Goudsche Courant, zondag 24 september 1882

tnvdeif holde veidienen wegens hnn prgientwandigen vet en hun belanglooie toewijding Door den heer Wilh vou Kreyfeld mr geweermaker ie Botterdam is eeu schietwedstrgd uitgesobre ven waartoe door deu Majoor commandant A van Slolk Cl Je banen van het corps Kon Scherpschutters met de meeste wclwilUcndheid zijn afgestaan De schietwedstrijd is bepaald op 8 U IS 13 14 en 15 October eu is verdeeld in A personeele wedstrijd B wedstrijd op vrije baneu elke serie drie schoten eu C wedstrgd op vrije banen elke erie vijf schoten Voor deu persoueelen wedstrgd A syu behalve de prgsen welke door een aantal belangstellenden ijn toegezegd als prijzen beschikbaar gesteld een reramingtougeweer een jachtgeweer een schijf Flo bertgeweer een gewoon Flobsll geweer een revolver een patroonkoffi r voor 200 patronen een dito voor honderd patronen een patroontasch voor 60 een dito voor 4S en een dito voor 24 patronen eu een krnithoo n terwijl een premie zal wwden uitgereikt aan deu schuiter die gedurende den wedstrijd de meeste itte rozen schiet Een van Frnnkrijks edelste mannen de heer A de Malaroe bevindt zich thans hier ie lande en bezoekt verschillende gemeenten om hier het spaar bankwezen nategaan Hij staat bij degenen die op de hoO te tgu van hetÊipaarivezeii zeer hoog tangeschreveu eu is iu Frankrijk voor dat edele doel e n apostergewordeii gelijk Schnlze Delitsch iu Duitschland De schoolspaarbauken die reeds ten getale van 16450 in Frankrijk beslaan heeft hij iu het leven geroepen en dit heeft zoo gunstig gewerkt op de ouders dat de 2 millioen inleggers bij spaarbanken iu Frankrijk van 1874 thans tot 4 600 000 zijn gestegen Bovendien heeft de heer de Malarcr door het bevorderen van levensverzekeringen enz het lot zijner landgeuooteu meer verbeterd dan de meeste politieke leiders te zamrn a op uituoodiging van de regeering in Zweden eenige weken te hebben doorgebracht om laar zijne voorlichting te geven voor wetten en iustellingeu heeft de heer de Malarce uu Denemarken Duitschland en België bezocht en wensoht thans hier te lande op de hoogte onzer instellingen te komen Bg het Departement van Koloniën is blijkens in de Eerste Kamer door den Minister van Koloniën gedane meedeeling het volgend telegram van den GouverneurGeneraal van Ned Indië ontvangen Op 13 September te Saraalangan belangrijk sucks door flinke houding van leger en vloot verkregen De Ulrgke vijand werd met groot verlies it zijne stelling verdreven Onterzgds tien gekwetsten Samalnngan Fassagan en Palenk door de marine getuchtigd In Groot Atjeh werd door patronille Nja Kassan zwaar gewond en zijne bende niteengedreveu met achterlating tan zes dooden terwijl de patrouille zes gewonden bekwam l oe tand verbeterd Het Jurislenoongres te Cassel heeft met eenpat rige stemmen de gewichtige en veelbesproken qnaestie U de Staat gehouden schadevergoeding te geven aan veroordeelde personen die in tweede instantie worden vrijgesproken in berettigenden tin beantwoord Alleen zulke gevallen besloot bet Congres zouden moeten worden uitgezonderd waarin de beschuldigde tijn eigen veroordeeling teweegbraoht door een voorgewende bsk ntenis of door het verborgen houden van feiten welker mededeeling reeds in eerste instantie tot zgn vr tpraak zou hebben geleid Het ü Kara tee Een particulier telegram niti Jltmmerfeat eergisteren medegedeeld berichtte dat de Barntt den 6en Septemder door de Èara het aohip van sir Henry Gore Booth en den heer Grant