Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1882

lo een in de onmiddelqke nabijheid van den spoot i eg te Lippstadt staande fabriek is een stoomketel met gevaarlijk geweld in de lucht gevlogen waardoor groote schade is aangericht Vier lijjkeo beeft men onder het puin weggehaald en van 11 iwaar gewonden die naar het hospitaal zgn gebracht is ééa spoedig overleden Hen vreesde ook voor het leven der 10 anderen Als een staatje van de kraoht der ontploffing meldt men dat muren van 3 eu 4 voet dikle uit elkander werden gerukt De Liverpool Daüy Pott maakt melding van een nieuw lichtgas gepatenteerd door een zekeren J Dixou en waaraan allerlei wondervolle eigenschappen worden toegeschreven Het cou leamaal meer liqht geven dan kolengas en slechts een tieudepart kosten voorts zou het volmaakt wit reukeloos en onschadelijk zijn Omtrent de bron van dit product verstrekte Dixon slechts de geheimzinnige en ietwat onwelensohappelqke mededeeling dat hij het voortbrengt fuit metalen of hunne samenstellende deelen onder geweldi ie hitte H j heeft het dan ook metaal gas gedoopt De Iiondensche winkelbediemleu z u aan het samenspannen om vermindering van werkuren te verkregen Hunne nren van bezigheid zijn thans vai s ochtends half acht tot s avonds half tien en s Zaterdags tot middernacht Wèl dus mogen zg vau deze slaverng eeue grief maken Men rekent da er een 120 000 jonge mannen alleen in de winkels van minderen rang te Londen werkzaam zijn Als eerste stap tot het verschaffen van onderwijs in den boschbouw wordt een aansflling op een tractement van ƒ 3500 voorgesteld van een leeraar aan de Rijkslandbouwschool te Wagenlngen Onlangs is een vereeniging opgericht tot bevordering der studie van jongelingen tot geneeskundigen in ohristelijken geest In het tf ageniugtch WnkMad worden hieromtrent thans eeuige nadere bijzonderheden gemeld waaruit blqkt dat zij de Lukasstichting te Doetinchem tal heelen dat tot bestuurders gekozen zijn de heereu H Koops pred te Varsseveld voorï F W Smits pred te Nymegen secr F J A baron Aylva van Pallandt te Putten thes W v d Bgtel pred te Varsseveld en S E Hermanides med doctor te Geldermaken De Lnkas 4tichting bedoelt 1 jongelieden aan hare leiding toevertrouwd in christelijke omgeving te brengen en christelgken invloed op hen il te oefenen en goedgezinde jongeliedeq gel j deiyk te ondersteunen door hun kost en Inwoning te verschaffen Desnoodig hoopt zij dergelijke ondersteuning verder te kunnen uitstrekken Twee jongelieden die zich aanmeldden om als kweekelingen te worden opgenomen doeh geldelijke hulp behoefden werden daar er nog niets in kas was voor zoover zg hulp zouden blgken te behoeven door een der bestuursleden voor eigen rekening genomen Frankrgk ia ons voor met den maatregel die door den Geneesk Raad voor N Brabant en Limburg in 1880 en 1881 achtereenvolgens aan de Hooge Segeering is voorgesteld om de gymnastiek aan alle scholen verplichtend te stellen Dit blgkt uit de circulaire van den minister van onderwgs in Frankrgk aan de burgemeesters geplaatst in het Jtmntl OffioUl van 22 Maart jl Na herinnerd te hebben dat de wet van 27 Jan 1880 het onderwijs in de gymnsstiek op alle openbare jongensscholen verplicht beeft gesteld tot voorbereiding van welken maatregel twee jaren tgdrnimte is gelaten geeft de minister de middelen aan de hand om de naleving dezer wet te verzekeren Daartoe ign aan alle onderwijzers handleidingen toegezonden omtrent het onderwijs in de gymnastiek voor jongens en voor meisjes Aan alle gemeenten welke daartoe aanvrage gedaan hebben zijn gymnasliektoestellen verschaft Bg de regeling van het onderwgs op ie normaalsoholen is er verder voor zorg gedragen dat bet onderwgs ii de gymnastiek niet vergeten wordt zuodat geen onderwgzeres of onderwijzer de uormaalschool verlaat zouder in staat te zgn het gymnastiek ouderwgs te controleerefi of desnoods zelf daarin eenig onderlicht te geven Bovendien zgn sinds 1819 aan 600 personen akten van bevoeirdheid tot het geven van gymnastiekonderwgs uitgereikt Voorts zijn aan verschillende normaalscholen en van middeUmar onderwgs geweren toegezonden om de leerlingeu in het schgfsohieten te oefenen Aan het slot der circulaire wordt bet instellen van een onderzoek gelast omtrent de th ms beschikbare of nog ter aanvulling noodzakelgke krachten om op de schoten het geregeld onderwgs in de gymnastiek en in de militaire oefeningen te verzekeren Voor de tweede maal heeft de heer Van Lgnden een bewonderenswaardig bewijs van zijn sterk gehengen gegeven door de millioenen rede nagenoeg in haar geheel uit het hoofd voor te dragen Op enkele cgfers u werden lelfs de centen niet er r geten en slechts een paar keer vergiste zich de Minister toen Ji een paar dubbeltjes te veel of te weinig rekende of duizendtallen in plaats van millioeneutalleu noemde Dat het tekort voor 1883 ruim 26 millioen bedraagt is geen vergissing Het cijfer staat ook in bet gedrukte stnk In de veelbeteekenende reeks van cgfers der tekorten