Goudsche Courant, zondag 10 september 1882

wjp wtartan hjj de driogendite noodialnlykheid bewyst door eenf eeo blik te werpen op de hedendaagwhe wheepvaart Spr betwijfelde ten sterkste dat de seilsohep n reeda tonden hebbeu afgedaan en toont met cijfert aan dat door andere natiën nog wel degelyk belangrijke winsten met dq 7cilvaarl Vooral op i uitralié worden behaald Lustelooiheid meer nqg dan onkunde doet de gelegenheden om fortuin te Terdienen ongebruikt too b gaau Voor de theoretische en praotische vorming onier ieelie len wcnscht spr Rijkskweekacholen voor de leeraart in den traut der Amsj erdamsche in de roorDtme koopsteden en leehaveus van ons land de oprichting eener r jwillige reserve oor de seen noht fereenigd met het 4jarige apprentice stelsel en loo noodig inslrnctievaartuigen voor de koopvaardij en het verplichtend stellen der toelating van staatswege na de vereiïchte examens voor de gezagvoerders staurlieden en maohiuisteo onter koopvaardijvloot Ten slotte sielt hy vdor in een adres aan den Min ran Binnenl nken op een onverwijlde regeling van b t lèevaartkundig onderwgs afin te ditingen By de beraadslaging bleel dat de noodtakelijkheid voor de oprichliüg van meerdere kweekscholen niet algemeen werd ingezien Men wensehte de zeevaartscholen te behouden die echter verbeterd dienen te worden De vergadering beslbot het adres van den heer Bovert te wgzigen en het den Min te doen aanbieden door een commissie bestaande uit de beeren Van Hasselt Kovera en Wierdsma De siroora van lan4verhuizers naar Amerika zal waarsohynl k wel eeuigszins verminderen nu van daar vele teleurgestelden terugkeeren Volgens de N R C waren per Stella te Amsterdam weder 166 uitgewekenen aangekomen en zouden duizenden hetzelfde wenscbeii als zg maar geld hadden voor de terugreis Nogtbans zijn er weder daags na de aankomst van de Slella en met die verarmde terugkeeranden vour oogen weder een aantal naar de Nieuwe Wereld vertrokken De Nieuwe LandbouK Courant die te Wageningen onder de redactie van den heer 0 Reinders wordt uitgegeven heeft de in deze dagen zeer urgente vraag besproken of de harddravergeo en wedrennen ook waarde hebben voor den landbouw in t bijzonder voor de paardenfokkerij Het blad dat het orgaan is vbn de Rijkslandbouwschool beantwoordt dëzc vraag ontkennend Voor de paaiden fokkerij echter zouden de wedrennen eerst dan waarde kragen wanneer de in de renbaan deugdelijk gebleken paar den ook voor de fokkery werden gebruikt of wanneer men gaat fokken met hei oog op harddravers en renner Dit nu geschiedde in Engeland vroeger wei maar thans niet meer Hoofdzaak is thans volksvermaak en het paard is er eeu speelbal bjj geworden men gebruikt veel te jonge paarden en let bg het aaufokken niet genoeg op de andere eigenschappen van het dier Daarbij zijn de weddenschappen in zwang gekomen en is de renbaan een tooneel geworden van vele slechte praktijken De wedrennen kouden dus wel zeker van beteekenis wezen voor de paardenfokkerij maar hebben sedert lang opgehouden dit te yn Ook de Wekelijlache Laudbou Kroniek van Maastricht kan tich over het algemeen met deze beschouwingen zeer goed vereenigen maor wenscht scherper te doen uitkomen dat deze strenge beoordeeling niet toepasselijk is op onze ond hollandsche harddraverijen Deze gaven wel degelijk eene weldadige iinpulsie aan de paardenfokkers onzer noordelijke provinciën Daarbg werden toch niet de deugdelijkheid de stramme soliditeit en gehardheid van het paard uit het oog verloren om den wille eener enkele eigenschap wier beteekenis dobr grenzelooze overdrijving deiikelgk ook niet grooter wordt De wedrennen zooals zij thans in Engeland en Frankrgk zijn ingericht worden eelfs door bevoegde sohrijvers in Engeland zelf afgekeurd Zg houden echter het nut van de oude harddraverijen voor onbetwistbaar De paarden worden geoefend in den gangaard die van alle lichte rassen wordt tere soht nilsluitend zelfs bij wngenpaarden en voor het vervoer van reizigers n het is natuurlijk