Goudsche Courant, zondag 3 september 1882

Ing noodigde de Tocnitter den heer BoTcrs van Oroningen uit de Transvaal teruggekeerd uit enkele mededeelingea te doen ran zgne bevinding daar te lande ontrent de militaire toestanden De heer fiovers beantwoordde die uitnoOdiging met het geven van eene schets van het krijgswezen der Boeren De militaire indeeling de wgte van benoeming van den opperbevelhebber van het leger bg algemeen stemreoht v rkozeu de gevolgen van de weigering eener aanvaarding der volkskeuce werden achlertenvolgens in grove rekken verhaald Met klimmeude belaugstelliog volgde de vergadering zgne mededeelingeu omtrent dezamenstetliii vnn heileger waaruit bleek dat van den dienstplicht alleen iju uitgezonderd de predikanten ouder voorwaarde echter dat zij all veldprediker met den troep medegaau Ook omtrent de wapens bg de Boeren in gebruik verstrekte hg verschillende bgzonderheden Met de aanstaande tentoonstelling te Amsterdam tal de artillerie der Boeren te beziohtigfn zijn Vooral hun geschut achtte hg zeer merkwaardig en aan hunne artillerie eenvoudig en ouderwetsch als zg is werd zelfs van Engelsche zgde hulde gebracht Op verzoek van generaal majoor Weitzel Hans Wachenhusen die Egypte door en door kent teefl dezer dagen in een tgdsohrift eene besohrgving TBI het wassen van den Nijl gegeven en voorts niteengsiet van welken invloed dit natuurverschijnsel op de militaire operatien moet zijn welke door Engeland in hel Dellaland worden ondernomtn Nu de algemeene aandacht op deze landstreekgevestigd is is t niet ondienstig zich met ile meeniug van zulk een bevoegd beoordeelaar als baveiigunoemde sohrüver bekend te maken Het oorlogsterrein heefi groole overeenkomst met den bodem van Nederland en bestaat uit laag gelegen land dat door de dgken die in de Nijlpolders otóetrokken zgn doorsneden wordt Deze zijn de eenige eomrounicatie egen in het land en vormen de verbinAing tuaschen de verschillende dorpen De dgken zijn uit baggerspecie vervaardigd maar daar de Fellahs zeer slechte polderwerkers zijn zijn de dijken zeer wrak en vol galen terwgl er van afdoende herstellingen geen sprake is Tengevolge van het aantal scheuren en breuken voert de Nijl loodra zij begint te wassen de slappe specie mede toodat de geheele streek onder water loopt Deze gebrekkige dijken zijn nu de wegen waarlangs zich bet geheele verkeer beweegt als door de werking der natuur het land in Augustus onder water wordt gezet Welke bond enoot Arabi pacha dus in den Nijl heeft en hoe daardoor alle vijandelgke operation bnkans onmogelijk worden begrijpt zeker pieraand beter dan wg Nederlanders De eerste uitwerkselen van het wassen der rivier werden reeds den 24sten Februari in de negerstad Goudokoro waar een Egyptisch garnizoen ligt waargenomen Daarop vervolgt de witle Nijl haar loop noordwaarts en vereenigt cioh Aicht by Chartura met de blauwe Ngl die uit Abeisynië kotet De regentgd in Chartum welke met begin van Mei een aanvang neemt duurt er tot half September zoodat de Ngl waarin alle kleine rivieren uilloopeu zóó sterk begint te wassen dat zij allengskena bgkansde breedte van de Adriatische Zee verkrijgt In alle dorpen heerscht dan vreugde en de verschijning van het zegen aanbrengende water wordt door de oeverbewoners met godadiensiiie plechtigheden en volksfeesten gevierd Bg Assuan verlaat de Nijl Nubië eU komt in BovenEsypte Daar zijn nu overal kanalen gegraven waardoor het water naar de zijwaarts gelegen velden wordt geleid om ze te besproeien Dan duurt het nog weken alvorens de gezwollen Nijl Kaïro bereikt heeft hetwelk gewoonlijk in de eerste helft van Augustus geschiedt waarop het water in raid denSeptember zijn hopgsten ataud verkrijgt om dan 4 dagen later wederbm langzamerhand te gaan dalen Zoodra de Nijl het Dellaland b reikl heeft Tfrspreidt hg zgn water door de honderden gegraven kanalen overstroomt het land en jnat er de vette ïlei achter waaraan Egypte zijn vruchtbaarheid te danken heeft Het is zeer licht mogelijk