Goudsche Courant, woensdag 20 september 1882

Tea tqd der Koaieinen bestond ty slechts uit een onbedaidend meertje Tengevolge van hevige onderieesche stroomen ecliter venwolg de cee de geheele lage landstreek die rondom het meer ïalero lic gelegen ms zij vereenigde zioh met bet meernler en vormde op die wijn de Zuiderzee De ze ramp die 72 steden en dorpen lic van de aarde deed verdwijnen kostte aan 100 000 aic luensohen het leven De herovering van de Zuiderzee is dus niet anders dau een wettige weerwraak op de golven Voor eenigen tyd werd verhaald dat een Amsterdamsohe v achvrouw als oorzaak van de duurte der garnalen opgaf dat ze door het dempen van deZnidenee haast niet meer Ie krijgen waren Wellicht was het vrouwtje een lezeres van den CourrUr of van het Fransch of Belgisch blad waaruit dit heugelijk nieuws vermoedeiijk zijn oorsprong heeft genomen Tyd Door den heer A C Kruseman te Haarlem is een schrijven gericht aan den Nederlandschen boekhandel tot medewerking aan eene belangrgke onderneming welke door hem sinds eenigen tgd werd voorbereid hR verzamelen nl van bouwstoffen voor een geschiedenis van onzen boekhandel in het bijzonder die vau de laatste halve eeuw De stellingen en schutting welke gedurende de restauratie van den voorgevel aan fet gebouw dienende tot vergaderzaal van de Eerste Kamer der Sta teutreneraal ie zien waren zijn verdwenen X e in oud Hollandschen trant hernieuwde gevel met antieke ramen en glasruiten zoomèdc d poortgang met zijn pilasters van arduinsteen en kruisgewelvenkomen flink uit en vormen een syminelrisoh geheel met de overige gebouwen en doorgangen van het stadhouderlijk kwartier Carf Ook in Rotterdam wordt nog Ban heksen en betoovering geloofd In een gezin aan den Boezemwerd onlangs een a s j dooterverklaarde niet te kunnen ontdekken Waaraan hetkind Igdende was doch nadat het kind een draad sajet had uitgebraakt verklaarden de geraadpleegde buren als uit één mond dnt het kindje betooverdwas en hij onderzoek van bet bedje van het zieke kind vond men kransjes van veeren die volgens hun oordeel dit bevestigden Een geesteHjkegdie gehaaldwerd slaagde er tiiet in de ouders en omstanders van hunne dwaling terug te brengen Tenslo tte werd een paardenarts bij het kind gebaald maar nog vórfr dize ïijn advies kon geven stierf het kind aan sti rpen N R Cl Aan de Tweede Kamer der Stalen Generaal is een adres gericht door het centraal bestuur van het Jlgtntm üedfrlanchch H erklieden Ferboni Ier zake van het ontwerp van wet houdende wettelgke bepalingen tot hèt tegengaan van overmatifeen arbeid en verivaarloofiug van kindéren De behoefte aan die wettelijke bepalingen wordt zeg hel adres met den dag graoter getuige het anti veraoekschrifieB reeds vóór maar inzonderheid na de indiening vun het ontwerp en ter ondersteuning daarvan bij de Kamer ingezonden Om die redenenricht iet bestuur tot de Kamer het verzoek dat het haar moge behagen het voorbereidend onderzoek van genoemd wetsontwerp tot hare eerste werkzaamheden te maken en het zooveel zij dat vermant daarheen te leiden dat dil wetsontwerp zoo spoedig mogelü althans nog in dit zitiingsjaar al wet het SiaaMad siere Tol uitvoering van het plau door wijleq den luit gen F V A Ridder de Stuers ontworpen heeft lich eene oommissie gevormd tot hel oprichten eener Nederlandsohe Vereeniging ter hulpverschaffing aan behoeftige