Goudsche Courant, zondag 17 september 1882

Zondag 17 SepteiAber 188S JN S819 De ondergeteekende bericht door dezen de ONTVANGST van FETEOLEÏÏM UMFEN met een nieuw système Brander genaamd BEC QUENTIN s Het lichtvermogen dezer Lampen is sterker dan dat van het gaslicht Terwyi hy zich verder beleefdeiyk aanbeveelt tot alles wat by zyn vak behoort P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 V Getrouwd JAN SPARNAAIJ £ N HERMINE CORNELIA ANTHONIA MOLENAAR die tevens mede nameus wederzijdsche Familie hun dank betuigen voor de vele blaken van belangstelling b hun huwelgk ondervonden Gouda U September 1882 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ondergeteekende betuigt haren dank voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bjj het overlijden van hare Schoonzuster Mej JOHANNA ENDT echtgeuoote van den Heer A Kempe te Utrecht J KEMPE Gouda U Sept 1882 In de Abshaubbin s of AMTI RHÜMATISCHE WATTEN is het redmiddel voor rhumatische lyders gevonden Een ieder beproeve deze beide watten met lichte of ernstige pynen welke door koude zyn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame werking ondervinden Elk pakje met gebraiksaanwyzing kost slechts 30 et waarmede men zich kan overtuigen en zieh tevens van eeue of andere lastige pyn ontdoen Hoofddepót te Delft by A BREETVELT Az en verder verkrygbaar by T i G van Detli C B Verheul Oudewater Erkentelijk voor de vele blaken van belangstelling die ik mocht ontvangen by gelegenheid van mgne benoeming tot Burgemeester van sGravenhaófe en die ik alle onmogelgk persoonlflk kan beantwoorden betuig ik daarvoor bij deze mijn Oprechten dank PATIJN s Gravenhage 113 September 1882 Hej de Wed Uosinan Gouda W F J den Uijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudknde Boskoop O Hoogendijk Cappelle A Bos Berkel J var Dorp Zoctermeer A Kauling Alphen J B E C Schlattraan Bodegraven K Oosterling Haastrecht A ttefiiie s v p 1 Door eenige Weenlieden uit de Gemeente Reeuwijk wordt het geacht publiek opmerkzaam gemaakt dat het hun ondoenlijk zal zjju hunne afnemers en clientèle zooals vorige jaren te bedienen van Puik brooge Turf Aanleiding is dai het gedurende den droogtgd j van dien tgd heeft geregend zooaUdanook j genoeg bekend U het gevolg is dan dat rijxende prijtten kunnen gewacht worden door het meerdei geld dat is uitgegeven om ze nog zoo droojg en goed mogeiyk te kunnen bezorgen aani h inne afnemers S ï d Kraa ts Bleiswijk W d Q Wilh eimue Wocrden Een sedert jaren te Hamburg gevestigd Han l delsAgent met groote connectie voord onder Ëxporthuizen wenscht een flink HoUaudscli Kaasliuis te vertegenwoordigen voor Hamburg en Omstreken Engeland Denemarken Zweden De beste HoUandsche en Hamburgsche references staan ten dienste Adrdit franco motto Kasevertretung aan het Algem Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR Kalverstraat 62 Amtterdam Geen Tandpijn meer lEttEBE OABANTIJE verkenen wy aan hem die bg geliruik van Goldmanm s Keimer Tandwater ooit weer Tandpyn kriggt Hy die zyn mond dageiyks met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zyne tanden schoon wit en gezond tot in zyn hoogsten ouderdom S GOLDMANN en Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bij A W ORFF GEVRAAGD Voor een BURGER JUFFROUW een BUTM BOVENHUIS van alle gemakken voorzien Opgaaf van stand en huur wanneer te aanvaarden Brieven franco onder No 750 aan het Bureau dezer Courant ADVERTE 1TIEIX in alle Sinnen i en Buiterdandache Couranten worden dadeiyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda SR O O TE BE LOON