Goudsche Courant, zondag 10 september 1882

Woensdag 13 September 1883 2817 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De rente wordt bij vooruitbetaling voldaan i De stortingen kunnen ook plaats hebben door tuBschenkomst van den heer Ms J FORTüIJN DROOGLEEVER Advocaat te Godda i MAGAZIJN in TAPUTEN GOEDUUSTOFFEU en BEHANGEESAETIZELEH B de JONGi Behanger Gouwe C No 200 SUME mmi EN ANEERE WIJHEN Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BORDEAüXWIJ N van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflessotaen kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aaavrage gratis en £ ranko toegezonden Alles wOpdt franko t huis geleverd Eenig Depot van Wellen s Eoonekamp Elixter De Ondergeteekende voorheen Opzichter aan MejufFrOUW VAN DE WERVE Spoorwegen en differente groote Kunst en IZEÜGSTRAAT Waterwerken enz VERLANGT met NOVEMBER eené Beveelt zich zeer l leefd aan tot het maken van Teekeningen en Bestekken Kost en Inwoning GEVRAAGD voor een MEISJE van 17 jaar bij fatsoenlijke Burgermenschen op billijke voorwaarden Brieven franco onder No 747 aan bet Bureau dezer Courant en tot den LilTVOER van alle ÖOÜWKÜNDIGÏ WERKEN Ook tevens het geven vas BOUWKUNDIGE LESSEN Architect H KONINGS J DE MOL bljjft zich minzaam aanhevelen tot h t leveren en maken van HEEREK ENKIlERKLEEPlPiGSTÜRREN in de groote Verloting bü gelegenheid der Tentoonstelling van de Hollam dache Maatschappij van Landbouw zjjn a fl te bekomen bg A BUII KIIIAK te Gouda Oouda Openl are Besteding DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Schieland zgn vooruj ens op DINGSDAGden 19 SEPTEMBER lé82 des middags ten 12 nre in het GemeenelandshuiS van Schieland te Rotterdam in het openbaar bg enkele insobrg ving AAN TE BESTEDEN Het m ken van een rietbeslag op de binneotaluds van den Hulpboezem van Schieland en het openen en sluiten van den Overlaat van dien boezem BOESTCAEAMELS B ionder KinbeToteo tegeo hout rn verkoudheid Kijn veflcrggbur bg W IN RaaUmaakcrs Haven 17 DeuWe lüo illnn echt welks papier Tun onderstaand vignet ooriien z a Borstcaraiuels 8 W N Eaaijmaakers S ir GOUDA f RWKWRmWWIWIll Bestekken liggen acht dagen vóór de besteding ter lezing in het Koffijhuis van den heer W VAN DER LEK aan de Vlasmarkt te Botterdam en in het Gemeeuelandshuis voornoemd alwaar bg den Fabrjjk Landmeter van Schieland nadere onderrigting te bekonjen is Dijkgraaf ea Hoogheemraden van Sdiieland De Dijkgraaf 3 A VAILLANT De Secretarit Betttmeester W C WIJNMALEN Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen Ontvangf Betaalkantoor L Droogfleever Fortuijii Rotterdam Stand der Jiepo sitorente Opvraagbaar na één maand 3 twee maanden 4 o drie fj zes 4 twaalf 5 BE OOÜDSCnE OLM of de beschrflving der beroemde geschilderde erkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Oartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Snelptrsdrok van A Bbthkham t Goada F r ij S 80 C 6 n t S Scloonrijderij te Gouda voor de SCHOONST in het tuig loopende PAARDEN voor tweewielig r tuig op DINSDAG 12 SEPT a s des namiddags 1 unr om fraaie PBIJ8 en PBUMIE te geven door de HARDDRAVERIJ VEREENIGING Aangifte U uur bij Gébrs BLOMte Gouda C 1IIË8SE1I1AKEB Fijne Likeiiren MARASQUIN CRÈME DE ROSES HÜILE DE VANILLE dubb witte ANNISSETTE witte CURAg AÜ N QIJEA ÜX enz C VERMEULEN Tïeeschhouwer te Boskoop biyft zich voortdurend beleefdelgk aanbevelen tót het leveren van Kalfs RÜnd en Varkensvleeseh alles Ie quaHteit Fhoto apMsch Atelier va I i WIBilT Marlft wijk A No 156 Gouda DAaELUZS GEOPEID J de JONG Az j Kuiperstraat K 227 te GOUDA iMiaUMENTmEIlIIVERAAR van Huiden Slaapkamers en Meublement met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad FLINEE AQENTEN voor den verkoop van BffeeMÊl en Pretniéloten tegen maandelgksche betalingen worden gevraagd Buime Provisie en bg succ vast salaris Franco offerten onder letters Z D S aan het Advertentie