Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1882

De Nederlandsche Openbare Onderwijzers en Hoofdonderwijtersvereeniging heeft aan den Minister van binnenlandsche taken een adres geionden waarin tq veraoekt aan de nagelaten betrekkingen van openbare onderwijlen ondersteuning te verleenen uit de Staatskas eu daartoe loo noodig de pensioensbijdrage dezer onderwqzera te verhoogeu B bekendmaking van dit adres rioht de Ver eeniging eene oproeping aan alle onderwijzers in Nederland om haar te steunen door een a rea van adhesie Tevens verzoekt tij ieder die bereitf is zulk een adres aan de onderwijzers in zijne gemi ente ter teekening aan te bieden zijn naam en woonplaats op te geven aan den secretaris der Vereeniging den heer J 8 Michels te Nienwer Amsltl De vergadering legen aanst Zondag doorjde unie te Amsterdam belegd van de besturen van Jjerschillende vereenigingen ten einde gezamenl k stappen te doen tot verkrgging eener doeltreffende kiesrechthervorming gaat niet door omdat de meeste besturen hoewel instemmende met het doel zich wegen de kosten of andere redenen bezwaard vonden aande bijeenkomst deel te nemen Hel bestuur der Unie heeft nu de besturen uitgenoodigd zich aan te sluiten bg een adres aan den Koning wairin spoedige indiening wordt verzocht van een voorstel tot wijziging van art 76 der Grondwet in dien zin dat het vereischte van een census daaruit vervalt en het artikel aldus luide De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks bij geheime stemming gekozen Om kiezer te zijn moet men zijn meerderjarigingezetene Nederlander in het volle genot der burgerlijke en burgerschapsrechten Het kiesrecht en de uitoefening er van worelen door de wet geregeld I Door de politie te Rotterdam zijn naar de ceP lulgire gevangenis overgebracht drie gebroeders V W zijnde Mn brievenbesteller één telegramb t steller en één kellner De brievenbesteller had ziclt schuldig gemaakt aan diefstal van een postwissel terwijl de beide anderen daarop gefingeerde hand teekeningen hadden geplaatst een waarvan den postwissel vervolgens ter inning van het geld presenteerde op een Bijkantoor der Posterijen alwaar men de valschheid ontdekte hetgeen aanleiding gaf tot de arrestatie van alle drie waarvan er reeds twee waren gevlucht naar Amsterdam Bij eene zoeking ten huize van den brievenbesteller zyn nog eenige bescheiden gevonden die hem ter bestelling waren toevertrouwd In Finland heeft zich in eenijre dorpsgemeenlen eene secte gevormd welker vaorjjiiamsle dogma is de opperheerschappij der vrouw in het gezin Men zou vermoeden dat dit een secte is van vrouwen Geenszins de belijders zijn mannen die zich bij t aangaan van een huwelijk onder eede verbinden tot volkomen onderwerping aan de vrouw en om eenmaal s weeks bij honr te biechten De leden der secte munten veelal door matigheid en zedelijkheid uit Uit de vrouwelijke leden wordt een opperhoofd gekozen die toezicht op de mannen houdt en overtredingen straft In Siberië bestaat reeds een soortgelijke secte die der Purifioanlen Dinsdagmorgen te 4 uren overleed te Utrecht A I Schaepman aartsbisschop van Utrecht assistentbisschop bij den pauselijken troon ridder der orde van den Ned Leeuw metropolitaan der kerkelijke provincie van de Nederlanden aan een langdurige ziekte en na het herhaald ontvangen der laatste H Sacramenten Mgr Andreas Ignatius Schaepman werd den 4n September 1815 te Zwolle geboren Op tienjarigen leeftijd ontving hij zijn eerste opleiding ter kostschool van den heer Van den Heuvel te Raven tein werd van daar voor zijn Latijnschp studiën naar Oldenzaal gezonden en later naar s Hecrenberg alwaar hij zijn theologische studiën volbracht Na den 8n Maarl 1837 tot priester te zijn gewijd was hü gedurende v F jaren kapelaan te Zwolle vanwaar hij in 1842 als deservitor naar OmmerKhans vertfok In 1847 werd Schaepman pastoor te Assen en in 1363 pastoor der St Mich iel kerk te Zwolle Vijf jaren