Verminkten Volgens het ontwerp der statuten stelt de Vereeniging zich ten doel om kos teloos kunstarmen en beenen te verstrekken asu hen die een of n er ledematen geheel of gedeeltelgk hebben verlore Hoe dikwijls gebeurt het niet dat werklieden o nan bouwers dooi de werktuigen waarmee zy moAeu omgaan worden verminkt en ongeschikt voor hun werk Met behulp van een knnstlid kan menig verminkte zijn gewone werk blgyen verrichten en daaroei wensoht men eene vereeniging op te richten wier doel is om de onvermogenden diei anders hulpelons rondzwerven zooveel mogelijk iu slaat te stellen nuttig werkzaam te blgven De heeren W raaf tan Limburg Stiruro en dr M W C öori jjioodigen belangstellenden uit tot eene vergadering op 3 October ten 3 ure in Diliftntia te s Oravenhage om te overleggen boe men hel best eene dergelijke vereeniging tot stand kan brengen Zaterdagmiddag i het vrocgerr door bns vermelde feeslgeschenk aan metr J3osboom Toussalnl overhan digd Nadat de feestvierende in de feestzaal was bicnengeleid werd zg gelukgewenscht door Dr Jan ten Brink ea verder virm toegesproken door den heer Hojel naotens dca Kroonprins Dr Beijnen namens de Koningin en Prinses Hendrik Odilion Périer namens Zuid Nederland en verder door Dr Beets Hofdijk de burgemeester Patijn en anderen De stad Amsterdam heeft een straat naar haar genoemd terwijl verschillende eereblijkeu haar ten deel vielen Het feestgesohenk beslat in een prachtalbum in groot formaat Ruim $ 00 bladeu er van zijn door dichters componisten schilders letterkundigen vriendefl en bewonderaars van het talent der schrijfster gevuld Nederland iaverde het grootste contingent Vlaanderen b leef niet achter en zelfs uit den vreemde treft meu er enkelen aan Het grootste deel van bet Album wordt echter ingenomen door dichtregelen en ontboezemingen in prozi De meest mogelgke verscheidenheid is daarbg waar te nemen in den vorm de innigste harmonie in den inhouél Allen een aantal uitgezonderd die volstonden met hun naam of een eeuvoudigeu gelukwenseh op t alb nblad neer te sohrijven roemen om strijd de groote geestesgaven het onnavolgbaar talent het edel karakter het zachtaardig gemoed van deze Nederlandsohe vrouw en metéén penneslreek kenschetste Jan van Beers de heldinvan het feest in deze twee regels Wie haar ontmoet hij denkt waar leeft er een vrouwlijkervrouwtje Wie aar leest hg getuigt mannelijkerscbrgit er geen man Cbn oicnce die rerleden jaar evenzoo gewerd werd herinnert in gevoelvolle WQorden dat zg in t zelfdejaar uerden gebqren uit eenzelfden stam terwijleenzelfde roeping beiden ten deel viel Eenr urige Arbeid is ook het in fraaie kleuren uitgevoerde vereenigingswapen van de beide e8lachlen Bosboom en Toussaiut Het is van de lia d van den bekwamen heraldicus den heer A A Vorsterman van Ogen die ook als secretaris der feestcommissie een ruim aandeel nam iu de voorbereiding van dil feest eenig in de geschiedenis van de Noord Nfderlandsóhe letteren Het zal prijken achter het evenzeer net gecalligrafeerde titelblad dat al de losse bladen voorafgaat Een losse prachtband zal voorloopig al die bladen faijeeuhoudCu terwijl intusschen in bew erkiug is in de fabriek van van Kempen een met goud en zilver gemouteenl mahonyhouten kistje waarin ze later zullen warden bewaard Een afzonderlijk klein albuiu bevat alphabetlsch gesteld al de namen der deelnemers aan deze