gepraald was iu open water oodat wg over eenigen tgd een telegram uit Hammerfest kunnen verwachtea met bericht waar de BarinU geweest is Waarschgnlijk heeft het de Karaiee door ijs gesloten gevonden en is IJshaven Bareut s toevluchtsoord opnieuw ontoegankelijk geweest door opgestapeld ijs Etn nieuw oericht van den heer Grant uit Hammerfest deelt mtde dat de Kara het iji den ISdén Augustus ontmoette op 75 45 min Noorderbreedte en 58 Oosterlengle Den ISden ankerde de Kara bij de Bergeoeihtnd maar door het gs werd het sohip in Lystinabaai gedreven en ijia een harden strgd met het g verloor het uk r kabel en boot en werd het op het eilandja kapitein Markham ïern eiland genoemd heeft gest and Het schip werd soonreel mogelgk gelicht de iel bleek onbeschadigd en den 2den Srptemwerd het gelukkig weder in zee gebracht Sden September kwam rr een laan in hetgs en lie fora ceilde zuidwaarts toen ze met zeer lec t weder en veel sneeuw te kampen kreeg Den zesden ontmaetle ze de Saftnli De heer Grant de oude v williger van de Barents die driemaal met ons HQllandsche or tdekkingsschip ervaring en zeemanschap giug leeren in het Noorden is dus ternauwernood het lot ntkoinen dat het Oosteurgksohe schip de Ttgethoff onderging dat juist op dezelfde plek in het ijs bezet werd en ten laatste moest norden verlaten door de bemanning Zgn bericht dat de Barenis behouden eir wel aan het gs ontkomen ten Westen van Nova Zembla koersde ia zeer bevredigend Het zou ons bevreemden zoo het de Barents gelukt was binnen te drirgeu in de Kara zee welke zich tusschen Novn Zeinbla en Kusland s noordkust uitstrekt en Sbor welke alleen de Jenessei Ob en andere rivieren bereikt kunnen worden Het is eeu slecht ijsjanr dat weder bewijst hoe buitengewoon gelukkig Nprdeuskjold het trof toeu hg in den zomer de Kara zce vrg van ijs vond Hel schip naar hem genaamd kon de Kara zee niet door komen en moest naar Vardo terug Den loden Sept vond kapitein Johannes iiog ijs eslelgk van Waaigat het eiland dut tusschen Nova Zetnbla en de Eus ische kust ligt Een ijsdaiB moest dus den zuidelijken toegang tot de Kara zee gesloten hebben Een bericht Zaterdag te Kopenhagen uit Varddontvangen meldt rat de Deensohe Noordpool expeditie bij de zuidelgke punt van Nova Zemblu waarschijnlijk ten oosten daarvan den 14den Aug voor iet laatst gepraald was De Kara zee wastoen vol ijs en niet onwaarschijnlijk was het schipbezet In dit geval zou de bemanning waarschijnlijkin het zuiden van Nova Zembta d i in het bestemeest beschutte en bezochte deel zeker aan landkunnen komen en de ondervinding door LeighSmith opgedaan bewijst hoe oterwintering vernoordelijker mogelijk is Dat uit alles te zamengenomen blijkt dat het dit jaar een buitengewoonslecht ijsjaar was en in hoeverre ons natte slormarhtige najaarsweder daarvan een gevolg kanzgn zal wellicht ook door de onderzoekingen v ydezen zomer in het Noorden blijken HU De Gemeenteraad van Amsterdam heeft ƒ 116000 toegestaan voor de verbouwing van den Schouwburg met het oog op het tegengaan van brandgevaar en tevens voor het aanbrengen van eenige verfraaiingen Vervolgens werd ook nog behaudeld het plan om een beurs te bouwen op het te dempen Damrak Het werd bestreden door dr Hcyusius die eerst door invoering vaq eeu matige beursbelasting in staat gesteW Wil worden omtrent de ruimte die noodig zal zgn te beslissen Spreker had ook grdote bezwaren tegen de demping van het Damrak Het plan werd verder bestreden dooi de heeren Joosten Goa chalk Metelerkamp