van belang deze geschiktheid zooveel mogelgk te odtwikkeleii Zekere doctor Mosso te Turijn heeft een toestel uitgevonden dnt hij plethysmograaf noemt en dat den toevloed van bload naar de henenen aangeeft Het be taat nit een soort van doos die om den arm sluit en vrrder gevuld wordt met water om den doos tgn haarbuisjes aangebracht waarin het wuter stijgt naar mate het bloed in den arm toeneemt wat bij iedere samentrekking van hel hart en elke uitzetting van de borst plaats heeft Heeft bij arbeid Tan de hersenen een toestrooming van bloed daarheen plaats dan duidt he werktuig dat aan door het dalen van het water in de baarbnisjes Door de mate dier daling op ti teekenen verkrijgt men een graphisohe voorstelling van den hersenarbeid Als proef laat men den persoon wien het toestel om den arm is bevestigd bgv nit het hoofd een rekensom oplossen en dan wgzen de haarbuisjes duidelgk aan dat er bloed naar de hersenen is gevloeid en in welke mate en met welke afwisselingen De heer Qaskell heeft reeds aanbevolen dit toestel te gebruiken bij examens iinmelgk om te onderzoeken welke inspanning het een candidaat kost om zekeren geestesarbeid te verrichten Ten bewijze dat het daarvoor dienen kan wordtverhaald dat de heer Mosso eens het bezoek ontving van een letterkundige die zeer nieuwsgierigwas naar het nut van het toestel Mosso vroeghem of hg met even veel gemak Hrieksch konlezen als Latijn Het antwoord luidde bevestigend maar toen de geleerde bet toestel had aangedaanen hem eerst een Latgnsoh en toen een Griekschbork werd voorgelegd bleek het dat de veranderingin den waterstand bg het eerste onbeduidend maarbij hel laatste veel sterker was De inspanning bijhet lezen van Grieksch w is dus veel grooter geweest dan bij het lezen van Latijn Bet Landtouw feest Onder begunstiging van prachtig weer is bet feest waaraan wij in ons vorig nr reeds een artikel wijdden voortgezet Donderdagavond badden twee muziekuitvoeringen plaats een in den tuin der Sociëteit Ons Genoegen van het corps 4e reg Infanterie en een op de Markt van dat onzer Schutterij Het eerste had niet bijzonder veel toelvoorders gelokt doch het tweede werd door een gronte schare bijgewoond Gedurende den geheelen avond heerscbte op de hoofdstraten onzer stad niet t minst op Hoogstraat Kleiweg en Kaltensingel een buitengewone dfbkte en vroolijkheid en de keurig versierde en verlichte winkels werkten er toe mede om de feestelijke stemming te verhoogen De eerepóort waarvan wij in ons vorig nummer gewaagden is thans lederen avonil geilluniineerd zoodat het Hulde aan den Landbouw ook s a vondt zichtbaar is In de onmiddelijke nabijheid der poort voor het huis van den heer A van Veen prijkt een keurige gas illuminatie In verscheidene winkels en magazguen zijn reeds avond aan avond voor de ramen smaakvolle versieringen aangebracht waaromtrent wij thans niet nader zullen uitwiidec daar wij in een j ulgend nr de algemeene illuminatie die naar mfn weet Zondagavond plaats heeft hopen te beschrijven Het officieel diner in Ons Genoegen dat eveneens Donderdag plaats had was naar veler oordeel aangenaam en prettig De gebruikelgke toasten rei bleef ook ditmaal natuurlijk niet uit ei werd goed en hartelijk gesproken en ook dit nr van het programma zal ongetwijfeld een zeer gunsiigen indruk achterlaten bij alle deelnemers Den heer Dam kastelein van J Ons Genoegen komt een wooril van lof toe voor de sierlijke decoratie der zaal en niet minder voor de goede zorgen voor de tafel Voor wg verder gaan om te spreken over de festiviteiten rust op ons de taak nog een en ander mede te deelen aangaande de Alg vergadering die zóólAng duurde dat wij in ons vorig nr onmogelgk nog van alles melding kouden maken Daarover het volgende Beeds in 1877 drong het hoofdbestuur zoowel bij den Minister van Binnenlandeche als van Buitenlandsche Zaken aan om te trachten te voorkomen dat een verbod vau invoer van vee in Engeland door de Engelsche Regeeiing werd uitgevaardigd Later na de uitvaardiging