Goudsche Courant, woensdag 20 september 1882

N 38S1 Vrijdag 22 September 1883 GOUDSGHE COURANT JVieuws 4 en Advertentieblad voor Gouda en OmstrekenM Grroene ve IL Ondersteuningsfonds bij Ziekte LEDEN en BEGUNSTIGERS van bovengenoemde Vereeniging alsmede zjj die LID wenschen te worden of belangstellen worden OPGEBOEPElf ter Vergadering op MAANDAG 25 SEPTEMBER a s des avonds ten 8 uren op de bovenzaal by den Heer J WELTER Lange Tiendeweg D 44 Namens het Beetuur G ARKEN BOUT Penningm De inaeading van advertentlön kin geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave BOESTCABAMELS Btjzooder BnbevolcQ tegen hoest cd erkoudbeïd zyn Te rijgbaar by W N Raaijmaakers Haven 17 DeielvA liJD lUeen echt welki papier Tan onderstuod vignet toorzien zijo BoTStcaramels S W N Raaijmaalcer S De ondergeteekende bericht dóór dezen de ONTVANGST van FETBOLEÏÏH UMFEH met een nimiw syatème Brander genaamd BEC QL ENTIN s Het lichtvermogen dezer Lampen is sterker als dat van het gaslicht Terwgl hg zich verder beleefd lflk aanbeveelt tot alles wat bg zgn vak behoort P P SOÜ8 Lange Tiendeweg D 59 BERICHT Men kan zich bü alle Boekhandelaars ABONNEEREN op t geliefkoosde DAMES MODETIJDSCHRIFT B CfRACIEDSS A BRINKMAN BoekhandOaar Udtutritele Kaarde Obl en eert Louis Citizeugb i Maxwell sh d inoomebonds 1 beter Pkolokqatie bente S i pCt T F S De markt iraa heden leer stil Oaie staatsfondsen Vg a j lager De rijiiug ia Ceu traalwaardeo hield stand aand verbeterden l gestemp obl en uitg scb i Thans tijn de aandeelhouders voor eene vergadering opgeroepen waarin lal worden behandeld een oniwerp pachtconiract met de Exploilalieraij Aand N I sp 1 pCt hoogei do Westf sp 1 pCt lager Havensloomb gaf weer 3 s pfüs Aand Java Rameh viel opAo dus verloor ruim lOpCt Handelmij cuveranoerd Pacopticura 31 4 hooger Ëuropeesche waarden bleven nagenoeg onveranderd Egypteuareu 4 pCl j 5 pCl 1 hooger Aand WarschauWeenen 1 obl do j beter Amenkaansche waarden mede zeer stil en do sporen zelfs zwak Gelijk reeils door mij voorspeld werd zie boven steeg het disconto bij de Ntd Bank tot 4 en de overige rente in verhouding evenveel De pro longatiereute steeg tot i pCt Burgerlijke Stand Oouda GEBORE V 13 Sept Anoa Maria Alines oadert F Kaslmaun en G Jonkheer U Theodora Pelronella ouders P 6 tan de Pavoordt en T J Oomeue 16 Calharina Maria ouders J F van Vught en S van Emnieto Christina ouder W Verbij en G van der Vlist Maria Gerirda ondera P C Scbriek en M G Jager Hargaretha Adriana ouders C van der Weijden en A C Cathel OVERLEDEN 18 Sept Ü M Nobel 8 j 11 m U J V annet 2 j 6 m C J G Smeets 45 j I Re paron 31 j 16 C Westerman j 16 G Soet 8 j 18 A van ilaaren 76 J M van Egk 1 m 0NDEKT80UWD 15 Sept C H A OllBeis 21 j en S i C van der Klein 21 j Q Brenkman 24 j en A van Reede 28 j Borgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 8 lot 15 Sept 1882 Koordreobt GEBOREN FrMenca onders C Quirooy en M M den Bra her OVERLEDEN J F W Kinnedij 67 j Oouderak GEBOREN Catharina Elizabeth ouders J de Braun en K Zaïdam Cornells ouders F Nobel en B van den Ove Haastrttoht GEBOREN Hendrik ouders A lau der Vlist en W Vernoerd Anna Catharina ouders H Boon en A van den Berg Pieter ouders C van Ueuweo en C de Graaf OVEltl EDEN W Slol tjk 68 i J Slootjes 5 m A Slingerland S m P Bleten 73 j G van der Steegt 8 j 6 m ONDERTROUWD H Ballering en A Kompeer GEHUWD H van der Vlist en H Lekkerkerker Stolwijk GEBOREN Pietertje onders K den Brave en M van ïieeuwen Aafje ouders A Verborg en A Middelkoop Izaak Ssmnel ouders F L C Wagenaar en M Figée ReeuwUk OVERLEDEN J Markus 7 m J Ooatrora 7 m GEHUWD M Oosterom en S Vervieij Waddinxveen