Goudsche Courant, zondag 17 september 1882

geladen geweren en waaiby de militiire muiiek welke dien dag bqna geen rfist had tot s nachta S j uur blies om 3 uur later door bun overste niet aocieteitslia op een militair manohje Onthaald te wordsu 1 KOTTA UADJA 8 Aag Bq het doonoeken van het slagveld door ons gisteren verlaten gn eau gesneuvelden groctendeels teruggevonden hunne Ijken waren onthoofd van wapens antdaaa en grawelqk verminkt Zooeven ign benden Atjehers achter de kolonelswoning te Neaoek bg den Kraton ontdekt 2 comp ign uitgerukt de uitslag ia nog niet bekend bq het venenden van decen brief t Gelykt veel op den toestand van 1874 Onlangs koeht een dokter te Oent bij een bankier aldaar verscheidene aandeelen van de premieleening dier stad Een paar dagen daarna tEwam Inatstgenoemde weer bij tijn principaal en vroeg een dier stukken waarvan hg het nuinmer opgaf terug Alvorens aan dat veraoek te voldoen ïag de dokter de trekkingalgst eens na en ontdekte dat het bedoelde aandeel was uitgeloot met een premie van 50 000 francs Hij weigerde uu het terug te geven maar de bankier blijft het opeiacben en heeft de eaak in handen van het gerecht gesteld dat nq tal moeten beslissen aan wien de premie toekomt Oe vroeger aangekondigde algemeene vergadering der k iersvereeniging Noard Brabant te s Bosch heeft Woensdag plaats gehad Wij ontleenen aan de Tyd daaromtrent de volgende bijzonderheden Behalve een groot aantal leden der kieavereeniging iclve uit alle oorden der provincie bgeengekomen waren mede aanwezig verscheidene leden der Eerste en bgna alle katholieke leden der Tweede Kamïr de leden der Gedeputeerde Slatin en een eer aanzienlijk aantal leden der Provinciale Staten van Noord Brabanl voorts afgevaardigden van kiesvereenigingen uit Amsterdam Nieuwer Amstcl Rotterdam Schiedam Utrecht Jjeeuwarden Middelburg en meet andere plaatsen en enkele vertegenwoordigers de katholieke pers Aan den bestuurstafel namen plaats nanat den voorzitter Jhr Jos de la Court de bestuursleden W P A Mulsaerts J W van der Velden J BluQssen Henry Smits dr van der Steen en de eeoretaris Jhr L ridder de van der Schueren De voorzitter heette in eene korte en opgewekte rede de aanwezigen welkom en deelde tevens me je dat vervolgens zou worden overgegaan tot het bespreken van eenige motieo welke op verzoek van het bestuur door eenige genéodigden bij de vergadering zouden ingeleid worden eii welke vóór het openen d r bgeenkomst in dra aan alle leden waren medegedeeld Naar aanleiding eener opmerking van den heer Heydenrgck besloop men zich te bepalen tot den alnemeenen inhoud der motién en niet de middelen van uitvoering te bespreken Daarom ging men ook niet in op een denkbeeld van den heer Haffmana die den census het capaciteitenstelsel enz wilde behandelen ohlereenvolgens werden de volg de motiën voorgesteld en re8pcctievelg toegelicht door mr van Baar mr Reekera mr in Araorie van der Hoeven dr Vermeulen en dr Schaepman I De algemeene vergadering van katholieken te s Hertogenboach gehouden daartoe doqr de katholieke kieieravereeniging Noord Brabant bgeengeroepen betuigt openlijk en plechtig volle en onvoorwaardelyke onderwerping atin het onfeilbaar gezagj van den h stoel Z erkent en huldigt in z h paus Leo XIII den stedehouder van Christus den opvolger van Petrus den herder en het hoofd der katholieke kerk Ood spare ons en Zijne Heiligheid nog lange jaren den kracbligeji leeraar der ware beginselen den verheven handhaver van