Goudsche Courant, woensdag 6 september 1882

Woensdag 6 September 188S N 8814 60UDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentièn kan geschieden tot Mn unr des namiddags van den dag der uitgave Wanneer men veel bezoek krijg t met het LAjINDBOUWFEEST raad ik het geachte publiek van Gouda sterk aan een Vaatje PILSEJJER of BEIJERSCH BIER te nem en van lO Liter a 0 16 en 0 15 de Liter Voor qualiteit zuiverheid en goeden smaak worclt ingestaan t verkrijgen aan de Bierboltelarij DE POSTHOOK o K oiÉiisrE w Eici a ouiDA F E BOPP Depó houder TRËGHTSCHG HYPOTHËKKB K gevestigd te Utrecht j Kantoor Kromme l ieuwe Gracht i 3S 7 Goedgekeurd hij KoninMijk Besluit van 23 Junt 1882 Nq 28 Maatschappelijk Kapitaal EEN MILLIOEN GULDEN DiKECTEUEEN j Mr L VAN LIER en Jhr H J M van ASCH van WIJCK I De Bank sluit op voordeelige voorwaarden Leenlngen onder eerite hypothecair verband op onroerende goederen gelegen in het Eijk binnen Europa a met aflossing in annuïteiten b met aflossing in termynen 0 met aflossing in eens Omtrent ieder bijzonder geval nader overeen te komen ZiJ geeft Pandbi ieven uit tot een bedrag hoogstens gelgk elan dat harer hypothecaire vorderingen Nadere inlichtingen Reglementen en Tarieven zgn te verkrijgen bij h t Agentschapder Bank de firma I in Effecten Turfmarkt J34 Gouda JEENJS BEKWAME 3ST I S TE VERLANGT eenige NAAIHÜIZEN ofNAAIWERK aan huis Adres de Wed VERLINDEN Turfmarkt 69 TT erita e EAU DE COLOGÏÏE Qualité Superif ure Een GEMEUBELEERDE ruime Extra forte TB HUUR met ALKOOF En aan hetzelfde adres een ACHTERKAMER TE HUUR Brieven franco onder No 745 aan het Bureau dezer Courant BbBSTCAHAMELS Büzonder aanbevolen tegen hoest en verkoudheid zijn verkrijgbaar by W N Raaijmaakcrs Haven 17 Dezelve zjjn alleen echt m¥XW tmWS tmi Sm welks papier van nevens i Borstcararaels i S W N Raaijmaakers gaan vignet voorzien i ziJn LOUIS PIERRE WEtTERFzn 193 Westhaven 183 Deze EAU DE COLOGNE volgens boven taand Etiquet munt uit in prijs en qualiteit boven alle andere soorten 30 C ents per flacon BEKLEÏÏEDE WOL ONTVANGEN eene party GEKLEURDE WOL in de nieuwste en atandhoudende Meuren voor DAMES en KINDERKOUZEN GOUDA HEERENSüKKEN enz GRÜOTE KNOTTEN alle op Ned gewicht nm ACENTEN vodr den verkoop van Effecten enPremieloten tegen maandelijksche betalingen worden gevraagd JRuime Provisie en bij succes vast I aalaria Franco offerten onder letters Z D S aan het Advertentie bureau van de Heeren NIJGH van DITMAR te Rotterdam M de VLETTER Lange Groenendaal I 14 in de groote Verloting bij gelegenheid der Tentoonstelling van de Hpllandsche Maatschajtpij van Landbouw zijn a f te bekomen bij A BKIIVKIIIAK te Gouda Snelpersdruk van A BbinkmaN pe Gouda W BOER Westhaven B 174 heett de eer de ontvangst te berichten der NIEUWSTE Demi Saisons EN KAJAAHSSTOPPEN EXQUISE VIEUX per fl 1 50 bij SLOTEiyiAKEK Co Boekhouden Handelsrekenen WISKUNDE Zy die het onderwijs in genoemde vakken privaat of in CURSUS wenschen te volgen geleven zich zoo spoedig mogel k bg den ondergeteekende aan te melden Het voornemen bestaat een driemaandelyksche Cursus uitsluitend voor GEWOON boekhouden te openen Privaat Onderwas in boekhouden kan gegeven worden net het oog de zaak waarin men het wenscht toe te passen Gouwe C 241 F J BOER Leeraar M 0 Èeni epot van THEE Hen ordt ter uclit op