Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1882

ii nogtl reraohilleud Volgens de laatste opgave qa ruim hondend gekwetsten naar de anatomie Tsn de universiteit in Freiburg gebracht terwyl het aantal doodeu toen reeds twee en veertig bedroeg Se Iqken zgn vreeselqk verminkt en uit verschillende waggons werden afgesneden ledematen gehaald Bj de gekwetsten is het aantal been breuken legio verschillende personen egn zoo ernstig gekwetèt dat neu vreest dat zy het aantal doodeu oog lullen rergrooten Men gaat nog steeds voort met het zoeken naar lyken en gewonden welke lattsten allen in den omtrek liefdergk door de bewonera worden opgenomen en verpleegd Van de zes eb twinlig wagens bleven er slechts vier ongedeerd De overige waren geheel vernield De locomotief werd ruim twee meters buiten de rails geworpert de machinist en de stoker konden bytqds van de rhachine springen De weg zal gtdurende twee of drie dagen versperd blijven Er is nog niet opgegeven of er onder 4e dooden en gekwetsten ook buileidanders qn wat iet waarsohijnhjk is da r het een locale pleiziertreih was welken die de ramp trof Officieel is nog niet vastgesteld of de wolkbreuk de oorzaak van de ramp is Ernstig wordt geklaagd over het slechte toezicht dat op de Badensohe spoorwegen bestaat waardoor reeds tijl van ongelukken veroorzaakt zyn Ëeo mnn van het vak schrijft aan het HU aan bet slot eenef opsamjning van bezwaren tegen den Westinghouserem ffUoe gewenscht een goede zelfwerkeude rem is hoe vele uitmuntende hoedanigheden aan het stelsel van WeBtinghóuse eigen zijn ruimschoots op wegende wellicht tegen de besproken beswaren blyft het afgeabheideu ook van deze de vraag of het weuschelyk is thans voor ons land een beslissenden stap te doeQ De Duitsche Regering deinst zeker niet voor zulk een stap terug als zij dien geraden aoht zij zal dit te minder waaf zy de exploitatie der spoorwegen meer en meer zelve in handen krijgt Toch heeft ly nog geen keus van rem gedaan en gaat voort met proeven nemen Wat zal er hel gevolg van zijn als Uuitschland later een ander remstelsel mocht aannemen dan het in Nederland ingevoerde Wat zal er zelfs in zekere mate terstond uil voortvloeien zoo wij Duilschlasd vi5ór zijn Dat ons spoorwegvervoer dan door de inrichting van ons materieel voor een groot deel za worden teruggebracht tot den staat Jian isolement wadrio het vromer verkei rde door OBie abnormale spoorwijdte ter opheffing jraarvan millioenen zyn ten offer gebracht Behoudens de traditioneele i egenbujen die dit jaar oniet feesten bijna regelmatig overstelpen wns r de afloop van de wedrennen lia pony s en ezels Zondag op het strand te Zandvooi t gehouden zeer gunstig de opkomst was buitengewoon groot Het wai pen ohilderachtig gezicht zegt het N v d D het strand en de duinen bezet Ie zien dooreen zoo levendig en feestelijk gestemd publiek datduidelyk toonde in den aAoop groot belang testellen Vooral de race No 4 zoons vnn badgasten waaraan door 4 flinke jongens van 13 en 14 jaar werd deelgenomen ondervond van den kantvan het publiek de levendigste en zeker zeer verdiende belan atelling Deze gentlei anridert in miniatuur reden flink en scherp zé zalen te paardals geoefende jockeys er was teekeniug en levenin dcite flinke jongens behooren voorzeker jpiet totde oude manpeljes waarvoor in den laatsten tyd zooveel vrees beslaat r Hel geheel liep flink van stapel ongeregeldheden en oogelukken vonden niet plaats De onjuiste opheldering in het Dagblad van Maandag ten aanzien van de verhooging van traotement als am ssa leur door den tegenwoordigen Miniiter vi u Buitenlandsche Zaken aan ziohzelren toegekend o er dé eerste maanden van 1881 dwingt ons op deze onaangenaitie geschiedenis terug te komen iWel ia by een organiek besluit