gezag vrijheid recht en orde den groolen beschermer der echte wetenschap den luister eu glorie der kerk II De algemeene vergadering acht het wereldigk gtiag des pausen èn nut ig en noodta kelijk voor de vrgheid en onafhknkelgkheid der kerk Zg betreurt levendig de ophrtRng dèr Nederlaudsche legatie bg den h stoel Zg verwacht van de wgsheid der regeering het herstel van den ministerspost te Rome m De algemeene vergadering verklaart zich tegen de Doodcloote uitbreiding der staatsbemoeiing en acht verzet tegen de staatsalmacht den gebiedenden eisch van onzen tgd IV De algctbeene vergadering acht den strijd tegen oute schnolwetgeving met name tegen de wet op het Lager OniCerwgs dên eersten eu duursten plicht Zg wenscht in de wetgeving het natuur lijk recht der Ouders en het ook door de grondwettige godsdienstvrgheid gewaarborgde recht der Kerk tenvolle erkend te zien V De algemeene vergadering huldigt in het Huia van Oranje het in de Qrondwet beschreven Koningschap acht het aan den Nederlandsohen staatsburger verleende kiesrecht een erostigen plicht eu wenscl t Voor dat recht eene regeling die aan iedereen daarmede bekleed niet alleen de uitoefening maar ook de volle werking van dat recht veriekert Aan belangwekkende discussie welsprekende taal en scherpzinnige geestige opmerkingen ook van andere aanwezigen dan de offioieele sprekers ontbrak het geensains De kok bg het korps torpedisten te Brielle is betrapt op dierenmishandeling Hij had de gewoonte katten en honden te lokken en de arme beesten met kokend water te begieten en ze dan naar buiten te jagen zoodat ze rond de kazerne dwaalden gekneld door hevige pgnen De oumensch heeft 14 dagen provoosistraf gekregen Naar men zegt heeft hij een poging gedaan om zich Van t leven te berooven Er dreigt een geso l uit te brekel in de ijzerindustrie van noordelijk Engeland De werklieden verlangen eene loonaverhooging van 7 j pet tprwijl de bazen daarentegen bedacht zijn op eene loonavermindering van 12 P Het bedrag der loonen bg dezen tak van nijverheid werd tot disver geregeld door een scheidsgerec dat elk kwartaal na inzage van de boeken der werkgevende leden in deze commissie de loonen vaststelde naar gelang von den prijs waarvoor het ijzer verkocht werd Nu beweren echter de werklieden dat die prijs over het afgeloopen kwartaal hooger was dan bg de loonaberekening tot grondslag werd aangenomen en de patroons hunnercijda beweren dat de toestand van de markt hun integendeel recht geeft op eene bekrirapiiig der loonen Men hoopt dat bet sclieidigen cht tusschen deze beide uitersten een middenweg zal weten aan Ie wgzeu Anderi staat er eene groote werkstaking voor de deur Omtrent de ijrgmetselaars loges over de geheele aarde warden de i plgende bgzonderheilen medegedeeld In 1880 bet jaar der laatste ofticieele statistiek bestonden er in het geheel 137 065 loges en bedroeg de som der bgdragei in dut jaar 4 milliarden fr waarvan 1 396 693 000 besteed werden aan schrijf druk en cörrespondenliekosten onderhoud van lokalen enz 1 786 967 000 aan ondersteuning van behoeftige leden en hunne gezinnen 527 658 000 voor hunne weduwen en weezen 216 921 000 voor andere behoeftigen en 428 965 000 voor asylei en scholen Ten beWgze indien dit al bewij behoefde dat niet in onzen tijd alleen reden bestaat tot klagen over ongunstige zomers deelt men aan het Dofblad het onderstaande mede dat nu ongeveer vier eeuwen oud is fOmtrent dese Ijrd 1483 waren v ele onlydige jaren d een na den ander