Goudsche Courant, woensdag 6 september 1882

ADVERTENTIÊN Sociëteit Buitenlust Koffiehuis de KAP Zaterdagr 9 September UITBNOEWOJSfJB Na een halfjarige ziekte oTerieed op heden in den ouderdom van rnim 55 jaren mflne innig geliefde Ecttgenoote SARA BEGEER Kalm en gelaten was haar heengaan hetgeen my doet hopen haar op betere plaats terug te zien C BREEDIJK Gouda 1 ept 1882 op de VAAUT aldaar Aanvang rVj uur GROOT CAFÉ CHANTANT ten 8 uur HH Leden hebben ieder met eene Dame en twee Kinderen vryen toegang Voor Niet Leden bg introductie voorHeeren en Dames 25 Cents de persoon HET BE8TDÜR OPROEPING De bekende en onbekende schnldeischers van den onder het voorrecht van boedelbeschrgving aanvaarden boedel en nalatenschap van ANTHONIE KRAAIJENBRINK in leven bouwman gewoond hebbende te Hekendorp en aldaar overleden den U JUNI 1881 worden bü deze opgeroepen oni op DONDERDAG den U SEPTEMBER 1882 des middags ten 12 ure te verschjjnen in het KofBehuis Hasmonm op de Markt te Gouda alwaar door de benificiaire erfgenamen ten over taan van den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht rekening en verantwoording zal worden gedaan van het door hen gevoerd heheer om daarna over te gaan tot de voldoening der IchuldTorderingen voor zoover het bedrag der nalatenschap toereikende is B van der LII DËN van UTRECHT bericht by deze zynen geachteu Begunstigers dat hymet het LANDBOUWFEBST metzflne Poffertjes Wafel en Ververs cliiiigskraam is geplaatst op den KATTENTINGBL de tweede van af de Spoorstraat en beveelt zich beleefdeiyk aan belovende eene prompte en zindeiyke bediening POFFERTJES 15 Ct WAFELS 82 Ct per dozyn C7 MESSEIIIAKER Fijne Likeuren MARASQUIN CRÈME DE ROSES HUILE DE VANILLE dubb witte ANNISSETTE witte CDRA AU NOIJEAÜX enz De ondergeteekende beveelt zich aan HH Landbouwers beleefdeiyk aan tot levering van puike drooge Ooudsche Zangvereeniging De gewone REPETITIËN zullen op WOENSDAG 6 SEPTEMBER des avonds ten haU acht nre worden hervat Dames en fleereu die als WERKENDE LEDEN wenschen toe tê treden worden ver xsht zich aan te melden b den Heer S van ll IGEN r Namens het Bestuur H G HOEFHAMER Pres H IJSSEL DE SCHEPPER Secr Tegen NOVEMBER BIEDT zich aan eene fatsoenlflke B ü RGERJ üf FROU W van de P G als UEID nniSEOUDM lieftt in een BÜEGERGEZIN Zg is van goede getnigen voorzien Adres aan het Burea dezer Courant onder No 74ë Mejuffi ouw C VAN DER DOES OOST HAVEN B No 86 verlangt tegen NOVEMBER aanstaande eene van de FABRIEK te ARNHEM W DEN HERTOG Lage Gouwe in de groote Verloting by gelegenheid der Tentoonstelling van de HoUandaehe Maatschappij van Landbouw zyn ïi l te bekomen bü A BUII KIIIAI te Gouda tevens voor eenig HUISWERK BOBSTCAEAMELS Bijzonder iênbeTolea tegen hoest en terVbudheid ziin TerlcTijgbBftr by W N Raaymaakers Haven 17 Dexeïve lyn Heen echt welka papier Tnn onderetasod vignet toornen zijd Borstcaramels S f S N Rïaymaaker S i GOUDA i mfmKKtmmmKfmmm ADVERTEl T El r in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Geen Tandpijü meer IHDERE GARANTIE verleeuen wy aan hem die by gebruik van Goldmann s Keifter Tandwater ooit weer Tandpyn krygt Hy die zyn mond dagelyks met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zyne tanden schoon wit en gezond tot in zyn hoogsten ouderdom S GOLDMANN EN Co bresden Marinestraat 2o Te Gouda bij A WOLFF T3T3T TTTrT 1VT Volkomen genezmg door Ji3XwiLl U JiiiLliN ide Bandage Régulateurvan Dr Waekseobks gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Ofden Groenplaats 3t te Antwerpen Sociëte it Ons G eno egen Donderdag 7 September 1882 door bet muziekkorps van het 3e Regiment Mussaretx onder leiding van den Heer M L WAASDIJK Aangeboden door de Feestcommissie Aanvang 7 j uur Hfl Leden der Holl Maatschappy van Landbouw en der Sociëteit tOns Genoegen vrgen toegang Dames ƒ 0 49 Niet Leden ƒ 0 99 per persoon Vrijdag 8 September 1882 QEOOT COMT der volledige KoninMiJhe MilitaireKapel van het Regiment Grenadiers en Jagers onder leiding van den Heer J H VöLLMAR Aangeboden door de Sociëteit cOns Genoegen aan het Hoofdbestuur HH Afgevaardigden en Leden der Holl Maatschappg van Landbouw Aanvang 7 uur s avonds HH Leden der HoU Maatschappy van Landbouw en der Societeil Ons Genoegen vrgen toegang Dames ƒ 0 75 Niet Leden ƒ 0 99 per persoon Zaterdag 9 September 1882 Groot Café diantant onder leiding van den Heer P M OKHUIJSEN uit Rotterdam HH Leden der Holl Maatschappy van Landbouw en der Sociëteit Ons Genoegen vrgentoegang Entree vcjpr Dames en Niet Leden ƒ O 49 Aanvang 8 uur s avonds Zondag 10 September 1882 na afloop van het Vuurwerk toegankelgk voor HH Leden der Holl Maatschappy van Landbouw en der Societe t met hunne Dames HET BESTUUR Tan E EHAÏÏDSIIA Kalverstraat 158 Amiterdam In verzegelde pakjes verkrngbttor bil I C G DÜTILH TTurfmarkt Gouda In het byzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHOJf t f 1 30 per 5 Ons Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mm OLM rf de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens d gescltiedenis der St Janskerk der Glazen der Oartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie vwi Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda PÜLLETIN DEB fiODDSGHE GODRANT Bij koninklijk besluit van jyisteren is lol Burgemecsler der residentie benoemd Mr J i PATMIW lid voor de Tweede Kamer in het district Gouda Sn persdruk van A Brinkman te Goi da ♦