feeslgave Het HU ontvangt eene roepstem uil Atjeh naar aanleiding van de berjchten in de Nederlandsohe bladen over de aanzienlijke sommen die voor de Russische Israëlieten de nagebleveneii der met de Adder verongelukten en vroeger reeds voor watersnood Transvaal enz bijeengebracht werden Die offervaardigheid wekt bij den soldaat iu Aijeh bewondering maar tevens een verzuchting over eigen lot Vroeger werd voor Atjeh ook wat gedaan nu niet meer waanchgnlljk omdat men zich Atjeh voorstelt als eer vredesgewest Om te bewijzen in hoeverre het dien naam verdient wijst de Sohr op de gebeurtenissen der laatste tijden waardoor men tot midden Juni reeds 90 gesneuvelden en § evvon den had een getal Volgens de opmerking in het Hbl nu reeds gestegen tot 130 En nu het verdere lot van den soldaat zoo gaat de roepstem voort 1 a 2 nachten vrg van de wacht dus met kleine tusschenpoozen voortdurend in stikdonkere stormachtige nachten in regens als wolkbreuken op schildwacht tweemaal in deze maand dwarrelden hier de ijzeren dakplaten als velletjes postpapier door het luchtruim En gedurende hun wachtvrgeu dag krggen zij transportdiensten te verrichten waarbij zg kans hebben uit hinderlagen nagenoeg a bout portant neergeschoten of iieergehouwen te worden Of wel zij hebben een wachtvrijen nacht bij hondenweer in een hinderlaag door te brengen van 10 4 uur soms zoo hel doel het vordert in een ouder water staand rijsveld om nog niet Ie spreken van tochten door bergkloven van s morgens 4 tot s avonds 7 uur En dat alles bij een voedingstarief waarop niet eens één borrel voorkomt laat staan erwten boonen of aèr app len maar waarbij droog brood en rijst de eerste viool spelen Ve gelgk hiermede de voeding die de inlanders op o nze schepen te Oleh leh genieten waarbij ook aardappelen suiker boter brood genever enz enz verstrekt wordt Voor de solditteu die kinderen he beii wordt door de ingezetenen van Kotta Radja alles verricht wat noddig is om hen het onderwijs op schdol aldaar bi laten wonen door ze van klreding Ie voorzien en voor de kinderen van militairen op de posten door hen in kosthuizen te besteden doch meer kan door de ingezetenen meestal officieren die dikwerf huli gSzin op Java te onderhouden hebben en dus niet veel missen kunnen hiet worden gedaan Moge daarom deze roepslem bij invloedrgke menschenvriend weerklank vinden en mogen pogingen door hen word jf aangewend om het loode Kruis voor pi m tD lO ïjuropeanen weer werkzaam te doen optreden Stellig zal de militaire commandant alhier tot ontvangst en verdeeling van artikelen als boonen erwten boter potten zuurkool contanten tot aanschaffing van aardappelen houten pijpjes en tabak bereid worden gevonden Men denke aan zoo menigen zoon die om eene hulpbehoevende moeder te redden dienst nam en daarvoor het genoten handgeld afsKnid en die nu in deu zoogenaamden vredestoesland eiken dag en s nachts geivaar loopt liet leven te verliezen of voor zgn leven verminkt te worden Hebben ook onze zwaarheproefde strijders in Atjeh niet aanspraak op de hulp van liefderijke landgenooten Het flU wil die roepstem gaarne overbrengen maar voegt er de vraag bij of de regeering yerantwoord is wanneer zij dergelgke toestanden in het leven roept en laat voortduren Het blad laat htt geheel laar of het verstandig is geweest op Atjeh het burgerlijk bestuur in te voeren en een buigerl jl ambtenaar