en Prinlt De heer Engels verdedigde de voordracht Hg deelde mede dat een commissie van 18 personen eenparig het plan had goedgekeurd ua eeu nauwgezet onderzoek Toch zou spreker ook liever gezien hebben dat men een goede beurs had kunnen bouwen zonder de demping Ook de heer Bergsma wethouder verdedigdehet plan uitvoerig Hjj wees op hetgeen aan devoordracht is voorafgegaan op de behoefte vanden handel op de goedkoopheid van het ontwerp Het Damrak is geen schoon water sedert eb envloed zgn afgesntóen Noode waren B en W echter tot het plan gekomen een speculatie was het niet doch spreker kon verzekeren dat reeds een Maatschappg aanbiedingen had gedaan om het terrein over te nemen en te exploileeren Buttenlandsch Overzicht De Engelsche regeering heeft voorgoed de militaire medewerking van Turkge iu Egypte afgewezen Zg wil de onderneming welke haar tot nu toe ZbO goed gelukt is alleen en met hare eigen strjjdkraeHtih ten einde brengen en is er volstrekt niet pf gesteld om van hare zijde bg Ie dragen tot het herstel van den invloed des Sultans op de Mohammedanen en het bevorderen van zgn gezag aan de oevers vnn den Ngl Dnfferin heeft ter Itennis van de Porie gebracht dat zijne regeering de medewerking van geene andere mogendheid kan aannemen tot voltooiing der zaak welke het vestigen van orde en rust in Egypte ten doel heeft Jerwgl de gebeurtenissen zich alioo ontwikkelen hebben de theorie mnuen van den internationalen vrede en vrijheidsverbond in congres te Geneve vereenigd hunne meening uitgesproken omtrent hetgeen in Egypte moet gebeuren Streng keuren xij e invasie af Zg roeenen dat het volkenrecht de Leulraalvrrklaring r n het Suez kanaal met al wi daartoe behoort eischt Onder hetgeen er toe I B oort zou ook geheel Egypte en de Boode Zee eeue eenvoudige verlenging van het kanaal moeten gerekend worden Die neutraalverklariug van Egypte moet ten gevolge hebben de volkomen onafhankeIgkheid des lands en de zelf regeering van het Egyptische volk het ophouden van elke ouder hoorigheid aan den sultan en intrekking van alle traotnien en firmaus waarin die onderhoorigheid wordt erkend Wijders moet tot handhaving van it alles een inlerunliouaal korps echeidsrechters worden benoemd met lene internationale strijdmacht om de besluiten van het sclieidsgeiicht uit te voeren Deze zoete droomen der theorie zullen op den gang der zaken niet veel invloed uitoefeneu Men vmdt er bit oude denkbeeld der vredebouileri iu terug wie de internationale rechtsregelen schendt zal door internationale legers gewelddadig tot zijn plicht worden gebracht Door oorlog dus Konden de vredebonders duidelijker blijk geven dat ook volgens hen de oorlog een onmisbare factor is in de geschiedenis van onzen tijd De verkiezingen voor de Ilaliaansche Kamer der Afgevaardigden ziju op 29 October a s bepsald Aangezien vele kifzers aan eenige minisiers de oandidatnur iu verschillende districten hebben aangeboden is bepaald dat geen minister bg de aanstaande verkiezingen zich in meer dau ééa district candidaat stellen zal De ministers zullen slechts eene vernieuwing van hun mandaat vragen aau de kiezers die hen tot dusver afvaardigden en noch zij uoch de secretarissen generaal ei Hen andere candidaturen aanvaarden waardoor de verkiezingisiryd vooral bij den thans iugevoerden scrulm de liste noodeloos ingewikkelder zou kunnen warden Sir Charles Dllke de onder secretaris van staat bij het Engelsche departement van buiteulandsche zaken wordt op 1 October te Pargs