ING Unlverseel ZuiverlngsZout het een voudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpflu maagkramp slechte spijsverteering znur hoofdpyn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook by het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewast in ieder huisgezin gevonden worden In pakjes a 18 33 Bn 60 cents Medicinale Levertraan In fl van 30 50 en 90 cents IJzer Levertraan Een eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm a flac 50 cents Druiven Borstsiroop met Fenkel Honig werkt genezend en verzachtend by keelpyn heesohheid hoest pyn in de borst kramphoest en kuchhoest in flesschen a30 60 ets en 1 Te bekomen Gouda J C ZELDENRIJK L SCHENK 1 H vos GIMBORN Emmerik 9S 0 mm IS de eenige Engeltehe of Amerlkaansebe XAAJUiax Ta am aie door nare voortreffeiykheld oene MedaUla verkregen beeft op deTcntooiutaUliic te Bmuel In laso Het geeft onralmuv aas grllze haren de naluurltike kleur weder bet belet onmlddelllk liet uitvallen van bet baar geeft bet een nieuw leven enVsrachtlgen groet De Bojraa Mbdiar vervangt aUe £ dere Mrberstellers iHeti eenver Heti eenver Yerkrijgtaarin heelt en halve leische tr Kappers enwarfumeurs lATTSSl Van D W PIIXETTB 10 Bonlewrd dei lulleps P rill De voordeettoe uttnerkina van de Koyal IRrtndaor U zoo auMtig dat ih het voortdurend aan miine CUenlelle IMI aanbevelen DBPOT VOOB BELQIE EN NEDERLAND NORBERT DEKETN 57 Rue Fojsé aui loups BRUSSEL MeBelsth8d lBBill8ekeoiü£d rFirinro a Flai oal 8ïiDiit Oepdt te Cioudn by B LTEK Coiffeur W heden iogaal de termvjn u DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Oouda den 12 Sepl 1S32 De Burgenieeeter voornoemd Vak bergen IJZENDOPRN K E N N I S G VI N G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter aijjemeenc kennis dal de Gemeenteraad in lyne vergadering van den Bn dezer hetfi be noemd ti i leden der oommissie belast met he ontwerpen van en hel herjfen der plaatselijke ver ordeningen tegen wier overtreding siraf is bedreigd en waarvan de Burgemeester voorziiter is de heeren W J FORTUIJN DROOGLEEVER Mr P P P KIST Mr H J KRANENBURG en Dr F H G VAN ITERSON Gouda 13 September 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KENHÏSQEVÏNa INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADÏÏ OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTEReu WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 StüttlMal uo 96 Doen te wetenDat i vergunning hebben verleei d aan de Heer Klaas van Vliet en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eeuer koekbakkerij in hel perceel gelegen op de Markt geteekeud A no 154 kadaster sectie B no 812 Gouda 13 September 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTBERICHT EN 1 Oouda 14 September 1882 De Tarwe van het nieuwe gewas blijkt over het algemeen van goede kwaliteit te zijn hoewel de droogte veel te ensohen overlaat Jarige komt niet veel meer voor en wordt op prijs gehouden de beate jarige gold ƒ 12 25 tot ƒ 13 Puike nieuwe ƒ 10 60 a ƒ 11 86 Poldertarwe en mindere soorten ƒ 9 75 a ƒ 10 25 Rogge in een doen bracht in de beste toott tot ƒ 6 76 a ƒ 7 op Imindere naar kwaliteit Gerat in beide soorten nominaal als vors j Haver dikke iware 4 50ji ƒ 6 ligte ƒ 4 a ƒ 4 2B Van Boonen was nog geen belangryke aanvoer terwijl hennepzaad soo goed als opgeruimd is Mestinggranen als voren De veemarkt met gewonen aanvoer de handd iets trager uitgenomen graskalveren vlug verkocht varkens voor Londen van 22 a 24 et per half kilo magere varkens eu biggen vlug schapen vlug lammeren traag verkocht Kaas aangevoerd 118 partyen handel