GEBOREN Tennis ouders C van der Linden en J Droog Pietje ouder L Bra en A den Ouden Huibertns ouder J van t W out en M F J van Leeuwen Dirk onder D Mulder en G van Wijk Johannes Adrianus ouders A L van Dorsaer en D G Huijgens Willem ouders J de Vos en J Klever OVERLEDEN A van der Winden 3 m GEHUWD C van Riel en A M Zengers APVERTENTIÈN Voorspoedig bevallen van een Dochter M G SCHRIEKJaoes Gouda 18 September 1882 Voorspoedig bevallen van een Zoon A M WAARD DE Bruin Gouda 19 Sept 1882 ♦ Voorspoedig bevallen van eene Dochter J C A TAN ZIJLL geliefde Ecbtgenoote van H J B PLIEGER Utrecht 16 September 1882 Voor de vele bewijzen van dételneming mj betoond bij het overlijden van mijn geiefde Ecbtgenoote betnig ik mijnen hartelijken dank S F TEELING Gouda 19 Sept 1882 JDeipöt d er StooiXLToiexToro CLTxrerij GOUDA Grroen@ weg PILSENER en BELIER8CHBIER op vaatjes van 10 Liter tegen ƒ 0 16 en ƒ 0 15 de Liter GERSTË BIER op vaatjes van niet minder dan 20 Liter tegen Brouwer prgzen Deze Biersoorten zgn uitmuntend van smaak en qualiteit Voor Kraamvrouwen het zoo bekende JOPMNBIBR Zwakken herstellende zieken wordt het STOUT aanbevolen De Depóthouder F E BOPP GOUDA Sociëteit Ons Genoegen TE GOUDA Buitengfewoon Sy mphonie CÖS€l f te geven door het ORCHEST der Vereenigde TOONKÜNSTENAREN te Amsterdam Directeur de Heer N WEDEMEIJER Aangeboden aan de Leden door den Heer A DAM Donderdag den 21 Sept 1882 des Avonds ten 8 uur HH Leden met I Dame vrgen toegang meerdere Dames oi Kjnderen 0 49 p persoon Niet Leden ƒ 0 99 1 è 2 H A Bouw of IVeiland liefst op korten afstand van het Station Brieven roet opgaaf van koop of hanrpr i worden ingewacht onder No 751 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw de JONG Busgehs VRAAGT tegen primo NOVEMBER eene KEUKENMEID ËOST en HÜÏSËLUS VEREEEU AANOBBOJiEN op zeer voordeelige voorwaarden daar het meest voor gezelschap wordt gedaan Adres Crabetbstraat 238 bovenhuis TE KOOP een NETTE WINKELOPSTAND mei Toonbank Te bevragen aan het Bureau dezer Courant SLUM en MAAGPILLËN SCHREÜDER S PILLEN zijn MAAGVERSTERKEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de 8PIJSVERTEERING 32 Jt per doos verkrygbaar te GOUDA alleen bg L SCMENK iHaaitrechtK OoittrliBglZeven imzen A Prii s i tolwyk H Zijderlsaii len de bekeide depots Men wachte zich voor iiamaakgeis I g0 Elk doosje is gewikkeld i een billet roet de liaaiuteekenillg van den vervaardiger J J Schreuder Jpotheker TJÜPTTtnyTCr Volkomen genezing door üiXljii U XmUJH ide Bandaae négulateurvem Dr Waebseoebs gebreveteei Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats SI te Antwerpen van E BHAÜTCSMA Kalverstraat 158 Amsterdam In verzegelde pakjes verkrijgbaar b j I C G DUTILH Turfmarkt Gouda In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op 80UCH0N è f l 30per5 Ons S elptrsdruk van A Brinkman t Gouda De uigave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 25 tntneo per post 1 50 MIÜBi Met 1 October H F begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 21 Stptember 1882 Bij Kon beilait is met iogang ran 16 Oelokr 1862 6 de Mooy telegiafitt der eente kluie bg de rjjketeleftruf benoemd tot directenr van een der rijkiteleiirtiirkantorcn By den nalionilen tohietweditrijd te WB niDgen lün op 200 pai pripen bebiald door de hb W SUedreoht O H d de Lange en H van Wgngaardcn alhier ieder met 411 punten Bovendien bekaaMc de heer H van Wijngaarden op de vrije baan nog een prija met SS punten Een eenvoudige naar toch treCFende reehlataak ai Dinsdag in Correctioneele Zitting aan het oordeel van het Haagache Oereohtahof onderworpen Een 9 jarige knaap was te Oouda een koffiennla