t JIEBK te letten DIT HtT MaGAZIJK VAN M RAVENSWAAY ZO E GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verisegelde pakjes van mjf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en N Prijs voonien van nevenstaand hl Merk volgens de Wet gedepojj neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt t Gouda HOUTVEILING te ROTTERDAM van circa 200 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Riga Memelsche Wjburger Delen en Platen Geschaafde en geploegde DEZEN Amerikaansche Grenen JiELEN en PLATEN JUEPEBH KOLDEHS SP ARMEN en SPABHOVTEN enz liggende op de werf Rotterdamsch Welvaren en inde Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeed k te Rotterdam Amerikaansche BALKEN liggende in de Buizenwaal te Delfehaven en eene lading van 10 000 stuks Ie soort Narva Grenen Delen I lieuwe Aanvoer circa 25 000 atuka geschaafde e n geploegde Vuren DELEN verschillenden restanten PLATEN BADDINGS en een partij Petersburger Vuren Delen zulien coulant verkocht worden op WOENSDAG 6 SEPTEMBER 1882 des namiddags ten Wj ure in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bij wien op aanvrage Notitiën te bekomen zün De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prgg per drie maanden is 1 211 irsDco per post 1 50 BINNENLAND OOUD 5 September 18S2 De Gemeenteraad benoemde hedenmiddag tot leeraar ia het hand en rechtlynig leekenen aan de BnrgeraTOBdMbool den heer H van Steel thans èeeraar aan de Teelcenacademie te Gravenhage voorloopig voor den tijd van één jaar ïot onderwyiere aan de 1 Burgerschool voor meisjes werd benoemd Mej M P au Hoawelingen te Bleiiwyk Tot leden der commissie belast met het ontwerpen en hel herzien der Verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd werden herbenoemd de heeren W Portugn Droogleever Mr P P P Kist Mr H J Kranenborg en Dr F H O van Iterson In dete fitting werd de begrooting voor de Sehnttcry dienst l88S goedgekenrd Tegen 1 November werd op verzoek terfol ontslag verleend aan mej Fru t fan Hertog ala onderwijteres aan de Ie Koalelooze Schooi Heden ia de nieuwe oursus aangevangen aan de TooneelMbool te Arasterdam nadat gisteren in tegenwoordigheid d r Commissie v Toezicht eea exoipeo plaats had voor hen die cioh als nieuwe leerlingen hadden aangemeld Onder hen die thans als leerlingen aao de Tooneelschool gn toegelaten komen voor twee jongelieden uit deze gemeente nl C E Peek en B 1 van Goraelee Gaven wy in ons vorig nr de hoop te kennen dat de Goudsche ingezetenen gedurende de feestdagen hunne woningen zullen versieren met de vaderlandsche driekleur thana kunnen wg raededeelen dat er algemeen plan daartoe bestaat Het is te hopen dat ieder zal willen medewerken om ome stad er zoo feestelijk mogelgk te doen uitzien wat de feeslelgke stemming uit den aard der zaak zeer zal verhoogen Heden is versohenen de officieele feestw Mr die alom i 10 oents Ie verkrggen is en waarin belangstellenden alle noodige inlichtingen kunnen vinden In een vorig nr de openbare vermakelijkheden opnoemende die plaats zulien hebben bg gelegenheid der LandbouwTentooustelling bepaalden wg ons tot die welke uitgaan van de Feestcommissie Gaarne vestigen wg er echter de aandacht op dat Vrijdag 8 September e k van wege de HarddrarergVer eeuiging een harddrarerij plaats heeft die zeker in den smaak zal vallen