Goudsche Courant, woensdag 13 september 1882

Tond kq in het lahd een hoop vlaggeD in stukken hout gewo hg braoht een stuk vlag mede naar boren Se sterke eb die beneden reeda liep dwong hem toen ran rerder onderzoek af te zien f iul Men le t in het Politie NipiKi Meer dan 16 jaren woonde op een zolderkamertje in de St Jaoobstnutt te Amsterdaai zekere vrouw v H zich noemende Jonkvrouw van Harenoarspel Zq voorzag in haar onderhoud door den verkoop langs de deuren Tan garen en band en andere artikelen Zij had haïar vaste klitntjes en dikwijls waren de mensohen dooj medelijden gedreven goedgeefs genoeg om vodr een waarde van 10 cents een paai centen meer te betalen Zoo leefde z j op bekrompen wijze en maakte t nietnand lastig Zij was t liefst alleen en kwain met hare buren niet meer dan noodig s in aitnraking Hare fiere houding en beschaafde manieren waren de bewyien eener niet alledaagsche opvoeding Naar men ons verzekert is zij geparenteerd aan voorname families De voorgaande week leende deze vrouw van een harer buren een gulden dien zij Zondag jl zou teruggeven Z j deed dit niet wellicht om de eenvoudige reden dat haar dit niet moge Ijjk was Van toen af zag men haar niet meer op straat hetgeen men toeschreef aan een gevoel van schaamte Dinsdagochtend besloten de buren eens q haar aan te klappen doch hoe men oo1 klapte men ontving geen antwoord Een smid durfde de deur zouder voorkennis van de politie niet ontsluiten zoodat deze van het geval kennis werd gegeven Een brigadier met een paar agenten vergezeld van een smid drongen uu het vertrek binnen en vonden de vrouw in eene bedstede op een handvol stroo en lompen neergehurkt en dood Men zegt dat de dood een gevolg is geweest van een beroerte doch hanger en gebrek zullen daaraan niet weinig hun deel gehad hebben De familie schijnt zich ook thans om het Iqk der vrouw niet te bekommeren Gjsterenarond werd het gekist en in een turfloods gebracht vanwaar het gister naar den doodenakker gebracht werd Het Landtouw feèst I De laatste dagen van het feest dat de eerste Septemberweek van 1882 nog lang in aangename herinnering zal doen blijven werden gekenmerktdoor heerlijk weer vroolijke opgewektheid en gezellige vreugde De tentoonstelling bood Zaterdag nog rijker gezicht aan dan de vcrige dagen daar paarden vee en pluimgcdierte thans ook opgekomen waren Wat een pracht exemplaren waren daar onder Niet alleen de kenner ook de leek had hier alle gelegenheid tot bewonderen en v n deze gelegenheid werd dan ook ruirasohoots gebruik gemaakt Het melkvee was uitstekend vertegenwoordigd bet beest dat als de beste melkkoe werd bekroond gaf Zaterdag H s liter melk Eu ook de ingetonden paarden waren zeer talrijk en schooir Aan de bekroniugslijst van Zaterdag ontleenen wg het volgende Jonge paarden geboren in 1879 van inlandsch ras raerriën Ie pr P A G Douwes Dekker Bodegraven 2e pr P de Bruin Hazerswoude Jonge paarden geboren in 1880 van vreemd of gekruist ras merrien Ie pr C Oudgk te Waddinxveen 2e pr H Coert Molenaarsgraaf Jonge paarden geboren in 1880 van inlandsch ras merrien Ie pr A Verwey Langeruigeweide 2e pr J de Jong Ezn Gouderak Jonge paarden geboren in 1831 van inlandsch ras onverschillig van welk geslacht Ie pr W van der Poel Koudekerk 2e pr W P Brunt Bodegraven Veulens geboren in 1882 van inlandsch ras Ie pr A Jonkheid Waddinxveen Rundvee Rystieren van idiandsch ras geboren in 1879 of vroeger Ie pr J Bakker Jzn Wieringerwaard 2e pr J van der Breggeu Azn Waddinxveen Rijstieren van inlandsch ras geboren in 1880 Ie en eereprgs en