszins het geval iS voor Ie erkende godidienitige imielUnge en deze derhalve ket recht tot het houden De oommissie voqr de koloniale en industrieele tentoouslelling in hét volgende jaar te Amsterdam te bonden heeft een onderzoek ingesteld naar het beschikbaar getal logeerplaatsen iu de hotels voor den middenstand en t is haar gebleken dat in geheel Amsterdam in de logementen Ie 2e en 3e klasse niet meer dan 900 personen kunnen worilen geborgen reden waarqm men heeft besloten tot de oprichting van een tydelijk logement even buiten Amsterdam Vrydagocbteiid ontving de familie Struik te Apeldoorn een onverwacht bezoek van de justitie om in verband met de zaak der millioenen jotfrouw eene huiszoeking t doen Het onderzoek dat van s ochtend s half negen tot s namiddags half drie heeft geduurd leidde tot geen uitkomsten Yan de preciosa waar het oili te doen wüs werd geen spoor gevondej Omtrent den vermoorden ge5 leenteïeldwaohter van gleenderen wordt nog gemeld dnt Cragyenbrink Zaterdagavond tot opsporing van stroopers was uitgegaan en daar bij niet terugkwam ging men hem zoeken Zijn Igk werd Zondagmorgen met geknensden schedel en het gezicht met gesnedeu wonden bedekt gevonden revolver en stok waren verdwenen terwijl zgn horloge en zakbftekje gevonden werden De vermoedelijke dader zekere A V is in handen lier justitie Blqkbaar hnd de strooper hem bij ziju betrapping met een kolfslag tegen het hoofd gedood de lijn waarmee de strooper wild bemachtigde werd in een kouijuengat verborgen in het akkermaalshout gevonden De vrrmoedena tegen den bekenden wildstrooper A V in de nabijheid wonende werden üiet weinig versterkt toen men in diena woning een met bloed bevlekt kleedingstuk vond de onderwijzers aan het werk te honden om hun zelfstandige studie te bevorderen en hun daarbij raad en voorlichting te verstrekken ja zelfs om hun die Op de 4weede jaarlijksche vergadering van onderwijzers en onderwijzeressen in het district Haarlem waar 142 leden tegenwoordig waren is de hoogst belangrijke qnaestie behandeld of het wenschelgk is dat er iu verschillende gemeenten cursussen worden opgericht om leiding ie geven aan de studie der onderwijzers Deze vraag is op dif oogenblik vooral daarom zoo belangrijk omdat zooals men weet ons land tegenwoordig wel overdekt is met kweekscholen en norraaallessen voor de opleiding van hulp onder ijzers maar daarentegen de vroegere bestaande gelegenheden om zich voor de hoofdakte te bekwamen byna alle zijn opgeheven En dal toch leiding ook tot het verkrijgen van die hoogere akte niet geheel overbodig is zon men kunnen opmaken uit den ongunstigen uitslag van de over het geheele land gehouden hoofdakte extmens waarbij het aantal afgewereoen dat der toegelatenen verre overtrof Opraerke En de onderwyzers hebben het niet alleen bjj het uitspreken van die denkbeelden gelaten maar zij hebben terstond een commissie benoemd om in bedoelden geest bij de gemeentebesturen op het oprichten van cursussen aan te dringen Er zal een adres worden ontworpen aan de verschilende gemeentebesturen in hetwelk door de belanghebbende onderw zers met overlegging van een ii van deelnemer de oprichting van een cursus gevraagd zal worden en daarbij zal terstond een reglement worden gevoegd waarin de aangenomen beginselen en bepalingen zullen zijn vervat De deelnemers zullen elt ƒ 26 per Een hooggeplaatst staatsambtenaar trad midden in het jaar als Minister op Aan het einde van het jaar bemerkte hij da da begrootingspoat waaruit zijn vroegere ambtgeaoóten ♦ erden betaald en waaruit ook hq zelf toen hq nog geen Minister waa bezoldigd werd niet geheel verbruikt was Enkele posten waren nl eenigen tijd vacant geweest en dientengevolge was een kleiner bedrag aan traktementen uitgekeerd Wat met dat overblijvende geld te doen Twee wegen stonden open het geld kon in de Staatskas blijven of het kon worden uitgekeerd aan hen die tijdelijk op de vacante plaatsen de functien hadden waargenomen Maar neen er waa ook nog een derde weg Aan de litularissenop andere plaatsen kon ook een faveurtje worden verleend door de opengevallen gelden onder hen te verdeelen als toeslag op hun gewoon tracteroent En zoo geschiedde het De oud arabtenaw later minister deelde mede in de baten Hij zelf provoceerde een Kon besluit waarbü o a aan den gewezen titularis te een extraatje van rnim twee duizend gulden werd nWgekeerd Zoo handelde een minister in Nederiandi y Faderl Onder den titel Weelde geeft De Tyd een hoofdarvisel dat maar al te veel waarhejd bevat Nog is het geen halve eetiw geleden zoo scliryft tij dat in de kleine burgerklasse geen vader er voor terugdeinsde zijn zonen een nuttig handterk X