Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1882

Zondag 3 SepteÉber 1882 I 2813 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Crouda en Omstreken De inzending van advertentién kan gescUéden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ter oore dat wij gaarne nu reeds ïouden mededee men Jnoobua Jan Cremer gcb te Arnhem I Sept Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 28 AUGUSTUS Huil en Erf Spieringstraat F 78 ƒ 1700 k M rau Dantiig JIIABETBEBICHTEM OOUda 31 Augustus 1882 Jarifie Tar e in puike soorten gehouden op ƒ 12 k ƒ 12 50 Njittwe over het nlgeAeeu goed van korrel en kleur dooh niet overdroog ƒ 10 50 a ƒ 11 25 eru enkel puik parlylje daal boven Mindere naar kwaliteit Het nieuwe gewas der Bogge IS van gering gehalte wak eti ligt De pryies van de beide liepen tusschen 6 en ƒ 6 75 Jarigt Koè ge bracht ƒ 7 a ƒ 7 60 op Oer Moininaal 5 50 a ƒ 6 60 Haver ƒ 4 50 a ƒ 6 de ligtBre soorten naar evenredigheid Heunèpiaad ƒ 9 i De veemarkt met goeden aanvoer de handel iets trage v rkyis gescl kt voor Ltjtiden van 22 a 24 ot per halfktlo magere varke en biggen ng vette schapen vlug welschapen traag te verkoopen Kaas aangevoerd 132 partijen handel vlifg eerste qualiteii ƒ 30 a ƒ 32 tweede qualiteit ƒ 25 B ƒ 29 J Noordhollandsche ƒ 27 ƒ 30 öpeboter 1 40 a ƒ 1 50 Weiboler ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Kaas tioteering vnu de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 132 partijen Ic kwal ƒ 27 60 a ƒ Sl rr 2e kwal ƒ 24 a ƒ 27 Handel matig CORRESPONDENTIE H t Stukje vau ween gelrouv lezer dat beden zou geplhat t Mor n ia zuoalfi de $ cbiijver uit een bericht m dit nr ziejii l jtbads ounoodig gewordeu dl Ri dactie B urgerlijke Stand l i0BKN 27 A g David ouders Horncmau en K Weu J 29 Heiidnka oudtrs O aii der I ouw en ï dCn Riet ïftfViat ouders H Wiezer eo C W KarEieboum M rgaretha oudci J t dut Hiet en Q vuii Gent of den J 1 A end eu L au Be Maria U ihieimiDa ouien m Puneehe en M D au der Nojt 30 Johan WiUfliHt Manuel ouders W M Hottcrop eu G Fnns Aatlurai obdera D J de Jong m M vso Leeuneii Josipa üu Lfg F tau de Ti üiu ld D hiloDJe ÓVERILÜENt 29 Aug A van leert 3 m A i ÜODg linana 4 id J Endt 54 j A Tuijuenburg 3 j 4 m GBHtWD 80 Aug A Oskam en C M Boa G ê cbolt en 9 de Jong C Krook eo A van Kranenburg XMu eti vaiü £ ekeren Bargerlyke Staod van ouderstaaude gemeentea van i 17 tot 24 Aug 1882 Gouderak 6EB0K£N HendrikuE Petrus ondera M Kraan en A Heu fl an Aaltje oudeis M behouten en A Boijerse oiwHUWD A Lagerwaard en J de Jong Haastreoht GEBODEN Marinus oude W Tollenaar en E van Al fhen Catharina Mat ia ouders A Versteeg eu A Vergeer StolwJjk GEBOREN Cornelia ouders F van Dam en A den Toom Grietje ouders A van Dam eu M de Jong Pietertje oadera K vau den Heuvel en IJ Anker Reeuwijk fi£BOR£N JobauDEt Josina ouders S Heemskerk en G fioerc ONDERTROUWD G J veu der Linden en G Jongeneel GEHUWD J Waddinxveén OBBOREN Maarten ouders D Keuzeren S J lau Tol Tr ntje ouders F Versloot eo A van Wilge Gijsbertsa Cornelia oaders G van der Heijden en C Rob bergen Johannes ouders J H Zwart en N van Gaaien Bophis ouders J van Ërk en W Vermcg Dirk ooderi H van Dam en M van Dam Hendnka Cornelia ouders G van Beek en F van Lumen Jobannes Martinusouders C Verzijden en A