als van alle stieren de béale nog een eereprgs J Man Czn Beemster 3e pr M Laan Rzu Purmereude 3e pr A C van den Akker Hnzerswoude pr best S de Jongh Oudorp PinkstiereS van inlandsch ras geboren in 1881 Ie en eerepr H van Elten Bodegraven 2e p J Vollebregt Jzn Zoetermeer 3e pr C van der Krogt Zoeterwonde Vier raelkgevende koeien van inlandsch ras van 3 7 jaar oud van denzclfden eigenaar gekalfd hebbende tusschen 1 Januari en 31 Mei i2 Ie pr G Fransen Osdorp 2c pr J Wortel Czn Beem ster Prg bestuur A C van den Akker Hazersw Melkgevende koe van inlandsch ras Ie pr W Dorrepaal Koudekerk 2e pr D Jonges Czn Beemster Prgs bestuur M van der Pdel Pzn Abbenbroek Koe die dê meeste en beste melk geeft in Maart of April 1882 gekalfd hebbende Ie pr D Jonges Czn Beenuter 2e pr M J Koelman Zgpe 3e pr J Wortel Beemster De meest en best melkgevende koe die na 15 Juli 1882 gekalfd heeft Pr bestuur D JoDges Cz Beemster Ie pr N BMutjes Purmereude 2e pr P Ellerbroek Hoorn Melkgevende soho geboren in 1879 van inlandsch ras Ie pr A Hedde Schagen 2e pr J van der Breggen Az Waddinxveen Ramlam geboren in 1882 in Nederland Ie pr K van der Torren Kzn Waddinxveen Zes Ooilammereu gebaren in 1882 in Nederland Ie pr K van der Torren Kin Waddinxieen Varkens Beren geboren in 1881 of vroeger Ie pr D J Ciggaar Sasseuheim ie pr J van der Breggei Azn Waddinxveen prijs best A Koorn Hoogwoud ZeugeB geboren in 1881 of Vroeger Ie pr J N Both Waddinxveen 2e pr J van der Breggen Azn Waddinxveen prijs best dezelfde Een toom Biggen minstens 6 stuks uiet ouder dan 8 weken Ie pr J de Vos Waddinxveen prgs 1 best J N Both Waddinxveen De beste vetie koe van inlandsch ras Ie pr H H G van Everdingen Zoelmond 2e pr F Veelentnrf te Hazerswoude prgs Bestuur S P v n der Klein Gnuda Twe stuks vette schapen geboren in 1881 Ie prijs K Maijer Pz Beemster 2e pr A C van den Akker Hnzerswoude prijs Bestuur K Mager Fz Beemster Vet varken Ie pr F Veelenlurf Hazerswoude 2e pr dezelfde Niet gevraagd bg t programma Prijzen Bestuur D A Dupper Az Haastrecht K Sille Oudewnter G de Frankigk f Boskoop P B A Heddes Schagen Afdeelihg II Pluimgedierle Hoenders Een haan en twee hennen P B A Moerings Gouda P B Koekoekavederen Domiiiikaner D Boer Az Snelrewaard Z M Yokohama B M Zwart Hollandsoh kuif hoen en Z M aan J de Broyu llzn Gouderak P B wit Yokohama F Verhoog Pzn Bergambacht A M wil hoor Negerhoen dr P M S Kros Kiuderdgk B M Langshan J C Schrave Goada P B Bantam krielen J J van Houweningfe Gouderak P B gele Padua W G van Geeleh Gouda B M gele Coohin China P B Chamois Padua B M lichtgeel krulveerhoen Z M Zivarle créve coeur alle aan Jos Pfenning Woerden Eenden Z M grg ze Ant Spithoven Werkhoven Z M Scholaohe of Aijleaburij eenden dr F M S Kros Kindeid k Kalkoenen ie pr J J van Houweninge Gouderok 2e pr J van Sonebeek Gouda Pluimgcdierte hiervoren uiet gevraagd Z M witte ganzen Ant Spithoven Werkhoven B M Poelepataten J J van Houweninge Gouderak Z M Pauwstaarten D C Samsom Gouda B M kamervogels in kooi 0 G van der Post Gouda Zondag den laalsten dag dat de tentoonstel ling geopend was werd zij zooals te vermoeden was nög doof zeer velen bezocht o a door de werklieden der Stearine Kaarsênfabriek die daartoe op welwillende wijze in de gelegenheid waren gesteld waarna zij ten vier ure werd gesloten De amusementen op Zaterdag en Zondag hadden evenals die op vorige dagen met succes plaats De ïolks spelen op de Markt gaven vooral aanleiding tot veel vroolijkheid en pret en was het reeds een genot om de jeugdige deelnemers te zien wedijveren in vlug