aan het hoofd daarvan te stellen maar Ie gebeurtenissen van de laatste tgden en de voortdurende strijdvaardigheid uelke van de troepen gevorderd wordt eischrn meer dan gen one inspanning Tegenover die buitengewone eischeu aan officieren en ibUlaten gesteld behoorcn ook buitengewone oordeelen te staan en allhans behoort te worden gezorgil dat de verzorging van de troepen uitstekend is en niets te wensohen overlaat Is hetivoor de regeering niet beschamend vraagt het HU dat daarvoor een beroep moet voorden gedaan op het Roode Kruis en de hulp van bijfoudere personen P ls het voor het behoud en de bevestiging van ons gezag in Aljeh niet onmisbaar dat wij er op een tevreden en opgewekte krijgsmacht kunnen steunen Zaterdag 11 had in het lokaal KramapoUkji te Amsterdam een druk bezochte vergai ering plaats waarvan men de beste verwachtingen mag koestereq voor bet welslagen der internatjonale tentoonstelling in 1883 in t bijzonder wat de Nederlandsohe afdeeling Uittoerhandel betreft Het Uitvoerend Comité had nl de verschillende gewestelijke en plaatselijke Commisslen in ons land gevormd uitgenoodigd om afgevaardigden naar Amsterdam te zenden ten einde met l et Comité de belangen der tentoonstelling te bespreken en maatregelen te beramen ten einde de Nederlandsohe afdeeling zoo goed mogelgk te doen slagen De Voorzitter de Heer Cordes president van het Uitvoerend Comité heette de leden der Commissien welkom n de hoofdstad en schetste iu korte trekkken h et doel der bijeenkomst eu de wording der tentoonstelling Evenals bg alle grootsche ondernemingen waren ook hier in het begin tal van teleurstellingen geweest wei had zioh hier reed vóór het einde i v n het jaar 1880 onder voor zittersohap van den oud burgemeesler den Tex eene Commissie gevormd i die aan hel denkbeeld het eerst door den heer Agostini geopperd om hiet te lande eene internationale leutoonstelling te houden zaa trachten gevolg te geven maar de pogingen tot het verkrggen van een aanzienlijke Rijkssubsidie mislukten en de Commissie stond op het punt haar mandaat neer te leggen Toen geschiedde een aanbod van een gunstig bekende firma de heeren Tasson Washer te Brnssel die bereid waren een tentoonstellingsgebouw te slichten en allo finaneieele risico s der zaak op zioh te nemen volgens plannen goed te keuren door en onder leiding van eéa Uitvoerend Comité samen gesteld uit 11 personen waarvan zeveu Nederlanders Aao dat aanbod kon geVolg gegeven worden doot de gunstige beschikking der stad Arasterdam om de terreinen achter het nieuwe Rgksrauseura groot 38 bunders kosteloos af te taan en het werd aanvaard onder dé strenge bapalingen van een coritraot waardoor de leiding van het UitvoWend Comité verzekerd werd De Hoogs Regeering verleende den meesten steun aan de ondernewng Z M de Koning aanvaardde het beschermheersohap de Minieer van Koloniën het eere voorzitt rschap allerwege in den lande rferden Commisslen door de Commissarissen des Konings in de provinciën in het leven geroepen en de uilnoodigingen tot de buitéqlandsche Regeeringen gericht geschiedden door do Nederlandsohe Begeering Om echter bij de Nederlandsohe nijverheid het nu en dai uitgesproken vermoeden weg te nemen dat de tentoonstelling een speculatie van Vreemdelinge zou zijn besloot het Uitvoerend Coniilé niet alleen voor zijne rekening een afzonderlijk gebouw groot 4000 vierk