binnengeslopeu en had uit de lade van het buSet een kwartje en twee dubbeltjes weggenomen Het treurige van dt laak was dat tijn moeder aan wie Bq het geld had afgegeven er looala uit de r satnkken bleek het kind op had afgerioht en eldeii tot e B dief van professie opleidde De Rolt Rechtbank had den knaap op grond dat hy beneden de 16 jsreu oud was en tonder oordeel des onderscheids had gehandeld vrijgesproken maar bevolen dat hq tot jn achttiende jaar naar een verbeteringsgeslioht lou worden gewnden Dcie wqie maatregel aöbeen de moeder niet te bevallen waarom ij het kind had geraden in hooger beroep te komen Adv Gen mr Byieveld achtte het een weldaad toor hel kind wanneer het vonnis van de Rott Keohtbank werd bevestigd en nam een dienovereenkonniig requisitoir Maandag a s lal het Hof uitspraak doen Met 180 tegen 117 atemmen is door ingelanden van den polder Stein besloten een stoomgemaal op te richten Dinsdagsvond had Ie Oudewater eene vergadering van den gemeenteraad plaats waarin het suppletoir kohier der hondenbelasting werd vastgesteld Op een rcRoekschrift van het bestuur der Oudewatenohe IJsclub om een jaarlijksohe subsidie uit de gemeentekas van 20 is met 4 tegen 3 stemmen Kuulig beschikt Tot wethouder werd met algemeene steromen gekolen de heer A C van Aelst die echter verklaarde te moeten bedanken Daarna is de heer J A Mon ijn benoemd die de benoeming heeft aangenomen Bg de gisteren te Berkenwonde plaats gehad hebbende stemming voor een Hoofd Ingeland Plaatevervanger van den Krimpecerwaard is als zoodanig verkolen de Heer N Zgde rlaan te Stolwijk Door deu Raad der Gemamte Berkenwoode is tot Hoofil der Openbare School benoemd de heer J de Visser onderwijter te Streefkerk In de Slaattcotrant van 20 deier is opgenomen het Verslag aan den Koning betrekkelijk den dienst der Rgkspostspaarbank in Nederland over 1881 De Tweede Kamer heeft bealoten tot toelating van den heer Straetmans als Sid en gekosen tot candidalen voor het vooriiitcraohap der Kamer de hceren van Reet Cremen en van Nitpen Deie oandidatenlijtt cal den Koning wonlco aangeboden Ten 10 i re preoiea bracht gisteren een tratrein van den staatsspoorweg den lord roajor van Londen tijne eohtgtnoote de tiierilTi en verder gevolg aan het HoUaadsche spoorwtgataiion te s Hage De stedelijke depataiie van d wereldstad en hare dames werden ia de waditkataer ait naam van HU MH den koning rn de ko pin ontvangen en gceoraplimeuteerd door graaf SBnnmeipenniuek voii Nijeobuis grootmeester van het hof hunner majesteiten De burgemeester der reaidAtOlv de heer Patijn begroette zijn Londenachen aikbbtaoot uit naam vanhet stedelijk bestnor I IJ De lady mayoress en de ij MlC l diea droegen bloemruikers in de nationale klenren baar bg het betreden van Holland s grondgebied aangeiiodec In eene reekt van 6 rijtuiaen begaven de Kngelsche re iigers ioh naar het ifotel dsa Indes alwaar loomede bg kunne aankopist aan bet station tal van toeachonwers badden ioat gerat De magistraat werd diii namiddags ten 5 ure door Z M den Koning plechtig ontvangen ter aanbieding van het geschenk der stad Londen De danes die H M oom Koningin lijdena haar verblijf te Londen waren toegevoegd tullen lioh insgelijks voegen bij het gevolg van den lord majror UH HH de Koning en de Koningin hebben den boogen Engelsohen ambtenaar en tijne ecbtgenoote de beide sheriffs van Londen en Middlesex aan een diner ten have genoodigd hetwelk ten 6 ore plaata had Den vorigen dag was de waarddrager awordbearer bereids in de residentie aangekomen en afgeatapt aan het Hotel dea Indes Tot ontvangst van den burgsmeester van de metropolis zijn de voor hem