van 28 Augustus 1881 dbor den Minister van Lijnden toenmai ls aan h t hoofd der Bailenlïndscbe aangelegenheden in het leven geroepen de positie der diplomatieke ambteli ren nader geregeld doch daar h t betrekkelijk beslnif eerst op 2 September daaraanvolgende in het Stamtêblad werd opgenomen zonder dit er in werd bepaald dat hel vroeger zou ingaan trad het overeenkomstig de wet van 1852 eerst in werking op den 23sien der laatstgenoemde m aud De tegeuweordige Minister van Buitenlandsche aken was echter reeds den 16n September dier maand I als zoodanig opgetreden zoodat de gunstige bepalingen van hel besluit van Augustus dat alleen Toor de toekomst mocht gelden niet op hem konden worden toegepast omdat hij als gezant was afgetreden Maar Ook I ware het besluit eentgt weken vroe ger genomen dan zoo toch nog geen enkele bepaling van dat besluit s Kouiogs vertegenwoordiger te Berlyn aanspraak op tractementsverbooging hebben gegeven Voor 1842 is aan ook t eer evenals voor 1881 niet meer dan ƒ 28 000 voor den gezant te Berlijn uitgetrokken Voor den gezant Ie Farys is eveneens slechts f 18 000 uitgetrokken maar in 1881 heeft ook deze gezant aantieidyk meer genoten ofschoon de Tweede Kamer bij de behandeling uin de begrootiog voor 1881 met byiia algemeene stemmen een amendement had aangenomen om dien gezant geen trnctemeutsverhooging te geven Daar de geheele verdediging van het Dagblad of bet besluit van Augustus berust zouden wy t hierby willen laten ware t niet dat ons ter oore kwam de intrekking van de in Januari 11 verleende verhooging bij een nader Koninktyk besluit dat dezer da en genomen werd De Minister zelf sohijut dus n en déplaise het Dagblad het minder voegzaine zijner handeling te erkennen Fad Ouder het opschrift Geldverspilling bevatte het Hhl belangrijke mededeetingen en beschouwingen aangaande zaken die in den laatsten tijd in het leger zouden zijn voorgevallen Vooreerst vraagt zij of het waar is dat in het kamp van Milligen volgeus verouderde reglementen is geeteroeeri Bekend is het zoo schrijft zy dat de opperbevelhebber van bet leger geen voorstander is van de nieuwe infanleriereglementen en de voorkeur schenkt aati de stelregels welke in vroegere jaren van kracht waren Daar evenwel by de invoering dier reglei euten uitdrpk icelijk is be aald dat het Z M stellige begeerte is dat van de gegeven voorschriften niet worde afgeweken kan er dus geen twijfel bestaan of de vastges elde reglementen moeten gevolgd worden Nu schijot zich evenwel somwijlen het geval te hebben voorgedaan dat hoofdofliciereu om w it men noemt een plasdaukje Ie verdienen in strijd met s Konings stellige begeerte toch nog de oude reglementen hebt en toegepast Is het übl goed ingelicht dan zyn er officiercu in ongenade geraakt om geen andere reden dan dat z volgens de beslaande reglementen handelden maar van den Min van Oorlog vertrouwt zij dat by die officieren in bescherming zal nemen De heer Broekman ichrijft in het Zondagsblad van het Niewc Van de Nederlandsohe Handelmaatschappij zijn geruchten in omloop die op eeue groote verandering in de operatiën van dat lichaam zouden doelen De Maatschnppy zou lil eigen handel geheel opgeven en Ie agentschappen beperken of opheffen doch daarentegen een meer Werkzaam deel nemen i i binnenlandsche induslrieele zaken of operatien en zich reeds belangrijk hebbeu geinleresseerd bij de aandeelen der Stoomvaartmaatschappij Zeeland zoomede in grondeigendommen te Baarn Een en ander zou samenhangen met de liquidatie der nalatenschap van wijlen Z K H Prins Hendrik Ook Is er sprake v n eene belangrijke vermindering van het aaudeelen kapitaal Dat de wyze van zaken doen der Nederl Handelmaatschappij niet meer met de eischen van den tegenwoordigen tijd samengaat wordt