Goudsche Courant, zondag 17 september 1882

N S8S0 1883 Woensdag 2d September een groote Sorteeringf DAMES en KINDER GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tiging van slands belangen gedurende Ut zittingjaar J onbevredigend nmi AFFELEOLLEN roorhanden bg RAAIJMAAKERS maakt aan zgne Stadgenooten bekend dat hg Toorloopig nog blgft bakken op den Singel Alle dagen VERSCHE FOFFE TJES en WAFELS UEd Dw Dienaar J C SIBBES De Ondergeteekende voorheen Opzichter aan Spoorwegen en differente groote Kunst en Waterwerken enz Beveelt zich zeer beleefd aan tot het maken van Teekeningen en Bestekken en tot den LlITVOEB van alle BOÜ VKÜNDIGE WERKEN Ook tevens het geven van BOUWKUNDIGE LESSEN Architect H KONINGS Gouda w Onderstenningsfonds bij Ziekte LEDEN en BEGUNSTIGERS van bovengenoemde Vereenig ng alsmede zjj die LID wenachen te worden of belangstellen worden OPOEBODPHy ter Vergadering op MAANDAG 25 SEPTEMBER a s des avondsten 8 uren op de bovenzaal bjj den Heer J WELTER Lange Tiendeweg D 44 Namens het Bestuur G ARKENBOUT Penningm Cr fTdë GIDTS Notaria te Pijnacker zal DONDERDAG 28 SEPT 1882 voorm ten Elf ure in het Hotel Lubbbchts aan de Groote Markt te Delft in bet openbaar verkoopen eene in volle werking zgnde en sedert onhenglgke jaren met goed succes uitgeoefend wordende TMERUAHSAFFAIfiS bestaande in WoonhxHa met ruime vertrekken en velerlei gemakken grooten Tuin Schuur en open Orond aan de Oostlaan wflk A n 126 te Pijnacker groot 830 vierkante meters Breeder bg biljetten en inlichtingen geeft Notaris Dg GIDTS voornoemd Meiuffrouw VAN de WERVE ZEÜGSTRAAT VERLANGT met NOVEMBER eene BOBSTCAEAMELS BijioDder Mubevolen tegen hoest en terkondheid ïijn verkrijgbut bij W IN Raaymaakers Haven 17 Vpeielve zyn alleen tcht welks papier Tan onaerataand Borstcanunels S W N Raagniaaken 8 GOUDA IEMAND van middelbaren leettgd R K zoekt eene betrekking als Meid HuislioiLdster Zg is nog werkzaam in dezelfde betrekking en van goede getuigen voorzien Reflecteerende worden verzocht hunne brieven ranco in te zèaden onder No 752 aan het Bureau dezer Courant 1 a 2 H A Bouw of Weiland liefst op korten afstand van het Station Brieven met opgaaf van koop of Jiunrprgs worden ingewacht onder No 751 aan het Bureau dezer Courant een Fijne SCHVTTJEIiSUNIFOBM met dito verlakt SIML Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 753 GORINCHEMSCHE Zoute en zoete Bollen weder versch verkuggbaar bg J H MÜULWUK Hoogstraat Er worden GEVRAAGD bg een alleenwonend bejaard Heer Gehuwde Lieden van de F G onderdom tusschen de 40 en 50 jaren geen kinderen te hunnen laste hebbende de vrouw als Meid Huishoudster en de man z ne b b h h Nadere inlichtingen te bekomen bg A BRINKMAN Boekhandelaar Lange Tiendeweg ftlhier Flioto apMscli Atelier van 1 1 üüMf Markt wijk A No 156 Gouda FLME AQEmir voor den verkoop van Effecten en Pretnieloten tegen maandelijksche betalingen worden gevraagd Buime Provisie en by succes vast salaris Franco offerten onder letters Z D S aan het Advertentie bureau van de Hee ren NIJGH van DITMAR te RotUrdam UEd Dw Dienaar G HOUTMAN Uit de hand te Koop te Gouda op het beste gedeelte van de West Haven een hecht en sterk wel doortimmerd goed onderhouden Heerenliuis met Ti±i bevattende MARMEREN GANG vgf groote waarby eene met ruime ALKOOF en eene kleine KAMER VOORKAMER en GANG fraai geplafonneerd ZOLDERS met twee KAMERTJES KEUKEN flinken drogen KELDER Pompen Regenwater verde wat tot een wel ingericht Heerenhuis behoort Nadere information te bekomen hg G LÜIJENDIJK Timmerman op de Gouwe Louis P WELTER bericht de ONTVANGST eener fraaie collectie Paifameriön TOILETWATËRS EN ZEËPEN Gaat tevens voort met het