Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1882

Zondag 10 Septeifeer N 3816 188 Sociëteit OnsGenoegpen Zaterdag 9 September De hedenavond door het Muziekkorps van het 3e re ment Huzaren in de Sociëteit 0n8 Genoegen te geven Soiree zal wegens verhinderiag van dat Korps vervangen worden door eene Soiree van het Muziekkorps vau het 4e Ee ment Infanterie onder directie van den heer A GRENTZIÜS Programma s zgu hedenavond aan het bureau verkrijgbaar DE FEESTCOMMISSIE wm GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Sociëteit Buitenlust Koffiehuis de KAl Zaterdagf 9 September BVITMNQMWONE 11111 i muffli op de VAART aldaar Aanvang 7 1 uur GROOT CAFÉ CHANTANT ten 8 uur HH Leden hebben ieder met eene Dame en twee Kinderen vrflen toegang Voor Niet Leden hg introductie voor Heeren en Dames 25 Cents de persoon HET BESTUUR Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mim QLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevjis de geschiedenis der St Janskerk der Glazeq der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroem Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents C VERMEULEN Vleeschhouwer te Boskoop blgft zich voortdurend beleefdelak aanbevelen tot het leveren van Ralfs Rund en Varkensvleesch alles Ie qualiteit in de groote Verloting bfl gelegenheid der Tentoonstelling van de HóUandsche Maatschappij van Landbouw zjjn a l te bekomen bg A BBI1 1K I1AI te Gouda iLiNSTEmiJEE ZIEKTEN De InspiiltlnB Tan het node Krals T n A BoutIk ar en de duizendeD genezingen sedert 25 jaren zijn erdu beat en wMrtorg Toor Men volge nauwkeurig het Tooncbrlfl DIPOT IM ALLK OOKDB APOTHEUH Te s Hage Snabilié Apoth Snelptrsdruk van A Bkinkman t Gouda Te Gouda bij Hoef hamer Apoth Wribotrr 1 20 ƒ 1 30 Kaaa noteering van de Ver f Kaashandelaren aangeToerd lil partyen Ie kwal 27 60 a ƒ 81 60 2e kwal 24 a ƒ 27 Handel willig Bur t8rli ke Stand GEBORKX 6 Srpt Iuti ouden J B Boot en D Dook 8 Johinnes DU en J A Meeweieo en J Leu eniok Aotlioni ouders A birre o erleden en J Iikerveld OMIBI EKEN 5 Si il A M Voi rcm hoinr n o F Teeling 29 j U ra fi 0 Indewy 25 j G P Boulojne 7 m D de Mol 60 j GEHUWD 9 Sept J Verschol en C t n Wms W Hoebeek en J Weber ADVERTENTIËN Heden overleed tot möne diepe droefheid mfloe geliefde Echtgenoote ALIDA MABÜARETHA VÜUBENS op den nog jeugdigen leeftfld van ruim 29 jaar S F TEELING Gouda 5 Sept 1882 De Familie van BUUREN brengt bfl deze haren DANK aan het vak Büueb n Comité en aan allen die bijgedragen hebben tot bet plaatsen van een gedenkteeken op het graf van wjilen den heer N van BUÜREN CTlWESSEIIlAKËF Fijne Likeuren MARASQUIN CRÈME DE ROSES HUILE DE VANILLE dubb witte ANNISSETTE witte CORAQAU MOI JEAHX enz Mstond GEVRAAGD een a oliede Depóthouder voor een Chemische Ververij en Waascherfl Franco Brieven onder No 1013 aan GEORGE W VAV BIENE Co Advertentie Bnrean Rotterdam rog aacEHXj DEB LIJDENDE WEWSCHHEIP P t lanr dt maag dê darmen n ife fihrên Zi n lOoaU bekend de natuarliike reinigen I Ttfi het ligchaam Werken deze eaele organen regelmatig soo i de mensob gezond stonngen I denelTO reroonaken tAlrSjk en dikwlJlB smartelijk lijden MTVtomTtn f opgebkamhddj g tk aan eet Awff Èoofdpifnm p en m de darmen maagy letw en gai optt ging van het btoed duize i ligheid eongteUeê gedzucht Aambeihty jicht en rhumaüemuef huttziefcten pijn in de nieren I en ligohaamumarten tbd eiken aard ontstaan daarI door dat aftesoheiden stolTen in het tigohaam of l Tel giftetoffen in het bloed teruebIi Ten m plaats ran cloor roomoemde organen a cleid te