bureau van de Heeren NIJGH van DITMAR te Sotterdam Dr Chantomelanus Oogenwater Ondei de verschillende kwalen waarmee bet menscbdam voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelfs niet goed of volkomen te kunnen zien is reeds lastig of gevaariyk ja het miniHe wat men aan de oogen evoelt is zeer pgnlijk en ongeriefelgk want lét gezipht is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintuig der menschen Wat is nu de gewone toev ucht wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadelgk besluit meu een bril aan te schaffen doch het is ontwijfelbaar zeker Jat de oogen door het brillengebruik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zgn om met gebrelfkige oogeo te zien doch deze nimmer de oogen kunnen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekende en ieukènde oogeA is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogenwater van Dr CHANTOMELANÜS Allen Igders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen en zg zullen zièh bg een oplettend gebruik volgens voorschrift voor vele ebreken voornamelgk verzwakking vrjjwaren Het is verkrggbaai met gebruiksaanwgzing a 60 cents per flacon bg Wed Bosmaiii Gonda A Prins Zetenhuizen Wed G Wilhelmu= Woerd Wed N Sander Lriden W Ligthelm Vuorbarg A Boa Berkcl BINNENLAND GOUDA 12 September 1882 Z M heeft tot burgemeeiter herbenoeKd te BeeuKijk 1 H Bulaeus Brack er dier gemeente en te Waddinxveeu 6 W C van Dort Kroon secr dier gemeente Mr J G Patiju zal zyn mandaat als Lid der Tweede IQitner voorloopig nog niet neerleggen Zondagmorgen had bet Scberpicliutteracorps Burgerplicbt alhier de eer Op het scliielttrrein aan den otterdamtchen dijk een bezoek te ontvangen fan den heer P F L Waldeck en cchtgeuoote beiden wel bekend bij alle scherpschutters om buune vaardigheid in h t schieten eu hnnne belangstelling in lies wat daarop betrekking heeft Dekomroandant de heer G H G de Lange bood Mevr Waldeck bij die gelegenheid een keurige bouquet aaU b de overhandiging waarvan hij haar met eenige woorden welkotn heette Mevr Waldeck nam daarop ook deel naii de oefeningen en gaf daarbij opnieuw oudubbelziuiiige blyken van uitstekende vaardigheid in de edele schietkunsl Hei behoeft geen betoog hoezeer een dergelijk aangenaam bezoek dat tot de zeldzaalnheden b boorl door de leden der Vcre jl ing op prijs werd gesteld 1 In de verloting bij gelegenheid der Laudbottw tentoonstelling zijn op de volgende nra prijzen ge vallen 4 866 1976 2846 4071 88 858 1S89 2860 105 77 875 8027 2926 4115 li 8 1 so s 3207 4186 150 982 077 3222 4149 159 1022 2U4 3265 4187 235 1149 2118 8276 4207 258 1173 2161 3491 4216 311 1216 2176 3623 4262 319 1271 2256 3638 4449 406 1309 2270 3680 4524 643 1685 2284 3649 4540 610 1638 2353 3662 4676 657 1696 2429 3780 4681 664 1724 2516 3805 4658 687 1726 2534 3873 4671 716 1796 2616 8885 4701 762 1966 2722 4062 4744 837 1967 De Standaard schrijft naar aanleiding der benoeming van den heer Patqn tot Burgemeester der residentie het volgende Voor Gondti itt in de 2e tCamer de antirevolutionair Biohon van IJsscIroonde en de liberaalconservatief Patijn Pat jn zou zijn afgetreden in Juni 1883 en die aftreding zou hoogst waarschijnlijk uittreding zyn geworden Hij zat voor Gonda naar het cijfer maar gelijk ieder wist zonder moreel recht Thans echter sohynt de heer Patijn naar hel geruoht meldt deze uittreding te hebben vervroegd door het Haagsobe Burgemeesterschap aan te nemen Gouda komt dus deukelyk eerstdaags vacant Dit smart ons om de trouwe kiezers van dit district die dan alweiler een extra verkiezing krijgen met Juni kort voor de deur En smart ons te meer nog om het district zelf daar zulk een tubsobentijdsche verkiezing r voor geknipt is om de kiezer ten tweeden mnie met open oogen te verschalken eu hun weer een man tegen hun zin op te dringen Van meet af zij men dus wakker eu op zijn hoede Gouda moet thans ziju tweeden