Goudsche Courant, woensdag 27 september 1882

4 fi Oelderlaad Zij t cVicT T lich Ut voor de te bouwen alniien ia de Nieuwe Kenlsohe raart baialtmoren worden geprojecteerd Dit i eer ten nadeele Tan hunne D JTerbeid welke grootendeels in de V i ïf groote werlcen haar bestaan moet rinden Voor de Wiltemaluis bq Amsterdam de alniaen te Schelling onde Nieuwediep en om Tan tal Tan andere sluiten en groote waterbouwwerken niet te gewagen welke de tand des tgds hebben getrotseerd t ja Waalklinkera gebruikt Aan de industrie der adressanten welke door de Terraindering der huiienbouw in de hoofdsteden Tan Nederland toch reeds eene beiorgde toekomst te gemoet gaat ton door dete uitsluiting een nirt te berekenen slag worden toegebracht e euals aan de binnenlandsche scheepvaart eu de veenderyen die Toor een groot j edeelte door de steenfabrieken beslaan Adressanten vertoeken daarom den Minister alsnog te willen bepalen dat voor de sluiten en andere metselwerken voorkomende in het plan tot verbetering van den waterweg van Amsterdam met den Kijn Nederlandsche gebakken steenen tullen wonlen voorgeschreven Men schrift aan het Dagblad De Westlandsche natuurdruif dat is de druif die aan den kpoden muur wordt geteeld is geheel mislukt Had de son die in deze maand wanneer i j gepaard gaat met toele nachten nog veel kracht kan ontwikkelen lich aieer vertoond dan ton er kans lyn geweest dat men in October nog enkele goede trossen had kunnen snyden Die kans is echter thans verkeken want aangenomen dat er nog eenige lonnige dagen volgen dan toch is de afkoeling door de on reeds k aide nachten veroortaakt voor dete teer gevoelige Truoht te groot Ook de ochtenden zijn buitengewoon koud te noemen de gepaiseerde week heeft teen enkele maal telfs gevroren Dat het Westland door die mislukking meer dan een ton gnuds verliest behoeft uauwelgks te worden vermeld De raamdrniien tien er heerlyk uit zij zijn groot en sappig Jammer dat de vraag naar dit edel ooft op t oogenblik niet zeer groot is In de gisteren gehouden ritting der Tweede Kamer heeft de Minister van Financiën de Staatsbegrooting ingediend roet een rede waaraan wq hel volgende ontleenen Er is van vorige diensten o a 1880 een batig slot van ƒ 2 460 446 18 een som van ƒ 4 162 231 96 beschikbaar tot aanvulling van de middelen eu dus ter beairqdiqg lAin Ie korten over volgende jaren Daartegenover slaat echter het tekort over I88I dat gedaald is lot ƒ 13 664 28 70 dat ia ongeveer 4 millioenen minder dan waarop het verleden jaar werd geraamd Ook in 1881 heeft zich het feit voorgedaan dat de gewone middelen de getaraenlqke uitgaven voor den algemeenen dienst de rentebetaling en verplichte amortisatie hebben orertrofFm Ten aantien van het loopende dienstjaar wormsn de vermoedelijke uitgaven thans gesteld op ƒ 129 289 210 86 en de opbrengst der middelen op 111 133 324 97 toodat over 1882 een geraamd te kort is van ƒ 18 156 886 89 of ƒ 3876 000 minder dan verleden jaar was geraamd Met het te kort van 1881 bedraagt dus thans het gezamenlyk deficit 31 720 414 59 waarvan afgetrokken moet worden de straks vermelde 4 152 231 96 van vorige jaren zoodat het te kort daalt tot ongeveer 27 600 000 behoudens een waarschynlijke vermindering Tan dat cgfer wanneer de uitkomsten van het jaar 1882 bekend tallen tyn En nu de ontworpen begrootiug voor 1883 De geraamde uitgaTen bedragen ƒ 136 806 686 64 of 6 348 031 23 meer dan Toor 1882 toegestaan In 1882 is echter Toor buitengewone uitgaven toegestaan ƒ 47 908 680 78 en voor 1863 bedraagt dat cijfer ƒ 60 190 202 78 toodat de uitgaven voor den algemeenen dienst over 1883 slechts 4 036 609 23 meer bedragen Onder de hooger aangevraagde uitgaven voor den nieuwen dienst