Goudsche Courant, woensdag 13 september 1882

1 IIJ lU U NII Q1U 9 llU SanKVSl 1 Ilulil V HH flk vV l m Vpi J i V L PWEKKENO = s 1 1 II IWW A B RSTERKEND KOORTSVERORIJVEND ETST AALsLÊkKZUCHT GROOTE ZWAKTE ENZ IN FLACONS 1 f ino A r i iiny HQLLANDSGHE ii van Landbouw N 2818 1882 Het HOOFDBESTIJUU brengt bij dezen zijn oprechten DA K voor de medewerkirtg en be langstelling die het van de ing ezetenen van Gouda bij de gpehouden Algemeenè Tentoonstelling heeft mogen ondervinden en koestert de beste wenschen voor den bloei der Gemeente Het Hoofdbestuur C J van der OUDE ilËlJLEK Voorzitter P t L WALDECK Secretaris graadmeting en waterpassing nit de hh prof van de Sande Bakhugzen J A C Oademans Bosscha Schola en uit deu hoofdingenieur van den wnterstaiU van Dieaen OMMk m Met 1 October P begint een nieuw KwartaM van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvang en de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS Iu het Vaderland knam dezer 4agen dagen een geestig geschreven artikel voor over het inspannend en tijdroovend huiswerk dat tegenwoordig de schoolkinderen mede naar huis krggen O a lefen wq daarin Ué pa wat is dat een aardig boek die Camera obsoura is dat werkelijk waar dat vroeger jongeheereu in blauwe kielen rondliepen en tijd kondenvinden om op straat te knikkeren te tollen en tehoepelen Wel zeker jongen die tijden zijunog niet zoolang voorbij kijk wat meer zegt daarheb ik nog een zik met knikkers uit miju jeugd Gunst pa wat alleraardigste bolvormige lichaampjes hoe gemakkelijk om zoo aanschouwelijk het oppervlak en den inhoud van een bol te kannen berekeneb Zeker jnaar in mijn jengd warende jongeLS er toch nog feller op om er alleen maarmee te knikkeren kijk zód 0 ik zie he al u geeft aan dat bolletje eene wentelende rechtlijnig voortgaande beweging in de richting van da andere bolletje maar pa vertel u mij eens kom hier nu ook niet de leer der botsingen bij te pi zooals bij bet biljarten Pedant klein mensoh je verdiende dat ik metde vlakke hand d leer der botsingen eens op je wangen toepaste I Dit en dergelijke gesprekken staan ons waarde vriend eerstdaags met onze kinderen te wachten en ik overdrijf niet want reeds is het mij voorgekomen dat mijn 1 0 jarige jongen mij verleden week op een avond verzocht om bet raam open te zetten daar er volgeiu üb seggen dooi broaden van de lomp en van een petrolenmtoestel te weinig tuurj stof in de kamer aanwezig was In een vergadering van de afdeeliug Kederlaud der Vereeniging tot verbetering van het lol der blinden te Amsterdam gehoudeu deelde de voorzitter ds Perk mede dot men er iu geslaagd was 7 kinderen tusschen de 4 en 7 jaren qud Ophet geslicht te Beu kom te plaatsen De vergadering keurde dit goed ofschoon de heer Cohen liever gezien zou hebbeo dat men meer moeite deed tot stichting van een gesticht voor half en geheele blinden De heer I vanchy Clarke directeur van de I Société des ateliers d AveugJes te Pargs gaf een overzicht van zijn werkzaambeden lot stichting van een Internationale vereeniging en wekte de vergadering op het aanstaande congres in 1886 tp Amsterdam te doen houden De vergadering nam een besluit in dien geest en benoemde tot eerevoorzitter van het comité voor deze zaak jhr Schorer Coinmissaris des Konirgs te Haarlem en tot leden jhr mr Den Tex oudburfie meesler Fock dr Gunning J A Matthes J G de Wil Hamer A Moens W W van Lennep dr van Eijk Haarlem W Hirsch F D H Schmilz dr Sleyu Parvé Hovy en dr van Genus tot ledtii van het comité van uitvoering prof Dondirs Mctk te Dueren A C Wertheim Meijer eu da Perk GOUDA 14 September 1882 Oiusdagmiddag had de aaugekondigde i Sohoonryderij plants oor iu het tuig loopende gaarden voor twecwielige rijtaigeu De uitilag as als volgt De heer van der Giessen te Molenaarsgraaf verkreeg een met zilver gemonteerd Olie en Azijnste en