zetel weer met een man van zijn eigen geest bezetten Zij er daartoe eenheid zij er energie ij er dooriBsteodheid Bovenal ga men by de keuze van zijn caudidaat beginselvast zonder aanzien des persoons maar dun ook snel te werk We noemen uiemands naam wijl we dit bü Je tegenwoordige organisatie onzer kiesverecnigingen oukiesch vinden Toch is het ons reeds uu T rre van t yfelachtig over welke iiair en de keus loopeu tal Men Heet nu hoe de Standaarden over denkt Morgen zal in eene buitengewone vergadering van den gemeenteraad te s Hage d heer mr J fJ Patijn plechtig worden geïnstalleerd als burgemeester der residentie door het waariiemenii hoofd tan het gemeentebestuur baron van der Duyn Donderdag morgen ten half tien ure zal de burgemeester ten stadhuize zyne ambtsbezigheden aanvaarden nadat het ambtenaaimpersoneel aan Z ë A zal voorgesteld z n De opbrengst van de Ned Hijnspoorweg roaatschappij io de maand Augustus jl bedroeg 59 634 43 en sedert 1 Januari 8 594 38 9 66 zijnde ƒ 66 16 per dagkilometer tegen ƒ 67 76 in hetzelfde tijdperk van bet ro e jaar Op de lijn Ijeiden Woerden was de o rengst in Augustus ƒ 10 899 27 en sedert 1 Jsatari 72 600 28 8 zijnde ƒ 8 28 per dogkilomettc tegen ƒ 3 61 in tietzelfde tijdperk van 1881 De Slaattamrant bevat het programma voor de opening van de vergadering der staten generaal te e Graven hage op Maandag den 1 Srfen September Deze pleobligheid zal op d gewone wijze plaat hebben Z K H de prins van Oranje zal Z M vergezellen Een parlü schaak met levende figuren is dezer dagen door den Engelscben bisschop Auckland te Heighington gespeeld Twee en dertig zijner gemeenteleden vervulden daaibij de rol der figureu op een ra i uiten gescBoren gnsAlti ro net wm een aardig sobonwapel de levende stukken in 6eeenwsch costnum de lerschilleude bewegingen te zien maken Zü waren weken van te voren geoefend en voerden de manoeuvres met groote stiptheid uit Ër was eeu groote menigte toeschouwer en de opbrengst der entree gelden was bestemd voor nieuwe klokken in den kerktoren Veelvuldige weerberichten komen naar men weet reeds eenige jnren uit Amerika Voor zoover nu deze op wetenschappelijke waarnemingen berosten verdienen zij zeker al slaan ie ook vaak dru bal mis om de goede bedoeling eu om wat er uit norden kan allen lof Dat echter niet alle Amerikaansche berichten van dien aard zijn en er daar ook weerfabrikanten gevonden worden zoogoed als onder de negers in Afrika en de Nederlanders in Europa bewijze het volgend getuigenis t Ia ontleend aan een HoUandsoh Ameuikaansch blad zelf Een der grootste boerenbedriegers dezer eeuw zegt dit blad is ongetwijfeld de man die den oaam draagt van Professor Vennor en die voorgeeft te kunnen profeletren welk weder wij zullen hebben zelfs maanden vooruit Ieder kind weet dat zulke voorzeggingen niets meer zyn dan praatjes maar deze zoogenaamde Professor Ter inliohting onzer lezers in bet oude vaderland zij opgemerkt dat in dit land haast alles professor genoemd wordt wat maar eenigszins onderscheiden is van de gewone volksmenigte Zoo heet bijvoorbeeld iedere kwakzalver die uitmuntend op zijn plaats zou zgn als werkman aan een zaagraolen of als knecht in een huurstal of als houtzager professor als hg een zalfje ten verkoop aanbiedt voor likdoorns een middel tegen het uitvallen van het haar of een dat dient om den groei van den baard te bevorderen enz Men lieohte daarom hoegenaamd niets aan dat voord maar lette immer op in welk verband het gebezigd wordt Doch dit in t vo rbijgaan De zoogenaamde professor dan ia al langen tijd bezig geweest met te bewijzen dat hij niets meer van het weder af weet dnu een zuigeling oud e n maand dat is uit de voorspellingen door hem gedaan ten duidelijkste gebleken Wij wijzen alleen op de afgeloopen maand Juli die ieder nog versch in het geheugen ligt en nis we dan baas Vennor s voorspellingen daarby vergelijken dan zyn