vrij algemeen erkend zoadat eene vermindering van kapitaal aan de Beurs als zeer wenschelyk besproken wordt Toch is het weemoedig Ie moeten zien dat eene Maatschappij met zulke uitgebreide en goede relatie n zulk een kapitaal en onbeperkt crediet niet in staat is zioh op haar hoog standpunt te handhaven terwyl in Engeland verichillende lichamen met groole kapitalen werken en de kracht voor winstgevende opëratien in den tegenwoordigen lyd veelal in een groot kapitaal gelegen is In t arsenaal te Samarang had een publieke veiling plaats van papier dat op de een of andere wyze onbruikbaar was geworden voor bet doel waartoe het indertijd was aangeschaft Er werden verkocht 10 000 vellen tegeh den prijs van ƒ 2 26 de duizend vellen De duizend vellen Het cnrieuse van de zaak ia dnt voor dit zelfde papier in Holland door het gouvernement is betaald de som van 1 10 per vel Per vel I Behalve de vracht naar Indië Men beweert dat er op andere plaatsen in Insuliiide nog groote hoeveelheden van dit papier in voorraad liggen Zekere Lambertus van den Ende heeft zich te Rypwelering uit de voelen gemaakt met een paard en tilbury hem voor eenige oogenblikken ten gebruike verstrekt door Jan Willem Smeelen Tot dusver heeft men niets van hem gehoord en men vermoedt dal hij een en ander zal trachten te verkoopeij Het paard is elf janr oud en zwart m wit kolleije voor den kop De tilbury is voorzien van kap van zwart geolied doch niet gevoerd linnen groene bovenbak zwarte onderbak en metaalwerk de kap is zv irt geverfd De officier van justitie te Haarlem verzoekt opsporing en bericht Het Land bouw feest Den lOu October van het vorige jaar bracht een telegram uit Noord Holland ons de aaugenniie tiding dat Gouda was verkozen als de gemeente waar de Hollandsche Maatschappij van Landbouw In 1882 zou vergaderen Niel zouder strijd werd de overwinning behaald meer dan eene plaats uit onze provincie trachtte de Algemeene vergadering een besluit te ontlokken dat Hoofdbestuur eu Afgevaardigden binnen hare muren zouden vergaderen en betwistte ons de eer die hooggeachte gasten te mogen recipieeren Met meerderheid van stemmen werd ons die eer gegund en thans is hel oogenblik daar dat wij hen in ons midden zien die de zoo bekende zoo geëerde en zoo hoogst nuttige maatschappy vertegenwoordigen Heeraobte er reeds dagen te voren op het ten toonstellingaterrein groote drukte door het in gereedheiil brengen der tenten en het in ontvangst nemen v n de verschillende voorwerpen gisteren vooral leverde dat een prettig gezicht op van vroolijkhetd en beweging en gelyk op het terrein ook elders van verschillende kanten kwamen belangstellenden nsar deze gemeente om getuige te zijn van de openiu der Tentoonstelling die ten 12 ure zou plaats hebben Op het bepaalde uur was dan ook een talryke schare vereenigd Hooldbesluur en Afgevaardigden der Hollandsche Maatschappij van Landbouw in de eerste plaats verder Gouda s Burgemeester en Wethouders Leden van den Gemeenteraad eu voorts een aantal belnngstellenden De heef C J Van der Oudermeulen vojrzllter der Maatsohappy hield eene korte openingsrede waarin hij er op wees dat 22 jaar verluopen waren sedert de Maatschappij hier ter stede vergaderde In dien lijd was er in vele opzichten op het gebied van den laudbsuw vooruitgang te bespeuren wat op de lentoonstelling zeker voldoende zou blijken Met vreugde mocht spr constateeren hoe hartelijk men hier welkom werd geheeten zoowel den Burgemeester dezer gemeente als de Gemeenteraad bracht by daarvoor een woord van dank niet minder erkentelijk was hy de Goudsche burgerij die als hulde aan de Maatiohappij hare straten had versierd zdó dat men alom de vlaggen zag wapperen Ten slotte braoht spr een woord van dank aan de subcommissie en niet