vlug eerste qualiteit ƒ 30 a ƒ 82 50 tweede qualiteit ƒ 25 a ƒ 29 Noordhollandsohe ƒ 26 a ƒ 30 60 Goeboter ƒ 1 40 ü ƒ l BO Weiboter 1 20 a ƒ 1 30 27 SEPTEMBER KAéSUABKT Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 118 partijen Ie kwal ƒ 27 60 a ƒ 33 2e kwal ƒ 24 a ƒ 27 Handel willig Burgerlijke Stand GEBOBE V 13 Sept Jonaiina Faulmi ouden J A C Reoringi eu A P Keinierse Csrel Fpedenk Augost ooders J B A JaosaeD en J C S Muermans 13 Fraoa oadera A Ibliema ea J Stoos OVERLEDEN 11 Sept J P Boot 6 w 13 l Nonner 9 m U l C Vo 3 j GEHUWD 13 Sept G Uithol en J Janaen r 1 Scholli ea N A Emtii U J Sparnaaij a H C A Molenaar VERTENTIEN Getrouwd I SCHULTZ EN N A EMEIS die ook nwnens hunne wederzfldsche betrekkingen hartelflk bedankei voor de belangstelling ba hun huwelflk ondervonden Gouda 13 Septembei 1882 g ï i drüïTvan A Beikkka t Gouda Wj Ê October mPH P begint een nieuw 1P Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Noramers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 16 September 1882 De begrootiug van de gemeente Gouda ooala die door B en W dezer gemeente den Kaad ii aangeboden bedraagt aan iukomiteD en uitgaven 356164 81 De iulcomsten iqo I Outvangslen wegens vroegere dienaten ƒ 9816 19 II Opbrengat van belastingen en heffingen 198883 29 Baten en opltonisten spruitende uit jemeeiite eigeudommeD en betittingeu 31762 20 Ontvangsten van verschillende aard en toevallige baten 46633 13 V Buitengewone ontvangsten 70030 De uitgaven tljn I Huishoudeljt bestuur ƒ 3Ü246 II Kosten voor werken en inrioh tingen tot openb dienst bestemd 36766 III Kosten voor eigendommen welice de Gtemeente naar het burgerlyk r obt besil met de d ege versehuldigde lasten 26160 IV Kosten van invordering der plaatael belastingen of middelen 1790 V Kosten der opeubare veiligheid en van de brandweer 24805 46 VI Kosten der plaatsel ke gezond heidspolitie 6650 VII Kasten voor bet onderwyt eu ter bevordering van kunsten an wetenschappen 140323 66 VIII Kosten voor het armwezen mitsgaders subaidieii en bijdragen aan onderscheidehe daarn de in verband slaaoae instellingen 36663 29 IX Renten en aflossingen van geldleeningen 0 itsgaden alle veridere opeisohbare ichulden der Gemeente 13469 80 X Andere uitgaven niet ooder de vorige hoofdstukkeu begrepen 34792 XI Onvoorziene uitgaven 6708 60 B eu W stellen bg deze begrooting voor den opperbrandmeester uithoofde van zgn vele werk zaamheden en bemoeiingen eene bezoldiging toe te kennen van ƒ 200 en het honorarium van den bcelmeester der gasthuizen met ƒ 100 te verhoogen ten einde eene betere verhouding te verkrijgen tussoheu dit honorarium en dat van de siadsgeneesheeren Voorts stellen zy voor het traotement der agenten van politie Ie en 2e kl met ƒ 26 te verhoogen en dat van den p del van hel proglpnasium eveneens met de som van ƒ 26 te verhoogen Voorts doen lij het voorstel de keibestrating op den Langen Tiendeweg ter hoogte van de Hoogere Burgerschool en in de Molenwerf bq het Gasthuis te doen vervangen door eene hmtV lfating en trekken uit een som van ƒ 1870 voor een trottoir langs de Oostzyde van het noordelijk gedeelte der Crnbelhstranl Op de begrooting 18 ƒ 4000 gebracht tot vernieuwing der draaibrug over het water van de Kaam by het Amsterdamsohe veer Gisteren werd de nieuwe OoUdseW Badinrichting geopend gevestigd Kalleosingel Q 171 VerdieiA een detgelijke zaak uit een oogpunt van zindelykheid en gezondheid alle aanbeveling de wyze waarop zij is inger oht doet haar met alle tÊm recht een aanwinst voor de stad noemen Het ge 1 heel ziet er net eu keurig