een met zilver gemonteerd Soeienmand prijs G Os kamp in de Vlist een Tuig Ie premie en F Osltamp Bloemeudaal een Arre tnig 2e premie DeHardravrrij vereenIgiug Menifacht maakt wtachtu heeft BÜe aanepraalE én door het feest van Dinsdag éu door da rau Vrijdag jl gf èeii woord van dank daar tij bij gelegenheid der ijandbuuw feestea nie weinig heeft bqgedragen tot de algemeene feestvreugde De voordracht ter benoeming v i een Hoofd der openbare school te Berkenwonde bestaat uit de Heeren D P Kegt Ie Waddinxveen L Verslugs te Cappelle a d IJsel en J de Visser te Streefkerk De gemeenteraad van Schoonhoven beeft besloten de indertijd gestelde vKirwaardeB voor deu aanleg emer stoomtramverbindii g Utrecht via iJselstein naar Schoonhoven voor de IJsel stoomtramwegmaatsohappij te s Hage te wijzigen en el naar aanleiding van gemaakte bedenkingen door de genoemde maatschappij In de Dinsdag te Woerden gehouden raadszitting verd het nieuw benoemd lid de heer H te Hofstede gtinstalleerd Tevens werü besloten met de directie der Maatschappij van nieuwe geoeirgiêerde gasbereidtng te Oouda eene overeenkomst aan te gaan waarby de gemeente per lantaarn iu plaats van ƒ 25 voortaau zou betalen ƒ 20 50 terwijl van particulieren in plaats van 16 ets pe kubieke meter nu 13 ets zou gevorderd worden Uit Zevenhuizen schrijft men ons Dezer dagen hebben in onze gemeente opmetingen plaats gehad voor een aan te leggen tramweg loopende van Leiden naar Botterdam De directie der IJsel stoomtramwe maatschappij heeft tevens met den Heer Keg alhier onderhandelingen aangeknoopt over den aankoop van een stuk grond ten einde J daarop een gebouw te plaatsen Wy wenschen dat deze onderhandelingen mogen gelukken en dat volgens vertrouwbare mededeelingen de wpg in het begin van het volgende j ar gereed zal 4ijn De richting 1 zijn over Nieuwerkerk waarschijnlijk met een zijtak van daar naar Gouda IF g § D O In Engeland is een commissie van niet mitder dan 31 leden benoemd ter behartiging van de belangen der Brttsche inzenders op de in het volgend jaar te Amsterdam te houdeu koloniale tentouuslelling Onze gezant graaf van Bylandt onze consnlge neraal te Londen jhr May en lord Reay onze vroegere landgeuoot baron Mackay maken er o a deel van uit De Pransohe regeering aarzelt nog steeds met de benoeming eecer commissie Zg schijnt geen termen te kunnen vinden om aan de Kamers een crediet er voor aau te vrag en en zoekt nu of hier of daar op den een of anderen post niet een snldootje over is om de kgsten aan zulk een officieele vertegèn woordiging verbonden te kunnen bestrijden I Daar de tentoonstelling in industrieel kringen veel bijval lindt is in de laatste dagen door ver Te Zoop te Gouda In 1881 Nieuwgebouwd met afzonderlijke Bovenwoning gelegen aan een Dubbele Breede Vaart geschikt voor Graan of Kaaspakhui Te bevragen onder No 748 aan het Bureau dezer Courant In een BANKET en ÊOEKBAKKERSWINKEL verlangt men om DONDERDAGS en ZATURDAGS in de Winkel te assisteeren eeü knap BÏÏECEBMEISJI Franco Brieven onder No 749 aan hetBureau dezer Conrani 7 ADVËRTË TIE1 I in alle Binnen en Buitenlandache Cou ranten worden d elgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ÏÏEBANUS PHiEN bereid volgens het echte recepj van DE Wed KÜENEN ZOQN zvjn zeer nuttig tegen ongesteldhéden der maag heilzaam voordesyjO st teering uitmuntend tegen de gal écherpte in t bloed en huiduitslag zac h Uaxerend en slijniafdrijverid 377 Ct de Doos verkrijgbaar te mU alleen bij L MWL Moordrecht O H Post Ovdevmter Pr Vree Woerden F W Sweer ian Zevenhuizen A Prins Bfnlhutzen W d Boow meesterj Bleutoift S van der Kraals Bodegraveiè P Versloot Haastrecht k Oosterling eo m btkende depots iri andere plaatseD Men wachte zich voor nftiuaaksels 1 Fik doosje is ifeïaki en gettempeld met de hand ieekemng vin de vrrvaar ligers Wed KÜENEN ZOON