het minst aan de inzenders zonder welke eene tentoonstelling eene onmogelykheid is Na er nog op gewezen te hebben dat men by de beoordeeling van het tentoongestelde vooral by de vruchten en d granen de weersgesteldheid van den laatsten lyd niet buiten rekening mocht laten verklaarde spr de lentoonstelling voor geopend Daarop nam de Burgemeester dezer gemeente Mr A A van Bergen IJzendoorn hel wmrd en sprak ongeveer als volgt Het zy mij vergund Hoofdbestuur en Afgevaardigden der Hollandsche Maatschappij V Landbouw hartelyk welkom te heeten binnen onze gemeente Het besluit der Algemeene vergadering van het vorige jaar om dit jaar naar Gouda te komen waf de vervulling van een lang gekoesterde wenssh voor vele ingezetenen dezer gemeen e By velen hunner toch was evenals bg my de herinnering nog levendig aan de vroegere Alg vergadering in Gouda die men steeds nog met genoegen herdaoht Hier toch in Gouda gelegen in een welvarende land bouwende streek bestaat groote belangstelling in de Maatschappij De bloei onzer gemeente hangt voor een groot deel samen met den bloei van de n landbouw en zouden wij dan niet vraagt spr ons gelukkig achten haar in ons midden te zien die geacht mag worden dien landbouw te vertegenwoordigen en zulk een grooten invloed daarop nitteoefenen I Spr drukte ten slolte zijn vertrouMfen uit dat ile beraadslagingen op de vergadering belangrijk zonden zijn en strekken om den bloei van den landbouw te verhoogen en dat de tentoonstelling geheel zou beantwoorden aan de verwachting die men daarvan koestert en hy is er van verzekerd dat hij spreekt uit naam van alle Goudsche ingezetenen als hij eindigt met een Leve eu bloeie de Hollandsche Maatschappij van Landbouw l Nadat spr geëindigd bad vi l de muziek in vanhet Corps der dd Schnltery alhier en vervolgene be ichtigde men de tenloonstelliug Deze maakt het moet erkend een eer gunstigen indruk Het treurige weer in aanmerking genomen van den laatsten lyd heeft men alle reden tot tevredenheid zoowel over de qualiteit als over de quantiteit van het ingezondene en bijzonder genoe gen doet het ons dat de Ooudsohe inzenders hst hunne deden om de tentoonstelling zoo goed te doen slagen In ons vorig nr deelden wy reeds de namen mede van onze stadgenooten wien prijzen werden toegekend en in verschillende afdeelingen viel een Goudsche naam ons op bij een ei ander dat uitmuntte door smaakvolle bewerking of schoon gehalte Nog werden Dinsdag bekroond de bh C Oudijk te Weddinxveen W 0 Boer te Boskooj I Ockhuijzen en Zn te Schoonhoven D Verweü te Goudcrak P Rnileiibnrg te Bodegraven C Doglerom te Stolwijk C Veelenturf Pzu te Bodegraven en N finijtenimis te Zevenhuizen en C van Diest te Haastrecht Gisteren hnd de bekroning plaats van de afd Afgesaeden bloemen Deze bekroningslijst luidt aldus Tafelbloerostuk Ie prijs A Glyra de Vos Utrecht 2e pr J Nijland Hilversum 8e pr M Oostveen Utrecht Twee tafelbouqurtten Ie pr A Glym de Vos Utrecht 2e pr J Nijlan i Hilversum 3e pr P Hooft man Jzn Gouda Een Balbouquft Ie pr A Glyra de Vos Utrecht J F W van Rijswijk t Zoon s Grnvenh ge 3e pr A van der Plas Voorburg Een bruidsbouquet Ie pr J F W vnn Byswyk Zoon s Gravenhage 2e pr P Hooftraan Jzn Gouda 3e pr J Nyland Hilversum Verzameling afgesneden bloemen door den inzeuner op smaakvolle wijze vóór de inzending byeengeschikt Prijs bestuur J Nijland Hilversum Ie pr H Coert Molenaarsgraaf 2 pr P Hoofimau Jzn Gouda Nog bleek dat opnieuw waren toegekend prijzen van het Bestuur aan J H van der Sluis Jr te De Rijp voor kaasstremsel en K Loow te Knollendam voor olie om kaas te smeren Onder hen die lid van de Commissie van beoordeeling waren merkten wij op de heeren H W Olto te Gouda Ph van der Breggeii Ie Waddinxvecn H Gocbtl Ie Bodegraven J Herrewijn Jz