uit links heeft men een zestal badkamertjes voor dames rechts een gelijk I getal voor heeren terwyl IHere afdeeling een afzonderlyk wachtvertrek hce oor hel gei al dat alles vol is Wij hopen dat de Goo sehe ingezetenen deze nuttige zaak zullen steunen waarvoor dan ook alle kans bestaat daar een badinrichting een ware behoefte mag heeten voor een stad als de onze Beeds dadelyk op den eenieu dag van opening werd daarvan door veraeliefileBe personen gebruik gemaakt Het tarief is volgt 1 bad ƒ 0 40 12 baden ƒ 4 60 baden 16 100 baden f 26 Een stortbad extra 10 oents meer De inrichting is geopend p Kerkdagen van 1 Oct l Mei van s morgens 9 tot s avonds 6 nur van 1 Mei tot 1 Oct van s Aorgens 6 tot s avonde 9 uur Op Zon en eettdaga van 1 Oct tot 1 Mei van s morgens 9 tot s mi 12 en van 1 Mei tot 1 Oct van 6 uur s morgens tot 12 uur smidd Dei Zaterdags het geheele jaar door tot 9 uur i avonds Des Zondigs greo loegai g voor dames Morgen ten 1 ure zal de menschen die opgekomen zyn in de Werkinrichting lol wering der bedelary een feest worden bereid Ieder ingezetene dezer gemeente die jy look sleohti eenmaal lydens de feesten de Markt bezocht sloeg met genoegen een blik op de groote eerepoort met hel opschrift Hnlde aan den Landbouw Uit de venchillende groenten Waarmede deze paort versierd was eu waalpnder ware prachtexempilaren waren zal een maaltyd worden reid voor genoemde lieden en om bet goede denkbeeld nog beter te maken wordt dwtbg liet uoodige vleeacl bier eM gen pi uo aki Mn m ta fawsiiMialtjil zal worden verschaft aan penonen wiendatinhun leven nog zelden ten deel viel De eetzaal zal bovendien net versierd lyn Eén woord van hulde korat t e aan hen die dit denkbeeld verzonnen en niet minder aan diegenen welke het met zoo loffelgke royalUeit ten uitvoer brachtenl Morgen Zondag van 121 g Muziekuitvoering door het Muziekcorps der DD Schuttery in de Muziekient op de groote markt In de zitting der Rolterdamaohe Arr Beohtbauk van Donderdag stond o a terecht H V N sjouwer te Gouda bekt van vefwondmg vu een torfdraagster alhier Eisèh 7 dagen gev cell Ia bovenst zaak over 8 dagen uitspraak In de zitting van Donderdag van het H4 sohe Gerechtshof werd o a behandeld het hooger b roip van J A K wonende te Ooui a van beroep schoenmaker die door de Botterdamache rechtbank terzake van diefstal tot 3 maanden eenzame opsluiting veroordeeld was Hy had uit een op hel Kerkplein té Kralingen staand rijtnig terwyl de eigenaar daarvan in de kerk zi n godsdienslpliohtenvervulde een mand met eieren weggenoinyn Hijbeweerde thans dat hij de mand op den grondhad vinden staan en zich deze als onbeheerd had toegeëigend Het O M achtte dat middel van verdediging evenwel niet aannemelyk en re uireerde bevestiging van het vonnis Na een korte pauze bevestigde het Hof het aku den eierendief opgelegde vonnis Gisteren nacht schrijft men herft het gevroren Eergisteren viel er overal zwaar onweder dfit trouwens by zeer afwisselende temperatuur dezeu zomer by na geen dag van den hemel was en vele ongelukken veroorzaakte De wind is opnieuw naar het noordoosten gekeerd maar hy bly ft er niet ieder scbyn van bestendig weder lost zich op in regen eu zuidwestenwind Op het groo e warmteverschil tussqhen het noorden eu het zuiden wordt bi de weerkundige waarnemingen terecht apmerkzaam gemaakt Te Stockholm b v teekende eeir gisteren de thermometer 65 te Clermont in Frankrijk 47 Fahr op eenzelfde tydstip Nederlandverkreeg nauwelijks de uitkomst van de helit derbeide opgetrokken cijfers Zulk een warmleverschil voor dezen zomer niet