we genoodzaakt gulweg te bekennen nooit tegenspraak te hebbeu waargenomen We zijn daarom zoo vry hem in onze schatting op één lijn te plaatsen met dien zeker iemand van wien wij onlangs boorden die voorgaf nooit in zijn leven eens gelogen te hebben Naar aanleiding van al hetgeen ér geschreven is over het spoorwegongeluk bij Vogelenzang wordt door eeu inzender in bet R Ml herinnerd dal er een commissie van apoorwy enquête beslaat gekozen door en uit onze Volksvertegenwoordiging en daarom als van zelve bestemd eu bevoegd om voor onse belangen te waken en die tot hun recht te brengen wanneer zij door de Ned Spoorwegmnatachappijen mochten worden bedreigd of niet voldoende iu acht genomen De commissie heeft de gelegenheid gehad en daarvan stellig een ruim gebruik gemaakt tot verzameling van al de gegevens die noodig zijn om zich een volledig en juut oordeel te vormen over de technische commercieele en administratieve inrichting onzer spoorweg maavaphappijen Zij is daarom meer q eepig andei in staat om grondig te beoordeelen of onzen spoorwegmaalschappijeu werkelijk nog gebreken of leemten aankleven en zoo ja op welke wijze en met welke middelen deze het beet ten bate van het algemeein belang kunnen worden hersteld of aangevuld En de raad wordt nu gegeven dat zij die verbetering iu het beheer onzer spoorwegen noodig achten zich wende tot die commissie eu haar voorlichting vragen liever dan zelf door voorbarige en ondoordachte raadgevingen in de per de goede zaak te verzwakken en daarmede aan de spoorwegbeetoren de gelegenheid te openen om de verbeteringen aanhangig te honden Laten wij ona dus zegt de schrijver vervoegen bij de commisaie van spaorweg eni uête eu bg deze met bescheidenheid aandringen om het rapport barer enquête met de daaraan verbonden voorsteilen zoo spoedig mogelijk openbaar te nukeo en algemeen verkrijgbaar te stellen Onder het voorzitterschap van mevr KoeohlioSwartz is in Frankryk eene Vrouwenvereeniginggesticht ünum dei Femme de France welke ten doel heeft ziekenverpleegsters te vormen die in oorlogstyd en ook bij epidemieën helpend kunnen optraden Zg wil 1 Trouwen opleiden die in staat zullen zijn om gesteund door de beate genceaknndigen eene ambnlanee te besturen en 2 een personeel van verpleegsters vormen met meer toewijding bezield maar bescheidener beter onderlegd en meer praotisob geoefend Deze Vereeniging bestaat reeds twee jaren en heeft dezen jongsten winter iu Parijs gences en heelkundige lessen doen geven welke door 250 leerlingen gevolgd werden De Vereeniging beschikt over een volledig stel hulpmiddelen in eigen lokaal Zij telt op dit oogenblik 1024 leden De Huimrouti Omtrent het duiken op het wrak vau de Adder wordt ons gemeld dat Zaterdag de duiker Pluijlaart te 11 uren 39 min naar beueden ging en te 11 uren 51 min boven kwam Hg had van het wrak niets ontdekt doordat het water zoo troebel was Op den bodera der zee vond hg eenige roosters van het beveiligingsbordes benevens eeu nieuwe loodlijn welke voorwerpen met behulp van een tros werden opgehaald terwyl hij een nieuw los plankje mede naar boven bracht Bij een tweede Hulking door Pluijlaart te 12 uren 30 min ondernomen kon bij evenmin het wrak zien doch toen bri t hij twee in elkander geschoven koperen trechters mede De vloedstroom belette verder onderzoek De duiker Rietveld ging te 2 uren 20 min naar beneden en kwam eerst na 21 min weer boveu Hg kwam neder aan de landzijde van het wrak even achter den schoorsteen Op handen en voeten kruipende naderde hij het wrak en briicht hg een hekj e van de lougrooin boven Rietveld conslateeide dat de iffiing vnn het wrak geheel is overeenkomstig de leekeniiig jlanrvan door den luitenant t zee Nygh gemaakt Te 3 urelf 4 tniri i r dezeltde duiker weder naar beueden en bli f t 4 nreu 3 mii onder Hg kwam neder achter d StoAfb rdschroef en kon zich oprichtende de as Ktasten Onder hel wrak