later dus in ISB werd hij benoemd tot president van het groot seminarie te Rijzenburg en nog in hetzelfde jaar den In Mei tot vicarisgeneraal van den aartsbisschop en proost Tan hel metropolitaan kapittol Slechts Iwte jaren mocht het seminarie zich in zijn bestuur verheugen want in 1860 werd hij beiioetnd lot pastoor der Cathedraa van Utrecht en op den 3n Juli van hetzelfde jaar door Z H Pius IX tot bisschop van Hesebon i p i verheven en 26 Aug door Z D Hoogw Mgr Van Vree in de kapel van het seminarie te Rijzenburg tegelijk met zijn bloedverwant Mgr Kistenmaker bisschop van Irenopolis en vicaris Apost van Curatjao geconsacrperd Na in 186 t lijd benoemd tot adjutor van den aartsbisschop met recit van opvolging werd hij bij het aftreden van Mjgr Zwijsen den 4n Februari 1868 toi aartsbisscl p van Utrecht verheven en kasoniek geioataUeerd den 9u Maart van dat jaar Sedert dien tgd stond Z p Hoogw aan bet lioofd der kerk in Nederland In Juni 1868 ontving de doorluchtige prelaat in de cathedraal van St Jan te s Bosch uit handen van Z D Hoogw Mgr Zwijsfn het pallium bisschopsmantel op vereerend verzoek van den nieuTven aartsbisschop door den heer J yan Dyk pastoor te Rumpt op diens reis naar dp eeuwige stad medegebracht Ziterdag overleed te lAmsterdam Dickhoff in ruim 90jarigen leeftgd Hijl was een der veteranen van het groote 14ger en hielp in 1813 Wittenbergh tegen de Pruisen verdeligen geraakte na de overgave zwaar gewond en krijgsgevafgen en verbleef daar lot den 5n MM van het voljÉnd jaar aan smartelijk lijden ten pifim Daar meirahem met versoheidene andere gekwMaten den 11 l br 1814 in een open lede van w itlenbergh na r jlTorgAu verroerde ff de Pruisische IJhlanen hem ziJli sdioeisel sntvretmd hadflen bevioren zijn voeuju en hij wt d in htt hospitaal of beter gezegd óM zolder va een g roltit magazijn gwraoht en zestPn dagen zOider ulp gelaten waarna men hem aar L ipz opzoiiVDaar gekomen wilde men heb amputeereij doch de heer Foferster stadssecretaris en ontvanger ier ttug geldei deed hem in zijn Jkuis door zijn arts beJ liandeUn met zulk gunsti j gevolg daubij bbide voeten I mocht behouden ofschoon ze tot jl n dood zeer pjl lijli bleven door verminking als Anderszins Aangaande de Nq erlandsohe Koloniën op de TentoolsMlling U Amsterdam in 1883 meldt bet HandeltUad het volgende Behalve de gunstige berichten die trij onlangs mededeelden aangaande de bijna algemeene deelneming van landen in de koloniën of bezittingen buiten Europa waardoor deze zaak een buitengewotien omval g verkrijgt vernemen wy tot ons genoegen dat vooral Nederlaiidsoh Indië hoogst volledig vertegenwoordigd zal zijn Niet alleen verheugt ons bet feit dat de bijdragen van I Rijk en van particulieren uit die gewesten een ruimte zullen beslaan twintig maal grooter dan op de laatste Parijsche WereldtentoonsteÜiug doch de aard en de wetenschappelijke aantrekkelijkheid van die inzendingen leveren stof tot groote voldoening voor hen die zich in deze aangelegenheid zooveel moeite getroosten Stellig zullen monsters van alle producten uit den Archipel worden gezonden doch tevens is voldaan aan den beleefden aandrang der commissie om rooral wetenschappelijke bijdragen en alles wat de kennis van land en volk kan vermeerdereu bijeen te brengen Ën terwyl particulieren keurige modellen Tenden van suiker en andere fabrieken en eeldzaamheden in lie verre gewesten verzameld terwijl Musea hier te lande welwillend aanboden alles aan te vullen wat nog mocht ontbreken tot volmaking der kennis van dal groote rijk waar onze driekleur zich ontplooit heeft de Indische regeering stellig den grootsten dienst bewezen door ons in staat te stellen den inlander in zijn dagelijksch bedrijf te leeren kennen Behalve modellen van opiumkitten enz zendt dë gouverneur generaal namelijk een twaalftal inlaudsohe huizen herwaarts in natuurlijke grootte met daarby behoorende inlanders ree inventaris kortom volledig