Meters tcn hoeve der Kolonia afdeeling té doen bouwen maar huurde bovendien van de ondernemers een oppervlakte van 4800 vlerk Meiers in het hoofdgebouw en 1000 vlerk M iu de raachinengttlerij Wordt nu zooal te hopen en te verwachten is het wetsontwerp van den Minister van Walerstalit Handel en Nijverheid tot toekenning eener subsidie van ƒ 150 000 door de Wet i gevende Macht aangenomen dau behoeft aan onze inlandsche industrie niet volgeDs reglement ƒ 26 per vierk M voor plaatsruimte in het hoofdgebouw en de machinen galerg te worden berekend maar kan dat plaatsgeld met 40 pCt verminderd worden Tot OU toe is slechts voor een vgfde gedeelte van die ruimte aanvraag gedaan men mag echter hopen dat het aantal der aanvragen dat reeds nu belangrijk toenemende is aau de Nederlondsche Afdetling een goed figuur zal doen maken De SubCommisslen in bet land kunnen de bereiking van dat doel met kracht bevordeien en op hare hulp rekent het Comisé dan ook iu de eerste plaats flTelke onaangename gevolgen m n zich op den hals haalt door een deugniet van een kwajongen 4ien men op katlekwaad heeft betrapt eene flinke lichamelgke kastijding toe te dienen bewees de openbare terechtzitting van het gerechtshof te s Bosoh van 13 September jl alwaar terechtstond Anton Liusen Blauwverver te Grave appellant van een vonnis der rechtbank te s Boech wa rbg hg tot celstraf was veroordeeld wegens het mis iandelen van een 12 jarigen jongen Taud genaamd Deze jongeling had eene boot van beklaagde vanden oever losgemaakt en daarmede een pleiziertoertje gemaakt was gaan zwemmen en had deboot niet willen teruggeven toen de eigenaar er bijkwam maar ze aan den tegenovergelegen oever vastgemaakt waardoor beklaagde ongeveer V uur moest omloopen eer hij zgn boot kon bereiken Toen de jeugdige booswicht gehtel in Adamscos tunm uit de rivier gekropen was kreeg de beklaagde hem onder hadden en diende hem eeneQinke kastgding toe o a ook dóór hem in dehoogte te gooien en op den grond te laten niervallen De 12jarige Taud heeft geen letsel van de mishandeling ondervonden De beklaagde erkendeaau den kwajongen die zich voortdurend in de gemeente aan allerlei baldadigheden schuldig maakte eenige flinke klappen zonder meer te hebben toegediend Het Openbaar Ministerie oordeelde dat de toegediende bestraffing de perkeu te buitenging doch jachtte het gepleegde feil van te weinig belang om fin cam gevangenisstfaf toe te passen en requireerde daarom veroordeeling tot eene geldboete De verdediger m Rits advocaat te a Bos9h voerde daarna o ai aan dat een deugniet die een kwajongensstreek mthaall beter gestraft wordt met een paar flinke klappen dan door comparitie voor den rechter en veroordeeling tot geldboete en gevangenisstraf Op grond van het onbeduidende der toegebrachte slagen concludeerde hg tot vrgspraak subsidiair tol toepassing eener geldboete Het Hof zal o a Woensdag uitspraak doen Men meldt uit Breda Door d arr recMbank te Ngmegeu werden in het jaar 1873 veroordeeld zekere J v d H en diens huisvrouw E H ieder lot 2 maanden gevongenisstraf wegens het slaan van eei olielieagent in de vervulling Zijner functie Kort na hunne terechtstelling wisten de beide personen evenwel ongemerkt het land uit te trekken en zioh te Antwerpen te vestigen dooh hun verblijf in België scheen hup niet te hevoHen en na ferloop van een vgftal jaren keerden ze beiden