en handigheid hoeveel te meer moeten lij genoten hebben die eT a n deelnamen Het ringrijden en sleuteltrekken uitgevoerd door heeren en dames in tweewielige rijtuigen met één paard viel ook bgzonder in den smaak en werkte niet weinig mede tot de algemeeue vroolijkheid W 18 het aantal toeschouwers bg de volksspelen groot ook de Soiree Muticale in Ons Genoegen werd des avonds door een buitengewoon talrijk publiek bggewoond en één blik door de zaal was voldoende om te tien hoeveel genoegen de uitvoering der verschillende nrs schonk Verschillende specialiteiten ali Jcan Charlier Eduard Bamberg N de Haas en M P Okhuijzen gaven hunne talenten teu beste terwijl ook de zangeressen luiden bgvat iiioogstteo Was de algemeene illuminatie op Zondag bepaald toch was reeds Zaterdagavond hier en daar een verlichting te zien die alleszins een bezoek waard was Zoo was bij het koffiehuis de Kap op initiatief van het Bestuur der Sociëteit Buiienlust op de vaart een zeer eifectvolle ilturainalic aangebracht nl een verlicht vaartuig waarachfêr nog eene kleinere boot d je agiorno geillomineerd was Hef geheel leverdu inderdaad een prochlig gezicht óp en het aardige denkbeeld van eene dergelijke water illuminatie werd vooral nu het zoo goed was uitgevoerd algemeen toegquioht De Groote markt steeds het centrum van alle openbare feeslen in deze gemeente leverde Zondng een niet minder schoon gezicht op De muziektent allereerst schitterde ieder dadelijk tegen en de tallooze glinsterende lichtjas vormden een geheel dat den toeschouwer hoogst aangenaam aandeed Na de tent trok de verlichte eerepooit in de Wijdstraat spoedig de aandacht terwgl de sociëteit Vredebest eveneens veel er inlegde met haar smaakvolle illuminatie die het beeld Ceres in het volle licht stelde Op de Hoogstraat brug verhieven zich twee kolossale pyramideu die den wandelaar reeds uit de verte tegenschitterden en o tegenzegigk een keurig eifect maakten De Oost en Westhaven waren op gewone wijze aan den waterkant verlicht dat bg kalm weer zooals dal waarin wij ons Zondagavond mochten verblijden voorzekei zeer aardig staat De Tiendeveg leverde eveneens een ketarijg gedicht op daar wandelde men als t ware onder een geïllumineerd plafond dat zich over de geheele straat uitstrekte en niet bet minst uit de verte gesien een verrassenden aanblik afinbood Ook de Dubbele Buurt was op dergelgte wijze verlicht In Ons Genoegen 8 tuin wni voorts dezeji avi nd evenals ded vorige een grasperk zeer elegant geïllumineerd Tal van ingezetenen hadden gas of andere illuminatie voor hunne huizen aangebracht zoo de Bnrgemeester van Bergen IJzeudoorn op de Haven de Voorzitter der Feestcommisiie Noothoven van Goor in de Crabethstraat en meer anderen Verschillende magazijnen en winkels waren voorts op schoone wgze verlioh o a die der bh J van Sonsbeek 0 G van der Post Wed Quant M van der Burg J W Blanken J H Krom D C W van der Laar J P Herman en Zn J Switzer Az enz Voorts pr jkteu het hotel de Zalm en de Harmonie eveneens met keurige gns illaminalies Enkele namen noemden wij maar wg moeten uitdrukkelijk conslateeren dal er behalve deie nog vele andereu waren die op schitterende wgze hunne hulde uan het landbouw feest bewezen Den ganschen avond bewoog zich een talrgke schare door de stad en tot laat in den nacht heerschte er groote drukte op de straten niet het mintt op den Kattensingcl waar verschillende kermisamusementen te genieten vielen Het vuurwerk op de Markt dat om IOV4 afgestoken werkte niet weinig mede tot het algemeen genoegen en ook ua afloop