dat Arabi Pacha de dijken laat doorsteken en op die wijze geheel BenedenEgypte laat onderloopen zoodnt dit in een reusachtig neer verandert Dat het beste Europeesche leger tegen zulk een watervloed niet bestand is behoeft geen nadei betoog en zoo werkt de Nijl mede tot verdediging van den vaderlandschen grond De Feremifing tot verbetering van de armeniorg maakt ouder den tilel Een goed werk de volgende opmerking Men klaagt wel eens over de lage looncn Dit geldt vooral van de vrouweulounen Men vindt dat werksters naaisters enz gewoonlijk zoo reinig kunnen verdienen zóó weinig dat bet anmogelijjc voor haar is zich zelve laat staan een gezin er van te onderhouden Maar zonderling genoeg velen die zoo spreken dragen er loeh toe bg om dat lojn laag te houden Vele liefdadigen meenen wel te doen maar ontnemen inderdaad den armen hun kostwinning Wg denkeu b v aan de dames die zich afsloven om kleêreo te naaien voor arme gezinnen en het heel ver gelooven te brengen als zij veel gezinnen door eigen arbeidzaamheid van de iioodige kleedingslukken voorzien Hoe prgzenswaardig haar ijver ook wezen moge wat de bedoeling aangaat verstandig is die gver niet Door wieu zouden anders die kleêren gemaakt worden F Natuurlgk door de naaisters De dames die zich onledig honden met het maken van kleéren sparen nu het loon dat de naaisters moesten verdienen Zij zouden veel verstandiger handelen wanneer zg kleedingstukkeu kochten dan kransjes organiseeren waarop zg het werk zelf doeu Een vrij onschuldig tgdverdrgf misschien dat niet veel kwaad doet en althans de dames bezigheid verachafl Het doel van dit ichrgven is enkel te doeu uitkomen dat veel voor liefdadigheid doorgaat dat juist ter wille van die liefdadigheid achterwege moest blijven Men leest 4n het UU Ons leger wordt mat den dag beter onze officieren tüonen hun liefde voor hun vak hun geestdrift voor hun wapen en hun land door de wetenschappelijke wijze vau oorlog voeren te beoefenen welke door achterladers en verdragend geschut noodi is geworden Er heerscht een goede geest onder hen en onder de manschappen Een onzer vrienden zag een paar dagen geleden bij Milligen troepen die 4 uur over de heide gemarcheerd hadden in regen en wind en die ziiigeuile en welgemoed maar hun tenten gingen waar zo toch sinds een maand heel wat outbering iiebbeu doorgestaan Dit is een goed en verbigdeud teeken Die officieren en mannen hebben aanspraak op den steun de sympathie van ieder die het vaderland lief heeft en too er ernstige ontevredenheid bittere grieven gesrekt orden onder hen moet dit zeer betreurd en in fcit vervolg zoOveel mogelijk voorkomen worden De reden van het af ko nmandeeren der grootc manoeuvera wordt niet begrepen Den 26 hadden zg moeten beginnen Des nachts werden zgafgekommandeerd oegeusdenziekte toestand der soldalen De inspecteur van den geneeskundigen dienst heeft echter meenen wij gera porteefd dal de gezondheidstoestand bgzonder bevredigend is Nu zijn stafofficieren gezonden om onderzoek in te stelten of de terreinen door het slechte weder ongeschikt zijn geworden voor manoeuveri Indien het rapport dier stafofficieren gunstig luidt zullen de mauoeuvers toch zeker plaats bebbeu Zouden de kavalerie manoeuvres die tegen den 1 September gelast zijn ook worden afgekommandeerd indien de terreinen zgn zooals ze jii oorlogstijd zeker niet zelden voorkomen P Ons leger doet krachtig zijn best Een goede geest bezielt officieren eu manschappen Dat dus niets geschiedde wat hen ontmoedigen en teleurstelleu kan Het Hbl acht noodig dat aan den min van oorlog opheldering wordt gevraagd over het uitstellen der oefeningen Uit Steyr wordt geSshreven Eenige dagen geleden werd door de politie een zoogenaamde berendrijver genaamd Georg lovanovilsoh met zijne vrouw en vijf kinderen wegens bedelarij en het geven van voorstellingen met een aap zonder daartoe gerechtigd te zgn nhngehouden en na den politiedienaar te hebben uitgescholden in hechtenis genomen en achter slot gebracht In het bezit