verwacht om de onderhandelingen over het haudelsvirdrég tusschen ingeland eu Fraukrgk weder op te vatten Het tegenwoordig tijdstip wordt voor het doel der Engelsche regeering niet ongunstig geacht omdat zoowel het kabinet Dodere als de meerderheid der republikeinsche pang op dit oogenblik niet gaarne al te groote bezwaren tegenover Engeland zouden willen maken De Britsche regeering bevindt zich ten gevolge van de snelle overwiuning iu Egypte in eene zeer gunstige stelling en iil sommige Pargsche kringen wordt de vrees geuit dat zg wel eens uit eeu hardnekkig verzet van Frankrgk in de zaak van het handelsverdrag aanleiding zou kunnen nemen om van die overwinning tot eigen voordeel parig te trekken zonder aan de belangen van den vroegeren bondgenoot de nobilige aandacht Ie schenken Nog ligt ons het afgeloopen Landbouwfeest versch in t geheugen en herinuereu wij ons de al te groote of liever luidruchtige feestvreugde waordoor het prachtige programma van het Grenadiers en Jagers Concert zoo goed als geheel verloren is gegaan Wij herinneren ons al die Harmonie Concertenl Daar is in die dagen wat volumen lucht omgezet tot feesttenen maar ook tot feestgalmen en zie als uitvloeisel de zetter mag hier uit niet in iit veranderen vau bet geheele feest waren wg Don derdag 1 1 weder in grooten getale in Ons Genoegen te zamen om te genieten van een Buitengewoon Concert te geven door de Vereenigde Tooukunstenaren te Amsterdam Directeur de Heer N Wedemeger Dit Concert werd den leden der Sociëteit Ons Genoegen aangeboden door haren kastelein den Heer A Dam zeker als erkentelijkheid voor de welwillendheid als anderszins hem bewezen bg gelegenheid van de afgeloopen feesten Ben nkel woord omtrent dit Conoert Zooals wg zeiden hebben wij deu laatsten tijd in Goudo niets dan Harmonie Conoerten gehoord en hoe mooi of minder mooi ook deed het ons goed eens een StrqkOrchest te hooren Wg gelooven dat dit gezelschap voor het meerrndeel van het Goudsohe publiek eene onbekeude was en toch meen ik nu reeds de tolk van allen te zgn als ik zeg dat de kenuiinwking van dien aard was dat wg ons bg voorraad reeds verheugen dat bet niet bg ééne visite zal big ven zooals men dat ook wel ngemt als vreemde mentcheo elkander voor bet eers ontmoeten Zonder in déuils te treilen kunnen wg zeggen dat het geheel ons al direkt aantrok na de uitvoering van de Oaeerture Hibrideis van Mendelsohn Zij werd accuraat en fgn geapeeld Dit geldt ook voor de SymphoHie van Biethoveo de Muryanthe van van Weber Het eheel kenmerkt zich door goede opvatting zuiverheid van loon uit allea blgkt datdenoodige zorg wordt besteed bg het instndeeren der uit te voe reu werken Ook de lamenstelling van bet programma getuigt van smaak het was met zorg gekozen Daar was oud en nieuw Wat klonk ons de Ballet musik aus Feramores van Rubinstein prachtig wat werd zg fijn uitgevoerd Wij zouden zeker te kort doen wanneer wij niet een woord van dank brachten aan de Solisten Wat was de cello heerlijk het CoHctrt A Mol van Golter man w rd verdienstelijk gespeeld vooral de passages waarin aan de techniek niet te hooge eJichen werden gesteld waren zeer schoon De Roasanct van v Bteihoven werd met smaak voorgedrugeu opvatting toon zuiverheid het liet niets te wenschen over Over het algemeen dus een avond van lof voor Orchest en Directeur Zeker is hel waar zoo vele fOiit krachten Ie zumen werken het succes van deu Directeur niet achter kan blijven Jammer dat er iu hel Larghetl van de SympioHÜ een klein