behoort ƒ 622 096 voer nieuwe gevangenissen ƒ 130 618 91 voor hooger ƒ 20 677 voor middelbaar ƒ 1 427 020 voor lager onderwgs waartegenover eenige verminderingen o a van 74 770 voor medische politie voorts wordt 308 076 367 meer aangevraagd Tuor matinc ƒ 241 368 meer voor Oorlog op de begrooting Toor Waterstaat ƒ 642 961 meer o a 186 311 Toor waterstaalawerken ƒ 124 700 Toor subsidie voor nqverheid en landbonw 213 100 voor posterqen ƒ 117 760 voor telegrafen De subsidiën voor Suriname en Caraf lo ondergaan een vermindering van ƒ 24 105 74 Wat de middelen betreft zij worden ƒ 2 687 470 hooger Keraamd dan voor het loopende jaar waaronder ƒ 2 121 000 nit de spoorwegen De Indische bqdrage wordt weder Toor memorie uitgetrokken Het gezamenlijk bedrag der middelen bedraagt lii 110 601 700 dat der uitgaTen ƒ 136 806 686 54 toodat het tekort toor 1883 zou zijn ƒ 26 203 986 64 Het plan is om uil de Toorgestelde leening te best en ƒ 20 378 900 aan publieke werken ƒ 141 1 millioen voor spoorwegen ƒ 3 287 600 tooi het Rynkanaal ƒ 2 691 410 voor hel vestingslelsel Voegt men daarb j de gewone te verwaebten besparing op de uitgaven ad 2 millioen te tarnen dus ƒ 22 378 900 dan daalt het te kort OTer 1883 tot ƒ 3 826 000 of de bgdrage uit hel domriufonds niet medegerekend tot ƒ 4 075 000 nl als de leeiiing tot stand komt Voor de opbrengst van het gedistilleerd over de laatste vier maanden van hel jaar heeft de Minister tot grondslag genomen 4 12 der raming en niet van de werkelgke opbrengst des vorigen jawrs omdat dat middel van Mei lot uit Aug ƒ 236 188 minder opbracht dan gedurende hetzelfde tijdvak van 1881 Overigens tal het straks becijferd te kort nog met 1 millioen ruim toenemen als aanhangige ontwerpen voor het Noordteekanaal en de lecning worden goedgekeurd Doch daartegenover staat de gewone progressie in de ontvangsten iMoge toe eindigt de rede uit hetgeen voorafgaat blyken dat er vooralsnog geene gegronde aanleiding bestaat voor de vrees dat het evenwichttussclien de ontvangsten en de uitgaven welke naar gezonde begripfen van fiiiantieel beleid uit de gewonemiddelen moeten bestreden worden zal worden verbroken toeh blijft het wenschelijk eu schqiit de vooriichtigheid zelfs te gebieden Igdig naar middelen om te tien lot versterking der gewone St alsinkomslen My blijft ten slotte nog slechts OTer de aandacht Tan Uwe Vergadering te vestigen op den sluitpost der begrooting waarbg evenals in vorige jaren aan de Brgeering de teaohtiging verstrekt wordt tol uitgifte of beleening van vlottende schuld tot hel geraamd tekort op de ontvangsten en mitsdien voor het begrootingajaar 1888 tot een bedrag van zes en twintig millioen d ie ho iderd duiiend gulden Mochten de door mg ingediende en nader in te dienen finantieele Toorstelleu uwe goedkeuring verwerven dan tal die post reeds in een volgend jnar voor aantienlyke vermindering vatbaar blgken en wellicht van lieTcrleda geheel kannen Terdwgnen In het BandelMad g eft Dr J i Mexger Ie Amsterdam een raad aan alle ouders die teer zeker waardig is onder de oogen van al onze landgenoolen te worden sebraoht Het is zooals deredactie van genoenm blad het uitdrukt een opstelOTer de herziening akt wellen en gebruiken welke inde kinderkamer heerschen een opstel over de misbruiken die aan meereanlgeborenen het leven kostlendan de laatste der Egjrp ische bezoekingen van weleer en thans Wg nemen ait dit opstel de volgende punten over Wg mogen rekenen zegt Dr Mezger op de belangstelling van moeders en ran allen die met de Terpleging Tan jonge kinderen zijn belasten beloTen hun dat ze Tan de opvolging onter voorschriften een verrassend resnllaat tullen tien Als na de verschgning van den jongen wereldburger