Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1882

Zondag 24 Septebber N 2833 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onhtrekem per io bedragi HAME Itoodat de dagelijkvshe kosten slechts 2 ots te Gouda bü den Apotheker HOEF Schuttersraad te Oooda By vonnissen van 19 September tqn veroordeeld wegens plicbtverzuim afweiigheid bij de exercitie J W iu een boete van ƒ 1 A v R iu een boete van ƒ 0 25 be de met aanuemiug van vertaohtende omstaudigheden J d J in een boete vau ƒ 3 eo M J T in een boete van ƒ 10 en bovendien alle in de kosten MABKTBEBICHTEN Gouda 21 September 1882 Oranen als voren oude tarwe welke schaarsch wordt aangeboden bleef dnur nieuwe daarentegen vooral in afwgkeude soort as redelijk te koop De besie leenwsche ƒ 10 60 a ƒ 11 25 polder ƒ 10 ƒ 10 50 Vochtige en wankleurige ƒ 9 7B tot ƒ 9 en lager Rojige in blanke drooge soort niet getoond de beste braolit ƒ 6 50 a ƒ 7 op Gerst als voren winter ƒ 5 75 a ƒ 6 50 zomer ƒ 5 25 5 BÜ Haver ƒ 4 25 a ƒ 4 75 naar kleuren gewicht De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alles iets trager varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 cl magere varkens en biggen iels lager biggen ƒ 1 10 a ƒ 1 40 per week vette schapen vlug verkocht Kaas aangevoerd 94 partijen handel vlug eerste qnaliteit 30 a ƒ 33 tweede qualiteit ƒ 25 a ƒ 29 NoordholUndsche ƒ 28 a 31 floeboter 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 27 SEPTEMBER KAMSMAtKT Kaas noleering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 97 partgen Ie kwal ƒ 28 a 31 50 2e kwal ƒ 25 8 ƒ 27 50 Handel willig Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Sept Geertraida oaders G J vso der LindSD ea G JoDgeoeel 19 Johanoes Gerardoa ooders H J Waard a A M de Bruid Orewea oadera J JooatflD en M A Schuiliog JohaoDcB Panlos ooderi P ScholteD en ï Sproit 20 Petras Andreas ooderi P A Jaapers en C C Dijkman Adriana Margaretha oodera J BoalaaliBl en M van Vliet OTERLRDGN 20 Sept J Waller 46 j 11 m A vaa den Hroek 7 m GEHUWD SO Sept G Pegk ea L Staalmao A BoDtekoe en G Vos ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van eene Dochter J C A VAM ZIJLL geliefde Echtgenoote van H J B PLIEGER Utrecht 16 September 1882 Bevallen vaij eene Dochter J M 8PRÜUT BüOHNKE Oouda 20 Sept 1882 ♦ Heden overleed op bflna 46 jarigen leeft d onze geliefde broeder en behnwdbroeder JAN WALLER D RUUTER C J RDLTTER Wallkil J 8 WALLER L M WALLER VAN Evbbdinobn Gouda 20 Sept 1882 De ondergeteekende belast zich gaarne met het maken van Teekeningen en Bestekken alsmede tot den Uitvoer van alle MOVWWJBBKBN C P W DESSING Bouwkundige Karnemelksloot Gonda Mejnffirotiw D SAMSOM vraagt met 1 November aanstaande EENE FLINKE DIENSTBODE van de Prot Godsd A S KDSLBHUGGE VROEDVBOUW is VERHUISD naar de BOGEN BOEKHOUDER Ten SPOEDIGSTE wordt gevraagd voor eenige uren daags een BOEKHOVUUB P G Adres met franco brieven onder No 754 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD tegen 1 NOVEMBER een fatsoeniyke DIENSTBODE van de Prot Godsd loon naar bekwaamheid Adres Westhaven B 151 Met NOVEMBER wordt in een klein gezin verlangd eene fatsoenljjke zindeiyke If P G van goede getuigen voorzien Adres Bureau van dit Blad Agenten gevraagd voor den verkoop van Klokken Pendules Régulateurs Wekkers enz met directe levering en verder wekelij ksche afbetaling teg en zeer hoogf salaris en premie Onnoodig noodigzich zonder g oede referentie aan te melden Adres J MEIJER Co Schoonhoven BERICHT Men kan zich bg alle BoeShandelaari ABONNEEREN op t geliefkoosde DAMES MODETIJDSCHRIFT BE GEACIBÜSE A BRINKMAN BoekhandelcMlir BORST PASTILLEN In zakjes a 15 ets en in doosjes k 30 eu 50 cents EBISER FASTILLEN In doosjes met 30 pastillen 50 cents SLEIM MAAOPILLEN In doosjes met 50 pillen 25 cents TEER CAPSDLES In flacons met 60 capsules 60 cents Te bekomen Gouda 3 C ZELDBNRIJK L SCHENK H VAN GIMBORN Emmenk Alle lichte rhumatiMhe aandoeningen worden na een kortstondig gebrnik van de Abshaubin s of AntlRhumatlsche Watten hertteld nieof z nooit bestaan hadden Prijs 30 ot per pakje met gebruiksaanwijzinir Hoofddenot bij A BEEETVBLT