van donder blixem watervloeden tempeest van storm en wind dat men nauwelijx bekende den somer voor den winter so dat het koorn wgngaerden en andere vrnchten niet en quamen ter goeder rypheid Oude Boll Cronyk De Patijsche politie heeft dezer dagen de hand gelegd op een zonderling eens reeds bejaard individu slordig en vuil gekleed De man bewoonde een der schoonste huizen in de wijk der Champ Elysóes dnt er wel vervallen uitzag maar zeer groot was In de zalen waren de prachtige meubelen schildergen curiositeiten enz onder een laag aloi bedolven Dienstboden waren er niet en in eene kamer vond men op den grond een paar matrassen met fnens eii dekens welke zoo vies waren dat men ze met geen tang zou hebben aangeraakt Daarop sliep de zonderling Eu naast die matrassen stond een Khoou gebeeldhouwd wit ledekant van rozeboomKut vol zeldzame boeken en platen Bg onderzoek is gebleken dat het gearresteerde individu reeds meer dan dertig jaren als eigenaar dat huis had bewoond zander dat hg er ooit iemand had ingelaten Kleêren vond men er ook niet Als de kleeding die hij droeg letterlijk van zgn lijf viel kocht hg eMe nieuwe altgd zwart en wierp hg de oude op straat Het zelfde deed hij met het weinige ondergoed dat hij aan had Hg is thans in verzekerde bewaring gehouden Zgn huis is verzegeld en hg zelf zal door deskundigen worden onderzocht want men vermoedt dat hij aan verstandsverbijstering Igdt Men heeft in een brandkast voor honderd duizend francs renle aan staatspapieren gevonden en voor meer dan tachtig duizend francs aan contanten Sedert eenigen tgd worden er sigaren nf sigarettenpgpjes in den handel gebracht die de eigenaardigheid hebben van zoo ingericht te zgn dat onder het rooken kleine photographién ontstaan Wanneer men zolk een pgpje koopt krijgt men er een klein pakje photographisoh papier bg waarvan elk stukje de grootte heeft vaft een postzegel ongeveer Men plaatst zulk een stukje papier vóór men begint te rooken io het pgpje voor een opening die daarin is uitgespaard zoodat het papier zich onder het rooken met den tabaksrook in contact bevindt als de sigaiette op is haalt men er het papiertje weer uit en dan zal er een of ander photographisoh beeld een huisje of een portret bv op gevormd zijn De wijze waarop dit geschied is zeer eenvoudig Een kleine chloorzilver photographie wordt in een oplossing van chloorkwik gedompeld ten gevolge waarvan het beeld verdwgut en het papier ren gewone witte kleur aanneemt Nu kan men het beeld weer op verschillende manieren zichtbaar maken en wel door het onder anderen bloot te stellen aan ammoniakhoudende dampen eu daar nu de tabaksrook vrg rijk aan ammoniak is komt het beeld onder het rooken weer even duidelgk tp voorschgn als het vóór de behandeling met het chloorkwik was Het preekt wel van zelf dat het principe waarop deze toestelletjes berusten even min nieuw is als dat van al dergelijke die zich van tijd tot tijd komen vertooneu Re ds in 1840 wtrd hierop door Herschel gewezen doch de manier waarop hier van dat principe gebruik is gemaakt is naar wg meenen betrekkelijk wel nieuw II 11 Buitenlandscil Overzicht De geheele rogcht van Arabi is uit elkaar geslagen hij zelt en zgne generaals gevangen genomen Cairo bezet terwijl de aanhangers van den opstand hunne onderwerping komen aanbieden Ziedaar de laatste gewichtige tgdingen uit Egypte Voor deit Eugelschen opperbevelhebber is de tg l der lauweren gekomen werden eerst zijn grootspraak en oubesuisdheid scherp