van dit verbod werd meermalen bij de Regeering aangedrongen om maatregelen te beramen dnt deze voor onze veefokkers en veehandelaars zoo ongui stige bepaling en verden ingetrokken Datir echter dit verbod alsnog blijft beslaan niettegenstaande hier te lande bepalingen omtrent besmettelijke veeziekten zgn in het leven geroepen die gestreng worden gehandhaafd zoo achtte hel hoofdbestuur het noodig nogmaals bij de Hooge Begeering aan t dringen om pogingen bg de Engelsche Begeering aan te wenden om dit verbod in te trekken Het hoofdbestuur stelde daarom Voor adressen aan de Ministers van Binnen en Buitenlandsche Zaken te richten en daarbg hunne tusschenkomst in te roepen opdat al het mogelgke worde in het werk gesteld om intrekking van het verbod van invoer van vee in Engeland te erlangen De beer Hoefnagel district veearts door bet hoofdbestuur tot bijwoning der vergadering uitgenoodigd legt de verklaring af dat de inenting ook in het spoeling district voortreffelijk heeft gewerkt Maar in een deel van de spoeling stallen blijft dp ziekte niettemin bestaan Hij heeft den minister voorgesteld en het is onder zijne leiding met goed gevolg toegepast om de koppels mager vee die verdacht zijn af te maken Of het ook dit jaar geschieden zal betwijfelt hg omdat de daorvoor beschikbare middelen zgn uitgeput Onteigening tegen de volle waarde is afgestuit op den Raad van State Hg gelooft dat deze raaatschappg nut kan stichten door een adres aan de Regeering verzoekende afmaking van kennelijk verdacht vee en onteigening voor de volle waarde van ziek vee De heer Viruly Verbrugge ontwikkelt het voor en het tegen van onteigening voor de volle waarde en toont aap welk een moeilgk vraagstuk de uitroeiing is van de longziekte Ook hg is van oordeel dat de ziekte in het spoelingdistriol hoofdzakelijk nog slechts bestaat bg de kleine boereu maar bestaan doet de ziekte nog altijd Hij komt dan ook tot de slotsom bet advies van het hoofdbestuur te steunen en tevens bg de Huoge Regeering aan te dringen op krachtige maatregelen tot beteugeling van het kwaad De heer Amersfoorilt vraagt inlichting of men reeds heeft toegepast de inenting met de gewijzigde stof van Pasteur Hü verdedigt voor het overige de raeening dat het spoeliugdistrict zich aan den algemeenen regel van afmakiiig moet ouderwerpeu zijnde dat het beste middel om weder op goeden voet met Engeland en andere natiën ten aanzien vau onzin uitvoer van vee e geraken Anderen spreken in gelgken geest De beer Hoefnagel deelt mede dat proeven raet de gecultiveerde stof van Pasteur vooralsnog op groote schaal niet wensohelijk worden geacht Hij persisteert voorts bij de straks ontwikkelde meeniug De heer de Bruine sluii zich aan bij de zienswijze van den heer Amerifoordt ook ten einde aan de Ëngelschen elk voorwendsel te ontnemen die liever het Hollaudsche vee niet toelaten opdat het Engelsche vee op hooger prijs kunne worden gehouden De heer Hoefnagel constateert dat er wel degelijk eu aanhoudend longziekte in het spoeliiigidistriot is al komt daaromtrent in den laatsten tijd niets voo in de oHicieele staten Verschillende andere sprekers ook de rapporteur van het hoofdbestuur de hepr van der Breggen vinledigden ten aanzien van Schiedam het afmakingsproces met het gevcU dat bg aeolamatie werd besloten in het af te zenden adres ook aai te dringen op beteugeling van de longziekte in het spoelingsdistrict Aan de orde is vervolgens het navolgende Met veel belangstelling nam het hoofdbestuur kennis van het belangrijk rapport dat aan den Minister van Financien werd nitgebracht door de Commissie benoemd om Z Kxc voor te lichten omtrent eene betere regeling van den vrijdom vti zoutaccijns ten behoeve van den landbouw Het hoofdbestuur brengt hulde aan de Commissie voor de nauwgezetheid waarmede zij een eu audsr heeft onderzocht en acht het met haar zeer wenschelgk dat Teruggaaf geschiedt van de accijns bij uitvoer van boter en kaas Het hoofdbestuur stelt daarom voor de voorstellen der