Chemahn H gdó jB C Paljije ontvang en M en S danken Ü hartelijk en wachten steeds op fondant BEEEiniMAZINQ DIJKGRAAF en HOO HEEMRADEN van RIJNLAND brengen NOGMAALS ter kennis va i belanghebbenden dat h artikel 1 en 2 der nieuw vastgestelde rUBOBDJENING op de wateren dijken en kaden in Rynland in werking getredeü den 15den Augustus U de verpligting tot schoonhouden der boezemof baitenwatere n niet genoemd in den tot die Verordening behoorenden Staat Bf is gelegd op de aangelanden Voor zooverre z op het Gaarderboek van R nlaud als eigenaar van het water bekend zyn hetzy over de volle hetzij oyer de halve breedie en dat die wateren telken jare tssschen den 15den en 30sten September ponder nadere aankondiging zullen worden geschouwd Genoemde Verordening is tegen betaling v n 10 cents Verkrijgbaar op de Secretarie van hét Hoogheemraadsohap te Leiden Dgkgriaf en Hoogheemra den voornoemd DE CLERCQ Dijkgraaf i W G DEBRUTNK0PS 5e rrtan Leiden 9 September 1882 7aii E BH AND SM A Kalvefttraat 158 Ameierdam Jn verzegelde pakjes verkrijgbiar b j 1 € ü DUTILH Turfmarkt Gouda In het by onder wordt de aandachï gevestigd op aOVCHON h f 1 30 perS Ons Snelpcrsdrnk van A Bbikkmai t Gouda De ondergeteekende geeft hg deze aan het geachte publiek te kennen dat hg 15 8ËPTE1IIBEB zgn BADINRICHTING al openen KATTENSINGEL 171 P van HOFWEGEN Een sedert jaren te Hamburg gevestigd Han delsAgent met groote connectie vooral onder Exporthuizen wenscht een flink HoUandscli Kaashuls te vertegenwoordigen voor Hamburg en Omstreken Engeland Denemarken Zweden De beste HoUandsche en Bamburgscbe references staan ten dienste Adres franco motto Kasevertretqng aan het Algem Advertentie Bureau van NIJ6H VAN DITJ AR Kalverstraat 62 Amsterdam Tegen 1 OCT of 1 NOV wordt in een klein gezin ie Rotterdam GEVRAAGD eene van de P G als MEID ALLEEN Adres in persoon Fluweelen Singel No 5 33 te Gouda C VERMEULEN VTeeschhouwer te Boskoop blgft zich voortdurend beleefdelgk aant erelen tot het leveren van Ralfs Rund en Varkensvleesch alles Ie qualiteit Attentie Er wordt te Oouda ten spoedigste GEVRAAGD een BËNEDËIV LOKAAL op goeden stdnd geschikt voor het honden eener Uitpakking van een net artikel Franco brieven onder letters J A bjj de Bóekh J BRUNT en ZOON te Hage EENE NETl E VROUW of DIENSTBODE di geschikt is om met een fatsolnlgk publiek om 4e j aan tusschen de 35 45 jaren oud ongehuwd om dienst te doen in de BADINRICHTING Adres P van HOFWEGEN Kattensingel te Oouda Brieven franco BOHSTCAEAMELS Bijzonder aaukvokn tejieQ hoest en Terkoudheid zyn verkrijgbaar by W i Raaljmaakcrs Haven 17 üpzelvp zijn allfeti e ht welks papier Tnn onderataand vignet loorziea zijn s Borstcaramels 5 S W N Haaijmaaliers S I GOUDA i XALF VAN HET ROODE KRUIS miT TSMS TOT BASIS Stelliee genezing In weinige dagen van alle soorten T a wonden Brandwonden kwaadsappige zwoeren Bpletaa T n den tepel huld ien kankeracMlge aandoening os Hed wachte Klcb vooc namaak DBPOr IH AlU OOXI ArOTRBIXR Te s Hage Snabilié Apoth VrUdag 1 September GOUDSGHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f l l l BINNENLAND van het 40 jarig bestaan de Nederl Vereenigi g tot afschaf Dg van sterken raak £ en der leden van het hoofdbestuur heette 9e aanwezigen welkom en gaf een schels van het ontstaan der Vereenigiug en hare outwikkeliog Daarna hield jbr i L de I Jonge voorzitter der Vereenigiug de feestrede waarin hj de wording en het streven der Vereeni L ging schetste en hetgeen doer haar iu die 40 jaren was totstandgebracht Nadat de voorzitter had medegedeeld dat Z K H prins Alexander welwillend het beschermheerschap van de Vereenigiug had anvaaril nam deHninister van jwtilie mr Modderman f het woord om mede te deelcB dat Z M de Koning zijne sympathie voor d Vereeniging willende betuigen den voorzitter jhr de Jonge benoemd had tot ridder der Orde