Is Aarlanderveen J M de Lange en J H van der Torren Kz te Waddinxreen Was het met het wtêr by de o lening der Tentoonstelling treurig gesteld later op den dag werd dit gelukkig iets beter zoodat men na een bezoek aan de TeutoonsicUing een wandeling kou maken door de feestelijk versierde straten Op sommige gedeelten der stad was het vlaggen algemeen b v op Haven Markt Wijdstraat enz Op de grens van laatstgenoemde straten is een kolossale eerepoort aangebracht met hti ofieïinft Hvlde aan den Landbouic en die er eigenaardig is georocerd en versierd met allerlei voortbrengselen van den landbouw welk denkbeeld alle lof lerdirnt lerwyl ook de uitvoering daarvan gelukkig slaagde Natuurlijk dat deze eerepoort voortdurend veler aandacht trekt Heden morgen len 12 ure werd in het lokaal Nnt en Ve maak der Socieleil de Reunie de 43e Algemeene vergadering der Hollandsche Maatsohappy van Landbouw geopend door den voorzitter den heer C J van der Oudermeulen De sprak een korte openingsrede uil waarin hij o a mededeelde dal de Minister van Waterstaat bereid is het eerevoorzittersobap op zich te nemen van de internationale iandbouw tentoiinslelling in 1884 en aan de Regeertng een voldoende anbsidie wil aanvragen n s het Nederlandsohe volk allereerst van zyne sympathie voldoende doe blijken Daarop bleek dat ter vergadering naren 66 afdeelingen en 24 leden van de Algemeene vergadering te zsmen uitbrengende 662 stemmen loodat de volstrekte meerderheid bedraagt 382 stemmen Vervolgens werd rapport uitgebracht door de financieele Commissie omtrent de rekening van 1881 en de begrooting van 1883 Zoovel de eene als de andere werd goedgekeurd Daarop werd voorgesteld door de Oommissie in jsake het Landbouw onderwys haar mandaal voor 1 jaar te verlengen dit werd goedgekeurd Het voorstel van de Afd Dietnen fFalergra tmeer om pogingen te doen tot het in t leven roepen van een ministerie van landbouw veeteelt en zuivetbereiding t zij dan door byvoeging aan ecu der bestaande Ministericn t zy door oprichting van een geheel nieuw ministerie werd ingetrokken en dat van de Afdceling Qverflakkee en Goedereede om de jaarlyksohe tentoonstellingen der Maatschappij steeds Ie doen houden in de 6 grootste steden van Noord en Zuid Holland Amsterdam Haarlem Rotierdam s Gravenhage en Leiden werd verworpen met 662 tegen 92 stemmen Tot Lid van het Hoofdbestuur uit Zuid Holland werd benoemd de heer D A F Baudnin te sHage Tot Lid van het Hoofdbestuur uit Noord Holland werd benoemd de heer J Zijp Kz te Abbekerk Besloten werd in het jaar 1883 geen tentoonstel ling te houden met het oog op de internationale tentopustelling in 1884 die groote kosten zal vor I deren Omtrent de overige zaken die in behandeling waren kan op het oogenblik nog niets worden gemeld daar de vergadering bij het afdrukken dezer courant nog voortdnnrt Ruiteniandsch Overzicht Op dit oogenblik is in de stelling der Engeleche troepen Ie Ismailia en Kassasin geene verandering gekomen De Engelschen zyn steeds ijverig bezig met bet tot stand brengen eener goede gemeenschap tusschen de basis hui ner operat éu eu de voorhoede Ook aangaande de bewegingen der troepen onder Arabipacba zijn geene nadere bijzonderheden bekend geworden De verhouding tusschen Engeland en Turkije schijnt werkelijk iels beter te zijn en er is sprake van het zenden van een Turksch korps dat te Port Said zou landen Het veranderd inzicht van Engeland laat zich verklaren toen de verovering van Egypte een militaire promenade zon zyn wilde men Turkije er builen houden maar thans nu de oorlog langer en moeityker dreigt te worden kan men wel wat Turksche soldaten gebruiken De rebel verklaring is versahenen maar moet nog in het Arabisch vertaald worden en zal dan aan den Khedive overhandigd worden