Commissie bij adres bij den Minister via Financien te ondersteunen Dit voorstel werd bestreden door den heer Herrijnen die ten aanzien Vau het zout geen gunst van lie Regeering voor den landbouw wensehte te verzoeken Het bleek evenwel dat van Rijkswege reeds aa verschillende takken van handel en nijverheid een betere regeling van den vrijdom van zoutaccuns ii toegestaan en zoo zag er de vergadering geen bezwaar in het voorstel van bet Hoofdbestuur bü acclamatie aan te nemen De dag van gisteren was bestemd voor de opening der tentoonstelling van hengsten stieren en melkkoeien en tevens voor de harddraverij der Vereeniging Eendractit maakt macht Het was te denken dat het vol zou worden inde stad van vreemde bezoekers maar dat een zoogroote schare lot ons zou komen als al spoedig lode morgeriuren het geval bleek te zgn wns zekerdoor weinigen gedacht Hel stroomde letterlijk de stad binnen Van verre en van nabij kwamen de belangstellenden op e op het teiitoonstellings terrein heerschte dan ookden geheelen dag groote drukte en vroolgkheidi Onder de ingezonden hengaten en slieren waren prachtexemplaren die veler bewondering afdwonpo eu zij verhoogen de belangrijkheid der tenloonstelliog zeer Om één uur was de grootste drukte bij Harddraverg zoowel op bet terrein als op de straten en wegen die daarheen leidden was het onophoudelijk een gewoel en geloop van belang dal echter vol strekt geen vermoeiend maar integendeel een recht gezellig karakter droeg Aan de harddraverg namen deel de volgende il paarden i Berijder i Nahin en Woonpl Paaed Eigenaar P V Zanten S Hettiuga J Luijten A de Koning A Bos J Smit J G d BoerJr Jai de Boer 3 Koster H V d Akker Eigenaar Langeiidam Hettiuga P Koeke A Boa Eigenaar J A Visser Zegw De Goede b Merrie P Smit Jr Rotterd Meteoor br Merrie H V Haaren Am t Wilhelm zw Ruin J C Meursing Concordia schimm Alblasserdam Merrie A van Aardenne 1 Vitesse briliue Voorburg Ruin H W Brom Utreoht Snijboon b Merrie G Rees Dordrecht Kon ingin b Merrie A H Jorgens Os ApoUo sch Ruin J Wuste iidvoorl La Flesscbe zw R Marianne zw M Piboon br Ruin Hansje br Merrie P V Dam Amstel N v d Lee Koudek M Matse Boskoop Lsughout Hazersw Prinses Marie b M Zevenhuizen War 1 miiighuizeii Graaf Adolf H V Haaren Amst WilhelntJne b M Doon s Gravenh Mallejan zw Ruin J de Vries Gonda Leuke blauwe bl M J Barendregt Oil i Marianne bruine laartshoek M rri Merrie I A de Koning B Knipper Bleisw Dsvid br uin j T v d Burg A H Jurgens Os iNimrod zw bl R Jnu de Boer P Smit Jr Botterd Prinses sch Merrie P v Zanten De prijs l Zilveren Servies met Blad ter waardevan ƒ 300 werd behaald door de Prmto van den heer P Smit Jr te Rotterdam pikiurP V Zanten de premie 1 paar met Zilver Gem Kannen en Milieu met twee Fruitschalen ter waardevan ƒ 100 werd behaald door Oraaf Adolf vanden beer Zevenhuizen te Warminghuizeu pikeurHetlinga Des avonds om 7 uur had daarop in Ons Genoegen s tuin het aangekondigde concert plaats van de volledige kon kapel van het reg Grenodiers en Jagers onder directie van den heer Vollmnr Ook hier was het veel voller dun men verwacht had althans het kostte reeds spocflig moeite om behoorlijk zitplaatseu machtig te worden Had men na lang waeliten eu na veel geduld te hebben moeten oefenen een stoel veroverd dan kou men zich geheel overgeven aan het genot om de zoo schoone muziek van het beroemde corps te hooreu althans dat had men kunnen doen zoo niet een gedeelte van de landbouwende bevolking die dit concert met hare tegenwoordigheid vereerde hare inwendige feestvreugde op zoo luidruchtige ijze had kenbaar gemaakt Te midden van de schoonste nrs van het programma hoorde men bijwijlen bet gehos der boeren en boerinnen in de zaal en meer dan e ns werden ile schoone tonen uit de muziektent afgewisseld door andere waarop het woord krijschend ec schor ten volle toepasselijk waren Bij een zoo talrijk publiek en een uit zoo verschillende bestanddeelen bestaand behoor was er inderdaad weinig aan te doen en de luidruchtigheid