tgn eerste toilet is gemaakt als hg gereinigd en gekleed of omtwaohteid is wordt hg op lachte sprei of wiegebedje en bg tustchenpooten in den moederarm nedtrj eoleii Tot dutrer goed altooi De gestrekte liggende houding waarbij de twaarte van het lichaam over het grootst aantal draagpunten wordt Tcrdeeld is Toor jonge kinderen alleen degetchikte Alle pogingen om door sigf en netjes kleeden der kleinen hun zwakheid te hulp te komen om in tittende houding hun Ie kunnen rertoonen Tcrdienen afkeuriag Dat de zittende houding die onder het kleeden den kleinen b j lussohenpoozen wordt opgedrongen met de gesteldheid hunner beenderen en spieren niet overeenkomt dit loont de kromming der rugwervelen die daarbg plaats vindt even alt het op de borst gezonken hoofdje en de hoorbare ademhaling Zóó handig was geroutineerde baker of minne nooit of uit een en ander bleek genoeg welke marteling deit onnoozelrn werd aangedaan Dat zulke tour de force op onze kleinen in de gevolgen schadelgk kunnen zijn zal straks blgken De houding in t algemeen voor onie tor jonge kinderen aan Ie bevelen is de horizontale d i de aspunten van hoofd en voeten naar den horizon gekeerd De natuur telve wgst ons hierbij den weg De mensoh kan too noodig tonder bed of peluw getand en rustig slapen maar toett dan bg ligging op de zgde voor zijn hoofd steun op elleboog en opper arm of zoo hg op den rug zich neer lfit op de boven het hoofd gestrekte en ineengevouwen handen In deze hoi ding ons nedervleiende neemt de borstkas in omvang en ruimte toe in hare golvende beweging door niets gehinderd kunnen de longen zich uitzetten waardnor de ademhaling langzaam wordt en diep wat gunstig werkt op blordverversching en spijsvertering terwgl overigens de bloedsomloop daarbg normaal kan plaats vinden Voor wie goed leest resulteert hieruit dat een goede liggende houding gunstig werken kan op de ontwikkeling van ademhalings en borstorganen en Mat het hoofdkussen van een wieg of kinderbedje niet hooger dan een handbreed wezen mag Bij hongeren stand van het kussen wordt het hoofd te veel naar de borst gebogen waardoor de aderen ter zgde vau den hala worden gedrukt wat storing in den bloedsomloop congestie en onrustig slapen veroorzaken kan terwgl de buiging van den nek die hierbij plaats rindt zich allicht aan den ruggegraat mededeelt waardoor de ruimte door de borstkas ingenomen kleiner wordt het laatste weder ten koste Tan gezande diepe ademhaling bloedverversching en spgsvertrring Op grond van een en ander moet verder het wiegbedje zoo vlak mogelijk zijn gespreid om niet Ie wyken voor de ongelijke drukking der verschillende lichaamsdeelen Ten aanzien van handjes en armen is de waarschuwing gepast om deze niet Tast aan het Igf Ie sluiten De gewoonte der moeders om door een zware sprei ter weerstgden van de wieg vaat ingedrukt elke poging om handjes en armen boveq het dek te verheffen te verhinderen verdient afkeuring daar hierdoor almede de beweging en uitzetting van borstkas en longen wordt beperkt De bewegingen der kleinen iqogen niet worden beperkt vrge beweging is eene eerste voorwaarde Toor geronde en krachtige ontwikkeling naar lichaam en geeat Opmerkingen als deze die er op wgzen dat de beschaafde maatschappij door kleeding en zwachtelen haar jonge telgen al te zeer in kluisters slaat worden geheel bevestigd door een vergelgkend onderzoek Hiemii toch bigkl dat bg onbeschaafde volken waar der nalnnr bg de eerste opvoeding minder geweld wordt aangedaan een kind in tyn eerste levensjaar naar lichaam en naar geest t ch heerlgker ontwikkelt dan by ons Wanneer een kleine tóó ver is ontwikkeld dst hy beproeft hel hoofd op te riahlen om Ie ziet wat om en bg hem plaats vindt wat al