gestoffeerd en door hunne verscheidenheid een heel dorp vormende met ai de eigenaardige bedrijven van dat goede en eenvoudige volk De commissie hiervan per telegraaf verwittigd en getroffen door dit blijk van medewerking zoo geheel slrookende met de betuigingen van sympathie door den gouverneur generaal reeds vóór zijn vertrek afgelegd heeft zich gehaast den ingenieur D D Veth den wakkeren vertegenwoordiger ter tentoonstelling in Indie een crediet te openen tot completeering zoo noodig dezer plastische collectie en het is haar plan een groole ruimte te reserveeren grenzende aan het gebouw der Ned Koloniën ten einde deze Oostersche groep in een afzonderlijk park in al hare eigenaardigheid te doen uitkomen Was de voorbereiding tot deze koloniale afdeeling geene gemakkelijke zaak zoo is deze moeite ruimschoots beloond door de werkel buitengewoon groole medewerking in Indie De directeur van onderwijs eeredienst en nijvfrheid te Batavia de heer mr Stortenbeker heeft zich de belangen der tentoonstelling met warmte aangetrokken en dadelijk als bijzondere secretaris aangesteld den ingenieur D D Veth die zich reeds verdienstelijk had gemaakt op de aardrijkskundige lentoonstcIliDg te Venetië en door wiens ijverige bemoeiingen levens gevormd werden een hoofd comité en sub oomité door den geheelen Archipel wier werkzaamheid niet genoeg kan geroemd worden De heer Veth bekèad es speciaal jbelast met de groote bijeenverzamoShg vertrekt teigel k met de volledige collectie lujlr Amsterdam om daar met den steun der andere J vetenschappelijke leden van de koloniale afdeeling f oor een zorgvuldige opstelling indeeling en cataiagiseering ie waken Uit Suriname rerwlsht men hoogst belangrijkebijdragen en de dagUUden van Curacao toonen ookte beseffen dat deze li toonsleUing de beste reclameis voor het wereldkiHl ig maken der schoone ligging en der hulpbroiil iu van deie haven de aangewezen verzamelpla talvoor de raart doQr het kanaal van Panama jW Ten slotte zal het Imd dat deze schallen zal omsluiten waardig en w oon zijn Geen opsmuk geen valsche smdak Wu de versiering kenmerken bet gebouw en de iwel door den Architect W tortenbeker van 8 rage ontworpen j zijn keurig i an lijnen in streng MUdischen Styl oi worpen een sferlijke fontein metmuslbuiken zal aan de ruime ijjiiddengalerg een ttwfy anitrekketijkhjjid schenken tinneer het oog lifFns I zal rusteiu op de eigenaardige dccoralMMan het geheel doch er mogen wij w Biet spreken fi Vr 3 van I DHrpaal che volkswoede hïefl orpje iii Hongaryë plaats gegru l en tooueel van Ina een dorpj i u u j g 13en deffir kM t lB Har dé jdeiirwVardei ngen Zefcy v rj MelMïau tw e jianttoerei elüde twee osjseu opv w e wegens aönterst qefaltVng beslifg gelégrf ww naarljSajo t liFBlen fliijïe L Het Solkjj Verzett ziobj h prjïgen M ipkerej Vaiiniiu TmjIi ifilde g wape6 f ietUea vkm dem déi waari eiktt lijf Terwijl dt Paédojrea h lnvol in l i dwang ltfachtken te fao d luatts dè Meui a r er Aa t P Vdi achtervolgd TranMete ttoU te dich i iadai Iceeitle hü zich om n ittste ée lsohot uUi zijiit flyolvlr met het gevolg pUal Tardi doodelijk ge l oM idervitl Toen was lhet volk niet meer t bedwingen en onder vreeièlijk geschreeuw achtervolgde het ilen deurwaarder die in een openslaande varkensslal vluchtte Zekere Jo teph Toth wilde hem daarin volgen maar ook hem velde en kogel uit den revolver Door telkens te schieten als iemand hem naderde hield hg de menigte op een afstand Men wierp echter brudende bosten stroo in eu rondom den tal waardoor deze vlam ratie terwijl een uit bet volk ecg dynamietpatroon daarin wierp welke ontplofte waardoor den deurwaarder het linkerbeen verpletterd werd Zeley het hopelooze van zgn toestand inziende maakte daarop door cru schot in den mond een einde aan zijn leven Het volk stormde nn ia den stal sleepte het lijk naar buiten en sloeg daarof met knuppels ipen eindelijk een troep militaireo het dorp binnenrukle