die den geheelen avond heerschte was inderdaad moeietijk te voorkomen at intusschén niet belet dat wij hopen en zeker velen met ons dat de volgende keeren dat het Corps van den Heer Vollmar tot ons komt de boereu en boerinnen thans de helden en heldinnen van den dag rustig t huis zullen blijven Zg die het voorrecht hadden in de onmiddelijke nabijheid der muziektent te zitten hadden zeker minder last van de landel ike vroolgkheid en genoten ten volle vau de schoons uitvoering van het prachtige programma Heden Zaterdag is de tentoonstelling wederom verrijkt met de inzending van bet pluiragedierte terwijl ten J ure eeo postduiven vlucht plaats beeft terwijl op datzelfde uur op de Markt volkespeleu plaats hebben die onder de jeugdige bevolking van Gouda reeds dagen lang van zich deden spreken Over een eu ander in ons volgend nr nader Buitenlandsch Overzicht De Engelsche bladen bevatten eene dépêche nit Ismailia waarin gemeld wordt dat de Engelsche troepen van Tel el Mahuta aanstaanden Zaterdag tol Kassasin zullen voortrokken de troepen die thans nog te Nefiehe staan zullen degzelfden dag naar Telel Mohutu vertrekken Oeneraal Wolseley is voornemens heden naar Kassasin te gaan Actieve operatien worden in bet begin der volgende week te gemoet gezien Voor het overige is van het oorlogstooneel in Egypte niet van eenig bijzonder belang vernomen De berichten uit Dublin blijven gunstig luiden De beweging onder i e politieagenten der stad heelt opgehouden en men acht het waarschijnlijk dat de driehonderd agenten die bü den aanvang der betreurenswaardige beweging ontslagen werden op hun post zullen hersteld worden na le betuigingen van berouw welke zü aan den Onderkoning hebben afgelegd Aldns is een einde gekomen aan een ïbnflict kt onberekenbare gevolgen had kunnen hebben indien het zooals de raddraaiers wenschten van algemeenen aard ware geworden De Duitsche Keizer kon Uouderdag aan het diner en de manoeuvres bij Breslan geen deel nemen omdat hij te vermoeid vm er is echter geen reden tot bezorgdheid de Keizer liet zich vertegenwoordigen door deu ItÉoonprins In Frankrijk woelen en knoeien de partijen gedurende de particuliere vaeanlie om den voorrang Het ministerie Duclerc opgetreden onder eene neutrale vlag is naar zijne samenstelling eerder Gambetta genegen dan zijnen tegenstanders en daaruit laat het zich verklaren dat de République Fran aitf met kracht de politieke mannen der republiek aanspoort om uu toch eindelijk eens onder dit kabinet tot dr gewenaehte eenheid van zin te geraken Daarentegen prediken de tegenstanders van deu heer Gambetta de eenheid eener meerderdheid die zou moeten beslaan uil de union demoeralique d w z de gemachtigden type Bibot de radicalen en de minst ouhandelbaren der uiterste lii kerzgde Dat schijnt geene levensvatbare combinatie het eeiiige ivaarin al deze heeren het eens zijn is dat de heer Gambetta zoo ver mogelijk van de regeering moet worden gehouden Dit alles beperkt zich log lot de voorposten gevechten een aantal politieke mannen hebben Parijs verUlcn zoodat uan een erustigen sirgd op dit slagveld nog niet te deuken is Een opmerkelijk en nog niet genoegzaam verklaard element in deze verwikkelingen is dat de Siècle het blad van den heer Brisson dat den Gambettisten zulke ongezouten uanrheden kon zeggen dezer dagen plotseling den rok omkeerde en met de I ép Fr de verzoening predikte Zoodra de Kamen weder bijeen zijn wachten haar eeu aantal quaestiea waarop de wedgver der partijen en personen een duidelijker omschreven karakter kan aannemen Onder de eerste die zullen worden aan de orde gesteld behooren de mairie centrale van Parijs en de opheffing der begrooting van eeredienst OEVONDE f en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een zwart sohortje twee portemonnaies een portemouuaie aariii eenige centen en een vingerhoed een streng bloedkoralcii met gouden slot een onderstuk van een kinder oorbelletje goud met blocdkoranl een kinder oorbelletje blauw met goud