fabriceeren van Eau de Gouda I Eau de Cologne 25 40 en 80 Cent zeer fijn per flacon 30 Cent per flacon MAU DE COLOGNE ook verkrügbaar bij hoeveelheden van niet minder dan voor 10 Cent tljGNpï VERKRIJGBAAR Anist tdamscli Zoet Roggebr KMl bfl L GROENENDAL Qouwe tweede huis van de Keizerstraat Een nieuw model FIGÜÜR PUPEN genaamd Verguaiiing en verder alle Soorten van wat tot het vak behoort zgn verkrflgbaar bfl den Fabrikant B WAGËNAAR Kuiperatra it So 220 te Oouda ATcriTBEiCKr Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wjlen den fleer A J W KOENAART dagelijks te conaulteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA IPTRUMENTEELE ZIIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad ADVERÏEI TIEIX in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Saelptrsdmk van A Brinkscam Gouda WÊ Ê Êt October i jH r begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangeen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUD 19 September 1882 Vrijdiiginiddaii jl ia door een tweetal jonge meiajea in het Plantaoen tegenover den Kattenaingel een verlaten kind gevonden van ougefeer tweejarigen leeftqd Dit ia vervolgena door eene irouw die daar bezig wa een emmer water te acheppeo b j de politie gebracht Het ia een Icind vau bet mannelijk gealaokt met blond haar donkere oogen platten nena en een lidteeken van een val op het voorhoofd gekleed met rood gernit jnrkje bruin met rood geatreept rokje geatreepte konajea lederen achoenljea en eën rond hoedje met lint w iarop eeil blikken hoomtje Zij die omtrent dit kind eenige inlichtingen kunnen geven worden verzocht ticb te vervoegen aan bet Bifteau van politie alhier daar men met grond vermoedt dat bet in bet plantaoen ia gebracht door een vreemd manaperaoon omitreeka 30 jaar oud gekleed met garibaldi hoed grijaachtige jaa en militaire laken broek De eeatmaaltijd in de VtrkuurkUug tttmeriMg ier Melarij waarover wQ in ons vorig nr spraken had Zondag met den betten uitslag plaale Enkele ingrsetenen deter gemeente hadden met bqlondere welwillendheid er toe bijgedragen om de bevolking van dat gesticht cena ten volle te doru genieten Zoo lorgde de heer A A Koek voor bier de heer D O ran Vrenmingen voor tvbak en aigaren de heer J Breebaart X n voor gebak en de heer A Pam voor tafelgereedachap em De eettaaj wa keurig gedecoreerd terwyl daar ook de eere rt prakte die de eigenlijke aanleiding waa tot het feeat Hoeieer men tich de beerl ke gaven liet amaken behoeft geen betoog de verachillende spys en drank verdween met verrattende vlugheid doch wat naar wij meenen nog lang zal bigven bestaan dat ia Dankbaarheid voor het gesohonkene fag hen die aan het feest deelnamen Het Nederlandach Gymnastiek Verbond heeft aan circa 70 vereenigingen en invloedrijke peraonen ter ondersteuning gesonden een adres aan den Miniater van binuenliindeche zaken houdende adhaesie aan het bekende adres van den heer mr B A Kerkhoven alsmede aan het adres van den Geneeskundigen Kaad iu NoorJ Brabant en Limburg waarby wordt gevraagd het invoeren van het onderwga in de gymnastiek op alle lagere acholen De postboden wien bg de invoering van de wet op den poatpakketdienst het vervoer van pakjes op straffe van schorsing of ontslag wetd verboden hebben daardoor natuurlijk een niet onaanzienlijke bijtlag op hun bezoldiging moeten derven Naar wij uit goede bron vernemen worden door het hoofdbestuur der postergen nu maatregelen genenden om de hoegrootheid van dat geldelijk verlies tei onderzoeken Zeer waaraohgnlgk zal dus een vergotóing volgen D In eene Zaterdag gehouden vereenigde zitting vun de beide kamers der Staten Geneiaa ïs de vergadering dier staten door den