daarvan deed het Bil in Ons Genoegen het zgne om velen ruimschoots genot te bezorgen En thans is het Landbouw feest geëindigd Oni dunkt men kan tevreden igu zoowel over de boeveelheid als over de hoedanigheid van hetgeen on te genieten werd gegeven en de resultaten zgo ia alle opzichten bevredigend De tentoonstrlling wal belangrijk de besluiten der Algemeene vergadering niet van gewicht ontboot en de festiviteiten genotvol Wat wil men meer I Wij eindigen met een woord van dank tot d Feestcommissie voor hare goede zorgen en verheugci er ons in dat hare vele moeiten roet zoo goeden uitslag werden b roond I Buiteolandsch Overzicht Terwgl de Engelsohe opperbevelhebber in Egypte bezig was alles voor te bereiden voor een aanval op Eltell el Kebtr en daartoe onder anderen zgne geheele beschikbare macht deed oprukken naar de sluizen bij Kassasiu heeft Arabi eene stotlte voorwaartschs beweging gedaan De Engelsche berichten spreken van eene verkenning maar deze werd dan gedaan door eene zoo aaiizienlgke macht dat men de be giug veeleer een anderen naam zou geven Hoe het zg de aanval is door de Éngelschen afgeslagen met gering verlies Intusschen blgkt dat de vijand meer macht en meer moed heeft dan men eerst vermoedde en dat de oorlog zoo spoedig nog niet uit zal zijn De bewapening der Egyptische troepen schgnt uitstekend te zijn De infanterie ii voorzien van Kemington geweren welker eenvoudige constructie verhindert dat ze spoedig kleine gebreken krggen waaraan de Martin Henry s der Engelscheo veel spoediger blootstaan De voorraad ammunitie die Ismael pacha altgd had gereed liggen was in dien tgd zoo groot dat hg behalve een welvoorzien legerkorps den sultan in 1877 nog mïljioenen p r tronen kon zenden De juiste sterkte van Arabi i leger is onbekend maar zeker is het dat zijne soldaten onder leiding van Europeesche officierea goed zijn gedrild en dat ze in vredestijd een uitnemend figuur maakten De officieren echter vormen het zwakke punt noch hun studie noch hunne ervaring staan hèog aangeschreven Uit Parijs wordt gemeld dat de Fransche fegeering opnieuw het plan heeft opgeval om een vioepresident der Republiek aan te stellen Het kabinet zou bij de hervatting van de zitting der wetgevelids macht een voorstel van die strekking indienen onder verklaring dat daardoor geene vérhoogiug van uitgaven zal veroorzaakt worden omdat de president Per Republiek bereid is een deel zgner jaarwedde ten behoeve van den vice president f te staan Wordt dit plan verwezenlijkt waaraan echter nog te twijfelen valt dan zou de hee r de Freycinet voor dien post in aanmerking komen De Fransohe Kamer der Afgevaardigden zal waarschgnlgk reeds tegen het einde van October baren arbeid hervatten Zij zal zich bet allereerst bezig houden met de Staatsbegrooting voor 1883 de vier directe belastingen zijn gelijk men weet reeds toegestaan en de budgetten voor financieir en justitie goedgekeurd maar de begrootingeu voor alle andere departementen en de ontvangsten moeten nog vastgesteld worden Men weet dat de afgeloopen zitting wegens omstandigheden van verschillenden aard zeer onvruchtbaar was en dat veel onnf tdaaii is gebleven Versoheiden wetsontwerpen wachten op afdoening en zouden op zichzelf genomin reeds voldoende zijn om de aanstaande zitting te vullen Maar daarbij komen nu nog andere voorstellen in terpellatién enz Reden te meer om een einde te maken aan de verdeeldheid welke reeds tot zoovele uuttelooze discussién aanleiding gaf en een kostbaren tgd deed verloren gaan Met hel oog op de hervatting der zitting