van Wilge Adriana ouders D Verwoerd en N Rip OVERLEDEN J Verkleg 15 vi C Radder 6 m A J de Korte 2 m M van Rijswijk 10 j ONDERTROU D F Hoogendoorn en G Kromhout GEHUWD J van der Loo en T Botb J B de Jaeger eo T van der Winden L Slinger en M Ü de Jong Zevenhuizen GEBOREN Lijntje Anna Maria Clasina ouders J Klapwgk en N de Jong Jannetje ouders D Visser en L de Koning Catbarina ouders J van der Bent en L Goriaaen Handnk Adrianua Cornelia oudera W H Arentsen en J E Ghnderman OVERLEDEN A Bnilenbuia 18 m ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Dochter L ARENDS vAN Es Oouda den 29 Aug 1882 Heden overleed ten nignen huize mjjne Schoonzuster Mejufvrouw JOHANNA KNDT echtgenoote van den Heer A Eempe te Utrecht 1 KEMPE Gouda 29 Aug 1882 Afsluiting van Schieland s hoogden Zeedijk ÓURGEMEBSTER en WETHOUDERS van Nieuieerkerk a d IJasel maken bekend dat de PASSAGE over den hoogen Schielandschen Zeed k nabg de Snellekade van den 4 tot en met den 20 SEPTEMBER a s voor rjj en voertuigen zal zyn AFGESLOTEN en dat de gemeenschap tusschen de gemeenten Nieuwerkerk a d IJssel en Moordrecht gedurende die afsluiting kan gorden onderhouden door den Zuidplaspolder Nieuwerkerk a d IJssel 31 Aug 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester W F SMITS De Secretaris Van VOORTHÜUSEN Mevrouw SAUERBIER Rijk Oosthaven VRAAGT met pnmo NOVEMBER een DIENSTBODE Tegen lo NOVEMBER 1882 verlangt men te s Gravenhage by eene DAME GEHUWDE LIEDEU van middelbaren leeftijd zonder Kinderen en van de P G De man in staat om als HUISKNECHT en de vrouw om als KEVKENMEID dienst te doen en tevens huiswerk te verrichten brieven franco onder letters G K aan het Bureau dezer Courant Dh chaj tomelanus Oogenwater versterkt herstelt en behoud het gezicht van allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken Prjs per flacon met aebruiksaanwgzing 60 cents Verkrygbaar in de onderstaande depot Wed Bosman Ctouda A Frios Zeveahuizen Wed G Wilhelrau WoerJ Wed N Sanderf Leiden W Ligihelm Vuorbnrg A Bo Berkel Zeker middel TBOEN ALLE RhiiiDatisctie Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspijn Kiespgn yeratyving in deleden Huidziekte enz verkqigbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossiau Zn Bodegraven P Versloot Boskoop 3 GoüDKADR P LoOMAN Harmeien W G KuavBEs Haierswoude S Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater j Liefland Waarder BouTHOoaN Woerden Gebr Pfenning Wouhrugge A de Wilde Zegwaard A Hekker Men gelieve attent te te zyn dat de Waldwolartikélen van een bruine kleur zflu als zflnde bereid uit de vezelan der Den naalden Aanvraag om Dépót bij M J C HAM te Utrecht in de groote Verloting bij gelegenheid der Tentoonstelling van de Hollandache Maat8ChappiJ van Landbouw zijn a f te bekomen bfl A BttII K llAI te Gouda Mevrouw de iONG Smit8 Westhaven 199 VERLANGT eene die tevens genegen is huiswerk te verrichten DIESTELHORST VRAAGT EEN T I 2s4 3 E K l £ A 3sr en een Schrijnwerker TB KIOOIP eene partij METSELSTEENEN KALK PUIN STRAATKEIEN BIK of BENTHEIMER ZANDSTEEN GROND enz Franco te bevragen b j H H van DIJK Timmermas te Utrecht Korte Nieuwstraat F 198 BTST TTTTflVT Volkomen genszing door éJéMii U XXJUm iieBandaae Régulateurta Dr WAERSkGERS gebrevetecrd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen ZALF VAN HET MODE KRUÏS IfET TBSB TOT BASIS StelUge leneiiix In weinlgre lt en Ttn idle oort aTii wonden Brandwonden kwaaduppigs iweefen sslSM v n den tepel huld en lunkeracbtlge undoemoM m Hen vacbte ilcli voor nunuk DDon ikLU aoB uatmuMK Te s Hage Snabilie Apoth Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE QOUBSCHS MM of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenia der St Janskerk der Glazen der CartonteekeniDgen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabeth OOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents SLUM en MAAGPILLEN SCHREÜDER S PILLEN zgn MAAG VERSTERKEND zacht LAXEREND bjjzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPlJtVERTEERING 32V Ct per doos verkr gbaar te GOUDA alleen bö L SCMENLi tHaaitrecliitiOosletMogtZeventuiieii A Pm e Is oZw H Zijderlnaii en de beke de defóts Hen Wfichte zich voor namaakselb 11 d Elk dootje is gewikkeld in een bïUet met de liaaiUteekenilIK van den vervaardiger J J Schreuder Jpotkeker Snelpersdruk van A Brinkman te Goi da De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de St d geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BI NNENLAND GOUDA 2 September 1382 De feestweek laat oor de deur AllerwF j e houdt men zich bezig mei de toebereidielen rechts en lioka irordeu nanatallen gemaakt om ome gasten waardjglijfc tf ontvangen Üit rrofgere mededrelingen in dil bUd b eek reed dat er aau openbare vermakelgtheden nn vcrachillende looflen van er lrooiing geen gïliek zal zyn Mtt iekaal genot ee hoofd elenunt bij groote feealfn ui er byua danelgka te genieten zijn en muoht het weer medewerken dan belooft de volgende week oodanig ê zijn dat lij nog lang in de lieriuneriag tal bly ven bq heg die er aan deelnemen Ëeu slad die gatten ontvangt i gewoon zicb net een feestkleed te tieren en alle inwoners zullen icker gaarne medewerken door het uitsteken der vadcrlandsche drielctenr om Oouda tijdens de feealen ten vroolyk opgewekt aanzien te geven Omtrent de verschillende plannen die er bestaan om bet feest luister bij te zetten kwam ons veel lea maar de meeslen dier plannen moeten o i het kenmerk vuii verrassing uehnudtn en wij mcenen wel Ie dor met daarover vojriuopig het stilzwijgen te bewaren 1 VEKGAUERING VA N DïN GEMEENTEHAAD Dinsdag den 6 September 1883 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De Begrooting voor de Schutterij dieott 1883 Te benoemen Een leeraar in het hand en rechtlynig teekenen UD de Burgeravondschool Eene onderwijzeres aan de Ie Burgerschool voor meisjes Vier leden in de Commissie belast met het Dtttwerpen der verordeningen tegen jvelker overtreding itraf is bedreigd Ter correctioneele terechtzitting van het gerechtshof te f Gravenhage van gis ecen werd behandeld het appel ïvan een vonnis der rechtbank te Rotterdam waarby C V timmerman te Goada is vrugesproken van hel hegi tea laste gete jde feit als zoude hij in December jl niet tijdig hebben aangifte gedaan VM bet heerschen eeijcr bczmettelyke ziekte in zijn gezin Bekl had volgens zijne opgave aangifte gedaan nadat de burgemeester hem daarop had gewezen en nu was naar de raeening van het O M bij het Hof niet wettig gebleken ook na een nieuw getuigenverhoor dat gisteren plaats had dat de aangifte ua den