A te Delft n êrferll T A G jan Deth C B Verheul Ondewater HeJ de Wed Bosman Gonda W F J denUijl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Ooudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle A Bos Berkei J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Schlattraau Bodegraven it Oosterling Haastrecht S v d Kraafs Bleisgljk W d O Wilhelmus Woerde i Snelptrsdruk van A Brinkman t Gouda Agenten gevraagd voor den verkoop van Gouden en Zilveren Werken en Horloge tegen zeer hoog e premie en provisie Goede referentiën vereischte Adres J MEIJER 4Co Schoonhoven AANSTEEELIJÖllËËTBN De InspuUlnsr van liut Rods Kruis van A Bonvlar amtheker lo Pai ns goneust In weinige dagen zander eenln anderuLiehanilelm l as ontstane ofverouderdevJOBlnSatL wilton vloed enz Do ullstokuude resultaten van Utmiad3 en de duizenden gonoziu on sedert 15 Jaren iUn tatie S en waarborg voor Men volge nauwkeurig beTvoonollSiL DÏTOI IK LL a0 DI APOTHUn T Te s Hag e Snabilié Apoth Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven ea alom te bekomen DE SOÜBSCEE 0LA2EN of de bescbrflving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensiricht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTUAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Arcbitet t en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pry s 80 Cents Talr ke geluigsohriflen van eerste tieneeskundigen Op versoheideue Tentoonstellingen met Medailles bekroond Het door 30 aar gerenommeerd Anatherin ICondwater van Dr 1 G POPP KK Hof TandnualiT te fTenun Radikaal geneesmiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere liekte der Mondholte en vau het Tandvleeioh Beproefde Hoodspoeting b j aanhoudende KeeUiekte 1 groote flesch a 1 75 1 flesoh è 1 20 1 kleine flesch a ƒ U 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zander ie te beaohsdigen Prijs per doos ƒ 0 80 Anathriül Tantlzeep in glazen dooien van ƒ 1 20 beproefd TaDdiuiveringemiddel De echte aromatische I la 2 Ka van De J G POPP aw 1 maakt de tanden cniver wit londer het SOi émail aan te doen bewaart ie voor liekelijke 9 aandoeningen en hondt den mond frisoh Het stuk kost 40 ets en ia toereikende voor een half jaar Tandplombeerinir praktisch en lekerst middel voor lelfplombeering van holle kiezen Prijs per étni ƒ 2 60 Knildenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Puisten Hoofd en Baardsohilver en Korsten Huidkrankheded en alle oureinheden der bovenhnid Prijs per stuk 3fi Centg Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tand meester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mijn Fabrieksmerk zijn voorzien Dépdli zijn gevestigd te Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 12S te Botterdam bij F E van S nten Kolff apoth en A Scbippereijn k Co blauwe porwleinwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Bijn te Schiedam by C Malta Gt te Leiden bg E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolff en Zoon te Alphen bij L Varoasieau en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten lÊj Ê t i 1 October P r begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvang en de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 23 SepUmbcr 1862 Morgenmiddag wordt er op de Markt wederom eene uitvoering gegeven door het muziekcorps der dd Schutterij In verband met de door sns medegedeelde benoe eting is de heer de Mooij tegen half October verplaatst naar de Lemmer In de sitting der Arr Rechtbank te Rotterdam van Donderdag morgen werd veroordeeld H V N fjonwer te Gouda bekl van verwonding van ren turfdraagster alhier tot 7 dagen gev cell Vervolgens stond terecht J H touK slager X K sigarenmaker en J T rehipper te Qouda bekl van mishandeling van zekeren k Eisch 8 dagen gev eeni voor ieder Over 8 dagen uitspraak Een hoogst aangenamen avond verschaften ons Donderdag de Vereenigde Toonkanstenaren uil Amsterdam door de uitvoering van een met zorg gekozen programma Een bizonder talrijk publiek had lieh in de Sociëteit Ons Genoegen vercenigd en met belangstelling werden de verschillende mt s van het progrnrama gevolgd Nog slechts korten lijd bestaat drte Vereeuiging en reeds heeft lij lich in ons land een goeden naam verworven door de voortreffelijke wijze waarop haar nu reeds vertrokken Directeur de heer Thadewaldt dit corps heeft geleid Aangenaam was bet dus voor ons hiermede kennis te kunnen maken Ie zelden toch lijn wij in de gelegenheid s winters een dergelijk genot te kunnen smaken en van harte hopen wg van tijd tot lijd dit en andere gezelschappen te kunnen hoeren Accuratesse en fijne uuanoeering ijn de hoofddeugden van dit orchest terwijl grooie soms wat al te groote bescheidenheid van het koper te roemen valt Als solisten traden op de hrereu Hofmeester en Wedemeijer viool en violence en oogstten beiden veel bijval ig Hoewel zij te worstelen hadden met de temperatuur die in de zaal heerachte en men daardoor geen grondig oordeel over bun spel kan vormen toonden beiden hoogst verdiensteliike kunstenaars te zijn waarmede wij het gezelschap geluk linnnen wenschen Wjj wenschen de Vereenigde Toonkunstenaren toe dat het hun moge gelukken alle hinderpalen en alle tofeenwerking waarmede zjj Zoo wij hooren te AmstaHlam te iforstelen hebben te overwinnen daar hjM leer te betreuren lou lijn indien dooi gebrejffi aan steun deie Vereeniging lich niet zon kunnen staande houden Orei de slechte aooustiek in de zaal valt niels nieuws te vertellen laten wij voor het kunstgenot der leden hopen dat de toestand van het gebouw spoedig z6ó bevonden wordt dat verbouwing noodzakelijk is Onder de rubriek Kunstnieuws bevat dit nr nog een en ander over dit concert waarop wij belangstellenden ten slotte wgien In de Zondag jl gehouden vergadering van het Zieken en Weduwenfonds Providenlia alhier zgn bij meerderheid van steramen verkozen I T Berlijn als President en J A de Peer E de Jong en F Hooggeboren als Bestuurders De Commissie belast met het nazien der boeken en kns bestaat uit de volgende personen M Sjouke J A de Peer en S Prinsenberg Te dien einde ligt de ndmiiiisirutie 14 dagen Ier inlage in het Vereenigingsgebouw Voor de acte als onderw ier werden Woensdag te a Hage geëxamineerd 10 candida eii Toe elnten werden o a de heeren A de Jong ie Ouderkerk a d IJsel eu W van Beenwijk te Nieuwerkerk a d IJsel Voor de akte als ouderwjlier werden gisteren te sGravenhage gtexamineerd 10 candidaten 4 werden afgewezen 1 trok zich terug Toegelaten werd o a de heer A van fiooijen te Waddinxveen Bij de stemming voor een IM van den gemeenteraad te Berg Ambacht in plaals van den beer VV Verdnyn Sfz die bedankt had eril gekoien de heer Oskam met 61 van de 119 stemmen Iu de zitting der 3e Kamer van gisteren is de heer Straelmaus beéedigd De heer van Rees tot voorzitter benoegjd nnuvaardde het presidium met een rede waarin hij herinnerde dat het aan inspannenden arbeid bigkens de troonrede niet zal ontbreken en ook met het oog op de periodieke vrrkiesingen meer dan ooit voortvarende behandeling der zaken noodig is waartoe de hernieuwing van het reglement veel kan bijdragen Moge eindigde hij ernstige samenwerking act de regeering goede vruchten voor Nederland en oot Indie opleveren Maandag half drie aanbiedia der Staatsbegrooting Te Reen ijk is tot predikaat Inroepen de heer E A I zonder pred te Zeg ld Door de commissie van véotdracht voor de benoeming van twee kerkelijktttiogleeraren bij de nnivertiteii te AmMeitUn ju MM t volgende dcietallen van predikanten samengesteld lo dr I van Dijk te Arnhem dr J H Oanning Jr te s Oravenbage en dr E H van Leeuwen te Zutphen 2o dr J Knappert te Leiden dr W C van Manen te Zierikiee en dr H U Meyboom te Assen In October zal door de synode van de Ned herivormde kerk uit deze drietallen dè benoeming gesefaieden Volgens de Jmtterdamicht Cl is aan baron van Lynden ven Saiidenburg door den Koning de titel van graaf verleend De ffillem Bare U is Donderdagavond Ie Hammerfest aangekomen Aan boord alles wel De Barentszee was vol ijs tot den 7 asten graad zoodat het ijs bijiouder ver naar het Zuiden was opgedrongen Met veel genoegen vernemen wg dat het Comité voor de in 1834 te Amstenlam te houden Internationale Landbouwtentoonstelling van vrie zijden medewerking ondervindt