oponthoud was door de minder goede zorg voor de verüchiiug op het orchest Maar is hel eigenlijk niet eeu schandaal dut eeue sociëteit als Ous Geuoegen maar neen dat wg niet vooruit loopen wie weet of er niet reeds plauuen bestaan tot verbetering Dan krijgen wij een goede Concert en Koroediezaul een goed ingericht Orchest dan worden er bepalingen gemaakt en die zullen dan zeker wel worden nageleefd dat de bedieuden ouder de uil voering toehoorders zijn d w c niet bedienen dat als het rooken uitdrukkelijk vordt verboden daaraan de ban I wordt gehouden enz enz Ën nu tot slot wij willen ons niet doen kennen als oudaiikburen Daar waar dankbaarheid een prikkel is geweest tot het iu het leven roepen van dien geuotvolleu avond zouden wij itasteu zeker ondankbaar zgn tegenover den gastheer wanueer wij dit Biilzwijgeud voorbij gingen Dal het hem welga is onze wensch en besluiten met een tot weerziens aan de Vereenigde Toookunstenareu B MOL Gevonden vooroerpeu ann het Bureau van politie gedepouecrd en nog niet afgehaald Een blauw Oorbclletje met Goud een nieuwe Portcmonnaie eeu Duimstok een Gouden Cachet metHeen een Zilveren Horologie met stalen ketting eeu onderstuk van een Gouden Oorbelletje een geruit Schort een Fantasie armband twee sleutels eueen peu aau eeu touw twee sleuteltjes nan eeutouwtje twee toeren bloed koralen groot soort met Gouden Slooije waarop bloed koraal dienende voorBracelet een ïoudeu ring een Duimstok een vrouwenhoed een mans hoed eeu wit Kiuderwantje eenLampen schoonmaker een mesje met Ferle d amoar een Porlemounaie met geld eeu gebreid khidermnsje een Parapluie die eenige dagen geledett is bigveu staan bg een nitsulliug op de Markt Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 20 September 1882 Kaatonreobter Mr J H van MIEROP Vmbleuaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A 8CH0LTEN te Rotterdam VEROORDEELD Wegens in kennelgkeo slaat van dronkenschap zich bevinden op den openbaren weg te Gouda Jan van der Sluis 38 jaar suikerbakker te Gouda tot 8 boeten van 3 gulden of 6 dagen Gerrit Snater 4t jaar touwslager te Moordrecht tot 8 boeten van 3 gulden of 6 dagen Bastiaan Prang 31 jaar louwslager te Gouda tot 2 boete vau 3 galden of 4 dagen Frederik Johannea Nuvelstegn 18 jaar koopman te Gouda tot 12 galden of 6 dagen Martinus Kelelvijldcr 59 jaar gepensioneerd Indisch militair te Gouda tot 8 gulden of 3 dagen Coruelis Kasbergen 49 jaar touwslager te Moordreoht tot ö gulden of 8 dagen Douwe van Oudshoorn 59 jaar koopman te Gouda lot 6 galden of 3 dagen Bastiaan van Dam 33 jaar watermolenaar te Reeuwgk tot I galden of 1 dag Kasper Koeman 40 jaar tonwslager te Goaderak tot 1 galden of 1 dag Hendrik Kalkman 18 jaar melielaar Ie Gouderak tot 1 gulden of 1 dag Arie Schriek 37 jaar grutter te Gouda tot 1 galden of 1 dag Dirk Steenbeek 88 jaar touwslager te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Izaak Antonie van Leeuwen 31 jaar arbeider te Gouda tot 1 gulden of l dag Gerhardus IJpeUar 46 jaar toawshiger t Gouda tot 1 galden of 1 dog Leendert Nouwl 45 jaar sjouwer te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Huibert Bunsohoteo 54 jnaf koopman in visob te Gouda ot 6 gulden of 8 dagen Gerardus Johanues Trooster 41 jaar schipper te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Arie Karreman 38 jaar arbeider te Gouda tot 1 guldtn of 1 dog Johanna van der Toorn 67 jaar huisvrouw van 0 de Jong te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Maarlje Verstoep 18 jaar