en een einde aan dit sfscbuwelijk looneel maakte Het lijk van den dearwaarder was vreeselijk verminkt en bovendien vtn zijn horloge geld ring püp enz beroofd Aeht der belhamels werden onmiddelijk in hechtenis genomen terwijl Tardi en Toth bfiden door het r rolteraohot bleken gedood te zijn Alle huizen zijl doorzoobt eu wel wat laat werden alle gerondci wapenen in betlag genomen daar zooals de Mgyttertei zegt de bevolking van Kapoina als uitent ruw bekend staat Gemeenlijk wordt aan air Rowland Hill die bet eerst op het denkbeeld kwam de kosten van brifr venvervoer op een stuiver vast te stsUen ook deuitvinding van de postzegels toegeschreven diehflin 1840 zou hebben gedaan Het Sishijnt nielterais dat het eerste denkbeeld van postzegels reeds uil de zeventiende eeuw dagteekent In Prankrgk lijdenide regeering ran Lodewijk XIV voorzagen wanneer deze niet in de residentie was de leden vu s Koniugs gevolg zich reeds vsn bewijsjes die bevestigden op de naat Parijs bestemde brievei opdat zü door ijner Mnjosteil koeriers in odIvangst genomen en bezorgd zouden worden Een verzamelaar de heer Feuillet de Conchea is in betbezit van een brief bestemd voor Par s geschrevenaan de bekende Mile de Soudéry dour PélissonFontanier en voorzien van deze poslzegelsoort Het reglement van 1653 dienaangaande luidt Doen welen aan allen die van de eene Parijsche w jk Daar de andere willen schsjjcen dat hunne brieven biljetten of memories zullen trouw overgebracht enslipt aan hun adres bezorgd worden en dat zij e ook prompt antwoord bp bekomen zullen vermiHze bij het schrijven op hunne brieven een biljetbevestigen dat vrijdom van port beduidt ler ijlmen geen geld zal aannemen welk biljet bevesliglzul worden op den brief of er om heen geplakt of op zoodanige wijze als hun goed zal danken mits de kommies het goed kunne zien en voetgezien leekenen Voor de rechtbank te Middelburg werd DiD la behandeld de zaak tegen D F P S grondeigenaar te Hulst die in de maand Juni jl to drie ambtenaren der belasting hem aanzeggi deden van een te zijnen laste op te maken procesverbaal hun de woorden Dit is zoekerij Gij zgt schurken kaalhanz n schuldemakers en dieven naar hel hoofd wierp Later versterkte 8 d laatste l4lee diging nog door er gemeene dieren van te T aken Namens beklaagde was mr Lucasse van Middelburg verschenen die ondervraagd zijnde de ten latte gelegde feiten niet ontkende maar die ook niet erkende doch de mogelijkheid aannam dat bedoelde woorden waren gebezigd Het openbaar ministerie uit de verklaringen van twee gehoorde getuigen het feit volkomen bewezen achtende toonde aan dat bier overtreding van art 234 van bet wetboek van strafrecht is gepleegd wijl de ambtenaren tijdens de beklaagde bovengeboemde woorden tegen beu uitte in functie waren JClet bet oog op de positie van beklaagde een der voornaamste inwoners van Hulst vïn wien men dus eerder een goed voorbeeld verwachten moest eischte het O M eene strenge straf en re uireerde eene geldboete van 50 De verdediger trachtte in het feit dat de woorden binnenshuis tijn ve9proken in de driftige geaardheid van den beklaagde lp de tijdens bet voorgevallene heertcheiide drukte jin zijne woning en zijne raeeniug dat hij de bdastingwet niet overtreden hi zoovele ertacblende omstandigheden te vinden dat by zooal i geep vrijspraak dan toch oplegging viin eene gepuge boete meende te mogen vr K I Uitspraak over 8 dagen i In eeh artikel over de Trd nrtde schrijft de Tijd UI a hel volgende j De banj in de staliekoets fóór den Koning ledigi r Ja hef gevoel van billgke ergernis vordert lucht Ook zelfs in vroeger tijden in de dfgen van de bijna l onbpperkteijmacht der Vonten ging ronde openharlig beid der onderdauen samen met de meest beproefde I Uouw en oytuteit De Grondwet kent den Kroon prins zekele voordeelen toe z geeft hem rechten in den Staat welke door hem aanvaard worden derhalve legt zy hem ook plichten op In alle nieuwsbladen