een Berlgnsoh zilveren armbandje Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 6 September 1382 Kantonrechter Mr J H van MIERÖP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie r W C A SCHOI TEN te Rotterdam VEROORDEELD A van H orgeldranfer te Gouda tot ƒ l of l dng wegens te Gonda orgeldraaien op straat zonder vergunning vau den Burgemeester L K sjouwer te Gouda tot ƒ 1 of I dag wegens te Gouda spelen met geld op straal H E G wed W werkster te Gouda tot ƒ 1 of 1 dog wegens schrobben van de straat achter de Groote Kerk te Gouda niettegenstaande die straat uitsluitend uit klinkers bestaat l van H dienstbode te Gouda tol ƒ 1 of 1 dag wegena schrobben van de straat op de Markt te Gouda op ongeoorloofden tijd tusschen s morgens 11 en s avonds 10 uren A G jongen te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens te Gouda op straat hangen aan een voorbijgaand rijtuig G J L jongen te Gouda evenals de vorige G lie G jongen te Goudo evenals de vorige G N V H jongen te Gouda evenals de vorige H W F B leeraar te Gouda tot ƒ l of 1 dag wegens laten IpopCu van zijn hond op den Fluweelenaingel te Gonda zonder dnt die hond een halaband droeg met den naam des eigenaars daarop C van D J arbeider te Waddinxveen tot ƒ 1 of l dag wegens liggen in een grasperk van het plantsoen te Gouda N V d B arbeider te Gouda evenajs de vorige P A J voerman te Gouda tot ƒ 3 of 1 dag wegens ic Gouda rgden barder dan stapvoets met zijn beladen vrachtwagen H A winkelier te Waddinxveen evenals de vorige P H koopman te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens te Gouda rijden met twee aan elkander gespannen wagens H P koopman te Goudn tot ƒ 1 of 1 dag wegens te Goudn zoiiver noodzaak rgden op de kliiikerstrual C V d W vleeachlioower te Gouda evinal de vorige P den B vrachtr te Moordrecht evenals de vorige VRUGESPBOKEIf C L vrachtrijder te Gouda van de fianklacht op de Markt ie Gouda zijn onaangespannen vrachtwagen ste hebben laten staan zonder vergunning van Burgemeester eu Wethouders Niet beivezeu dat het de beklaagde geweest is die de wagen heeft laten staan Geboorteen Sterftestatls tiek der gemeente GOUOA Augustus 1882 Geboeen 38 Jongens en 33 Meisjes totaal 71 OVEKLEDEN beneden 1 jaar 12 M 13 V totaal 25 van 1 5 3 5 8 5 U 3 3 U 20 20 50 3 1 4 60 65 1 5 9 65 80 1 1 boven 80 23 M 27 V totaal 60 Levesloos aangeoevek 3 M 2 V totaal 6 Burgarlijke Stand OVERLEDEK 7 Sept B de Groot 41 1 D v n der Helm huivr viin F Kiene 40 j 8 J J tan den Rinr 2 m ONDERTROUWD 8 Sep P Hollennn te NijmegeD 28 J en C E Janknejit 21 j A Bootekoe te Waddinxveen 28 j en G Vos 23 j G Poyli 88 j en L Staalman 28 ADVERT ENTIÊN Ondertrouwd i JAN SPARNAAU i HERMINE CORNELIA ANTHONIA m MOLENAAR fi Gouda 1 September 1882 Aan alleu welke mg blgken gaven hunner belangstelling bg het overlgden mgner Echtgenoote zeg ik bg deze mgn hartelgken dank Gouda 9 Sept 1882 C BRf EDUK Dankbetuiging Aan alle Stadgenooten welke mij hunnen krachtdadigen hulp hebben verleend bg het ongeluk dat mijn huis had overkomen op den 7en September en die ik niet persoonlgk ken om een hartelijken handdruk te geven voor hunnen onyermoeiden gver zeg ik mgnen oprechten innigen Dank D SAMSOM Met het oog op de tegenwoordige behoefte aan lichaamsbeweging en de weinige gelegenheid welke daarvoor hier ter stede bestaat heeft de ondergeteekende besloten een GYMNASTIEK CURSÜS voor Meisjes te o jene die bg genoegzame deelneming zal aanvangen Donderdag 5 October e k Inliehtingen zgn te bekomen bij J GORDON onderwijzeres Door sterfgeval uit de hand TE KOOP een goed onderhouden HUIS en ERF op efin der beste standen van Gouda waarin met goed succes gedreven wordt handel in Garen Band Mantifacturen en Kleermakei s fournituren Inolineerenden adresseeren zich met franco brieven onder No 748 aan het Bureau dezer Courant A C I BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wijlen den Heer A J W KOENkkB T aageigks te consulteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam