Goudsche Courant, woensdag 27 september 1882

QEWICHTIQE EN BELANGRIJKE BIEDEDEELINOEN Leest merkt op en overweegt wel bij uzelf Iets voor iedereen Zuiverheid van Hnishoadelyke Geneesmiddelen is van het grootste belang Onder de vele middelt D het pobliek uDgeboden tegen moeieligka ipysTerteriDg slechte werking dtr apgsverteriDgs orgaaen onordtlijkhedcD tao eiken asrd worden id de laatste jaren vooral plaotaardige bitters nis een hunhoodelgk geneesmiddel aatibevolea Velen onder deze hebben gedurende eeuigen tijd een trooteu aftrek gehad maar hanne ruaUaten waren tbd zeer tittjfetaehtigen aard en reelat ichadelgk Zulke ingrcdieDteo moesten nimmer m het lichaam opgenomen worden Dtkn ls zijn Bittersoorten en andere medicgneii gedurende eenigen tijd zter gen ld geweest omdat ZIJ yrel brandt wijn n andere geeatr ko vochten bevatten en daardoor een Terderfelyken Inst opwckttn Daardoor miEten zij ten volle do geneeskundige bedoeling waarmede sij het publiek waren aangeboden en deu aflrek dien zg badden ahorfns hunne eigenlgke eigenschappen bekend waren hield geheel op toen deie bekend nerden Schrgrer dtzia had het genoegt tijdens ijn be7otk aan Rochester Slaat Nienn York Vereenigde Staten van Nonrd Amerika met htt HOH bITTEK een geheel andet mengsel dan ile hierboten besprokene kennis te maken Het ts mi ntgen jaar giltden dat het Amenkaanscb publiek met dit verdienstelgk middel werd bekend gemaakt en bet heeft zeer snel m de gnusl van het publiek toegenomen tot het onbetwistbaar het meest populaire tn meest kostbare hutahoudelgk geneesmiddel genordeo M De lunige wezenlijke vtaarde van deszeifs hnofdbeatan deelen nurdt m hei minst niet De ondergeteekende bericht door dezen de ONTVANGST van 1882 Vrydag 20 Septemfcer 9 28S4 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Is de eenlge Engelsctie of AmerUuuuotie w TB KU die door bAra Toortreffelljkheld eene d Terkregen beeR op UTcBtoonsWlllBC Srawal la Stolwijk OVERLEDEN O Tin Dam S w K Blonk 9 ir Haastrecht GEBOREN Corntli Helen OVERLEDEN £ in Zgll Sm GETROUWD H Ballering en A Kompeer Reeuwijk OVERLEDEN J Ooelrom 7 ra S Koster 39 j W Vogelaar 23 j ADVERTEiaTIEN Bevalleu van een dooden Koon LIZZIE GIFFORD geliefde Echtgenoote van JOHANNES KOOT Ilfracombe Engeland 23 September Heden overleed na een langdurig Ijjden onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer P de JONG in den ouderdom van ruim 80 jaar ten huize van den Heer K tan dee Bdbg I B DE JONG K V D BURG S C v D BORG Gouda 25 Sept 1882 db Jong Heden overleed zacht en kalm na een langdurig doch geduldig Igden onze geliefde oudste Dochter DIEDERICA PIETERNELLA in den ouderdom ran bgna 16 jaren Am KRÜIJT C KRUIJT SoL Reeuwijk 23 September 1882 MevrouV KONING Wachtelstraat VRAAGT met Nov a a eene KEUKENIHEID Dienstliocle gevraagd In een klein gezin zonder kinderen wordt verlangd eene bejaarde DIENSXBOJil als Meid alleen goed kunnende Koken en lust in haar werk hebbende P G Adres onder No 757 aan den Uitgever dezer Courant Op een der beste standen wordt TE HÜÜR AANGEBODEN eene BEUEÜBILEEmEAUEIt Adres met franco brieven onder No 756 aan het Bnreau dezer Courant JÜÜND VERZEKERING MUTSGHAPPIJ HOLLAND gevestigd te DORDRECHT Dezt Maatschappij trekt vooral de aandacht door hare onkottbare admi iistratie en door haar blijXbaar oogmerk om eene toliede verzekering op de minit kostbare wijze daar te stellen Agenten voor Oouda en omstreken deHeerenMONTUN Co Commissiehandel in Effecten Wissels en As snrautiën Gouwe C 33 KANTOOR Achter de Vischmarkt N B Voor het aanbrengen van soliede posten door daartoe geschikte personen als daar zijn bgv Heeren Aannemers enz wordt door genoemde Agenten provisie uitgeloofd op nader overeen te komen voorwaarden Premie tarieven en nadere inlichtingen op aanvrage gratis verkrijgbaar lA te ST0LWIJKERSLUT8 nabfl GOUDA VAN Paarden onder den Man die nimmer een prjja gewonnen hebben op Vrijdag 39 September 1882 des voormiddags 11 uur om Prijs ter waarde van 75 en Premie 25 Aangifte der Paarden tot 10 uur op den dag der Harddraverö bij C F van den BEBGH Namens de Commissie C F VAN DBN BERGH G DEN HOED IEMAND zoekt in een stil Burgergezin een dienst voor goed kunnende koken en werken en R C Men gelieve zich met franco brieven te adresseeren onder No 758 aan het Bureau dezer Jourant VERLAKTE GEPOETSTE GEËMAILLEERDE mm SN BAARBEN in ruime keuze voorhanden alsook Haardsteilen en Standaards Kolen en Turflsakken J C Götte Wgdstraat A 41 ONTVANGEN EEN ASSORTIMENT Gebreide Wollen Beenen VOOR KOUSEN in diverse grootte en kleuren Markt by T A G van DETH AGENTUUR IN Gfoudsclie eu Edammer Kaas voor Mannheim etc GEZOCHT uitstekende referentiën Aanbiedingen onder letter R 6517 aan HAASENSTEIN en VOGLER Mannheim FETBOLEÏÏM UMFES met een nieuw système Brander genaamd BEC QÜENTIN s Het lichtvermogen dezer Lampen is sterker als dat van het gaslicht Terwyi hg zich verder beleefdelyk aanbeveelt tot alles wat by zjjn vak behoort P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 EOBSTCABAMELS Bijzonder aanbevolen tegen hoest eu terkondbeid zijn verkrijgbear b W N Kaaymaakers Haven 17 Dezelve zijn alleen echt welki papier ao onderstaasd Borstcaramels i W N Hiiagmaakers S OOUDA i RNXMll TW E BRAITDSliIA Kalverstraat 158 Amsterdam In verzegelde pakjes verkr gbaar bg I C O DUTILH Turfmarkt Gouda In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOVCHON a f 1 30per5 Om T3ÜT Tn7T TT Volkomen genezing doot DAÜIU JILfiilN ide Bandaae Régutateurv n Dr Wakesegebs gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Bidder van verschillende Orden Groenplaats Zl te Antwerpen H HflNDpii BR 00 TE BELOOM IN 6 0A Het geeft oaMAkaar aao grUie huen ae natuurlijke kleur weder bet belet onmlddelljk het iiltTtllen Tan bet baar geeft bet een nieuw leven en kracbtlgen groei De moral irtndaor rerrangt alle andere baarherstellers Het Is geen verf Yerkrilgtaar in Mele en MUve MUM bij Kappert en Parfumeurs IAtimt Van D W PnXETTE 10 Boalanrd dH luliui Pirill De voordeelige uitmerKint van Se Baj l Wlii4 ö f gumtia iat a het voortiureni aan m iM CUentaU zal aanbevelen DgPOT VOOH BELOIE BN NEDERLAND HORBERT DEKETN 57 Rgi foiil m Loa BRUSSEL Hiiielselie liaoilteekenlii2d rFinna Td F ae8il iTlill Depot te Gonda bU B SCHOLTEN Coiffeur Snelptrsdruk an A Bbinkman Gouda BINNEN LAND jOUD 28 September 19S2 Wy veitixen üe aandacht van nlle kooplieden en fabrikanten in dese gemeente op achterstaande advertentie van het Goudaohe Comité voor de internatioiiale koloniale en uitvoerhaudel teuloouatelliui Ie ATUtenlam in j883 Ds aangekondigde vergadering verdient xeker ieden belangitelling Het hoofdbeatanr der Nrilerl opeob onderw en hoofdoudrrw vereeuiging heeft alle onderwgzera hier te lande nitgeuooüigd adreasen te richten aan den Mluitter van biuueul zaken om adhaeaie te betuigenaan het adr door de Nederl opeob onder eu hoofdonderiv vereeniging deu Miniiter aangeboden waarin bet ver k wordt gedaan om de nagelatenbetrekkingen van openbare onderwijlen bulp van toatitrege te doen toekomen Oi teren ochtend verbrandde midden in het dorp Boakoop een sohuur waarin lieh brandbare atoBeu bevonden Het gelnkte de brandweer de belendende geboawen te bewaren Met 1 SepteodMt ia voorloopig bg wyie van proef een sumu tot opleiding vau gymnoatiek onderwgnra verbonden aan de Rgka kweekaoholen te Oevanter eu te Groningen Voor loelfgeu oau de onderwijiera bq dewa cursu ia 2000 uiigetrokken terwijl ƒ 3000 ia behouden om dotgeroden md dit onderwij to den loop van btl volgende jntr cue nilbreidJDg te geven Nu d B giKnp eenmaal i voorgegaso b miabruik van aterkeu drank door de weT tni te bedwingen arden ook andere aatoriteiten opmerkzaam dat tr ook behalve door de wet nog wel iet gedaan km worden Op het platteland behoort by brand jenever men tou meeneu dat de brand niet kon worden gebluaoht ala die ontbrak Op bet laatat der vorige maand woedde er een hevige brand te Appiugadam en al gewoonlijk wtrd een cminer jenever ter beacfaikking van de apaitguten geateld Maar de kantoureobter Borgeaiua liet e vervangen door koffie eu brood en bier voor eventig man en de vlammen werden toch bedwongen Ën toeu de puitgaaten hun taak volbraoht hadden wu geen van hen be ohouken Ku proefondervindelgk beweien ia dat ookten plattelande brand kan worden geblaioht winder jenever ui mogelyk de proaf door den heer Borgeiiua genomen ook elders in ons vaderland iu toepaaaing worden gebracht Ami Ct Het adrca van antwosrd op de troonrede Dinsdag door de Tweede Kamer in tier adslig t g genomeji luidde ala volgt Sire 1 H t wa voor d Tweede Kamer der StatenQeneraal een hoog gewaardeerd voorrecht Uwe Majesteit weder te Bidden der votkavertegeuwoordiging ts tien Wij verheugen ona over de mededeeling van Uwe Majeateil dat de betrekkingen tiuaohen Nederland en de buitenlandscbe mogendheden van den meelt vriendachappelyken aard zyn Met geuoegen vernamen wy het gunstig oordeel door Uwe Majealeit over de plichtabetrachting van tee en landmacht uitgeaproken Over de amartelqke ramp die iu het veigoao van den monitor Aidtr met lijne bemanning het viiderlund haeftgetroffen dragen wy met de geheele natie rouw Wy hopen dut de benoemde cnmmiasie er apoedigin moge slagen over de oorzaken die dit onheil hebben teweeggebracht het noodige licht te varspreider Uvra Majesteit opent oua bet uitlicht opspoedige inzending van alle wetsvoorslellen noodig voor het in werking treden van onze nieuwe strafwetgeving Onzerzijds hopen wy niets te verzuimen wnl de afdoening daarvan nog in deze zitting kan bevorderen Wij betreuren het dat de toestand in Atjeh nog Ie wensohen overlaat maar vertrouiren dat afdoende maatregelen zullen warden genomen om in dien staat van zakeu verbcterilg te brengen Aangenaiim wns ons de mededeeling dat de toestand in de overige gedeelten van Nederlandschludie over bet algemeen stof tot teVredeuheidoplevert en ook die der West Indische kolouieuuiet onbevredigend mag genoemd worden Mogende ziekten waardoor de bevolking vau sommigestreken van Nederlandach Indtj log steeds bezochtwordi spoeilig geheel hebbeu uRgevoed De toenemende opbrtngai der rijksmiddelenin de laataie jaren mag on niet ontheffen vandeu f licht om zoowel op zuinigheid iu het staatsbestuur ala op vermeerdering Ait inkomsten bedacht te zijn Diep doordrongen zya wy daarbij van de noodzakelykheid om de hervon ug onzer rgks en gemeentelijke beUstingeo ntet inachtneming vanhaar onderiing verband ter hand te nemen Metverlan en zien wq de ontrent t en ader doorUwe Majesteit toegeu e vooriteUen te geooel raame znllen wy iwt OBtiverp tot wycisingvan de wet op het niddclbaw onderwys dat ingereedheid gebraeht wor t ia everwegiug nemen Met de meeste betaBg t ying vernamen wy dst vooratellen betrekkelijk M kiesrecht weldratollen worden ingediend en d Kt Uwer Majeateitsvooriiemeo i een onderMek te dloeu instellen omtrent de vraag van welk bspsjliigeu der GrondwetheniMHOg raadtaam ia O Mirtapdighrid dsl de hoofdtrekken der regeling v a ei kieKeebt in de Grondwet zqn aangeMMwa doet oa 4 iiadera oniwikkeling der ploonea fan C l M jWIait met t meer veriaagea verbeidett f WQ bttRorea bet dat fa gevolge ran dealoop der ooiMaadlghedeB iAJa vMise littiag ge Wtéhltg oatwWpen van CMf dé StateB OeMWal aanhangig onafgedaao tyn geUevefl Ook daardoor wacht ons in de thans aangevangen zitting eene hoogst belsngryke eu omvangrijke taak Wü aanvaarden haar Sire in het besef van de pliditen welke op ona miten gelterkt door de boop dat de onmisbare zegea de Mlerhoogsten aan onze vereenigde pogingen ter bevordering van het geluk van OU dierbaar vaderland niet moge ontbreken De algemeene atrekking na het adres werd goedgekeurd na zeer uitvoerige disonssies waarbij de bh van Lynden Pynacker Hordijk en Tak mededeelingeu omtrent de crisis deden Laatstgenoemde drong evenals de heer van Hosten sterk aab op de overlegging der stukken van dete crisis en die van 1879 Eene motie daartoe strekkende is tot later verdaagd De Regeering verklaarde dat pogingen aangewend tijn oni de handelsbetrekkingen met Frankrylc ie hervatten dat de verordening regslrade en erkennende bet recht der inlaadsobe bevolking tot conversie van grondbezit is ontworpen dat duidelijk en klaar het program der regeering aan de Kamer tal worden voorgelegd en binnen een jaar eene staataeommisaie tot grondwetsbertiening tal tyn benoemd of dat anders de regeering tal lijn afgetreden Staten Oeneraal TwmoiKamib Zitting van Woensdag 37 September In deze zitting werd bjj de voortietting der beraadslagingen over het adres van antwoord op de troonrede de ramp van de 4dder besproken De minister deelde mede dat spoedig het rapport der staatscommissie tal medegedeeld worden nog vdór de maricediseuasie De minister van oorlog verklaa de aan den heer Viruly dat het resultaat der najaarsmanoeuvres niet ongunstig was geweest By de Atjehparagraaf drong de heer de Casembroot aan op de vervanging van het civiel bestuur De minister zeide dal de gouverneur generaal de bevoegdheid daartoe had als het noodig was Hg noemde den toestand op Aijeh een lusaobentoesland Een ameudcment van den heer Kutgers om teleurstelling te constateerep werd verworpen met 65 legen 10 siemmeii en de paragraaf onveranderd aangenomen Bg de financieele paragraaf verzekerde de rainisler ernstig de belnstinghervorraing voor te bereiden en apoedig te zullen indienen voorstellen tot losmaking der rijks en ge meeulefinancien en gelegenheid te geven opceuteu te heffen op rgksbelastingen Ons klein prinsesje zoo wordt uit dén Haag aan het Sotterd NieuKiil geschreven sohHM een echt buiteiikind te zijn Het eerste lonneschgntje ia niet aan de lucht of zg huppelt naar bi Hen en t kind is