staat het te lezen dat op dencelfden middag misschien één Of twee uren vóórdat de Koning met de Koningin en de jeugdige Prinses in de residentie aankwamen de Kroonprins daaruit is verdwenen Bg dergelijke stuitende handelingen bij dergelgke ma i eitalim heeft de publieke stem heeft de pers recht zich te doen hooren heeft zij recht een gevoel van leedwezen en bezorgdheid uit te spreken t Is een slechte lijd dien wij beleren roor Koaingen en dynastieke belangen wij die altgd zoowel in de binnenals buitenlandsche politiek het goddelijk recht der vorsten verdedigd hebben mogen het zeggen zouder dat men ons van neveubedoelingen beschuldigen tal Maar het doet ons leed meer leed dtn w j hier zeggen kunnen wanneer wg in ons goed in ons trouw en koningtgezind Nederland de belangen der dynastie welke wg alleri van harte zijn toegedaan schade tien toebrengen door daden die wij geheel op rekening willen stellen van verkeerde en kortzichtige raadgevers maar die niettemin hadden motten en hadden miiim vermeden worden Het praatje heeft geloopen dat een duiltohe Prins de Vorst ron Wied dit jaar in het Koninklijk gala rijtuig Z M by de opening der Staten Generaal rergezellen zon Ieder beschaafd Nederlander eenigsiins met onze wetgeving en met het algemeen itaattrccht bekena begreep natuuriyk hiervan geheel en al het onmogelgke en ongergmde Wg noemen het evenwel erg dat onder de lagere klassen des volks dergelijk gerucht heeft kunnen ingang vinden en werkelgk is geloofd worden Als een staaltje van Chineesche naïveteit wordt het volgende bericht aangehaald dat voorkomt in de PekingKit Courant van 14 Juli Na verscheidene weken van droogte is gisteren in de hoofdstad en den omtrek daarvan een overvloedige regen gevallen Alles werd verfritoht door het neerslroomende nat en men vroeg algemeen aan wien dat geschenk des hemels te danken was l Naar men ons meedeelt wat hg die ons den regen bezorgd heeft niemand anders dan onze hooge Heer en gebieder Oisleren morgen gafhgnameiyk bevel zgn galakleed gereed te houden daar hg in de Ta Nautien tempel van de sneeuw en regengod wilde gaan om regen af te bidden roor zgn Rgk Nauwelgks had onze hooge gebieder zich gebogen róor het beeld van dien god of daar opende de hemel reeds zgn sluizen en zond een vruchtbaarmakenden regen op de aarde neer Hieruit blgkt duidelgk hoe bemind onze Keizer ihaus by de goden is en hoe bereidwillig zy al zgn wenscheu vervullen Onder het opschrift Vermoedelgke oorsprong van bet harddraven geeft de Heer P H Fromberg oud pikeur in de Nederlandsche Sport hieromtrent eenige mededeelingen Het dagteekent reeds uit den onden tijd en verkreeg vermoedelijk ia Friesland zyn oorttwong Volgens beschrgviBgen Van Pars e a werdfc et reeds in 1554 vooral in Friesland groote paardenmarkten gehouden Op enkele plaateen duurden die markten waarop duiteuilen paarden verkocht werden acht dagen wifatereen Toen werden reeds door Baljuwen Schepenen en Heeren liefhebbers prgzen uitgeloofd aan kooplieden die het grootste aantal paarden Ier markt brachten aan hem die het fraaiste pan paarden Verkocht of aan dengeen die den besten en snelslen draver had l e prgs voor dezen laatste bestond gewoonlgk uit een zweep met zilver gemonteerd de premie in een paar zilveren sporen of dito roskam Waarschgnlgk zyn door het houden deter markten en bgeeukomsten run liefhebbers de harddrarenjen onlataan Voornamelgk legden zich de Frieten op het aanfokken ran goede paarden en het opleiden en bereiden ran harddrarers toe De beste en snelste drarers waren dan ook meest alujd Friesohe paarden en jaren achtereen hebben Ie hun gevesligden roem gehandhaafd Er wat in de provincie Friesland schier geen landbouwer die niel eea goed jong pai d bezat dat door hem zelf zgn xoon of knecht werd aangereden en wat harddraven geleerd Ze werden meestal daarna door liefheobers aangekocht die ze verder door bekwame pikeurs lieten aanrijden om ze voor