gehekeld hg heeft door den aanval op Telel Kebir getoond ook een voorzichtig maar vastberaden veldheer te kunnen zgn Zgn driftige generaals trachtten hem over te halen om snel voorwaarts te rukken Wolaeley achtte bet niet geraden en hield stand in de brandende woestijn tot het transportwezen geheel was geregeld en hij een macht onder zijn bevelen had groot genoeg om het sterke Telel Kebilf aan te durven De overwinning is gemakkelgk geweest zegt men thans maar dat kou van te voren niet worden berekend en in elk geval blijft de aanval een stoute tocht s Avonds zes uur stonden in het Engelsche kamp de soldaten gereed om voorwaarts te rakken s nachts 12 uur werd het bevel gegeveu en de troepen marcheerden zes mijlen in den nacht om s morgens voor het opgaan der zon ouder TelelKebir te zgn Wolseley koos deze krijgslist om zijn troepen niet bloot te stellen aau het vuur van 70 kanonnen van het beste Europeesche maaksel Ds tocht geschiedde zoo stil dat de Egyptenareu niets hadden bemerkt toen deze het gevaar zageli waren de Engelsche te dichtbg om van de kanonnen gebruik te kunnen maken een wild geweervuur werd geopend maar zoo als gewoonlijk te hoog gericht de Engelsche soldaten vuurden niet maar drongen in den stormpas voorwaarts beklommen de verschansingen met ongeijrenaarden moed en in enkele minuten was de sterke stelling waaraan zooveel weken was gearbeid die door de beste Egyptische troepen werd verdedigd in handen van den vgand Engelsche officieren die na de inneming de verschansingen van Telel Kebir opnamen verzekeren dat de stelling toch niet lang te houden was geweest ook bij voldoende verdediging haar zwakte bestond in de te groote uitgebreidheid Willam Weatgale volgens zgr e eigene bekentenis een der moordenaars van lord Cavendish en sir Charles Bihks die in de maand Mei II Ie f liblin als slachtoffers hunner toewljdipg aan de rcgeerjng en het vaderland gevallen zgn is op 8 Aug jl na van Tucacas waar hg aangehouden werd noar de gevangenis van Caracas Venezuela overgebracht te zgn naai La Quaira vervoerd en door de sloep van het tolkanioor gevankelgk oan boord van de korvet Fantome der Engelsche marine gebracht Benige minuten nn zijne overbrenging stooi ide het schip de wijde zee in koers zettende naar het vaderland Eerlang kan men dus nadere bijzonderhed werwachten omtrent eene misdaad die geheel d ni reld met verontwaarding vervuld heeft In de begroeting van Pargs voor het dienstjaar 1883 worden de ontvangaten en uitgaven op 261 millioen fr geschat Hofe hoofdinkomstei trekt de stad uit de accijnsen waarvan de opbiW pt voor 1883 op 140 millioen geraamd wordt Onder de I uitgaven komen voor 100 millioen voor de rente der schuld 24 mjllioert voor politie 21 millioen voor onderwgs 20 j millioen voor openbare wegen 19 millioen voor het armwezen De schuld der stad zal op het eind van het ja ar 1833 meer dan 4 milliard fr bedragen en bg eene onafgebroken amortisatie zou deze schuld eerst in het jaar 1950 geheel gedelgd kannen zijn Voor de verwezenlijking vau zulk een hoop en voor vermindering der gemeenteschuld over het algemeen zal echter tvcnmin te Parijs als in andere groote steden uitzicht bestaan wanneer men de haar gestelde steeds grootere eischen in aanmerking neemt De vrij ernstige ongeregeldheden welke dezer dagen in hel departement der Allier zgn voorgevallen trekken de aandacht der Fransche dagbladen Zoo zegt Le Fttrlmunt Sedert lang hebben wij reeds op het kwaad gewezen Revolutionaire