van den Nederlandscheu Leeuw waarop de Ütinister de versteracleii dier orde aan den gedecoreerde overreikte Het feest werd ook bijgewoond door jhr J W U Schorer Commissaris des Konings de wethouders en den secretaris der gemeente en door een aantal gtnoodigden De feestrede werd afgewisseld door koornuramers van de liedertafel De Harpe Sunt uit Amsterdam begele d door het orkest van het sted muziekkorps Biykens mededeeliug van Zr Ms gezantschap te Parijs zullen met het oog of de cholera alle schepen van Manilla Indie de Boode zee en Alexandne te Marseille aankomende alditf aan eene quaraotaine van drie dagen onderworpen worden Moobteii zich Bta boord dier vaartuigen onderweg gevallen van gemelde ziekte hebben voorgedaan dnn zullen daarop strenger maatregelen worden toegepast Evenzeer tnllen de van Taqger ie Marseille kamende schepen aldaar aan i uuialaine warden onderworpen S In de berichtweek van 13 iï Augustus overleden an de pokken te Weeneu 11 Krakau 1 Botterdam 1 Parijs 8 Louden 5 Birmingham 3 Petersburg 7 Warschau 30 Venetië I Madrid 24 Muroia 2 Granada 1 Lissabon 4 New York 3 Philadelphia 2 Chicago 2 Baltimore 8 Ciuclnnati 16 NewOrleans 17 San Francisco 10 Calcutta 1 Bombay 7 Te Louden kwamen 17 nieuwe pokkengeialleu bij en bleven er 117 in de ziekenhuizen ill behandeling Op de Maandag middag te s Hage gehouden vergadering van de permanente commissie der Europeesche graadmeting waren behalve de leden van de Nederlandsche Byksoommissie voor graadmeting en waterpaasing en eenige genoodigden de volgende buitenlandache gevolmachtigden tegenwoordig van de permanente commissie de generaal Ibanez voorzitter Spanje prof von Bauerufeind Beieren prof Htrsrh secretaris Zwilserlaud prof Oppolzer secretaris Oostenrijk generaal Baulina Italië van de overige gevolmachtigden M Yvon Villarceau Frankr k M Perrier Frankryk kolouel Ferrezo Italië prof Fearnley Noorwegen majoor Capitaneauu Uumenie en kolonel Barroquez Spanje De heer Faye lid der permanente commissie Frankrijk zQU eerst Dinsdag komen De Miuister van buitenlandsche zaken verwelkomde de vergadering en werd daarna door den voorzitter geueranl Ibanez toegesproken In eene buitengeiVone zitting van den Haagseben gemeenteraad van gisteren namiddag is de heer mr i G Patijü als burgemeester geïnstalleerd De oudste wethouder de heer van der Duyn heette hem welkom roemde s konings keuee zeer en herdacht de ïerdiensten van den afgestorven burgeraeeiter Oevers Deynoot De heer mr Palun verzekerde diens stappen te willen volgen en ofschoon overtuigd dat het esn ijdel streven is de goedkeuring van allen te willen verwerren verzekerde hij dat hij ol zijn lijd en al zijne krathteu wilde wijden aan de belangen der gemeente die bij lief had zijn eenig streven was nuttig te zijn voor de plaats zijner inwoning Beide redevoeringen werden door de raadsleden en een talrijk publiek zeer toegejuicht Dinsdag avond had in de groo e zoal van de sociëteit Be Kroon te Haarlem de feestviering plaats No opening der vergadering werd het bericht van de permanente commissie voorgelezen Uit dat bericht stippen wij hier aan dat de geodesische associatie srdert de laatste vergadering het overlijden van de volgende leden te betreuren had prof Brnufas Saksen genernal Bixi Italië kolonel A San België prof Slamkart Nederland en prof Plontamour Zwitserland Verder werd gelezen het bericht van den generaal Baeyer Pruisen die door ongesteldheid verhinderd was te komen betreffende de werkzaamheden van het centraal bureau en een tweede bericht ovr de hermeting van de Broacker Basis Professor van Oppolzer deelde vervolgens het een en ander mede over de verrichte werkzaamheden in Oostenrijk eu prof Baucrnfeind over die in Beieren i De vergadering werd daarop tot pinsdag 10 uur des voormiddags verdaagd I Zoonis men weet bestaat de Ned Commissie van