de baan op te leiden Geen stad of dorp in Friesland dan ook of er wordt bg gelegenheid der jaarmarkt harddraverg gehouden die door duizenden werd bygewoond Maar niU alleen in Friesland ook in Groningen en Noorden Zuid Holland heefi zich die lief hebberg tot het aauleeren en berijden van jonge paarden voor barddravers al meer en meer uitgebreid zoodat men daar sedert de laatste dertig jaren met succes legen de beste Friesohe harddravers heeft kunnen wedgveren By gelegenheid van een bezoek van Koning Willem I aan Friesland in Mei 1823 werd te Leeuwarden eene harddravery gehouden De prgs bestond uit een gouden zweep Tot aanmoediging van dit e iht nationaal volksfeest gaf Z M daarna om de twee jaren een gouden zweep die steeds in de terste dagen van Augustus verharddraafd moest worden waartoe ook paarden uit andere provinciën ter mededinging werden toegelaten Willem III bracht in 1872 bg zgn bezoek te Leeuwarden eenige wyüging hierin en schonk toen all prgs een gouden oorgter en dito remoutoir met ketting en voor premie een zilveren theeservies Liter kwam echter de gouden tweep wéér in eere en werd zelfs bepaald dat s Konisgs gouden zweep voortaan verharddraafd zou worden door paarden uitsluitend en sedert drie maanden in eigendom behoorende aan liefhebbers in de provincie Friesland woonachtig wat tot heden too gebleven is De steller acht het weuscheiyk dal dit besluit door 2 M worde ingetrokken opdat ook eigenaars van paarden uit andere provinciën kannen mededingen naar s Koniogs gouden zweep Het harddraven nl van paarden die het eerile of in harddraverstaal Jyne hard kennen is dan ook in de laatste tien jaren met rooruitgegaan en er zgn er op dit oogenblik slechts weinigen Vroeger waren er minstens een twintigtal eerste en bekende dravers tn wanneer die mededongen at er altgd een groote spanning Nu zgn er slee ts een negental die onder de eerste klasse van harddravers gerekend kunnen worden en wrl If ilhelmina van den Heer van Haren Oravin van den rieer van der Linden Fiteue van den Heer J Smits Noiel van den Heer J Doon Fiomo van den Hier Barendrechl Simme Jan van den Heer J Leenen Sutanna van den Heer Paarlberg Oraaf Adolf van den Heer Ritzema en Kota van den Heer P Smit De oorzaak hiervan zoekt hg lo daarin dat de jonge paarden te veel in de sjees aangereden worden 2o dal er weinig heeren liefhebbers zgn die er een harddraverspaard op nahouden en eindeiyk dat er weinig bekwame pikeurs zgn om ze aan te leeren en te bergden Niet dat bg de landbouwers de lief hebberg tpt bet aanleeren van jonge paarden ia verminderd want er zgn op dit oogenblik een aantal jdnge paarden die wanneer ze hunne verdere opleiding door een bekwamen pikeur kregen bepaald het eerste ot fijne hard zouden aanleeren Vooral in de provinciën Friesland Noprd en ZuidHolland trof men in vroeger jaren vele heeren liefhebbers aan die er een harddraver op nahielden zelfs waren er die van wee tot vier dravers op stal hadden met een vjsteu pikeur in dienst om ze aan te keren en op de haan te beryden 1 Thans bepaalt zich die lief hebberg alleen bg de landbouwers En ten bewgze dat er vele jonge dravers zgn die nfanneei ze door een bekwame hand bereden werden spoedig het eerste hard zouden aanleeren haalt de steller een voorbeeld aan van een schimmel merrie RoM van deu Heer Visser landl ouwer te Barendrecbtj Dit paard door hem zelven aangeleerd had reed prgzen gewonnen doch kon nog niet zoo bard loepen om onder de eerste klasse van harddrarers gerekend te worden Aangekocht door Jen Heer P Smit leerde het onder de bekwame hand ran den pikeur P ran Santen in korten igd lóo hard aan dat het in den nazoraèr meest alle pryten won en in hel buitenland door op de te Parij gehouden barddravergen beide keeren den eersten prijs te winnen een gevesligden roem behaalde Hg besluie zgn opstel met de opmerking dat de barddravergen van jonge paarden op dit oogenblik voor de liefhebbers merkwaardiger