weer naar hun vaderland terug In de slellij e verbeelding dat hun straf was verjaard vestigden zg zich te Tilburg en woonden daar tot dusverre als in Abrahams schoot Maar o noodlot het ging bun te goed Een hunner concurrenten kwam ao er het geheim en deze gaf er onmiddelIgk de j9titie kennis v Natuurlijk was b thans met de vrglieid gedaan het echtpaar werd naar Breda en vai fir naar Arnhem getransporteerd ten einde aldaar zP straf tf ondergaan Buitentandscti Ovmieht De zaken in Egypte zijn geheel van aanzien verauderd Elk doet zgn best weer in gunst te llomen hg den Khedive ook de vurigste aanhangers der zoogenaamde nationale partg van Arabt Deze kan als gevangen wgsgcerige bespiegelingen maken over de wisselvalligheid der volksgunst terwgl de Khedive weer opleeft onder de hoede der zegevidfcnde Engelschen De offieieele opgaven van de verliezen der Engelsohen bïj de bestorming der hoogten van Kebir is9 officieren en 4B man gedood 22 offioieren en 320 man gewond Deze ogfers leveren een voldoend bewijs dat de Egyptenarèn slecht hebben gevoohteu De Times bevat eene merkwaardige mededeeling Men kan uu zegt het blad zonder onbescheidenheld openbaar maken dat het geheel plan van den veldtocht zooals het tot heden is uitgevoerd vaststond voordat sir Garnet Wolseley Engeland verliet Het werd ontworpen in overleg met zgne superieuren en mfit volkomen instemming zgner voornaamste raadgevers Van den beginne afstond aldus vast dat hel kanaal d basis der operatien moest zijn en niet slechts was het algemeene plan vaslgesleld maar de lijd dien mei voor de verschillende opecaliétt zou behoeven was berekend met eene nauwkeurigheid die door den loop van zaken voldoende is gowettïgd Voordat hij Engeland vevliel legde geiïiraal Wolseley den vinger op El TeUel Kebir zeggende dat Arabi daor stand houden zou en de Engelschen hem daar op 5 September zouden aanvallen Deze berekeningen hadden naluurlijk kunnen falen doch het is een bewgs voor de maoht der hulpbronnen van Engeland en voor de uftstekende leiding vau generaal Wolseley dat alles zoo juist is uitgekomen Zoodra mogelijk vertrekt de Khedive naar de hoofdstad des Rijks Kaïro waar Wolseley hem wacht Het eenigen tijd geleden benoemde Ministerie kan dan onder loezreht der Engelschen zijn werkzaamheden aanvaarden Alles ademt vrede en de Engelsche soldaten worden nu als redders begroet Het eenige waar men nog last mee heeft zgn de Bedouiuen die vooral op de plaatsen waor de Eugelschen buit hebben behaald of Waar gesneuvelüen nog onbegraven liggen als gieren rondscharrelen om te rooven de Engelsche commandant te Telel Kebir laat nu en dan geweersalvo s op de roovers afvuren Of de zoogenaamde nationale be negiiig ooii iels g6ed zou hebben gewrocht en de nederlaag van de jïngelschen Egypte tot zegen zou zijn geweest mag betw ijfeld worden Onder de Fransche dagbladen die niet gelooven dat het der Regcering zal gelhkten de Verdeeldheid onder de r publikeinsohe partijen te doeq ophouden en de verstrooide krachten in eene samenwerkende meerderheid te vereenigen behoort de Siècle Schier lederen dag en over elke quaeslie zegt het blad komen veischillen aan r den dag tussoheo dezelf le mannen die het tot dusver over de meeste staatkundige vraagstukken eens schenen te zijn en het betreft bier niet slechts persoonlijke twisten maar ook oneenigheid over beginselen Intusschen