inderdaad een weelde voor ieders oog Met kooiiea als appels flink uit de kluiten gegioeid en levendig van beweging trekt het op straat aller oandaohl en t ziet zoo vnjmoedig rond alsof al die bekngsielleude blikken reeds heel gewoon voor haar zijn Maandag toen heel den Haag zich naar Scheveniugen spoedde om van bet fraaie herfstweder te genieten en ik myn weg door t Noordeinde nsm kwam de kleine juist naar builen gesprongen De Koningin blykt een eenvoudigen maar kearigen smaak te hebben in t geheel geen opschik om t kind te tooien eenvoudig m wit satijn me rose strikjes gekleed kwam hel den stoep van bet paleis afgesprongen blijkbaar reeds verheugd dat het ie hoflucht voor de frissobe buitenlucht koo verwisselen Het was zelfs zoo voortvarend d t het groot gevaar had met bet lieve kopje in oniaebtc aanraking lliet de voderlandsche straatsteeaen te komen wanneer de guuvernante haar niet bij de hand gegrepen had De eeuwige lakei met tiju onwrikbare tronie volgde weer ala een toonbeeld van verveling eeit ware tegenslelliog van deu levenslust die op t gelaat der kleine zeteld Met bet oog op de Kokiniale Tentoonstelling te Amsterdam in 1888 ign sedert enigen tijd van verschillende kanten bedenkingen geopperd of ome Nederlondsobe industrie wel in staat ia het hoofd uUmhm mHkJii baileatoiulache couimnenlis H t is on daaiMB oaogeaaam te kunnen gewagen van een iu Nederlaad ge briceerd anikel hetwdk gebleken is volkomen geschikt te zijn om het buitoilanilscbe te vervangen Wij bedoelen het Stout uil de Bierbrouwerij de Gekroonde Valk van de heeren van Vollenhoven Co te Amsterdam Eerst sedert Iwe jaar in den handel gebracht verheugt zieh deae bieitoorl nu reeds in eene teer gunstige reputatie en steeds klimmend debiet niet alleen wegens haar oangenamen smaak maar ook wegena haar versterkende hoedanigheden De eigenschap die onze natie wel wat te veel kenmerkt om hetgeen van buiten komt te prefbrenea is ook in dete wel nog niet geheel dooh reeds voor een goed deel overwonnen Aan de bovengenoemde fabrikanten worde het eerlang verguud ten opzichte van dti product althans dit vooroordeel geheel te boven te komen Het stoomschip Lepatto kapt Eoger van Hull naar New York hetwelk met het stoomschip ütfa kap Taat van New York naar Amstenlnm bestemd in aanvaring is geweest arriveerde den 24eB dezer te NewYork raet ingedrukten boeg De aanvaring bad plaats des ochtends van den 21en Sept te 10 nreu 15 min by dikken mist en kort na het tinken van de Edam voer de Lepanto door de wrakstukken van het getoukeu stoomschip hetwelk waarschyulylc door oatploffing der stoomketels bjj hel zinken uit elkander is geslagen De Londensche dagbladen bevatten nog de volgende bijzonderheden Ër hing een dikke nevel Het schijnt dat dt Edam en lepanto elkaar hoorden eu elkanders signalen tageu maar dat de Lepanto ds signalen verkeerd terstond of te te laat gewaar werd om de aanvaring te voorkomen De Lepanto bonsde driemaal tegen de Edam en vergrootle by eiken stoot de opening De Edam lonk spoedig maar er bleef lijd om de passagiers bemanning chrouomettrs eu scbeepspapiereu en de goederen van de btmannin in de booten te retlden De machiuialeu Ltyeudccker en van Geyt worden termist eu zyn waorschijnlyk bij het zinken der Edam omgekomen Toeu het schip zonk sprong de stoomketel De Edam nas gebouwd in 1380 Ie Dumbaiton 1 en was ƒ 760 000 waard Het schip was voor de volle I waarde verzekerd I