licht in de 2Je of 3de maand gescjiieden zal dan is ook de tgd gekomen om die nienwagierigheid te bevredigen maar niet door ken op den arm te dragt of in een kindertioel te plaatten De zittende houding blgft Toor jonge kinderen zeer stellig Ie ontraden Zy TorderI eene kracht in Ai ipiami Tw nek mg en billen welke den kleinen in de 2de of 3ile maand Tan hun leven nog niet eigen ia Waleneer de moeders konden besiniteo hnnne kleinen met aan kinderstoel of arm rkn kindermeisje toe Ie vertrouwen maar u net den bnik naar dea grond op etn twaren deken op den vloer liever nog op de tafel neder te leggen het laatste m bet vatten van koude t vodrkomeo dan zoudea misvormingen als die welke lelkens kinderen ea ouders ongelukkig maken slechts lelden voorkomen Ten einde ran hetgeen om en bg hem voorvalt toch ieta te tien weet hjj het hoofd achterwaarts te buigen zoolang lot de vermoeienis bero noopt de vorige houding weer aan te nemen Eenmaal begonnen licb op Ie richten wordt die beweging gedurig en bg telkens korter Inssehenpooien herhaald De spieren van nek mg en billen komen alle hierby in werking en worden degelijk geoefend en gesterkt wat voor hel aannemen en bewaren fener opgerichte houding volstrekt onmisbnAr is Xa weinig weken nemen bg dete behandeling de krachten der kleinen derwijie toe dat tg in slaat zgn met de armen het bovenlijf geheel aehterwaarti en omhoog te werken om eindelijk door eene tglingsche beweging over te gaan in de tittende hooding die bij dusdanige ontwikkeling van bet apierstelsel niet meer too schadelgk is eu bg Termoeienis telkens weder met de liggende hooding kan worden afgewisseld Eindelgk en na weinige weken van voortgaande oefening leert het kind krniprn om daarna spoedig aan een of ander voorwerp tieh op Ie richten om te leeren slaan en loopen wat vroegtijdig tal plaats hebben Bij dergelyken gang in de verpleging en oefening van kinderen is er niets wat eene geiontle en krachtige ontwikkeling in den weg staat Wie aldus zyne telgen wil opvoeden dien beloven wij zoo zijn kinderen overigens een gezond gestel hebben de beste resultaten Buitenfandsch Overzicht Eene dépêche uil Alexaiidrië meldt dat Abdelal gouverneur van Damiatr zich aan generaal Wood heeft overgegeven De Éngelsche troepen zijn daarop de vesting binnengerukl De negersoldaten van het garnizoen waren gevlucht na zich aan plundcriog te hebben schuldig gemaakt Nu dete vesting is genomen hebbén de Engelschen in Egypte geen gewapendeu vijand meer te bestrgden maar de taak der Eugelsche troepen is er nog niet geëindigd De correspondent van de Dailg lfe i had een gesprek met een der officieren van sir Garnet s staf die hem teide dat over lerugkeeren naar Engeland zelfs nog niet werd gesproken dat de moeilijkheden eigeulgk nu reeds aanvingen en het terugtrekken der troepen uit Bgypte veel afhing van de houding der mogendheden Omtrent die houding doet het liberale blad in een hoofdartikel opmerken dat de mogendheden tich tot nogtoe teer vriendschappelijk betoonen jegens ËDgeIjnd Er was geen zweein van eene poging om den omvang der Eugelsche belangen in Ëitypte in twijfel te trekken of om aan de Eugelsche regeeriiig het recht te antzegieu die belangen met de wapenen in de hand te doen gelden Hel is eden lang bekend dal p inB Bismarck den oorlog wil eu al zyne handelingen zgn met dal streven in overeenstemming Wat men ook daarvan moge verspreid hebben Duitschland en Oostenryk zijn geene vyauden van de Éngelsche politiek in Egypte De kwalgk bedwongen jaloezie van Frankrgk en de prikkelbare ijverzucht van Italië zyn zeker invloeden die men in aanmerking moet nemen ofschoon men hun gewicht licht kan overdrijven Hel de Duitsche mogendheden is er