Oeidelgke bijdragen worden meer en meer ontvangen o a kwamen deter dagen belangrijke bgdragen in van de Rotterdamsohe Hypotheekbnnk voor Nederland en van de Maatschappij tot exploitatie van irde Brakke grond gevestigd te Amsterdam Moge dit voorbeeld door velen worden gevolgd en het Comité daardoor in slaat worden gesteld om die internationale teotooustelling op een voor ons vaderland waardige wijze te doen plaals hebben Zooals bekend is worden bijdragen of toeieggin g daarvan ingewaohl by den seerelaris van het Comité P F L Waldeck te Loosduinen védr 1 Januari 1883 Bij de behandeling van het ontwerp adres van antwoord op de troonrede in de sitting van de Eerste kamer van Donderdag vroeg de heer Borsius in het algemeen meerdere medeileelingeu aangaande den loop en den dnur der roinislerieele crisis dan uit beriohten in de officteuse pers is gebleken ïoornaraelgk wat betreft het aanknoopen of afspringen van onderhandelingen met anderen De löinister van financiën de heer van Lynden die het bestaan etner officieuse dagbladpers ontkende zocht de oorzaak van den langen duur der crisis in den volhardenden wensoh van het kabinet om ontahig in den tusschentijd die z i Bg de zinsnede omtrent het kiesrecht verklaarde de minister van binnenl zaken dat hët de bedoeling is bet onderzoek naar grondwetsherziening eerst aan te vangen na de goedkeuring der nadere regeling van het kiesrecht die weldra bij de kamer aanhangig gemaakt lal worden Het adres van antwoord eenparig vastgesteld wordt den koning aangeboden door den voorzitter vier leden der comraissie van redactie in de hh de Raadt en Blussé Onder de advertentién in dit nr komt er een voor van dr M A G Vorstman waarop wij de aandacht onzer lezers vestigen en met hel oog waarop wij de lezing van het onderstaande aanbevelen In Maandbericht No 10 van het Nederlandsch Zendeliniigenootschap dat over eeuige dagen aan zijoe leden zal worden uitgenikt ia eeo artikel geplaatst De ramp op Savoe Daaruit blijkt hel volgende Een hevige orkaan teisterde den 19den Maart vaU Zondag op Maandagnacht het eiland Savpe gelegen ten ZW van Timor met eene bevolkiiig van 14000 zielen Onze zendeKng schrijft in zijn brief van 24 Maart dien ij eerst 15 Aug jl ontvingen De ramp trof letterlijk allen De buizen zijn als weggevaagd Slechts enkele die beschut stonden hielden het uit en herbergen na allen die in dien nacht als in een oogwenk van alles werden beroofd want aller 7 in de hniten werd verbrijzeld ook dat eerst voor leeftocht diende ging te loor Men moet weten dat de menschen hunne lontar stroop het voornaamste voedsel van den Sav oeners in aarden vat n of grooie polten bewaren en op den zolder bergen Bij het instorten der huiien ging alles verloren Gelukkig hadden de bewoners door angst gedreven allen hunne halten verlaten Slechts enkelen vond men verpletterd en dit is opmerkelgk want er was vrees dat gansche gezinnen in eigen huis hun graf zonden hebfa n gevonden De oudsten herinneren zich geene reiwoesting aan deze gelijk Men til opgepropt bjj elkaar in de weinige woningen die slaande bleven Gelukkig heeft de regen opgehouden en tracht men nog te redden wat te redden is Later meer uitvoerig Wij zijn voortqnpig onder dak en allen zjjn bezig om hutten te bouwen De vrouw van onzen zendeling schrijft dd 14 April De toestand is hier en zeker overal waar de orkaan woedde teer treurig Bjoonen en maïs mislukken dit jaar w it de rijst zal geven is nog niet te bepalen De voorraad lonlar siroop werd bedolven onder de huizen Daarbij üggc le meesie toewak klapperen pinangboomen tegen den grond Aan hare familie schreef tij dd 2 U Mei dat hun huis en de kerk geheel waren verwoest Uit het jaarverslag van de Rijks posispaarbank aan den Koning blijkt van een zeer gverige propaganda tot bevordering van den bloei deter Rijksinrichting De Minister van Waterstaat doet echter opmerken dat er zorgvuldig voor gewaakt werd de propaganda steeds te doen blijven binnen de grenzen der betamelijkheid en haar o a nooit te doen ontaarden in oneepaslen wedgver inet wélingeriohte en genoegzaam solitde particuliere spaarbanken wier be