minister vanbinuenlandsche zaken daartoe door Z M den Koning gemachtigd gesloten met het houden der volgende rede ffMijne HeerenJ Voldoende aan de opdracht Jes Konings heb ik de eer u zgnen dank te betuigen voor uwe behar De beslissing o er gewichtige onderwerpen is voorbereid en eenige niet onbelangrgke wetten zgn tot stand gekomen Uwe medewerking werd niM te vergeefs ingeroepen voor maatregelen die toeneming der welvaart van de Javaansche bevolking ten doel hebben Geldelgke bijdragen ter bevordering van de belangen der scheepvaart en der afwatering zijn door u toegestaan Aan voorschriften tot voorkoming van spoorwegbranden en van aanvaringen of aaudrgtingen op zee is een wettelgke grondslag geren De gk vau weegwerktuigen werd afgeschaft De wettelijke regeling omtrent de heffing der rechten vaii zegel eu registralie ia gewgcigd Aan een voorstel tot wijziging van twee artikelen der wet regelende het lager ondervijs ia de koninklijke goedkeuring verleend Herhaalde behandeling van een wetsontwerp tot bekrachtiging van een met Frankrijk gesloten handelaverdrag heeft tot geen vraoktbare uitkomst geleid Het door de miniaters getamealgk aangetraagd ontslag is door den Koning na ernstig beraad niet verleend In naam des Konings wordt deze vergadering der StatenOeneraal gesloten Gisteren had de Vereenigde Zitting der beide Kamera plaats tot opening van de gewoue vergadering der Staleo Generaal De heer F J J van Egsinga die den voorzitteraatoel bekleedt opent nadat de leden der beide Kamers zich in de zaal bealemd voor de zittingen der Tweede Kamer vereenigd hebben tegen half ééu uur de vergadering en laat een Kpninkigk bealu it van den 9dea Septeaber jl No 30 houdende rijne benoemiitg tst IToORitter dir Eente Kamer gedurende het aanstaande littingHMr door dec griffier dier Kamer voorlezen De Voorzitter aan wien dien ten geviflge overeenkomstig het voorschrift van art 103 der Grondwet het bestuur der vergadering is opgedrsjieu benoemt eene C ommiss e dia Zgne Majesteit den Koning bij Hoogatdeazelfa aankomat in het gebouw der SlateB Oeneraal ontvangen en in en uitgeleide doen zal De Ministers hoofden van Miaisterieele Departementen de Kanselier der beide Orden en de l len van den Baad van State vervoegen zich te één uur mede in de vergaderraal Zijne Majesteit de Koning die zich op de ip het programma voor de opening van de vergadering omschreven wijze naar het gebouw van de Tweede Kamer begeven heeft wordtj na een kort tijdsverloop aldaar aangekomen in de vergaderzaal binnengeleid Zgne Majeateit de Koning plaatat zich op dcn troon en houdt de volgende openingsrede Mgne Heeren Het is Mg aangenaam de Vertegenwoordigers van het Nederlandsohe volk weder bijeen te zien Mgne betrekkingea mat de buitenlandsche Mogendheden zgn van den meest vriendschappelgken ard Zee en landmacht kwijten zich met Jaffisl lrenijver van hare hoogst gewichtige taak De zeemacht leed een betféurenswaardig verlies door het vergaan van den monitor Adder met zgne bemanning Ik mag verwachten dat in deze zitting zkUen kunnen worden vastgesteld alle ettelgke maatregelen noodig voor het in werking tieden van onze nieuwe strafwetgeving Moge al de toestand in Atjeh nog te wensohen overlaten Ik vertrouw dat het bestuur van dat gewest gesteund door zee en landmacht er in zal slagen hel gezag meer en meer te bevestigen en de veiligheid te verzekeren In de overigcf gedeelten van Nederiandsch Indié geeft de staat van zaken over het algemeen stof tot tevredenheid De ziekten die in sommige streken de lievoliing teisterden zijn nog niet geheel geweken De beso telgke veeziekte heeft nagenoeg uitgewoed De toestand der Wrst Jmlische Koloniën ja