Een oude quacstie die der erfopvolging in Brunswijk wordt dezer dagen wederom opgerakeld Indien de 76 jarige hertog sterft staat het naast tot den troon de heriog van Cumberland pretendent van Hanover en echtgenoot der Deensche prinses Thyra Zoolang hij echter niet vormelijk afstand doet van zyne aanspraken op Hanover zal de Duitsche regeering nimmer toelaten dat hij den nabnrigen troon van Bruiiswijk beklimt en daar een vereenigiugspunt vormt der Noorddnilsohe iVelfen Tot dien afstand was de hertog van Cumberland nog niet te bewegen hoezeer men zegt dat zoowel zyn schoonvader de koning van Denemarken wien de gespannen houding met Dnilschland gaal vervelen als de prins van Wales hem daartoe aansporen Misschien komt hy langzamerhand wel tot de overtuiging dat een bloeiend hertogdom met 86 ü 40 raillioen gulden aan domeinen meer waard zyn dan de niet te verwezenlijken aanspraken op Hanover Doch hy kan erop rekenen dat prins Bismarck hem niet eerder in het Duitsche ryk zal toelaten vóór hy de verzekering geeft reichigetreu Ie zullen zyn Zulk eene verklaring is voor prins Ernst August een zure appel om doorheen te byten Wy hebben oblangs medegedeeld dat de Kieler professor Hanel het hoofd der gematigde FortickriUter in den Duitschen ryksdag en den Fruisiscben landdag met de iintionaalliberalen in Sleeswijk Holsteiu eene overeenkomst had ite lole tot Wedcrzydsohe ondersteouing by de aanstaande verkiezingen voor bet laatstgenoemde parlement Ook zeideii wij toen dat de heer Richter hoofd van hel andere deel der ForttchrUttfijiij door het stellen zyuer candidatuur iu een der Sleeswijksohe districten feitelijk had getoond dat van hem geene instemming mét dezen maatregel was Ie wachten Daarover tverd hij in de nationaallibei ale pers zeer hard gevallen De heer Richter niet spoedig om een antwoord verlegen heeft eene in zeer beslisten toon gestelde verklaring van zijn gedrag openbaar gemaakt Hy verklaart wanneer men deu Fortaekritt een evenredig aantal der candidaturen wil laten gaarne te zullen medewerken om met de gezamenlyke kracht van alle liberalen de conservatieve candidaten te bcstrqden Doch in districten waar de conservatieven eene kans hebben en waai de JorfacinWs parly bij e laatste verkiezingen voor den rgksdag sterker bleek dan de nationaal liberalen daar kan hij zyne geestveiwanten niet aanraden in nationaal liberalen geest te stemmen Integendeel gaat hij voort ik aoht het den plicht van alle geavanccerdli berale kiesveroenigingen om in die districten het standpunt der party te handhaven Voor alles moet de jselfstandigheid der Joriscirttós parly als beginsel gelden en daarom heeft geen enkel lid der party het recht om zonder voorkennis of instemming van de psrtygenooten in eenig district verbintenissen aan te gaan met eens andere politieke partij Volgens deze beginselen ben ik in overeenstemming met het uitvoerend bestuur de parl onophoudelijk werkzaam geweest En daarmede heb ik myn deel bygedragen niet alleen aan den bloei myner partij maar aan de bevestiging van het liberalisme en Duitscjiland Zonder er doekjes om te wiitden dit is hij niet gewoon zegt dus de heer Richter dal zyn collega Hanel geen reoht had te handelen zooals hij deed Eeue scheuring tusschen de beide deelen der party schynt nu onvermydelyk en zal eene nieuwe kleur brengen in do staalkaart der politieke partyen in Pruizen De heer von Schlözer de Pruisische gezant by het Vntikaan is met nieuwe initructiën nonr zyn post jj ruggekeerd Naar men verzekert zal h j opnieuw i traohtei eene verzoening met den H Stoel tot stand te brengen naar mislukt ook deze poging dan staat eene hernieuwing van den strijd op godsdienstig gebied voor de deur Aangaande de laatste gebeurlenissen te Dublin zyn eenige bijzonderheden