worden lïet eeni e sreneeinnnUldel dat terena op de werking al dezer organen werkt en de normale toestand derzelve zeer snel temg I Toert alsmede het rijdaa In den wortel Mnfrljpt i f ÉfkMrt z jn de zoo beroemd gewordene en tnans 1 OTerïü et hot grootste aupces gebruikt wordende Zwitserscbe Pillen VM Hu ApeHieker Rlelianl Brandt slaehts sij mhhu R hfHerdëiilzardu danken aan hatjebruik Arialva dt ltni fc r h nner itctadhald Waarom dan te lijden en onTersobillig alle smarten over zioh laten komen welke soo ligf tot de ernstigste ziekten die het leren tot een trenrig en ellendig bestaan I leiden wanneer men zich op zulk eene zekere i f gemakke1i ke en goedkoope wijze zelf genezen en het verergeren der kwalen Toorkomen kanP I Niemand die met eene der genoemde kwalen aangehaald is moet dus nnlatcn onmiddehik zijne toeTiucht te nemen tot de Zwitsersohe Tillen van Richard Urnndt die immer helpen zooals men bij eene proefneming alras bespeuren zal m msal vaHwel cM ft t Zwltaer I isha rillen van Richard Brtodt ti bthemin wnnt slechts deze helpen Oeielve zign verpakt in blikken doozen voorzien van eene etiquette m rtoonende j het witte Zwitsersohe kruis op rooden errond en I 3nien van de handteeking van Richard Braadt De doos Zwitsertehe Pitten van Rlohir Brandt I ost O 70 cents en is voldoenile voor 5 weken oodatde dageliiksche kosten st rhts 2 A 3 cents bedragen zij zijn benovens gebruiks ainiwgzing en een groot aantal medische atteaten m de meeste Apotheken verkrijgbaar door het Specialiteits Gezelschap onder Directie en met medewerking van den Heer M P OKHIIMZEN Prestidigitateur van wijlen Z K H Prins FREDERIK en Jean Charlier Directeur van het Utrechtsch VariëteitGezelschap EDUARD BAMBERG Speciaal HoUandsch Coupletxanger 3ST a o ETA S HoUandsch KARAKTER KOMIEK Alecc KRONENBERG BXENTRIEK KOMIEK Voor het eerst in Nederland optreden van d 3 JOLX IJ s Echte Zwarte ZANGERS en BURLESQUE Dansers van het Aquarium te Londen Mis CORELLY Mis DÜRWaL en verder nog 3 HOLLAJiDSCHE 8 DUITSCHE ZAKGERESSEN De Groote Zaal al prachtig Gedecoreerd ijn AANVANG 8 nur H H Leden der Sociëteit en Leden der H M van Landbouw vrflen toegang Dames en Niet Leden 0 49 Zondag 10 September f BA t Bal Muziek van de Huzaren onder leiding van den Heer WAASDIJK rgen toegang voor HH Leden der HolL Maatsch v Landbouw en der Sociëteit met hunne Dames Pakhuis of Bouwgrond GEVRAAGD Wordt gevraagd een PAKHUIS geschikt tot berging van BLOEM te HUUR of te KOOP of anders GROND om er een Pakhuis op te bouwen De voorkeur wordt gegeven aan dat wat aan het water ligt waar de groote Schepen kunnen komen Adres franco letters D J F bö den Boekhandelaar H C EDAÜW Jb te Gouda DIJKGRAAF en HEBMRADBN van Blo MENDAAL zflu voomemenB op DONDBRDAÖ den 21en SEPTEMBER 1882 des voormiddags ten Elf ure in De Rombik te Gouda in het openbaar AAN TE BESTEDEN Het amoveeren van een gedeelte en het maken van een nieuwe Ketelbemetseling met bijbehooren de werken ten dienste van de Stoombemaling van den Polder Waarvan de voorwaarden en teekening ter inzage zullen leggen in het bovengenoemde koffiehuis Aanwijzing in loco zal plaats hebben op MAANDAG den 18n SEPTEMBER 1882 des voormiddags ten 10 ure aan het Stoomgemaal van Bloemesdaai BINNENLAND GOUDA 9 September 1882 Woenidag II is de nieuwe cursus van het FrogymiiMium aangevangen met 11 leerlingen waarren 6 in dé eerste 3 iu de tveede en 2 io de derde klasse Bij bet dezer da en gebonden admissie exsnien TOor de Bgks hoogere burgerschool zijn tot de lesien toegelaten 12 jongens W F van Essen A