om Ie zien zgn dan de barddravergen van paarden van zessen klaar en wekt de beslaande Harddravets vereenigingen op om zooveel mogelijk harddravergen uit Ie schrgvenvan paarden die slechts een twee of drie ryzen gewonnen hebben l n eind heeren liefhebbers in de gelegenheid Ie stellen dusdanige jonge paarden t tiendraven en aan te koopen die by eene verdere goede opleiding het eerste of fijne hard toudep aanleeren I Men zie inu Lenntp Ferdinand Bui ei 2e dl Hoofd 26 Cremer het Panxeteerke e a Rid Buitenlandsch Overzicht Het herstel van orde en rust in Egypte volgt zgn geregelden loop De Khedive houdt zich thans bezig met de maatregelen lot afdanking van het leger en de vervanging der Ijoepen door een korps gendarmerie Ouder bescherming der Engelsche bajonetten tal hg zonder bezwaar uitvoering knnUen geven aan dezen uoodzakeUjken maatregel welke hy nog weinige maanden geleden slechts op gevaar van zgn gezag en leven Ie verliezen zou hebben kunnen ondernemen De reorganisatie van het burgerlgk bestuur zal waarsohgnlgk niet veel ingewikkelder zgn Men moet niet rergeten dat de gebeurtenissen der laatste maanden weinig of geen invloed op de isricbiing der verschillende takken van bestuur geoefend hebben Het zal weinig moeite kosten om de zaken op den vorigen voet te herstellen en hel tal Tewfik ook aan geen medewerkers ontbreken want op het eerste gerucht van de overwinniag der Engelschen hebben alle hooge ambtenaren die Arabi gediend hadden zich gehaast met reel ophef hunne onderwerping aan den wettigen souvereiu te verkondigen De Duilsche Keizer wordt te BerUjn terugverwacht de gezondheidstoestand van den grgzen vorst is in weerwil van de groole vermoeienissen met de manoeuvers uitstekend De Pruisische begrooting is bgna gereed zg zal weinig verschillen van die van het voorgaande jaar er zal echter meer geld beschikbaar zyn voor bnilengewone werken daar hel resultaat van de inkomsten gunstiger is dan men had rerwacht De rerkiezingen roor den Fruisiechen Landdag naderen eu prins Bismarck is door tyne Vaninsche buren in het kiesdistrict Rummelsburg Schlawe waar de kanselier krachtens het algemeen stemrecht kiezer is in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de beteekenis der verkiezingen Geraadpleegd over een paar candidaturen voor het kiescollege dat de keuze moet doen zeide de kanselier dat hg alt bytonder persoon tgne keuze wel zou willen rerdeelen tusschen de beide fracties der conserraiieveii maar dat by zich dit vooropgesteld ignde van het uitoefenen van invloed wenschle te onthouden Alleen w nneer bet district gevaar liep door een vrghandelsman te worden vertegenwoordigd ton hy tioh verplicht achten als kiezer en als minister iMk alle geoorloofde middelen te waarschuwen legen zulk eene krenking van het landsbelang Ook als minister van officieele invloeden zullen dus ook deze verkieringen niet vrg bhjven Volgens een telegram van R O ontvangen zou de Keizer aller Russen Dinsdagavond naar Moskou vertrekken waarschgnlgk om daar gekroond te worden Om licht begrgpen redenen wordt aangaande het jniste tydstip het sliptste geheim bewaani en zgn andere voorzorgsmaatregelen genomen Slechts goede door het publiek getochte geneesmiddelen worden nagemaakt Men lette dus nanneei men de Zwitsersche pillen van Rich Brandt koopt welke zooals algemeen bekend is het zekerste en aangename geneesmiddel zgn tegen de storingen der verterings en voediagsorganen en dertelver gevolgen zooals verstopping aandoeningen der maag der lever en iler gal aambeien dik bloed opgetelheid hoofdpgnen aanvallen van duizeligheid afmatting enz dal Ue Zwit ersrhe pillen van Rich Brandt slechts verpakt tyn in blikken doozen voorrien van een roode etiquette welke op eenen rooden grond het witte Zwitsersohe kruis vertoont en de haiidteekening van Richard Brandt draagt Uitvoerige prospectussen benevens de getuigschriften zyn gratis te bekomen en ds pillen tegen 70 cis