vereenigiugen geheipie genootschappen worden ingericht en zullen zich langzamerhand over het giheele gebied van Frankrgk verspreiden tonder dat de Regeering maatregelen tot beteugeling neemt Wg schgneii in een tydpe k van overgang te verkeeren want de nienwe wet fp de vereenigingen is nog niet gereed en de bestaande wettelgke bepalingen worden niet toegepast Het is niet voldoende zekere ondergeschikte agenten te treffen men moet het kwaad bg den wortel aantasten en aldus de uitbreiding tegengaan eener beweging welke zich niets anders dan de omverwerping der maatschappelijke orde ten doel stelt Andere bladen merken op dat Ze Parlement overdrijft immers de bedoelde beweging bepaalt zich tot dusver tot een enkel departement en het is nog niet eens zeker of men hier werkelgl met geheime genootschappen der omwenteliugspartij te doen heeft Doch dit neemt niet weg dat ook zij krachtige maatregelen van den kant der Rrgeering noodzakelijk achten ING E Z O N I E N Zieken en Weduwenfonda Providentia te Gouda Staat van ontvang en uitgaaf over het 3e kwar Jaal 8e boekjaar ONT V VANGSTEN Contributie der leden 601 24 Reglementen voor nieuwe leden 0 60 Van 1 lid ingevolge Art 5 0 42 Totaal ontvang ƒ 602 16 UITGAVEN Aan 20 zieken r 161 80 Aan 26 kraamvrouwen 130 2 Ct per lid per week voor t gebouw 94 36 Toelage Secr Boekh eu Bodeloon 47 18 Bestuur Art 36 2 S0 t Penningmeester 11 79 Schuld van bedahkte leden 2 86 t ontdekken van 3 zieken 3 Totaal uitgaaf 463 48 RECAPITULATIE Totale ontvang ƒ 802 16 uitgaaf 463 48 Batig saldo ƒ 138 67 Namens het Bestuqr van Providentia J Th IMHOLZ Seor Boekh Gouda Sept 82 LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan otibekenden gedurende de le helft der maand Augustus 1882 uit Goiidif verzonden en door tussohenkomst van het Postkantoor terug te bekomen H Olten Oosterbeek L B Mulder Rotterdam J Wiltenburg Rotterdam Uit QOUDERAK P Casteleyn Amsterdam Mevr J Smits van de Kaateele Haarlem HAASTRECHT Wed Roos Nieuwveeo A Overvorste Sliedrccht ZEVENHUIZEN P liagerweij Driebergen BRIEFKAARTEN W Vendam Rotterdam Mej C Arts Utrecht Gouda 14 September 1882 De Directeur va het Postkantoor te Gouda t SIMONS Laatste Berichten Londen 16 September Een telegram van olseley meldt zgne aankomst te Kaïro waar hg door alle klassen der bevolking raet open armen ontvangen jrerd Arabi eu Touiba zgn krggsïevatigen Wolseley voegt er bij De oorlog in Egypte is geëindigd Zendt geen troepen meer uit Engeland Ik tal thans mgne basis verleggen van Ismailii naar Alexandrië De geeondheid en de stemming der troepen zijn uitmuntend Allen hebben hnonen plicht gedaan Alexandrië 16 September De telegraaf tusschen het paleis Ras el Tin en Kairo is nersteld Uit Kairo kwamen gisteren afgevaardigden met brieven van Arabi en andere aanvoerders der insurgenten houdende aanbod van onderwerping aau den Khedive De Khedive weigerde echter hen te ontvangen Terstond na aankomst van den Khedive le Kairozal er eene rechtbank in het leven geroepen worden om openlgk de vierschaar te spannen over de hoofden der opstandelingen die door advocaten zullen worden verde digd Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 13 September 1882 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambteqaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD Wegens in kennelijken stai t van dronkenschap zich op den openbaren weg te Gouda bevinden Bartholomeus Stevens 43 jaar sjouwer te Gouda tot 4 boeten van 16 gulden of 24 dagen