Hoogendijk H Hussem W Lampe K F A Lansing L A Mynlieff i Prince E P W Sloop T Tom W Tom A de Vletter allen oor het Tolltdig onderwijs en C Krnijt Jtii Toor enkele lessen benevens 6 ineisjea il F de Klerck M H rau der Koog A Kroon M A L C Temmiuck roor volledig onderwgs en A Lnliui Tan Goor voor enkele lessen Na voldoend ber exameu werden nog bevorderd tot de 2e klasse E B i Frank W Bokhoren H J W ran Leent tot de 8e klasse Q J Blonk H F fioll G C Krom en übe Bobetle tot de Ie klasse C J Kramers K E Beuhl en J W D Qrootepas De nieuwe cursus is daarop aangevangen met 63 leerlingen waaronder 12 meisjes Z j z jn als voUt verdeeld over de klassen Ie klasse 21 roor volledig onderwijs en 2 voor onrolledig onderwgs 2e klasse 13 roll ond en 1 onrolledig onderwys 3e klasse 8 voll ond en 6 onroll ond 4e klaaae 6 roll ond en 1 onroll ond 5e klasse i roll ond en 2 onvoll onderwijs Donderdtgarond dreigde de feeairrengde t worden verstoofd daar nwu op de Harkt brandspuiten lag aanrukken en lidi bet gerucht verapreidde van brandgevaar is het magezgn vau den heer D Samsam op de Markt Inderdaad bestond dat geraar In een gasbuis was een lek ontslaan en het ontsnappende gas ontvlamde wat tot leer angstige oogenblikken roor velen aanleiding gaf Gelukkig waa men aanstonds met balp bg de hand en is het gevaar nog bgigds kunnen worden afgewend Bij arresten Donderdag namiddag door het gerechtshof te s Qravenhage gewezen werd uitspraak gedaan in de taken de vorige week behandeld i U uit Sehoonhoren beech van het deabewnst gebruik maken ran nagemaakte rijkestempels dienende tot bet keurmerken ran ril ver 104 malen gepleegd werd van 30 van die handelingen bjj gebrek aan bewijs vrijgesproken waar ter cake ran de orerige 74 veroordeeld tot n jaar eenzame opsluiting en 74 boeten ran ƒ 50 Het vonnis der Bechtbank teKotterdam waarbg C V uit Gouda was rrggesproken wegens niet tijdige aangifte van het heersohen der pokziekte in lijn gezin werd in s Hofs correotioneele zitting bevestigd In de ciriele terechtzitting van de arroMdissemeuts rechtbank Ie s Hage gisteren gehouden heeft de heer mr G Fatgn als officier van justitie lijne laatste conclusie genomen Bg deu gelegenheid richtte hij een aftcheidawoord tot den president en de leden der rechtbank tot de leden van bet parket de griffie en tot de balie Hij deelde mede dat hg door het vertrouwen door Z M den koning iu bem gesteld tot eene andere betrekking geroepen zicfi genoopt gevoelde als officier van justitie ontslag te verioeken dat hem wel voor eene volgende zitting van het collegie zal worden verleend Het viel hem zwaar van zijne omgeving afscheid te nemen en eene loopbaan te verlaten de hg ruim 22 jaren had bewandeld waarvan laatslelgk 7 jaren als hoofd ran het parket by de rechtbank De roonitter jhr mr de Jonge vertolkte uit naam van allen het leedwezen dat zij gevoelden over het vertrek van den officier Niet alleen verloren zij een kundig ambtenaar van het openb min een rechtschapen voortvarend officier vnn justitie maar tevens een prettigen collega Zg verheugden er zich evenwel over dat bij geroepen was om op te treden als hoofd der gemeente s Gravenhage en wenschten hem met zijne benoeming geluk Zijnetaak was zeker niet gemakkelijk en zijne kundigheden zouden hem ook in die betrekking goed testade komen j De procureur mr de Ba bracjit eindelijk ook uit naam der balie aan den heer Palijn zgu gelakwenseh Hij gevoelde zich tefcns gedrongen hem een woord van dank te wijden voor de hnmane wijze waarop het hoofd van het pakket voortdurend met