Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1882

1882 VrUdag 8 Septenber JN 3815 GOUDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uilgare dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den STond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 mmco per post 1 50 ADVEBTBNTIÊN woiden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen ledei e regel ineer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plantsroimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzeading van advertentiön kan geschieden tot één uor des namiddags van den dag der uitgave Roomseb Katholieke kerk door den heer Snikkers dien dienst hetzg als militair betzij als schepeling BINNENLAND GOUDA 7 September 1882 Onze afgeTaardigde Mr J G Patgn i zooala y reeds giiteren aan ome abonnéa binnen de atad medtideelden benoemd tol Burgemeester ran s Grarenbage Is het ODB aan den eeuen kanl leer aanKenaam dat den heer Palyn een dergelgice hoogst eerfolle benoeming ten deel ralt in een ander oplicht betreuren wij dat daar er inderdaad alle rrees bestaat dat de heer Patyu t n betrekking als Lid der Tweede Kamer tbaus zal neerleggen Achtten ij ons gelukkig ia den heer Pat n een afgeraardigde te bezitten die om t n persoon en om zijn beginselen in zoo hoog aanzien staal het behoeft geen betoog boe mocilyk het zou rallen in zijn plaats iemand te doen verkiezen die zoovele goede eigenschappen van den volksvertegenwoordiger in zich vereenigt all roet l a haer Patgn het geval is I Het ia daarom te begrepen dat deze benoeming bg de inwonen van het district Gouda gemengde gewaarwordingen wekt en niet met onverdeeld genoegen werd remomen Deelden wij in ons vorig nr reeds het vo6rnaaroste mede van hetgeen in de vergadering ran den Gemeenteraad van Dinsdag werd behandeld ter aanvulling zg thans nog vermeld dat mededeeling werd gedaan dat Gedeputeerde Staten het raadsbesluit van 25 Augustus jl hadden goedgekeurd tot verkoop van i huisjes op den Turfsingel Maandag jl is hel toelaUDgsaxainen afgenomen van de nieuwe leerlingen die zich voor den cursus 1882 83 der ToomttUciool hadden aangemeld Het aantal oaadidaten bedroeg dit jaar in het geheel 26 waaronder enkele voor vaklessen echter kon slechts de kleins e helft aan het examen deelnemen sommige toch moeaten reeds van te voren nis ongeschikt afgewezen worden bg anderen deden zich onoverkomelijke bezwaren voor van finantieelen aard te hoogen leeftgd e m d Enkele ook waren verhinderd op te komen maar tullen toch waarschgnlgk binnen korten Igd nog aangenomen kunnen worden Tien leerlingen zijn thans toegelaten waarvan 3 bg wgte van proef alleen voorloopig Van de 5 leerlingen die van het vorige jaar waren overgebleven bezoeken 4 opnieuw de school zoodat deze geopend is met 14 leerlingen voor het volletlig onderwijs 8 mannel en 6 vronwel in twee klassen verdeeld terwgl een 4tal in Juli jl eervol ontslagen élèves hun wensch hebben kenbaar gemaakt de lessen van mevr Kleine te blgven volgen De hoogste klasse ontbreekt dit jaar De gemeente rekening van Beeuwijkover 1881 sluit in ontvangst op ƒ 17000 06 iiv uitgaaf op I6284 39 alzoo een batig sol van 715 66 De aangeboden gemeeute begrooting voor 1883 slnit in ontvangst op ƒ 17469 33 ea uitgaaf op ƒ 17469 33 Bij de stemming voor een lid van den gemeenteraad te Bodegraven ia gekozen de heer D Meurs Gisteren is te Ondewater de nieuw gebouwde bisschop te Haarlem bggestaan door een groot aanta geestelijken Icohtig ingewijd De bisschop verrichtte den dienst terwgl een toepasselgkr rede werd gehouden door den beer Putman pastoor Ie Haastrecht die tot tekst had Myn M it een iuü Jei gebedi Het waa voor de K K in de gemeente een feesiel ke dag waarvan tal vanvlaggen getuigenis gaven De burgemeester en de etbonders daartoe uitgenoodigd gaven door hnnoc tegenwoordigheid blgk van belangstelling De vooruiizicbten van den landbouwer in den PricsAlexnnder wlder zgn aiet bemoedig d Door het aanhoudend natte weder kan het koren niet binnengehaald worden en brgint de korrrl reeds te schieten waardoor het graaa veel van zijn waarde verliest Verscheidene haver en getstvelden zijn door de heviKe winden tamedergtalagen nu ligt de vrucht te rotten op tM land Het nahooi is mede voor t grootste gad e B zeer Tochtig binnengekomen Naar bub ons meedeelt ii door eenige ingezetenenvan Utrcsht het plan opgevat eene onderneming Op te richten voor den bouw van een groot aantal kleine villa s langs den straatweg op den Amerfoortschenberg op eene groote uitgestrektheid eikrn en sparrenbosechen die dezer dagen uii de hand r ijn verkocht Zg stellen zich roor die villa s zoodanig tebonwen