dezer familie die uit Turkije herkomstig is bevonden zich zooals bij het doorzoeken van den wagen bleek onderscheidene gouden en zilveren vrouwenhalskettingen lange zilveren horlogekettingen andere gouden voorwerpen twee revolvers en scherpe patronen een zwaar nieuw tapgt Tan groote waarde nieuwe kleeren zes banknoten van 100 ftorgn en een aantal goudstukken Deze berendrgver wordt van moord en straatroof verdacht gepleegd in vereeniging met nog drie Zigeuners Zulke berichten zijn inderdaad geschikt om een helder denkbeeld te krggen van de wgze waarop jZigeuners aan den kost komen Iets verschrikkelijks heeft er in eeue menagerie te Cannes plaats gehad Terwijl de dierenlemmer ei genaar van de menagerie te Fréjus gekwetst wa achtergelaten zette de troep de vertooningen te Cannes voort Des directeurs plaatsvervanger een neger dierentemmer ging nis naar gewoonte tegen het einde der voorstelling in een hok waar vgf leeuwen bgeen waren Binnen redende had hg het ongeluk te vallen Oamiddellgk wierpen de leeuwen zich op bem eii zetten hunne klavwen in ign lichaam Een dier dieren scheurde hem een stuk vleesoh uit d du Het publiek paarde sijne kreten van ontzetting aan de kreictt van den rampzaligen neger Een bediende van de troep nam een hooivork en het gelukte hem hiermede vier leeuwen tot wijken te brengen maar de vijlde nildeziJH prooi niet loslaten iSij andere bediende kwam toen met eene gloeiende gzeren stang aanschieten en tak die in den mail van het dier dat hierop losliet De neger vreeselgk gehavend doch nog bij zijne kennis had kracht genoeg behouden om het hok te verlaten maar hg had verznimd het te sluiten zoodat de vgf leeuwen eenige oogenblikken een minuut maar lang genoeg voor de dieren om hunne gevangenis te ontvluchten eu dood en verderf te verspreiden in een geopend en onbewaakt hok waren In den toestand van rcdeloozen schrik die zich van allen had meester gemaakt werd dit niet bemerkt en de leeuwen maakten wonder boven wonder van de gelegenheid geen gebruik om te ontkomen Een der toeschouwers of een der bedienden merkte het gevaar en sloeg de deur van het hok dicht De meesten hadden roiddelerwnl reeds een heenkomen gezocht waarbg gelgk te denken is een geweldig gedrang ontstond De neger is spoedig aan zgn wonden overleden BuiteDlaodseh Overzicht Geen bgtopder Egyptisch nieuws Volgeus een Inricht uit Alexandrië aan de Timet komen onder de Engelsche troepen vele gevallen van dyssenterie voor Daar op de schepen de beste gezondheidstoestand heerscht wordt dit versehijus el dogr deu berichtgever toegeschreven aan de grootere vrijheid die de soldaten aan wal genieten cd waarva n zij gebruik maken om allerlei ooft meest onrgp te koopeu en te eleu De correspondent van de 2Vn te Ismaïlia meld dat de Engelsche troepen geeu gebrek meer aan drinliwater hebben nu zij ten gevolge van het bezetten van Kassasin meester van de sluis op het zoetwaterkanaal zgu eu deu dam konden doorsteken welke Arabi in genoemd kanaal had laten leggen om hun den toevoer van water af te snijden Hg vreest echter dat het gebruik van dat water ernstige gevolgen kan hebbeu indien het waar ia wat men verhaalt dat de Egyplenareu een groot aantal lijkeu van meuBchen paarden eu knmeelen in het kanaal hebben geworpen om ziekten onder de Engelsche troepen te doen ontstaan De berichtgever zelf had van dat water gedronken gezuiverd door een zakfiltreer tig gelooft echter dat die filters uutlelooi zjn tvanueer het water geheel en al bedorven ii en bovenilien zgn zij in het kamp chaarsch De soldalen vullen hunne veldflesschen onophoudelijk uit het kanaal eu hpt is onmogelijk hun du te beletten want de hiile is vooral op het middeu vas den dag ondroaglgk In Ierland dreigt der Engelsche regeering een ern tig gevaar De lersehe politie een lichaam dat ini de laatste jaren onschatbare diensten bewees is ontevreden over hare karige betaliug en de toekeniiing van £ 180 000 voor buitengewone diensteu en do daardoor geleden schade heeft haar slechts voor