ontbreekt het niet aan organen die deze voorstelling al te zwart gekleurd vinden en op toenadering onder de verdeelde groepen hopen Iu Duitschland is weder eon antUemielenvergadering gehouden Op dai congres der onverdraagwamheid zijn prachtige besluiten genomen Het volgende diene als staaltje De emancipatie der Joden opgevat niet alleen in den zin van gelijkheid voor het burgerlgk en strafrecht maarook iu dien van volledige gelijkstelling als staatsburger is in tegenspraak met het weten vau bit Jodendom eu met de Christelijke staalsidee zij is eene prinoijfieele eu noodlottige fout Plaatsen in het staatsbestuur en betrekkingen als leeraar van Christenkinderen moeten voor de Joden niet openstaan De misstanden door den Joodsohen geest in het leven geroepen moeten bestreden worden loor eene wetgeving die de macht van het kapitaal aau banden legt Laat Christenen zooveel aogelgk zaken doen met Chrjftenen Slechts door verloochening van het ChristBl staattbegrip en van de nationale gedachte ii het openbaar leven eu iu de wetgeving zgn Chjhteijjke volken onder den drnk der Joden geraakt Om uit dien toestand te geraken moeten de regeeringen het initiatief nemen de volken moeten worden opgeroepen om door het betrachten van den Chrislelijken en de bestrijding van den Joodsohen geest in de letterkunde Hl de pers van den dag in het slaatsen gemeeHteleven de voor iedere notie nocdige onafhankelijkheid en vrgheid te verdedigen Uit Home wortHf gemeld dat het tgdstip der verkiezingen voor de Kamer der Afgevaardigden nog niet met zekerheid bekend is maar dat zg waa rschgnlijk iji het begin van November gehouden zullen worden Aan het departement van Biflcenlandsohe zaken is een der afdeeltngeu uitsluitrtid belast met alles wat betrekking heeft op den verkiezingsstrijd welke zeer levendig zal zgn Nog kunnen i ij medeQeeleqi dat de slaatslieden der verschillende partijen reeds deu veldtocht hebben geopend en zich overal reeils kies commiiés beginnen te vormen Men denkt dat de olericalen gverig deel nan de verkiezingen zullen nemen De Effectenbeurs XXXVI Amsterdam 18 September 1882 Twee g purtenissen druklen in de afgfloopen week haar stempel op de beurs De orerwiniiing der Engelschen in Egypte werkte ten gunste vooral vau die fondsen welke zioh voor den afloop van dezen veldtocht heft meest interesseerden Eenige reaciie ontstond door de weede gebeurtenis de yerhooging van het disconto bij de Engelsche Bauk tot 5 pOt De voorraad goud is bg de Ned Bonk weer met 8 ton verminderd Verhooging van dis conto kan ook hin verwacht worden en t kanniet anders of de prolongatie rente die thani nog3V staat moet ook slggon Zie P S BiNNENLANBscBE waaSden Slaat Provincialeen Gemeenle oadten Als gewoonlgk valt omtrent deze rubrieken weinig mede te deeleu Integralen gingen Vb diieèn u entrepót dok achteruit viereii onveranderd De 3V pCt obl leen Amst kon van t geleden verlies 4 ihhalen 921 j Premieleeningeii In deze soorten was de reactie aan het woord Amst 1 verlonm en L gemeenteer Vs Pelfeisl 1 Slechts Roti 1 hooger Spoancegleeningen De Centraalwaarden bleven ook th ns zeer levendig De aand sloten de gesUmp obl Z i de ultg sch S hooger re p 481 4 72 j 44 Dete verheffingen worden veroorzaajit door de geruchten dat de Centraalspoor door de Mij tot expl van Staalsspoorwegen zou zijn overnomen De houders der gestemp obl zgn opgeroepen