van de roeesten die onze stad dezer dagen bezoeken Naar men verneemt bestaat het plan om a s Dinsdag eene Schoonrgderg te geven voor de meest sohoon loopende paarden voor rgtuig Zeer gelukkig is het dat het weSr dat zich in den laatslen tijd zoo trenrig liet aanzien al fraaier en fraoier wordt zoodat er thans alle hoop is dat wij ons op de aanstaande feestdagen zullen mogen verblijden in zonnige heerlgke dagen I Het Hoofdbestuur der Hollandsche Maatschoppü van Landbouw heeft de verpleegden en opgenomenen in de verschillende gestichten te dezer stede uitgenoodigd Donderdagmorgen de Tentoonstelling kosteloos te komen bezichtigen Het verslag der Hollaiidscht Maalschappg v Landbouw over het afgeloopen joir lal op de Alg vergadering Tin Doi derdag e ij nitt orden voorgelezen maar is opgenomen in het heden verschenen MaandUad Het ledental drt het vorig jaar 13S49 bedroeg is dit jaar met ruim 1000 leden verminderd Hierby moet echter in aanmerking worden genomen dat bij het genoemde getal met ziju opgenomen de nieuwe leden die gewoonlgk tegen d openiitg der Alg Tentoonstelling toetreden Hedenmorgen had de beo Wleeling plaats der op de Tentoonsielling van Xjandboaw ingezonden voortbrengselen en Werktuigen £ ea bestuursprijs werd o a toegekend aan den heer C 6 van der Post alhier voor een ingezonden tabaksplant eene verzamelintt gedroogde in en bnilenlandsche tabaksbladereu ea gekorven tabak De heer P Hooftman Jz alhier werd een Ie prgs toegekeuMvoor eene verzameling van 25 oouifeeren en een it prgs de ie werd Iferbg niet toegekend voor een verzameling van tjzos Den beer J M GeliMen albiw werd eene ïepr toegekend voor een verzameling iriet j t programma gevraagd Dahlia s Drn Heer P Muller alhier eeu It pr voor eene ferzaroeling niet bg t programma gevraagd kurkeiibnkjes met planten enz Deu heer P Él Graaf alhier een 2e prgs Ie prijs werd niet tolipkeud voor een inzending van wei boter Den heer C van Berkel alhier werd een 2e prgs toegekend voor een een dorschwerktuig door paarden gedreven met treemoleu een bestuursprijs voor eenCorbett s WBumden een 2e pr voor een stroosngder en nog een 1 pr voor een ander soort stroosngder benevens nog S eerste pr voor een wortelsngder een hiverkneuzer en een boonenbreker nog een 2e prgs voor eeu verzameling werktuigen en nog een 3e pr voor ingezonden tuinbnnk en stoelen Den heer J W Verweg alhier een 2e prijs voor een dubbelwerkende hand stroo angbank en een 2e pr voor een wortelsngder Den Heer IJ Kering alhier een Ie pr voer de beste en volledigste verzameling bitien uitsluitend ten dienste van landbouwpoarden Den Heer H van Banrzel alhier eeu z Wer med vooj een ingezonden Tent agen en 2 Tilburij s Heden morgen ten 10 ure werd het nieuwe lokaal der Ie Burgerschool voor meisjes op plechtige wgze in gebruik genomen in tegenwoordigheid van Gemeente meenteen schoolantoriteiten Achtereenvolgens werd daarbij het woord gevoerd door den Burgemeester dezer gemeente Mr A A van Bergen IJzendoorn den President der Commissie van Toezicht op het Loger Onderwgs W F Barbiers en het Hoofd der School H W Kramers terwijl voorts eenige toepasselijke liederen door de kinderen werden aangeheven Gisteren is de 2e Burgerschool voor jongens verplaatst van het lokaal op de Houtmansgracht naar dat in de lange Groenendaal In de afgeloopen