eenige dagen bevredigd De politie van Dublin die uiat in de toelage heeft gedeeld mankt ook aanspraak op belooning voor meerder werk En te Limmerick verzette het gsn clie korps zich tegen Ie verplaatsing van ceu pani genten welke men beschouwt als eene dlecipliii Ke straf voor hunne deelneming aan de laatste beweging De verplaatste agenten weigerden te gaan naar hunne itienwe bestemming en dienden bmi ontslag in Kolonel Bruce de inspecteur generaal weigerde het te verleenen voor zg op hunne nieuwe standplaats zouden zgn en beide partijen bleven volhouden De heer Bruce heeft toen de weerbarstigen ontslagen die hartelijk werden toegejuicht toen zij de kazerne verlieten in burgerkleèren De agenten in de stad verlieten hunne posten en 50 man dienden hun ontslag in Als een loopend vuurtje verspreidt zich de beweging door het gansche land en de regerring zal waarschgulijk moeten eindigen met toegeven aan cischeu die zij door tijdige erkenning der verdiensten van het korps misschien had knunen voorkomen Men heeft hier niet te doen met een korps waarop de militaire wet van toepassing is maar met eene vrijwillige verbintenis tot het presteeren van diensten die van de zijde der agenten opzegbaar is met een waarsohuwingstermgi van ééne maand De Dttilschers vieren heden den 12d jaardag van Sedan Sommigen komen er reeds tegen op om die viering zoo lang vol te houden en meenen dat men de veldslagen de betreurenswaardige en bloedige botsingen der volken niet voor altijd door feestviering moet in eere houden Maar er zgn ook rel f en tg behielden in de pers het veld die meenden dat het Duitsebe rijk nog niet zoo vast in zijn schoenen stuai of men mag het hier endaar wel deu stran geven eener feestviering die den Duitscheii man er aan herinnert dat hij een rijk een keizerrgk heeft Wel verzekeren hem de ontvangers der belastingen dat te gele tener tgd maar deze kunnen het hem niet op zoo aangename wgze in het geheugen prenten als een feestilag ter heriniirring aan Dnitschen roem Met voldoening wijst prins Bismarck s PrmimialCorretfondtnl er op dat terwijl elders de wapenen kletteren Duiischlaad zich in oogesioordcn vrede verheugt Met de leidende staten van Europa door vriendicbap verbonden heelt het Duitsqbe rgk in den laatsten tgd eene nieuwe gelegenheid gehad om de boven alles vreedzame beteekenis zgner herstelling te Iwvntigen en metterdaad te bewijzen dat zijne rechtmatige belangen niet in tegenspraak zijn net die vau eenig ander volk Wij hopen dat het zoo is en zoo zal blijven GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Twee stukken blauw gestreept bont nieuw een zwart chortje een vrouwen zak nieuw en gemerki een groene portemonnnie een streng bloedkoralen met gouden slot LIJSX VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de tweede helft der maand Juli 1882 uit Gouda verzonden en door luischenliomsl van het Postkantoor terug te bekomen K Holstein 2 stuks en Mev Mulder Amsterdam K Edelman s Gravenbage Wed van der Schot Kralingen j Mohamet Overveen Greve Utrecht Wed H Pasmar Warnsveld Gouda 31 Augustus 1882 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS BurKorllike stand Qouda GEBORB V SO Aug Hiitiuiitjt ouden W Vermisi m C kiimsQ 1 Sept Corntillg ojden W Gelderblom eu A Kotter Gernt ouders W tsu Oodshooru ea M tsu Donk Coroelii Jscob Heodnk ouders K vaa RbiJD en 6 Veeultra OVERLKOBN SI Aac M Nieuwenhoizen 9 ra 1 Sept B Both 1 j 10 ra Begeer hui vr vin C Bredijk M j ONDERTBOUWU 1 Spp J Sptroisij 83j i H C A Molenaar 28 j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 26 Aug tot 2 Sept 1882 Hoordreoht OEBORBN Johin Fieler oudert A Terburi en 0 de Bok OVERI GDBNi I Boon 6 m OEH UWD I S A vin den Broek eu J Verbarg Haastrecht OEBOREN Anthontm Uarusbu onderi G O Ruteltod en C Verklejj OVERLEÜENi y van logen 45 j O VDBRTROÜWD H sn der Vliit ea M Lskkerkcrker Stolwjjk GEBOREN Teonlje ouden I Stout en U Slmgerlind OVEBLEUB V 1 T van üsin 72 J A van Eek 7 w Reeuwijk OVEBr EDKN G Tin Koon 80 j 