zullen eenige commissieu der Kamer reeds eerstdaags bijeenkomen om ha e rapporten gereed te maken De Siicle zegt met betrekking tot de finaucieele vooruitzichten in Friinkrgk dat de dienst van 1882 vermoedelijk met een tekort sluiten zal en beweert dat dit mimler het j evolg zal zijn van de geringe toeneming der overschotten dan van de spiUucht der Regeering en der Kamer Men heeft de aanvuUingslcredietcn opeengestapeld de voor 18 2 v Mgestelde nilgareu overschreden en het zal onmogelijk zijn een vermeerdering van inkomsten in verhouding tot deze vermeerdering van uitgaven te verkrggen Onze fiuBuoién waren tot in den laatsten tgd de bloeiendste van Europa maar thans kunnen wg deze voor onze vaderlandsliefde zoo vleiende getuigenis niet meer geven Op 31 Juli jl wees onze begrootingsbalans 67 millioen oversc botten aan tegenover I50 millioen aan supplementoire kredieten De Siècle is gelgk men weel het geavanceerd republikeinach orgaan van den voorzitter der Kamer van Afgevaardigden De Pruisische landdag welke zgn termgn heeft uitgediend en in de volgende maand door verkiezingen zal worden vernieuwd telt eene groote con servatiefclericdle meerderheid Ouder de 433 leden zgn 86 nationaal liberalen 37 FöritchnUkr en 23 liberalen die bg geene dezer partgen zgn aangesloten zoogenaamde fVüden Er gn dus in de kamer slechts 116 liberalen en om eene meerderheid te verkrggen moet de liberale partg uiet minder dan 71 stemmen winnen Op de katholieken valt zooals de Nttt Lil Corretfondinz doet opmerken uiet veel te winnen de meeste districten welkt katholieken afvaardigen bieden weinig kansen aan de liberalen die hopen op kosten der conservatieven het verlies v n 1879 in te halen Toen hadden de verkiezingen na de beide aanslagen op den keizer in het vorige jaaf en na den heftigen strijd over de sooialisteowet onder voor de liberalen weinig gunstige omstandigheden plaats en toch was de anti liberale meerderheid in een aantal distrieten zeer gering Men hoopt dus eene goede kans te hebben vooral wgl prins Bismarck s economische politiek bij velen bedenking vindt en de kamers van koophandel in een aantal belaugrgke plaatsen daartegen de stem hebben verheven De onefuigheid in de geavanceerd liberale partij komt di r nu niet heel gelukkig tusschen De heer Richter zal niet toegeven dat ligt niet in zgn aard en hij heeft bg de meerderheid der partg aanzienIgken invloed Toen Lófce en Berger nij acht jaren geleden trachtten hem de leiding der partg te ontnemen bleven zg nagenoeg alleen staan en moesten ij de gelederen verlaten Het laat zich niet aanzien dat pMfessor Hanel s verzoeningsgezinde politiek inu de overhand zal houden noch dat hij bij eene scheiding van den Porltciritl zeer velen zal medesleepen Dewgl hg ook ongezind zal zgn om zich aan te iluiteii aan de partg Rickert de zg secessionisten die voor een paar jaren de nationaal liberalen verlieten ontstaat er eer een nieuw staatkundig partgtje weer een nieuwe bijdrage 1 om hot politiële leven ingewikkelder te maken De EffectenTjeurs XXXV Amsterdam U September 1882 De binnenlandsche waarden onderscheidden zich in de afgeloopen week door hunne flinke stemming Europeesche waarden verkeerden aanvaukelgk ook in geanimeerde stemming doch Donderdag volgde eenige reactie die Vrgdag op het bericht dat de Duitsohe Rgksbank haar disconto met 1 pCl had verhoogd eii dat de Nederl Bank haar rentestand i Vj pCt hooger stelde aanhield doch Zaterdag weer neiging tot verbetering toonde Amerikaansche sporen waren vooral in de laatste dagen iets meer