lormijn van 24 uren was gedaan Op graad daarvan strekte het requisitoir tot bevesliging van het vonnis De uitspraak is bepaald op anst Donderdag ten 3 ure Morgen Zondag zal van 12 j tot 2 ure eene tOMiekaitvoering plaats hebben op de Markt door het corps der dd Sohutlerij alhier Volgens verklaring vau den Inspecteur belast met Jet geneeskundig Staatstoezicht in Zuid Holland is oe mazelen epidemie te Zevenhuizen geweken In de gisteren gehouden zittiflg van het Gereohtsnof Ie s Hage requireerde het O M tegen O H w T Ie Schoonhoven tvegetts gebruikmaking van nagemaakte Rtjkskeurslempels 18 maanden celstraf en 4 boeleu elk van f hü Donderdag a lu bovensta inde zaak uitspraak Benoemd tot hoofdonderwijzer der school uo 1 te Nieuwerkerk a d IJsel A J Fijaii te Uiddelbncg Het bericht in ktt VaSerUuti aanstaande den Minister die zelf mededeelde in de baten van een nietgeheel verbruikten begrooliugspost zie ons vongnr heeft betrekking op den tegenwoordigeu M i nitter van Buitenlandsohe Zaken Naar men wil weleu zon minister Pijnacker Hor dijk met een ontwerp kieawethervorming gereed zijn lat nu spoedig naar den Bkad van Stat gezonden zou worden Gisterenmiddag werd te Al9 m aan het Velpeiplein de gevelsteen ter eere vau Cremer onthuld in het huis waar deze geboreu is De steen bevat Cremers portret in dubbele grootte staande in een nis bekroond met eikenloof onder het beeld leest 1827 ovrrl te s Hage 6 Juni 18S0 Dit schrift wordt duor en beeld vooritellende het ol aan de rfclit r gde van Cremer in half z n h tf l ggende luudmg met den recfaterviuger umu èzen terwijl mit dezelfde hand de draperie orilt opgehouden De linkerarm heeft eene gelyke drapeering voor het portret weggenomen waardoor bel gelaal zichtbaar blijft Aan de linkerzyde is het beeld dr Geschiedenis geplaatst dal over den schouder ziende met de linkerhand het boek houdt waarin met de rechterhand de aanteekeningen van geboorte en overlyden worden opgeteekeud Men deelt mede dat te Veenhuizen ongeveer 8U verpleegden zich hebben aangemeld lot eene keuring teu einde dan in dienst te treden by het Fransche vteemdenlegioen De bovenverdieping van het lelegraafkantoor iu St Martiiiftrle Grand te Londen wdrdl thans verlicht door electrisch licht in de op die wijze verlichte zalen zyn ruim 1200 personen werkzaam eo daartoe worden 59 Ediaon lampen aangewend Men is met die wijziging zeer byzouder ingenomen want de verlichting is gelijkmatig krachtig eu toch aangenaam voor hel opg en daarenboven ontwikkelt zich niel zulk een sterke hitte als met gaslicht het geval ia Geen profeet maar ook geen thermometer isgeëerd in zyn vaderland wie er nog aan twijfeltzal weldra ovretuigd ziju van de juistheid dier uitspraak In Frankryk is algemeen in gebruik de thermometer van Celsius eèn Zweed in Duitechlaud Oostenrijk eu Rusland de thermometer van Reaumur een Franscbman in Engeland en in Amerika bedient men zich van den thermometer vau Fahrenheit een Duitscher en de Zweden verloochenen op hunpebeurt den landgenoot want iii gemeld land is algemeen lu gebruik de ihermomeler an Leslie eei Schol De krijgsraad te Toulon heeft eeu merkwaardig vonnis geveld Hij heeft eeu luitenant der marinenrtiUerie de la Blandiniüre tot zes maanden ge ADVERTENTIEN worden geplaatst vsn 5 regels a 50 