0 DERTROUWüi M Ooeterom en S Verweij Waddinzveen GEBOREN Ane ouden J van Bergen eu M Ilooibeek J n ouden 1 van TobooA inOoiterom Adrianui ouditj W Verboom en A von O Thcodoru oudere A Stolngk en N HulKb tr Willem Hndrik ouden C M de l root en M M Al plien Br OVERLEDEN W vnn Hufwegen 4 w GEHUWD P Hoogeiidoorn eu G Kromhonl Zevenhuizen GEBOREN I Jscoba Johanna oudere J Hooierceo eu D Weitnaas OVEHLEDEN M Boa 5 m O NDERTROUWD A J v d Meer eu A v Tilburg ADVERTEWTIfiN t Ondertrouwd JAN SPA NAAIJ EN HERMINB CORNELIA ANTHONIA MOLENAAR öoaifa 1 September 1882 Receptie 3 September Getrouwd CORNELIS KROOK EN ALIDA VAN KRANENBURG die tevens ook namens wederzjjdsche betrekkingen hun hartel ken dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling bij hun hnweIflk ondervonden Gouda 30 Augustus 1882 Heden overleed onze Zuster en EJehuwdznster SARA BEGEER in den ouderdom van 56 jaar Uit aller naam C POOKSMA en EOHTGENOOT Oouda 1 September 1882 Gevoelig en erkentelgk zynde voor de vele blijken van belangstelbna ondervonden bij het overlgden onzer geliefde ifoeder en Behuwdmoeder Vrouwe CAROLINA PREDERIKA 8T0LTENH0FF Weduwe van wglen den Heer C OvEEDHK betuigen wg langs deze wijze onzen hartelyken dank Uit aller naam a P M VAN ALDERW ERELT gep Kapt O L L Gouda 2 Sept 1882 De Ondergeteekende voorheen Opzichter aan Spoorwegen en differente groote Kunst en Waterwerken enz Beveelt zich zeer beleefd aan tot het maken van Teekeningen en Bestekken en tot den UITVOER van alle BOUWKUNDIGE WERKEN Ook tevens het geven van BOUWKUNDIGELESSEN Architect H KONINGS Gouda HEDEN ZOITDAG des namiddags ten een ure zal op de Israel Begraafplaats alhier op het Graf van den Heer N VAN BUÜREN een eenvoudige GEDENKSTEEN onthuld worden door zgne OudLeer lingen aan zgne Kinderen aangeboden Het COMITÉ é Het verfrisschendste T g Bi g en aangenaamste der geuren S I Eau de Gouda gLs P Welters Bloemengeest o verkrggbaar in ftakoua van 25 van 40 en heele flacons van 80 Cent J Adres Louis P WELTER J Westhaven 193 1 November a s VRAAGT men in een klein gezin eene EEUEEHMEID Loon 100 buiten verval en waschgeld Men vervoege zich in persoon of met franco brieven onder No 744 bg den Uitgever dezer Courant A C I beickT Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wglen den Heer A J W KOENAART dagelijks te consulteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam J de JONG Az Kuiperstrdat K 227 te GOUDA IPiSTIlUMENTEElE ZIIVERAAR vac Huizen Slaapkamers en Meubleraent met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad De Officieele Feestwijzer Landbouwtentoonstelling zal DINSDAG 5 SEPTEMBER des namiddags 4 uur bg alle Boekhandelaren te Goudaiegea betaling van 10 Cents verkrggbaar zgn De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 7 SEPTEMBER a 8 GoüDAmet zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bij den Heer P X HARDIJZER Sociëteit Vredebest op de Markt P OmciEN IaIS wïjneïT SHERRY van 2 1 75 1 50 en I IO per flesch FONT AC 2 en 1 25 per flesch Witteen R tode MTTSCADJELf 1 60 p fl JERAPIGO t 1 50 en FRONTIGNAC f 1 50 per flesch Te verkrggen bij minstens 12 flesschen bg den Agent J C G DUTILH Turfmarkt Proefllesschen zgn voorhanden Gestreept Landdeklizme VOOR Heeren ZADELMAKERS is per Stuk en per half Stuk te verkrijgen in breedte a 0 26 p oude El j Eerste qaaliteit 0 21 echt Engelsch Vs 0 17 fabrikaat Franco Arruterdam aan boord of spoor doch betaling a contant zonder korting RECKLEBË en ZOi E V Qrossiers in Zadelmakersartikelen Amsterdam Heerengracht 67 Engelsclie Fasserdoozen 5 50 VOORDE ƒ 5 50 EÜM i70NDSCE00L TEEKENBOEKEN ƒ 1 00 Verder alle TEEKENBEHOEFTEN tegen zeer lage prijzen bij Wed A QUANT Kleiweg Flibtographisch Atelier Vil J e UIBlIT Markt wijk A No 156 Gouda DAGELUES E0PE1TD Ontvangf Betaalkantoor L Droogfleever Fortuijii Rotterdam stand der Jie o sitorente Opvraagbaar na één maand S twee maanden 4 o drie 4 zes 4Va twaalf 5 7o De rente wordt bjj vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Godda