echter geen niisverstaiid Indirect trekt Frankrgk voordeel van de overwinning van de Eiigelschen in Egyple daar deze gunstig werkt op Tunis en Algene waar de bevolking evenals in Tripoli tot de erkenning schgnt te tyn gekomen dat het beter is tegen de Cbristeneu niet te vechten daar men het loch niet kan winnen De beroehte hoofden Bou Anema en Sas Liman tDuden zich daarom in de woeslyn teruggetrokken hebben Qeneraal Wolseley en admiraal Seymour lijo beide tot pain leien van bet Hoogerbnis verheven Wolseley tal waartohgnlgk verkleien lord Wolseley from Telel Kebir Ie heeten gelyk generaal Napier welter den titel van lord Napier of Magdaia koot Generaal Wolseley werd air Garnet na den Asbanticoorlog en ontving toen een belooning van 360 000 Nu tullen geldelgke belooning en jaargeld leker veel aanzienlijker zyn daar de Koningin er een afkeer van beeft een armen man tot pair ie Terheffen Wellington die nieta beiat ontTing Tan hel tand negen millioen galden om zyn waardigheid op Ie bonden Een artikel in bet September uumraer Tan de Revne det Denx Mondei herinnert aan al wat de hertog van Marlborongb antviag Nelson ontving tweeen een half millioen De aanstaande algemeene verkiezingen in Italië tijn de eerste welke onder de werking der nieuwe kieswet zullen gehooden worden B j genoemde wet is het aantal lÉieagareohtigden aanmerkelijk vermeerderd de vrij booge cencos is verlaagd en daardoor wordt het kiesrecht toegekend aan vertehillende klassen die Troeger nilgealoten waren toodat bet aantal kiesgerechtigden van 700 000 op ruim 2 millioen gestegen is Over den waartohynigken oilslag der Terkieiingen valt nog niets Ie zeggen De meeste Duitsche couraoten wyden hoofdartikels aan het twintigjarig minister jnbilé Tan prins too Bismarck De conserTatieve bladen hebben oiels dan lof voor den grooten staatsman OTer terwgl de liberilen hem wel Terbeertjjken als een teer Tcrtrouwbaar le dsman langs de kronkelpaden der boiteolaudsche staatkunde maar liefst zonden zien dat hy de regeling Tan hetgeen tot bevordering van handel en sljverfaeid kan strekken aan andere meer bevoegde banden overliet Tot nwlere toelicbling geeft het Berl Ta eilMU een lacge l st van alle miuisteri van binnenlandsche zaken en koophandel die in de laatste jaren hunne zetels Terloren omdat zij tich niet met de opTalting ran den miniiter f iresident konden Tereenigen ir Rn loodeo nu at het blad op de opsomming Tolgen al die mannen steeds ongelyk en prins Bismarek altyd gelyk gehad hebben f Dit is Tooral met het oog op den tegenwoordigeo toestand Tan Duitachland bynaaiet aan te nemen Het is daarom te hopen dat de ministerpresident spo dig een Tcrlrouwden amblgenool eu raadsman moge Tinden aan wien kg de geheele leiding der gewichtige binnenlandMbe aangelegenheden gerost kan ofcriaten Prins Bismarek zou daardoor bevr jd worden van eene taak die hem van het volk vervreemdt en ign roem niet kan verhoogen Dit is onze oprechte wensch by nel twintigjarig minister jubilé van den grooten staatsman Eene dépêche uit Moskou meldt dat de Keizer met tijii gezin naar Pete sburg is vertrokken De correapondent van de Time te Moskou had dus gelijk toen hy in tegenspraak met verschillende andere berichtgevers meldde dat de kroning van den Czaar ditmaal nog niet ton geschieden Het doel der reis naar Moskou is enkel geweest om de lenloonstelling te bezoeken ING EZONDEN Mijnheer de Redacteur Hedenmorgen bfvonden wij ons op den Moordrechtschen dijk toen onze aandiieht vin h t gesprek werd afgeleid door een kogel welke op betrekkelijk korten afstand van ons door de lucht üjot W j vernamen van een ddar bezig zynde werkman dril het heden reeds de tWeede kogel was die afdwaalde Hoeveel eerbied wij