Tennis Nicolaas Beebeen 96 jaar schilder en slachter te Gouda tot 4 boeten van 15 gulden of 24 dagen Jan Stevens 34 jaar sjouwer Gouda tot 3 boeten van 16 galden of 18 dagen Pieter Karel Adolf Krgulierg 32 jaar sigarenmaker te Gouda tot 2 boeten van 16 gulden of 12 dagen Jacobus Nieuwveld 31 jaar touwslager te Gouda tot 2 boeten van t gulden of 4 dagen Lcendert Johannes ten Haaf 57 jaar smid te Gouda tot 2 boeten van 1 gnlden of 2 dagen Pieter van Luijpen 31 jaar gepensioneerd Indisch militair te Gouda tot 2 boeten van 1 gulden of 2 dagen Hendrik Heemskerk 43 jaar sjouwer te Gouda tot 12 gulden of 5 dagen Jan de Bruin 58 jaar gepensioneerd militair te Gouds tot 12 golden of 5 dagen Teunis Leeflang 38 jaar sjouwer te Gouda tot 6 gulden of 3 dagen Johannes Melkert 46 jaar har tlonikaspeler te Gouda tot 1 gulden of een dag Jan Boenink 61 jaar aigtfenmakei te Qouda tot 3 gulden of 2 dagen Wilfaelmina Groeneweg huisvrouw van C M Pugk 46 jaar te Gouda tot 1 gulden of 1 dag irie van Vunren 28 jaar varensgezel te Gonda tot 1 guldeu of 1 dag Pieter Adrianus Willemse 27 jaar bleekersknecht te Gouda tot 1 gulden of I dag Cornells Snilgar 24 jaar stoker te Gouds tot 1 gulden of 1 dag Cornells den Haag 19 jaar pottenbakker te ouda tot 1 galden of 1 dag Mattheus Boot 64 jaar pijpmaker te Oonda tot l gulden of 1 dag Willem Boot 67 jaar pijpmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Pieter van Wingerden 16 jaar aardwerker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Bartholomeus de Ronde 51 jaar koopman te Gouda lot 1 galden of I dag Arie Ondijk 57 jaar wegwerker te Gouda tot 1 gnlden of 1 dag v Johannes Vendrig 37 jaar sigarenmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dng Cornells Crook 20 jaar bouwmanskaecht te Gouda tot 1 guldeu of 1 dag Jan Hns 25 jaar machinist op den Stoomtram van Gouda naar Bodegraven te Gouda tol 1 gulden of 1 dag Jacobus de Jong 57 jaar schepenjagA te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Willem Hendriks 58 jaar pottenbakker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Pieter Rapis 24 jaar blikslager te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Hendrik Grendel 32 jaar mandemaker te Gonda ot 1 gulden of 1 dag de 4 laatste zijn daarenboven veroordeeld tot 1 gnlden of 1 dag wegens liggen in een grasperk van hei Plantsoen te Gouda KEXXMSGEB IMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter keunis van de Ingezetenen dat de BEGROOTING von de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1883 voor den tSd van veertien doffen op de Secretarie ter lezing v n een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgen ten üet tot des namiddags ten ent ure terwgl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier begrooting kon worden verkregen Gonda 16 September 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris Vqn STERNBACH L S CORRESPONDENTIE Het iDgezoodeD veri kan noch als iQgrzonden itnk aoch 1 adttrtentie woeden geplaatst di Ridactib ADVERTENTIËN VAN PETER HEINBICH HULSMAN BN GERARDA STIJLEN Hunne dankbare kinderen J J HULSMAN A M HULSMAN Gouda 19 Sept 82 CHRISTIANÜS HENDRIKÜS ARNOLDUS OLIFIERS EN SOPHIA JOHANNA CHRISTIN VAN DEK KLEIN Gouda 14 September 1882 Receptie Zondag 17 Sept Gouwe C 232 24 Markt A 55 Voor de vele blaken van belangstelling die wij bg de geboorte onzer Dochter mochten ondervinden betaigen wij onzen hartelijken dank A VAN REEDT DORTLAND C M VAN REEDT DORTLAND Gouda 16 Sept 1882 van Veen