de balie was in aanrakiug ge ec t en hoopte eveneens dat hem hetzelfde geluk inlzgoe aanstaande betrekking mocht ten deel vallte ills hij in zijne tegenwoordige had ondervoudeil Donderdag 7 September jl wcrdes de gemeenten Berg Ambacht en Ammeratol bezofsht door Zijne Exo Mr C Fock Copimiuwis des Konings in Zuid Hollaud i Dinsdag 19 September a él t Berg Ambaeht de stemming plaats hebben vMr etn lid van deo gemeenteraad in plaats ran den Her W Verdoija Wz die zgn ontslag genomen heaft u De Nederlandsche ZuidafrikNinsclie Vereeniging beeft eindelgk ran officierie zijdAantwoord onivangeu op haar herhaald schrgven naar de Transvaal en naar aanleiding daarvan ia op 4e li atste beatuursvergadering besloten Io aan d Nmerlandsche regeering te verzoeken een eansul geneilpal voor Nederland in de Transvaal aaa te sletlen en 2a vanwege dr vereeniging een vertrouwd nuui nwr de Tmisraal te zenden ten einde alle iuli iktingei in te winnen die de Vereeniging in staat zalleB tellen het bij hare itstatea beoogde doel te Mieil Beeds nu hebben zich e n ISOlal firma s en particulieren rertegenwoordigende 60 verschillende takken van Nederlandsche nijverheid foor inzending op de iuterp koloniale tentoonatelling Ie Amsterdam aangemeld Wel moet dit aaptal nog sterk aangroeien want op een duizendtal irisenders meent men voor de afdeeling UitvoerlwBdtl ie mogen rekenen doch bet bewijst reeds dat zg die meeneu dat Nederland niei anders te zien zal gevep dan sigareu wollen dekens likeuren en waskaarsen zich iu hun schatting der Nederlandaoheindsatrie bedrogen zullen vinden Het geboaw dier afdeeling nadert zgn voltooiing althans wat het nitwendige en de Rekking betreft De roorgerel waaraan veel zorg wordt besteed is echter nog niet in gereedheid roodat over den algemeenen indruk oog niet veel te legge valt Men leest in de Midd Cl Volgens eene mededeeling van dea Haagschen kroniekschrijver der AT Gron Ct zou de boofdcammiasie voor het ontvangen van bgdragen tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen rad de bemanning der Adder een kapitaal ran 85000 tot bare beschikking hebben en zouden slechts 7 personen gezinnen roor ondersteuning in aanmerking komen Zonder aan deze opgaaf eene stellige waarde te hechten verdient zg toch onze aandacht dewijl lij bevestigt wat wg van dea aanvang af hebben doen vermoeden en wat voor ieder die eeuigszins op de hoogte der omstandigheden was duidelgk moest zijn dat nameiyk het aantal personen wier aandeel in de nationale ramp door geld te lenigen lou zijn gering zou blijken Stelt men op den grondslag van het boven medegedeelde de jaarlgksche renten van h t AiderAavAi op ƒ 3000 dan zal die som meer dan voldoende wezen om aan 7 gezinnen uit te keeren wat hunne op de Aider omgekomen verzorgers in staat waren voor hen af te zonderen Men moet om tol deze berekening te komen in aanmerking nemen dal de bezoldiging van de onder officieren en mindere schepelingen onzer zeemacht roor een de l bestnal in hunne huisvesting en voeding aan boord zoodat de betaling in kontanten klein en het daarvan tot onderhoud van betrekkingen aan den wal te bestemmen gedeelte naar evenredigheid gering is Het geldelijk verlies en alleen dat bchoorl naar onze zienswijze tot maatstaf der uitkeering te strekken zou dus alleen uit de rente van het fonds gedekt worden en het kapitaal in sund kunnen blgren Moclit deze beschouwing in orereenstemming blijken met de werkelgke cijfers welke de commissie ongetwijfeld te zijner tijd openbaar zal maken dan zou de vraag rgzen wat met het