voor den militair koesteren die zich voor het vaderland aan een kogelregen b oot zal stellen als zulks geëischt wordt dunkt liet ons toch wel wat hard om burgers in vredes gd hel gevaar te doen loopen ora op eene waodiling doodgeschoten of verminkt te warden Wg meenen dan ook op een weinig meer voorzorg te mogen aandringen Gouda 26 September 82 B en B De Effectenbeurs XXXVIL Amsterdam 26 September 1882 Hoewel de vorige week van geen ongunstige stemming getuigde was de handel over het algemeen toch zeer onbeduidend Alleen Woensdag onderscheidile zich door eenige levendigheid doch overigens waa het de gefaerle week zeer stil De varialiën zgn dan odk zeer gering Voor Amerikaanache Sporen predomineerde een zwakke bonding Binnenlandsche viakdzn Staati Protincialeen Oemeentefondun Onze Stiatsfondsen sloten iets lager het meest verloren drieêu nl ie de andere ongeveer Entrepói dok hooger Van de andere soorten behoeft sleobtt vermeld dal de 3 nCt Amst weer Vt Üb E t l Premieleeningen Amst loten van 100 verbeterden V Paleisloten i s B t do minder Spoorieeglefningen In deze hoek was door de plannen met den Centraal eenige beweging De waa dcn dezer maatschappy konden evenwel hon hoog alandpnnt niet bebonden wel ging de gestemp obl nog 1 4 vooruit maar de a nd gaven s de Uit sch IV4 pryt Ook de aand Ëipl my verloren 1 pCl doch het grootste veriir werd geleden door aand Rijnsp die 5 pCt daalden De voorgenomen vereeniging van Staats en Ontraalsp schgnt van zeer nadeeligen invloed te zullen zijn voor het vervoer op den B jntp Aand Ind Sp l pCl hooger do Weelf 1 pCt lager Boxlelaand beter 2e hyp dito 4och obl s minder Tramwtj leeninfen Amet taln verbeterde 6 N I tram 4 pCt Arob I g 8 Zuider 5 pCl achteruit InduttrieeU aarden Aand Afr Hv tyn weer aan 1 ryten hel avais bedra jt 6 pCi H aand Harenst konden het verlies niet herwinnen en sloten onveranderd 88 I aand Java Hameh coltnar heerschte een paniek iq gingen 30 pCi aobternit 60 doch de houdtrt waren niet zeer geneigd legen dien koers hnaue aandeelen te laten glippen er hcfagut dan ook geej grond voor zoo Blerke reactie te tgn In de bbiteagewone vergadering van aandeelhondera die reeds uilgeschreven is tal wel blgken wat omtrent de ongunstige gernchlen de waarheid is AaA Nederi ea do Kol Bk profileerden Fanoptienra 6i 146 EoBOPEEscRE wxiRDEN StaoUjindten VoorFransehe 6pCt is een rgting van S pCl te eonstateeren De bekende economist Leróy Beaulieo moge al in den Eeonomiit over den financieelen toestand van Frankrgk min gunstige gedachten openbaren de bears schgnt het nog niet met hem eens te tgn Hongsarsohe papierrente vertwterde 2 pCl doch de 4pCt goudl verloor Zoowel papier als lilTermetallieken sloten Vi a minder Oude Poringeexen verloren l t nieuwe Susten waren op t bericht Tan de tocht naar Moskau hooger Tooral Woensdag en Donderdag Uier brokkelden zy weer iels af toch sluiten de meesten a liooger Meer avanceerden e Serie 1 obl l s de 66 1 do 73 l i do 60 1 do 76 1 pCl Achteruit gingen oude liassen IV4 en 72 1 Spanjaarden waren Toor 4pCl V l ger l j buileiil V hooger Turken warfn ook niet geanimeerd pCt t P en do geregistr l u minder 4pOt Egyple onveranderd 5pCl 2 hooger Premieleeningen Er ralt avans Ie vermelden Toor Sluhlw die 2 Oostenr ói die 1 en Weenen die l j stegen rerlies TOor Brussel die l Theist die en Boden orediel die i daalden Spoorioefleeningen Obl Victor Ëin Spw profiteerden l j 64 s aand Warsohau Wei nen s 52 obl do onver inderd 93 Russische sporen volgden meerudeels de Staatsfoiidsen en waren dus in t algemeen willig Ook hier bedragen de verhoogingen terwgl aand Orel Vitebsk l s Obl dito in ponden I s en obl Poti Tifl s n profiteerden InduttrieeU gaarden Aand D