zeldzaam geworden bestondnaar evenredigheid voor het noorden en het zuiden reeds dezen winter Aanhoudende regen en weinig zonneschijn hebben daarby de aarde sterk afgekoeld zoodat de temperatuur voor deze strekrndoorgaans te laag is gebleven L Cl Voor eenige dagen werd op de Houlmarkt te Lei den door een jongen die aldaar speelde tusschen eenige oude planken een tabaksdoos gevonden inhoudende een bedrag van ruim ƒ 3000 aan banken muntbiljetten Door den vinder iferd daarvan bij de politie aangifte gedaan doch niettegenstaande de plaats gehad hebbende oproeping heeft zich tot nog toe de eigenaar van het gevondene niet aangemeld In de N Oron Cl wordt door den heer P E L Urban medegedeeld dat te Groningen een behoeftig ouderpaar woont dat vooruitzicht bad op de hulp van een zoon die echter als marinier met de Adder vergaan is waardoor het vooruitzicht verviel De heer U zegt het geval aan den minister van marine en later aan de commissie voor het Adderfonds te hebben medegedeeld maar dal er tot hiertoe niets op werd vernomen Hel D t Z B ettigtdaarop de aandacht en vraagt Wordt bel verleenen van hulp uit de bijeengebrachte gelden qilgesteld totdat de commissie baiy middelen en watbaar te doen lal vallen geheel kan overzien Wordter niets gedaan voordat zij daarmede gereed is f Als dat zoo zijn mocht geeft het blad in overwefdag ted voorloopig iiétr wau dadelyke nood fa staat hulp e verleenen in afwachting van hetgeen later definitief zal kunnen vastgesteld worden f a Het HandMlad ontving het volgende schrijren KOTTA HADJA 7 Aug 1882 Heden belegden we een dag die ons nog lang heugen zal Van onze troepen die heden tqr sterkte van ongeveer 140 man ia hel vuur waren vielen er 44 dooden en gewonden waaronder 2 officieren zwaar gewond terwyl i J i el wapens met de elf gesneuvelden in fa vyailds nhnden vielen Onze post Fajou werd namelijk aangevailleii en te gelyk eene kelonne van pi m 90 pia op weg van Lambaroe naar Pajou Het vuur was zeldzaam hevig en vernielend Onder de van alle zyden aandrukkende vyanden bemerkte mee één Europeen op die aanhoudend op kapt Bode vuurde doch alléén zyn pet raakte één duim lager en ook deze officier ware gesneuveld De grond Was in een ommezieii met onze Igken en kermende gewonden bedekt die zooveel mogelyk door hunne kameraden moeatsn vervoerd worden waardoor de troep tot op 40 strydvaardigen slonk kapt B zelf had 2 geweren te dragen Een op den grond liggende gewonden heornblazet zag men te laat met de hand nm hu p wuiven een 6 tal Atjehera omringden hem en maakten hem faarby dansend met luewanghouwen af Enkele oogenblikken smeekte de troep hunnen aanvoerder hen toch uit den kogelregen te voeren doch dit iwas byna ondoenlijk en ware de in aanbouw zijnde w eg naar Toei gkoep niet reeds loo ver gevorderd geweest dat zy dien spoedig bereikten dan waren hun aller lot niet te voorzien geweest Jaar hun de terugtocht was afgesneden Men beweert dat de door den kolonel aapgewezen te volgen weg wegens contraorders van nel civiel bestuur niet gevolgd is kunnen worden Op 4 Augustus sneuvelde de achout n leden de onzen mede verlies aan dooden en gewonden waaronder éen officier hun getal is mij niet bekend Het getal gesneuvelden en gewonden in dit jaat is nu tot ongeveer 140 gestegen Waar hel hier be n moet vragg we ons niet meer af het i treurig I Tot het verdfle nieuws behoort de plundering van een schuil door den vyand wSarby hij o a f 1000 aan zilver buit maakte een danapnrtij in de sociéteit op 2 Augustus ter viering van H M s verjaardog bewaakt door een flink detachement met