kapitaal eenmaal aan te vangen nadat aan de behoeften der thans levende benadeelden op redelgke wgz voldaan zal zgn Zonder voor toogenblik hierover in nactere beschouwingen te treden waartoe met het oog op de onzekerheid der vooihauden gegevens de t d nog niet aangebroken is geven Wij voorloopig is orerweging het tichtea van een vaat foada tot leniging van de gevolgen der zeerampen aan welke de zeevarende bevolking Avan ons land voortdurend is blootgesteld het krachtig ondersteunen van de Maatschappg tot redding van schipbreukeliugen welker hulpmiddelen nog altijd beneden de oeataandc behoeften zgn Beide deze bestenemingen zonden naar wg vermoeden in overeenstemming zijn met de bedoeling waarmede de gevers van bgdragen voor de betrekkingen der schipbreukelingen van de Adder die geschonken hebben indien tel bewezen mocht worden dat het totaal hunner bijdragen aanzienlijker is dan tot het bestrijden van redelijke behoeften gevorderd wordt Voor het gerechtshof te Amsterdam stond Woensdag terecht F A Freesen winkelier in manufactarea te Spaobrofk beschuldigd van opzettelijke brsnd stichting waardoor gevaar voor menschenlevens te voorzien was gepleegd in zijne woning aldaar in den nacht van 11 op 12 Juli 11 De beschuldigde erkende dat hij ten gevolge ran achteruitgang io zgne zaken reeds een half jaar met A gedachte bad rondgeloopen om den brand te stichten en dat hy in deu laten rond van 11 Juli aan dat voornemen uitvoering had gegeven Hij had zich namelijk toen roet eene half gevulde kruik petroleum en vier spanen doozen lucifers naar dea lolder begeven waar in of bjj eene bedstede reraaÜllende licht ontrlambare stoffen waren geborgen of opgestapeld tooals hooi een zak met mostcrddoppen hout turf enz Hij bestreek een en ander ipet pretroleum strooide de lucifers en atak er den brand in Toen er eindelgk eene groote vlam ontsiood schrikte hij terug redde zgne kinderen en eéuig goed en riep de hulp der buren in Met behulp Tan eene brandspuit werd de brand spoedig gebluschL Vijf getuigen werden geboord waaronder een agent der fielsche brandwaarborg maatschappij die door de directie met een persoonlijk onderzoek naar de rerzekerde posten belast had gerapporteerd dat de inboedel die tegen ƒ 4000 was verzekerd wel ƒ 2000 te hoog was geschat Als gevolg daarvan werd da post door de directie opgezegd terwgl intusscheo de brand plaats had De advocaat generaal mr Op ten Noort trachlto aan te toouen dat hier was gevaar voor menschenlevens en wel voor de eigen huiagenooteo Hij was echter gezind verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen De verdediger mr Bamaer betwistte het gevaar voor menschenlevens daar de brand boven was ontstaan terwgl de kinderen beneden sliepen De naaste perceeleu standen op negen meter afstand bet was dien nacht stil weder enz Ten slotte wees hg op tal van verzachtende omstandigheden Pleiter drong aan op eene cellulaire gevangenisstraf De vereeniging ter bevordering van het zeevaartkundig onderwijs hield den 30n Aug haarjaarlijkBche algtmeene vergadering Ie Amsterdam onderp leiding van haar voorzitter den heer L JaoseBz Als nieuwe leden werden aangenomen de heeren J V Wierdsma en P Molenbroek eu werden de gewone huishoudelgke zaken behandeld Daarna sprak de heer J H Rovers over het verplfchlend stellen van het examen voor de gezagvoerders eu stuur lieden der koopvaardg eu hit stichten van meerdere of het subsidieeren van de beslaande zeevaarlscholeii Spr wensohte dat het verplicht examen zal zgn een gevolg van verbeterd zeeraartkundig onder f