litsohe Rb sluiten lager do Arasterd iidra 1 pOl h loger De Pandbr van de Centrnie Russ bank profittM l o en hentelden tich dus ruimschoots van l geleden verlies AiiEBiKAANscHE WAAEDIN Staatifondien De obl der Vereen 81 varieerden in het geheel niet lager 60 j en 63 hooger Florida s 1 pCt lager Braiiliaiieu slechts weinig 65 s 1 Vs 8 e Mexicanen g Colurabianen Venezuela s 1 pCt hooger Peruanen onveranderd Mexicanen waren teer geanimeerd oude stegen trifs lot 26 i doch konden zich niet handhaven zoodat z j Zaterd ig 25Vi sloten De verheffing werd veroortaakt door de gouden bergen door Gonzalez bg de opening van het congres beloofd Er is sprake van een conversie de oude schuld tou blijven b staan en aanvankelijk l pCt geven doch dit bedrag ton langzaraerha id stggen tol 3 pCt de nieuwe zoude tegen 50 a 60 pCi worden verrekend Men ziet het deze geruchten zyn schoon doch niet schoon genoeg of Ie schoon voor belangrijke rijzing Spoorwegleeningen De voornaamste verliezen in deze soorten zgn eert Un Pac b f Si Louis en S Fr 2e pr S j obl Denv Rio 2 St Paul Manitoba 2 gecons obl Denv Rio en Erie pr st 2 Chic N W pr sl Illinois Lopisv Nashv Oregon pr st l j Ci nlr Pac Kans Pac Lonisv Nuhv Sink fund Missouri sh en inc bnds en Wabash 1 pCl Uitzondering maakten Canada SüuIIi C v A die 6 Menomenee die j N W Uu die Winona die 1 Rhode Isl die l j Chic 8 W die 81 Lonis Cairo C v A die i e do inc bads die l s en obl St Paul Manitoba die l pCl profit erden InduttrieeU aarden Cert Louis Cilizensbk waren hooger doch Maxwell s a s lager PaOLONaATIE KENTE 4 pCi T P S Heden W8s de markt zeer willig Egypte naren sloten 6ï s 3 Mexicanen 26l t en 137 t Peruanen H en ll i Russen zwak Amerik Sp ook williger doch niet geanimeerd Rio s en N W cert 2 de overige a l beter Onze Staalsfondsen iets flauwer Aand Cenir 47 g t obl 73 uitg sch 43 Expl mjj minier Ind SpW 1 pCt hooger Jara Rameh verbeterde 5 pCl Kasv 4 i Prolongatie rente 4 LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Augustus 1882 uit Gouda vertonden en door taasdienkoiiist van bet Puatkanloor terug te bekomen Kievita Amsterdam W Buitelaar Kralingen K Holting Rotterdam F Swagemakers Rozendaal Uil WnddioiTeen J V d Krans A mste dan N Ravestein Rotterdam BRIEFKAART H Sander sGravenhage Gouda 25 September 1882 De Directeur van hel Postkantoor Ie Gouda SIMONS KEXXISGEriXG De BURGEMEESTER van GOUDA breqgt by deie Ier kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 23 September 1882 is executoir verklaard Een Toljaart Kokier No 4 Toor de belasting op het personeel Dat Toormeld Kohier ter iuTordering is gesteld in handen Tan den Heer OutTanger dat ieder daarop Toorkomende Terplicht is zijnen aanslag op den by de wet bepaalden Tiet te Toldoen en dat bedeu ingaat de termijn Tan DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 25 Sept 1882 De Burgemeester Toorno md Van BERGEN IJZENDOORN BurEorlUke Stand Gouda GEBOREN 23 S pl Jo iph Mallheos ouden G de Jong CD G Goor JacoGiis AdninoB ouders V de Gruyl eu C van Schriveiaud 24 Panlins ouders N Vermiat en C Flunt Marthi coders S W aa Buoreo en H van Dantlig Josaa oodera J Botterop en A W Botterop J atnbertu8 ouders T Vermeulen en A Visser Willem onders A Wieser en D Myngaard 25 Jan ouders J T de Koning en H H van der Zet Pieler onders A Repsrou en j M Sas ftertha onders H Suol en D Wildschut DirkjS Helena onders G van der Leest en E A Heelman SB Petrus Johannes Antonins ouders H L Klingen en P J H Knies OVERLEDEN SS Sept L J B an Vliet 3 j 5 m 25 P de Jong 80 j 26 A de Geus 11 m Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten van 15 tot 23 Sept 1882 Moordrecht GEBOREN Pieter onders B Mndde en W Ver nel OVERLEDEN C Snoet 22 j