niet Hoewel de opbrengst der Bgks middelen in de laatste jaren op erbigdende wgze toenam lal toch vermeerdering van s Bijks inkomsten niet lang meer achterwege kunnen blgien Hervorming van het samenstel onzer belastingen dient daarmede gepaard te gaan Een voorstel ora met die hervorming een aanvang te maken zal U worden aangeboden Betere regeling der plaatselijke belastingen bigkt meer en meer noodzakelgk In verband met de herziening va s Bijks belastingstelsel cal daartoe Uwe medewerking worden ingeroepen Eefl ontweip tot wgziging van de wet op het middelbaar onderwgs wordt in gereedheid gebracht Voorstellen betrekkelgk het kjesrecbt zallen U weldra bereiken Het ia Mijn voornemen een onderzoek te doen inatellen omtrent de vraag van welke bepalingen der Grondwet herziening raadzaam ia Omtrent gewichtige ontwerpen van wet reeds in vorige zittingen ingediend worden Uwe overwegingen met belangstelling te gemoet gezien Mogen onze vereenigde pogingen onder Ooda onmisbaren zegen het geluk van ons dierbaar Vaderland bevestigen Ik verklaar de vergadering der Slatsn Oeneraal te zgn geopend Zgne Majesteit de Koning verlaat na het uitspreken dezer rede begeleid door de Cominltsie de vergaderzaal om zich op de bepaalde ivgze naar het Koninklijk Paleis terug te begeven De Voorzitter sluit nadat de Commissie ia teruggekeerd de vereenigde zitting der beide Kamen In een particuliere correapondentie uit Atjeh aan den Jata Bode onder dagteekening van 23 Juli leeat men Aan het van uit Kotta Badja versterkte gaiaiiuea ts Ana t loeëi g va opgedragen de XXII Moekim van marodeura roovers kwaadwilligen enz te zuiveren na de aanvallen van 3 en IS Juli op de transporten tusschen deze plaats en Tjot Baaetoel en tevens om de beschieting der faentings van den laatsten tijd te wreken Iii verschillende richtingen doorkruiste de koloane bovengenoemde Moekim en door haar werden verscheiden huizen in sommige kampongs verbrand ten einde deze te tuchtigen voor de hulp den vijand verleend overal was de vgand geweken en nergens ondervond men tegenstand behalve op den l 9n Juli toen de kampong Loeboek verbrand moest worden z w van Lepoog Ara aan den voet van het gebergte gelegen Langs een grooten omweg kon deze plaats eerst bereikt worden daar de natte sawa s een directe gemeenschap moeilgk maakten Door de heuvels naar die kampong gaande werd de kolonne door den vgand hevig beschoten een compagnie rukte de kampong binnen om haar in de asch te leggen onder bedekking der beide andere compagnien en der artillerie die door hun geweer en gesohntvuur de aanvallen op een afstand hielden Gedurende dien tgd werden één officier en twee soldaten zeer licht gewond en ontving een kettingjongen een matten J bL in de zgde hetgeen te dankenis jag È j Bj ieten des vijands daar rTE n vele verli ra ir eiütgiL zgn Het aanhoudend geweerviip VPU zelfs door lilaschoten afgewisseld en op den terugtocht werd de kolonie aan alle zgden door schoten nitgeleidét gedaan Tot bg Lepong Ara toe ontving onze achterhoede vuur vau uit de reeds doorgetrokken kampongs De Courrier de la Meute JoimuU du Limbourg dat zgn bureau s heeft te Maastricht op het Vrgthof en te Amsterdam iu de Kalverstraat deelt aan het hoofd van zgn Binnenland letterlgk het volgende mede Met de werken m droogmaking der Zuiderzee reeds voor langen tijd aangekondigd zal thans eindelijk een begin worden gemaakt De onderneming zal 200 000 bunder uitmuntend terrein opleveren doch met opoffering van eenige zeehavens die nlsnu op gtdwongen non acliviteit zullen worden gesteld wegens bet wegrtvalen an het vloeibaar element De Zuiderzee is niet altijd in hnar tegenwoordigtn toestand geweest K