boerin te Nieuwerkerk tot 50 cents of 1 dag Voorts werden veroordeeld E V huistr van J 8 wasehvrouw te Go da tot 2 gulden of 1 dag wegens uitschelden van hare buurvrouw in de Boomgaardslraat te Gouda zonder daartoe te zgn uitgetergd C V sohippir op hel tjalkschip Cornelia Batmna wonende aan boord tot 7 gulden of 3 dagen wegens opzettelijk schade toebrengen aan de stoomboot ütarié Hendrika liggende in den IJsel voor de Mallega til rrte Gouda uil kwaadheid dat die sloomboot vódr zijn schip in de sluis werd geschut Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Sept Adriiaa oaderi 1 de Joiig en E KsDBt Anna Loaisa ooden M Sprotjt tü J M Boctiner 31 Frank oiders E de Jong en P de Weger Franciieu JoMphus oadera G H Forsthovel eo C Nederfaof 23 Karel Johannes onder J de R i en C C Tholenê OVERLEDEN 21 Sept M Verkerk wed J Korevaar 75 j 22 C van ruine n 5 10 m B iin Genl Sm G Hnbert huiavr van ft de Groot 30 j N J Bom 4 m OMDERTROUVtU 22 Sept A J Veggen te Unacken 29 J en G Hiiorman 18 j A n Vonren 23 j en J M de Jong 22 j I J Donker 21 j en A Lmjnenborg 18 ADVERTENTIËN Bevallen van eene Dochter J M SPBÜIJT BflCHNEB Gouda 20 Sept 1882 Outvangen door den ondergeteekende voor de ramp op Savoe 2 0 Hjj is bereid giften te ontvangen ten behoeve van die siendingpost in onjie O I bezittingen waar de orkaan van 19 MAART eene bevojjijng van 14000 zielen in de grootste ellende gebracht heeft en de herbouw van woningen en kerk de hulp onzer mensehlievende landgeuooteu behoeft M A G VORSTMTAN Voorzitter der afd Gouda van het I Nederl Zendelinggenootiichap Mkveouw FORTUIJN DBOOGLEEVER Westhaven B 156 vraagt met NOVEMBER eene REÜRENMEID Tegen 1 NOVEMBER a s wordt bg een alleen wonend Heer GEVRAAGD eeu fatsoenlgke DIENSTBODE van de P G Adres franco brieven onder No 755 bg Hen Uitgever dezer Coorant Tegen 1 NOVEMBER gevraagd eeue NETTE Dim§éofie Prot Godsd Adres letter P aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEEB Je FliotograpMscli Atelier van 11 HiilET Markt wijk A No 156 Gouda DAGELUES GEOPEITD BMAL mTAFATIOS Van af MAANDAG en verder elke avond versche en gekookte Zeeuwsche Mosselen te verkrijgen bg F VAN UTRECHT Westhaven B No 164 Amerikaansch TEIU nEISS FOEDEB XJitêtekend middel tegen ontploffing van Petroleum Dit Poeder verheldert het licht neemt de onaangename reuk bg de Kooktoestelleil weg bevrgdt de glazen voor springen ei neemt te eenemale het gevaar van brand weg i Alleen verkrggbaar bij W BREÈDIJK Nieuwe Haven 254 AGENTUUR IN Cfoudsde enEdammer Eaas voor Mannheim etc GEZOCHT uitstekende referentiëu Aanbiedingen onder letter B 65176 aau HAASENSTglN en VOGLER Mannheim TE HUUR GEVRAAGD voor een KLEIN GEZIN eén WOONHUIS tegen NOVEMBER of DECEMBER Hnnrprgs ƒ 150 225 Brieven franco motto Huis aan den uitgever dezes Boekhouden Handelsiel enen WISKUNDE Zg die het onderwijs in genoemde vakken wenschen te volgen gelieven zich zoo spoedig mogelgk liefst vóór 1 OCTOBER a s aan te melden P J BOER Gouwe C 241 Leeraar M O In lossing een Schip Grove Ruhr Kachelkolen è 57V c per Hecto Contant zonder korting vrij aan huis mits bg 2 of meer Hectol gelgk genomen JAN PRmCE Cie Kantoor Turfiiuirkt H 101 Gouda 23 Septb 82 Ontvang Betaalkantoor L Droogfleever Fortuijii Rotterdam stand der Depositorente Opvraagbaar ua één maand d o twee maanden 4 o 4 U 5 7i drie zes twaalf De rente wordt bg vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaatp hebben door tnsschenkomtt van den heer Mi J FORTUIJN DBOOGLEEVER Advocaat e Godda