Centen iedere regel meer io Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsruimte Afzonderlgke Nominers VIJF CENTEN vaogenisen ontslag uit het korps officieren veroordeeld wegens het ongeoorloofd wegblijven uit den dienst Ds luitenant zal echter niet veel last hebben van diestraf want hy is drie maandeu geleden op een pleizierlochl te water verdronken Men heeft evenwel zijn lijk nog niet gevonden en de militaire antpriteit is dus niet in hel bezit van zyn akte van ovfcrlijdepDienlei geïolge heeft men hem met van de lijstkunnen iohrappen en het tractement moest dus over de laatste drie maanden hem toegekend worden terwyt hy op de ranglijrt promptie maakte Menwist zioh nu niet anders Ie helpen dan door hemwegens ongeoorloofd wegblijven te veroordeelen ente ontslaan andera zou de verdronken luitenant iijiT tractement blyven trekken en promotie blgven maken i De jaiarlijksche algeineene vergadering van d j antidienstve vangingbond werd Donderdag in het gebouw Diljgeutia te e Hage gehouden Q te byeenkomst was de zevende sedert de oprichting der vereeniging Evenals vorige jaren opende de president van het hoofdbestuur de gepensioneerde generaal maioör M D graaf van Limburg Stirum de vergadering met eene uitvoerige yede Op nieuw herinnerde hy aan den alryd welken lie vereeniging voert tegen hel voorrecht van dienatvervauging door de mililiewet van 1861 gevestigd n plaatste hy vooral in het licht dat de bond Vi5ór alies verhoeden Wil dat aok wij door den sterkeren arm lot verbetering van ons stelsel van léger aanvulling worden genoopt Hieraan werd vastgeknoopt het betoog dat alleen onvervreemdbaarheid van dienstplicht lot het maximum weerbaarheid leidt dal de koning behoeft De president deelde verder mede dat Veertien afdeeliogen hebben opgehouden te beslaan tien door opheffing en vier door ontbinding dat van heralel na opheffing twee loffeliJke voorbeelden gegeven zyn door Breda en i Bosch Ktachtig poogde hij fe weerleggen de als grbod voor uittreding aangevoerde meenmg dat men geea vruchten van den bond ziet De vrucht waarop de vereeniging i i mag bbgen is verbetering in den geest der besturende klassen Het verslag van het hoofdbestuur afgesloten 30 Juni jl werd voor kennisgeving aangenomen Zy die den loop der plaatsvervanging sedert 1 74 wenschen te kennen vinden in bet verslag de hoofdcyfers der acht laatste lichtingen van de raihtie eu eene opgave van de verhouding van het aantal plaatsvervangers en nummerKerwisselaars tot hetjolaal der telken jnre afgeleverde manschappen Üit de cijfers blykl dal in 1881 bet aantal plaatsvervangers en numnterverwisselaara tot ver boven het hoogste der zeven vorige jaren steeg Het verslag put hieruit de meening dat niets van al de maatregelen na 1873 genomen tot aanmoediging van vrywilligers ook door den tegeiiwoordjgén minister heeft gebaat Wat de sterkte van den boud betreft was het hoogste stamnummer van deelnemers in het 7dejaar 9525 De rekening van het 7de jaar wyst een ontvangst aan van ƒ 1977 77 en eene uitgaaf van ƒ 1677 30 s en mhsdien een saldo van ƒ 300 47 De aftredende leden van hel hoofdbestuur VVertheim Perk generaal Knoop overste Wilkens en luit generaal Verspyck werden met overgroote meerderheid herkozen Na de behandeling van de punten van besohry