Week is voor het notarieel examen Ie gedeelte geslaagd de hper H L Maarschalk te Boskoop en voor het 3e gedeelte de heer M L Sprugt te Ouderkerk a d IJsel ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN De detachementen van het 3de reg inf te Brrgenop Zoom die tijdens het kompeeren en manoeuvreertn van het 4de regt sedert 1 Aug jl lijdelgk girnizoen hebben gehouden te Leiden Delft Gouda tn Woerden keeren den 7 den dezer in hun garnizoen terug Drie vrienden N v D H H v L en S W door de liefde voor het Schiedammer te zameo verbonden bevonden zich op 11 Mei jl te ilotterdam bijeen De tweede van het drietal verhaalde aan zgn makkers hoe bij bg de jongste bevalling tijner echtgenoote van een kraamfonds onder de zinspreuk Voor vrouwen door vrouwen de luijerben ten g henke 8d omvangen Dit feit scbeiik het drietal een lumineus idee Als een van hen zich eens bg de directrice van gemeld fonds aanneldde en voorgaf dat zgn vrouw bevallen moest en aan alles behoefte had dan zou voorzeker de hulp niet uitblgven en bad men die luijerben dan kon die in jenever omgezet en de dorst van het drietal ruimschoots gelescht worden Zoo gezegd zoo gedata de err te meldde zich bg de direcliice aan en gaf voor dat zgn vrouw waarvan hg nb reeds zes jaren gescheiden leefde en die te Roermond woont zich in voormelde omstandigheden bevond Hg ontving voor 5 cent een billet waarop hij vdKhelgk den naam van een geaccrediteerd persoon tat Mnbeveling stelde en van drie nolabelen resp ƒ 8 bg inteekening verkreeg Met dit billet meldde hj zich op nieui bij de directrice aan maar vernam dat de hulp alleen aan gehuwde vrouwen werd verschaft en ten bewijze daarvan de huwelps acte móest worden overgelegd De tweede vriend v L haalde nu zgn eigen huwelgksacte voor den dog waarin zijn naam en die zgner vrouw uitgewischt en die van het echtpaar v D in de plaats gesteld werden Hierbg werd een valsche verklaring van een vroedvrouw gevoegd om te bewgzen dat er haast bij de zaak was len gevolge waai van de gewenschte luijerben werd afgegeven Toen de beide laatstgenoemde vrienden zich op weg bevonden naar een pandjeshuis werden zij echter door de politie bg wie zg in geen goeden reuk stonden en die gaarne eens wilde onderzoeken wat het pak dat zg bij zich badden inhield gearre teerd De drie gezellen slondeii Zaterdag voor iU Gerechtshof Kamer van Crim Zaken terecht en WK kenden de feiten maar trachtten de verantwoordeIgkheid op elkander te schuiven Adv gen mr Bijlereld achtte de feiten en de schaU daarvan bewezen en requireerde voor elk van hoo één j iar celstraf en bovendien voor den eersten bekih ter zake van valschheid twee boeten van 50 voor den tweede drie boeten van ƒ 60 en voor den derde één boete van ƒ 60 voor de beide laatste beschn ter zake ran het gebrnik miken van de valsche stukken Mr H K Enderlein bestreed de qualifioatie en geloofde niet dat in cam aan valschheid gedaclil kon worden ronar nam het Hof die al aan dan raaz i het bewijs niet geleverd aangezien hij meendedat de bekentenissen van de drie beschn geheel opzich zelf stonden In het eerste geval concludeerdepi tot ontslag van rechtsvervolging en in het laatste tot vrgspraak I Het D r Z H geeft eenige inlichtingen ntar aanleiding van het bericht dat het Vod onlangs meldde omtrent den minister van bnitenl zaktn