voor eene vergadering op 4 Cel Wellicht dat dan iets meer bekend wordt maar voorloopig zal men o i verstandig doen deze geruchten niet te zeer te vertrouwen De volgefourneMe aand der Ned Rgnsp gingen die der Holl Sp achteruit de 4pCt obl der laatste rofiteerden welk bedrag de 3nCt obl jder N I Spw prijs gaven Boxtelwaarden j a 1 minder TrumKayleeningen Aand Amst Rijtuigv sloten 6 do Nederl tram 5 do Omnibns Mg 2 pCt hoÖger Gooische 4 N en Z Holl 1 lager de notering is resp 54 93 195 118 49 Induilrieele vaarden De aand Panoptieum bereikte in deze week de koers van 163 en sloten 140 d i een avans van ruim 10 pCt De a an deelhouders in de Havcnstoombooljes zulten eenminder vroolijk gezicht zetten daar deze dank lij den heerlij icen zomer 17 pCl verloren 88 üe Ned Bank herwon 2 pCt 267 Aand Handelinij iets Williger dooh voor de rencontre Zaterdag weer minder gnnstig EuaoPïEscHB WiAKDEN Stoat ondttn De Belgis he 2V2pCt sloten n geC 66V4 van Hou garen varieerden alleen de obl Ieening dïe s vofbeterde 45i i en de 5pCt goudl die 1 4 verloor N 891 Ital eert Lamaison gingen li j achteruit 81 Papieren Metallieken Mei Nov sloten s do zilver V4 Vis hooger resp 64Vj 668 8 65 4 Poolsche Schatkistb minder 78 8 en Portugeezen Vs a Vis 52 0 4 Russen wnrèn meerendeels enkele fraction hooger 66 zelfs l g Zie hier eenige noteeringen LoUden 2Z 76 j 5e Serie D4V4 8e 75V8 64 931 66 92V8 77 87 8 Oosterl 63Vi6 63 A 63 8 72 SS j 73 niy SW 87 4 75 75 5 80 66 8 Spanj waren tamelijk vast Buitenl IV4 Vj en 4pCt is Ier 2pCt en l 4PCt j a g minder Tukken waren voor 5pCt a Vb flauwer voor 6pCt j Tu beter 4V pCl obl Zweden stegen s 102Vj Egypte nareu stegen 61 j a 6 pCt 67 90 Premieleeningen De meesten gingen achteruit Amw 7 8 Brussel j Stu w 1 Theiss ruim 1 Öbstenr 54 Boden or j Weenen Rassen 64 4 l s Hooger sloten Oostenr 60 en 64 Vs Credietl 7 en Turken jg SpooTKegleeningen Aand Theiss sp gingen obl Pr Oost Gisela j aenteruit Aand Warschaa Bromb verbeterden do WarschauWeenen lager doch obl dito I74 hooger RussiOn meerendeels willig dooh zonder veel verheffing Aand Gr Mg 1 20V4 Baltische 48Ve Brest Graj 9 i8 Chark Az £ j 85 Iwang Domb 77 Jel Griazi 83 Jel Orel ƒ 867 Kursk Chark ƒ 851 8 Knrsk Chark Az JE 79i j Los Sewaat 79 Morsoh Sysr 6OV4 Mosk Jarosl 98 Mosk Kursk 102 Mosk Sraol 8 6 obl Orel Vit 85 Poli Tifl 85 i5 Rias Wiasm 59S 4 Z W 58 ludmlrieete waarden Hong pandbr i j Rusa do Hyp bk V4 io do Centr Bk 1 pCt lager Aand Oost Hong Bk 1 4 hooger Amerikaanïche waarden Slaata ondsen Ter wijl de 4pCt Vereen St onveranderd 117 sloten gaven de 4i rfCt een paar fraotien prijs UII 4 iPlorida s en Louisiana s resp en i j minder Mexicanen bleven stijgen het avans is thans s i6Van Brazilianen noteerden de beide 5pCi 1 4 hooger Columbianen verloren e Peruanen i doch Venezuela s konden zioh iets bevestigen Spoorwegleeningen Moewei de omzet nog weinig te beteekenen heeft wordt de stemming dezer soorten gunstiger voor de meesten is dan ook weer eenige bevestiging te vermelden Erie pref st verbeterden 9 Manitoba 4 Rio obl en Mich Centr 31 3 Ches Ohio Gr Tr 2e Hyp obl Illinois Si Louis Csiro inc bnds St j ouis en S Fr Ie pref Erie sh 2 Gr Tr eert 2e Hyp Ontario s Wabash 1 pCt Uitzondering maakten Me iiome iee Winono Louisv NaShv C v A die 1 do eerste Hyp die 1 en St Louis S Fr 2e pref Miss Kans inc bnds eu obl Manitoba die i j i i verloren