dat te met voordeel voor ƒ 350 en ƒ 400 kunnen verhuurd worden De hooge ligging en de achoonheid der streek maakt dit plan ontegenzeggelgk zeer aanlokkelgk N d D De Gemeenteraad van Amaterdam besloot Dins dag tot aankoop van de tuinbonwscfaool Linnaeus en van de bgbehoorende terreinen en gebouwenvoor ƒ 350 000 Er blgfl jpiten bezwaar van de gemeente een tuinbouwschool gevestigd terwijl deinrichting al hetgeen e gemeente noodig heeft voor parken en plantsoenen kosteloos moet kweeken Een gedeelte van den grond kan door de stad wordenvervreemd Door de Vereeniging voor Christelgk Nationaal Schoolonderw JB is een adres verzonden aan Z M den Koning waarin verzocht wordt dat het Z M behage zoodanige maatregelen te nemen dai art 65 der wet op het lager onderwqs van 17 Augustus 1878 in dier voege gewgtigd worde dat de bevoegdheid om onderwgt in vreemde talen te geven art 2 onder 1 n evenals onderde wet van 1857 ook kan worden verkregen door hen die nog niet in het bezit zgn der akte van hoofdonderwijter De minister van oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden dat legenden 17 den October e k weder een twintigtal pupillen op de pupillenschool té Nieuwersluis zullen worden geplaatst Van de te zgner igd openstaande plaatsen tullen er eenige kunnen worden vervnld door zonen van nietmilitairen waaronder ook Ie verstaan gepasporteerde schepelingen en milHairen tegen betaling eener jaarlgkscbe bijdrage van ƒ 60 in het begin van ieder kwartaal bg vooruitbetaling telkens voor V gedeelte te voldoen de overige plaatsen worden kosteloos vervuld door tonen van hen die in dienst tgn bg de zee of bg de landmacht hier te lande of in Oost en West Indie altmede ran ben die in gepensioneerd gegageerd of overleden zijn De Tereischten tot toelating zijn een leeftgd tussoben 12 en 14 jaren een lengte op den leeftgd van 12 jaren van minstens 1 35 Meter en op den leeftijd van 13 jaren van minstens 1 4 Meier 3 een gezond liehaamsgestel zonder gebreken toodat het Ie voorzien is dal de knaap voor den militairen dienst geschikt tal tijn De ouders of voogden die verlangen dat bunue tonenof pupillen tot de school worden toegelaten behooreu de aanvraag daartoe bg een pp tegel geschreven verzoekschrift vóór den Isten Oatober e k te richten aan den Minister van Oorlog Zie verder de St Ct no 208 Het denkbeeld wordt geopperd om den diredteur van het Kabinet des Konings den neutralen bemiddelaar tossphen de verantwoordelijke Ministers en den Koning zitting te dom nemen in het Ministerie en wel ab minister tonder porlefenille als minister president men hoopt daardoor een dageIgksche aanraking Ie vetkrggen tnsschen den Koning en de ziel van het Kabinet De Koning tal er echter niet op gesteld tijn bg elke nieuwe Kabinetswijziging ook een nieuwen directeur te hebben dete ton dus nu eens ia dit dan in dat ministerie pteaidcnt wezen en al teer rueutraal moeten tgn als hg niet dagelgks moeielgkheden met de overige minisiers wilde hebben De welbekende heerenbofstede iBotenslein nabij Haarlem heeft te Amsterdam in veiling opgebracht ƒ 18 902 Een vreeselgk spoorwegonheil heeft Zondagavond op Badenscb grondgebied nabg Hngstetten plaata gehad De Duitsche bladen bevatten over dit onheil ontzettende bgzonderheden D trein bet was een pleiziertrein was van Freiburg naar Colmar vertrokken Ongeveer twaalfhonderd personen voor het me rendeel Eltassers keerden met dete gelegenheid na een genoeglgken dag opgeruimd huiswaarts Helaas velen souden den wagc i nidt meer levead verlaten Tegen den avond was er teer veel regen gevallen die een deel van den spoorweg nabg het Mooswald geheel ondarmgnd had Niemand had dit bemerkt en d trein reed in vollen gang toen plotseling de weg ineentakle en de locomotief omvergeworpen werd De overige wagens lesen twintig in getal volgden met tingwekkende anelheid vielen op an door elkaar en in het volgend oogenblik tag men i iels dan een rniije en hoordfc iqen alleen het huilen van den wind vergeteld van bet gekerm der gewonden De telegraaf werd mede vernield zoodat men niet kon waarschuwen e eerst s nachts te twee uren hulp nil Freibuig kwam opdagen Aan i e waakzaamheid van een der conducteurs waarvan geen enkele gedéod of gewond is dankt men het dat geen tweede onheil plaats had De trein uit Colmar die in vollen gang aankwam werd Igdig gewaarschuwd en stopte terwgl de passagiers alle hulp verleenden Dadelgk werd een begin met redden gemaakt t Ging zeer moeielgk de gewonde en doode personen uit den cbaos te krggen maar dank zg de onvermoeide pogingen slaagde men er in eenige reddering te maken De opgaven over bet aantal dooden en gekwetsten