bestemde talen in het Hotel des Indea prachtig gestoffeerd terwijl de gangen die naar zgne appartementen leiden met keuri bloemen zijn bezet ¥ oor het hotel zal des avonds eene gasilluni natie worden ontstoken gedarende het verblijf van de leden der stedelijke regeeriug van landen In de Eerste Kamer aanvaaidde jhr mr F J J van Eysinga Dinsdag het voortiltersohap met de volgende rede Hüne Heeren Door s Kouings vertrouwen opnieuw tot deten zetel geroepen gevoel ik mg daardoor ten hoogste gevleid en vereerd Uwe welwillende ifun dien ik in too ruimemate mocht ondervindbn geeft mij moed om diegewichtige en dikwgUi ioeielijke taak weder opmg te nemen Wfl Hel zittingsjaar dat acSSf ons ligt kan voor onzen wetgevenden arbeid zeker niet vruchtbaar worden genoemd De politieke atmosfeer was niet zuiver ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte yzonderlöke Nonuners VIJF CENTEN Er was storing fn den dampkring en de buien dreven somwijlen zoodanig tegen elkander in dat het niet altijd gemakkelgk uit te maken was van waar de wind kwam De gevolgen bleven niet uit Het ministerie meende ia dien toestand niet te kunnen voortleven en vroeg zgn ontslag vandaar eene crisis langduriger dan er ooit eene wu Eene crisis die en het kon wel niet anders verlammend gewerkt en althans de uitkomsten op wetgevend gebied belemmerd en tegengefaonden heeft Dank zij den kalmrn en welgetinden geeat van het Nederlandsohe volk de taken ign gaande gebleven de orde werd in geen enkel optioht gestoord Met geringe wgzigiog tien wj het vorige Kabinet w er voor ons opxetreden Hoge het den afgebroken draad met goed gevolg weder opvatten en gesteund door da samenwerking van s lands volksvertegenwoordiging dien loop aan de zaken geven dat bet verzuimde worde herétebi ea het Mnig vu Koning en Vaderland onder hongeren zi n zooveel mogelgk worde bevorderd Het de vemkering dat ik zal voortgaan naat vermogen uwe werkzaamheden en beraadslagingen met orde en onpartijdigheid te leiden verklaar ik het voorzitterschap van de Eerste Kamer te hebben aanvaard Toejuiching Op voontel dea VooraHers is bealoten de Troonrede met een adres te beantwoorden In de zitting van de Eerste Kamer van gisteren deelde de voorzitter mede dat door da afdeeliagen zijn benoemd tot voorzitters de hh Blnaa4 de Raadt van Limburg Stimm en Hengst lot ondervoorzitters de hh Viruly Borsius Fransen van de Putte en van Akerlaken tot leden van de commissie van redactie voor hst adres van antwoord de hh Teding van Berkhout Uerkes van Gendt van Namen ea Joost van Vollenhoven De commissie van redactie was met haar ontwerp adres van antwoord gereed Het werd gisteren in de afdeelingeo ondertotnt terwijl het definitief ontwerp tegen heden ochtend aan de orde werd gesteld De heer jhr mr H M van Asch van Wgck voorzitter van het Uuntcollege en sedert 1874 lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor het hoofdkiesdiatriot Amersfoort is gisteren te Utrecht overleden De Indische begroeting voor 188S welke Dinsdag is ingediend slnit met een tekort van 9 i millloen Voor de voortzetting der aanhangige openbare werken is echter bijna 10 millioen uitgetrokken Voor 800 000 in Nedtriand te veilen picolt koffie is de middeuprjjs SB ets per half kilo gerekend Wordt voorgesteld het getameulgk ongedekt tekort thans 44 millioen voorloopig te dekken door de vlottende schuld waarvoor een millioen nis tesiitutiepost aan Nederland is uitgetrokken Een memorie post is uitgetrokken voor de invoering van het reehtsireeksch gouvernementagezag in Samanap Voor onderwijs is drie ton meer uitgetrokken Men rekent in 1883 op voltooiing der Batavinsche havenwerken