gewild BlKNENLANUSCHB AABDEN Slttalt Provincialeen Qemeentefondun De eerstgenoemden noteerden resp 67 4 81 i 102Vn 102 i amort Syn en Entrepotdok sloten onveranderd 95V4 lO+ j De 4pCt obl leeniugen Amsterdam verbeterden s lOO j doch de S spCt gingeji iVj achteruit 92 Nog verbeterde de prov Grouiogsche leening en de Rotterdamsche lOO j 99Vs i PrenUeleeuingen Amsterd loten 105 i 110 Rott 101 i Gemeenteer gB Paleisl 121 SpooTKegleeningen Deze waarden vooral waren leer vast slechts Centraal en Boxtelwaarden ondergingen verandering Zij sloteu voor alle soorten booger en soms vrg belangrgk Van Cenlraalwaarden avanceerden aaud i H gestemp obl 69 en uitg schuld 5 pCt 40 Aand Boxtel profiteerden IV iS obl 1 2iVj gest do 1 50V en 2e Hyp 16 iramioayUeniitgt Onder deze fondseu w rden in deze week voor het eerst de aaud westelijke tram genoteerd ad 121 Overigens zgn er weinig variatieu Rgtuigv ging 1 voor Rott achteruit Industrieel Kaarden md Handelmg wai u zeer levendig zij stegen Maandag lol 109 doch vielen spoedig terug op 107 eu sluiten 106 s Aand Afr Hv moesten een percent of drie prgs geven do Havenst en Ned Bank 1 pCt Een zeer groote rgziug valt te vermelden voor de aandeelen in het Panopticum nl van 114 op 129 obl Kras gingen 1 achteruit 101 Voorts Terbelerdeu aand Kol Bk 1 do N lud Handelsb IV4 do Stoomv Zeeland en aand Tweuische Bk l j Europeesche waakden Staatt ondien Spanjaarden Turken en Egyptauaren waren nagenoeg de eenige fondsen die de aitudacht trokken De 4pCt Spanje die den 2e 61 s noteerden stegen tot 62Vj doch brokkelden weer af tot ei zijsluiten dus iiaf enoeg onveranderd De V s bnttenl sluiten j lager Turken hebben e sn teer gunstig aanzien hoewel zg ook in de laatste dagen weer ete moesten pnjs geven noteeren 5pCl Vu dito geregistr 6pCt V do geregistr Vs hboger UV ü u 10 21 i Egyptenaren wisselden vooral af naar gelang der tijdingen van het oorlogalerrein de 4pCt avanceerden per saldo l j 607 de5pCi 84 Premieleeningen Oostenr 64 en kredietloten gingen ua de loting resp 5 en 4 achteruit Oostenr 64 verminderden l j Hongaren j Russ 66 1 Russen 64 avanceerden 1 pt Spoorwegleeningen Zoowel aand alji obl Tl eiss sp sluiten s hooger Victor Em sp gaf l 4 prgs WarschauWeenen ging 1 pCt Vooruit wat de aand betreft doch de obl waren 2 zwakker Russische Sp varieerden weinig de guldens obl BrestGrajewo monteerden l i 95 aand MorschSysran 1 l i Aand Gr Russ mg obl Iw Dorabr do Jel Orel lager Induilriee e aarden Aaud Duitsche Bijkibk verbeterden 2 IBO do Oostenr Hong Bk sloten onveranderd 117V doch waren in den loop der week 1 pCt hooger Hoqgnarsche pandbr Ruis do Hypbk l 4 hooger Amerikaansche waarden Staatêfondwn Noch voor oi l Ver St noch voor Brazilianen valt iets te vermelden Mexicanen werden zeer gevraagd zg isluilen per saldo Z en 1 4 hooger oude 24 nieuwe 12 Venezuela s konden zich l pCt belesligen 38 Permnen waren in malaise 6pCt verloor l 14 5pCt ll SpoorweijUeni ien De gunstige sïemtning waarvan reeds in den aanhef gesproken werd openbaarde zich voornamelijk voor eert aand St Paul Manitoba die ruim 1 pCt stegen 157 voor Ie en 2e pref St Louis en San Franciico die resp 2 en 3 stegen 98 63 Ontario s die 1 27 a en pref Oregon s die 1 56 lerbeterdeu Buff Pittsb noteerde 45 Rio s 697 u Misaouri sh 40 Wabsah 67 Braziliaansohe spwi ging een paar percent achteruit 85 Dese daling werd veroorzaakt door de bij de Vereen v d Effectenhandel ontvangen mededeeling dat deze obligatiën niet door de Braziliaansche regeering zijn gegarandeerd zooals aanvankelgk werd gezegd Zij