vernomen welke de reeds medegedeelde berichten en aanvullen De politieagenten hebben niet allen ten getale van 883 bun ontslag ingediend een deel hunner dreigde slechts daarmede nadat de 200 die aan de bekende veri odei bijeenkomst deelgenomen hadden weggezonden waren zij voegden slechts in zoover de daad bij de bedreiging dat zij weigerden hunne posten te belrekken maar die bedreiging duurde voor de meestén sjechls eenige uren hoewel de toestand daardoor reeds ernstig genoeg werd Vijfhonderd particulieren hadden zich spoedig als politieagenten aangemeld eu de militaire macht was toereikend tot handhaving der orde maarde verleiding om van het cnmflict losscben de Regeering en depoltietot oploopen en ongeregelbeden gebrnik te maken scheen het gepeupel en de antiEngelsche radicalen Ie groul en vandaar dat de ongeregeldheden van verleden Vrijdag op Zateid gavond herhaald werden Daarop volgden de ern8ti e wanordelijkheden in den nacht van Zaterdag op Zondag Het gepeupel mishandelde vele fatsoenlyko lieden en pleegde andere baldadigheden zoodat de militairen genoodzaakt waren herhaaldelijk met de bajonet te chargeeren velen zijn gekwetst en de soldaten hadden nogal te lijden van de siëeneu welke naar he geworpnn werden Men weet dat de meeste ontslagen politie agentep thans een adres hebben ingediend waarbij zij zich onvoorwaardelijk onderwerpen en de Daü Neios hoopt dat de Regeering nu op hare beurt niet te streng zal zyn deze treurige zaak daarmede tot een einde komen zal INGEZONDEN Aan de Redactie der Goudsche Courant Verleen ons voor het onderstaande een plaatsje in Uw veel geleren blad wonrvoor wij U bij voorbaat onzen hartelyken dank betuigen LANDBOUWFEESTEN Met het oog op de georganiseerde Folkatpele op de Markt aanvangende ten 1 uur op aanstaanden Zaterdag den 9 dezer zouden inzenders dezes gaarne zien dat het Foli waaronder niet te vergeten alleeeerst de werkman behoort in de gelegenheid gesteld werd die Folkenpelen te kunnen bijwonen Ten dien einde doen zij daarom beleefd een beroep op alle patroons werkgevers om hunnen ondelgesohiklen tonder geldelijke ickade de gelegenheid Ie schenken nin de Folkitpelen te kunnen genieteo opdat niet recht het volk dan zeggen kan irij hebben Folk eett Eenige stemmen uit het voik voor het volk KEJMXISGEnXO De BURGEMEESTER van Gbuda brengt by date ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen luspecieur der Directe Belastingen enz te Rotierdam op den 4 September 1882 is exe Btoir verklaard Het 1ste kwartaals Kohier van het patentredit dienst 18S2 83 Dat voormeld Kohier ter invordering is g tdd in handen van den Heei Ontvanger dat ieder daarm voorkomende verplicht is zynen aanslag op den w de wet bepaalden vuet Ie voldoen en dat heoto ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 6 Sept 1882 De Burgemeester voornoemd ViN BERGEN IJZENDOORN Oil W M A R K T B RR I C H T E N Oouda 7 September 1882 Met weinig handel verkeerde de graanmarkt in eene slappe stemming Jarige tarwe zander schot komt byua niet meer voor De beste nieuwe gold van ƒ 10 25 tot ƒ 11 mindere ƒ 10 ƒ 9 50 ƒ 9 Rogge mede flauwer doch over het algemeen niet droog van qualiteit zynde ging er weiaig in om De besie nieuwe ƒ 6 60 a ƒ 7 Gerat ƒ 6 60 a ƒ 6 50 en Haver ƒ 4 26 a ƒ 4 75 naar kleur en gewicht Andere granen zonder handel De veemarkt met gewonen aanvoer de handel iels trager uitgenomen graskalveren vlug verkocht varkens geschikt voor Londen von 22 ii 24 cl per half kilo magere varkens ëu biggen vlug biggen van ƒ 1 a ƒ 1 60 per week Schapen en lammeren iets trager verkocht Kaas aangevoerd 12i partyen handel vlug eerste qualiteit ƒ 30 a ƒ 32 tweede qualiteit ƒ 26 a ƒ 28 Noordhollaudsche ƒ 27 a ƒ 30 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50