heeft een zekere som aan de Spoorwegmaaischappg gegarandeerd tot rente betaling maar niet lot aflosiing Dit neemt niet weg dat deze fondsen voor geldbelegging solide mogen worden genoemd iHdttstrieele Kaarden Beholve Colorado cerlificalen die monteerden stuiten al deze soorten lager Coloriido obI j obl Louis Cit bk Cert do Maxwell sh V18 do me bnds 1 Prolonoatie rente 3 j pCt In weerwil van de retds vermelde verhoogiiig van het disconto is deze rente niet gestegen er is dan ook veel geld besoliikbnar Dat de Bank haar renlestanii verhoogde werd veroorzaakt door de btlangrgke vermindering van haar goudvoorraad niet minder dan een millioen verhuisde uit bare kaïiec in de afgeloopen week naar Engeland Het ipreekt van zelf dat de prolongalie rente spoedig ook eenige verhocgtng zal ondergaan T P S Voor Staatsfondseu en Europeesche waarden was heden de markt niet gunstig gestemd Turken en Peruanen gingen a achteruit Meiicaneit een paar fractien hooger Egypt onveranderd Aand WanchanWeenen 51 obl do 91 Amerikaansche Sport n bleven in willige stemming De verhoogde koersen gaven nige levendigheid iu dezen hoek Vooral stegen Erie sh die 42 j do pref St C V A die 84 en St Paul Manitoba C V A die 163 sloten Van binncnl waarden zijn integralen en drieën iets lager vieren iets hooger Centrsalwaardffli zetten de rijzende beweging voort aand stegen tot 46 ei sloteu 44 gesiemp sloten als Zaterdag en uitg soh gaf 1 pCt prijs Handelraij 106 g PimopT tiouin 138 dus sedert Zaterdag 9 pQt hooger Rente onveranderd 1 1 1 finr erlijke St nd Gouda OËBQSEN 8 Sept Manu Uargaretliii ouden 3 vm der SpcldCnr M de Jong 9 Dirk ouders D ran den Berg en B Schipper Aaltje ouders J vaa der Horst en H den Hertog Willem ouders J van den Berg en J P Boot 10 CïefDetia Aafje yiderB J de Jong eu A Berkouwer 13 Allda ouders i de Groot eu H Jansen OVERLEDEN 8 Sipt II A de Brmo 3 9 C L Delcliarabre 8 m Burgerlijke Stand van ohd rsiaande gemeenten vmI 31 Aug tot 7 Sent 1882 McKWidrecBt GEBOREN r Johanna ouders W HrMlih6ijsen en M I vso der Kng Gerard oudfrs W Goes en A Snoek Oouderak GEBORË V Jannigje Heudnka ouders G Stubbe en V van den Ore Stolwük QEliOBEN Annigjf ouders A Boogaerdtcn K Rgltaart Flora Mar aretha ooders A tan Dam en K Teeaw GEHUWD H Anker en S an den Heuvel L Noümen en a H van den Heuvel Reeuwijk GEBOREN Maarlje orders A Schonteu en E Jongencel Vlargtje ouders M Oostrom en A Schouten OVERLEDEN H Kiister 11 j A J Borst 1 m GEtJUWD G J an der J iuden en G Jongeueel ADVERTENTIËN Voor de vele blykeii van deelneming en belangstelling betoond gedurende de ziekte en na bet overlijden van mijn onvergetelijken Ëcbtgenoot betnig ik langs dezeii weg mgn oprechten dank 4 Wed C VAN EEUWENVAN Gaalbn DankbetiiigiDg Aan alle Stadgenooteo welke mil hunne krachtdadige hulp hehben verleend bij het ongeluk dat mijn huis had overkomen op den 7en September eu die Ik niet persoon jk ken om een hartelijken handdruk te geven voor hunnen onvermoeiden ver zeg ik mijn oprechten innigen Dank D SAMSOM Herplaatsing wegens misstelling ÏÏWVOOEDEEL Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale plekken Pijn in de Scbedelhuid Haarof Baard worm Huidzeer vroegtijdig Qt ijs worden al deze onaangeuaamheden worden verbannendoor den HaarOntwikkelingsbalsem Binnen korten tjjd verkrijgt de behaarde hnidhare vorige groeikracht en glinsterende schoonheid weder 2 de flacoij Besteedt dus geencent bvj de kwakzalvers maar vervoeg u ofontbied bet zoo aanbevolene boekje bij de tirma THEOPHILE Amsterdam Dit kost u niets maar franco aanvraag m