vergiste de Minister zich geen enkelen keer die cgfers trouwens wegen zwaar genoeg om diep in het geheugen van eiken Minister van Financien geprent te warden lu Zondagmiddag kort na 12 uur heeft er bg Ëssegg in Kroatië een vreeselgk spoorwegongeluk plaats gehail Btn minuut sporens van Bssegg passeert ds weg de Drau waarover een houten spoorwegbrug geslagen is die echter spoedig door een gzeren vervangen wordt welke daarnaast gebouwd en nagenoeg voltooid is In verband met den buitengewoon hoogen waterstand en den snellen stroom der Drau wordt in de laals e dagen telkens de toestand der houten brug door deskundigen onderzocht vooraleer een trein daarover passeert Ook eergisteren was dit geschied eu het rapport luidde dal de overtooht veilig kon geschieden Desniettemin stortte de laatste peiler in eu de locomotief met tender en 4 goederenwagens verdwenen in den bruischtnden stroom Gelukkig was de verbinding met de volgende wagens afgebroken voordat de goederenwagens naar benedeu vielen zoodat de passagierswagens op de brug bleven staan Het ongeluk was niettemin reeds ernstig genoeg daar in twee der naar beneden gestorte goederenwagens zich 79 reservisten bevonden die uit Bosnië naar hunne haardsteden terugkeerden Van dezen zgn SS man verdronken nier lijken tengevolge van den woesten stroom niet gevonden zgn kunnen worden De machinist en stoker hebben rich door zwemmen kunnen redden terwgl twee ingenieurs die zich op de locomotief bevonden het neerhangende houtwerk der gebroken brug hebben kunnen vatten en daarlangs naar boven geklommen zijn Een werkman die op deo tender was is echter verdronken Ëeu administratief en een gereohtelgk ondenoek zijn onmiddellijk ingesteld Uit Ngmegen meldt men Bg het slechten dei vestingwerken in de uabgheid der Belvedère heeft men eeue belangrüke ontdekking gedaan Wilhelmus BeroËsnius die in of omstreeks 1466 eene kron ek over I megen in het licht gaf verhaalt dat de Mrsfe parochiekerk te Xgmtgen ten tgde van Fepgn van Herstal geslicht en aan de heilige Geertruida gewgd met het daarbg behoorend kerkhof buiten de stad was gelegen op de plaats waar nn het Kalverbosch zich bevindt Men weet immers dat Ie stad zich vóór den uitleg van 1467 uiet verder uitstrekte dan tot de Burgtpoort en de t enwoordige Oude Stadsgracht Achter den Ezel Na de stichting en inwijding van de S Stephanuskerk in 1273 werd de eerste Christenkerk afgebroken en tevens bepaald dat jaarlijks op den achtsten Zondag na Finkstereu een plechtige omgang op de plaats van het oude en thans verlaten kerkhof zoude plaats vinden terwgl in 1469 tgdeus de regeering van hertog Arnold uit giften der geloovigen eene fraaie kapel evenals de onde parochiekerk aan St Geertruida gewgd op dezelfde plaats werd gesticht Deze laatste kapel is verdwenen en niemand wist de juiste ligging aan te geven Bg het doorbreken van den walmunr bg de Belvedère en het uitgraven van den grond daarachter gelegen is het Cboor dier kapel te voorachgn gekomen ter hoogte van ongeveer 16 meters De juiste ligging der in 1467 geslichte en toen buiten de stad gelegen en bg den uitleg van 1467 daarbinnen getrokken kapel is thans weder temggevonden Wij hopen en vertrouwen dat deze geheel of gedeeltelijk teruggevonden kapel met zorg zal worden ontgraven en zoo mogelgk zul kunnen blijven bestaan Zelden is er zoo groote reden geweest om de gesprekken met een praatje over het weder te beginnen als tegenwoordig We hebben nu sinds twaalf maanden met een korte tusschenpooze slechts nat najaarsweder gehad en over regen regen regen hoort men klagen in oude en nieuwe wereld In de Vereenigde Staten heeft het langs den Atlantischen Oceaan drie dagen achter elkander gestortregend eu gisteren den vierden dag hield de regen nog aan In drie dagen vielen er in New York zeven Ëngelsche duimen d i meer dan een halve voet nater De spoorwegen hadden oponthoud de wegen werden beschadigd bruggen weggeslagen enz In Philadelphia viel in dien tgd elf Eugelsche duim dus bgna een voet water De heer Gould de bekende financier klagende over al de verwijten en beschuldigingen waaraan hg bloot staat heeft eergisteren opgemerkt gelgk aan de Ëngelsche bladen geseind wordt dat men na al dien regen ongetwijfeld zeggen zal dat het zgn schuld was daar hij parapluies en overschoenen gecontrd had i la hausse speculeerende in regenminteU In CcDlraal Bnropa is het weder eveneens bgzonder ongunstige De aanhoudende dtpreuiet uit Amerika krijgen hier de schuld van bel slechte weder Zg die dezen zomer het hoogland der blauwe meren en ideaalreine c pwekkende lucht de Ëngadine bezochten mogen bigde zijn bgtgds Albula Jnlier of Maloya te zijn overgelrokken wam op het oogenblik maakt dikke sneeuw op de passen hen tot gevangenen in hel hooge Inn dal Simplon en Golbard zgn thans zelfs uiet door sleden over te trekken Aan de Noordzgde van de Alpen viel het water in sneeuwvorm doch aan de Zuidzijde stroomt de regen nu reeds wekeii lang op de berghellingen De oversiroomingen hebben plaats terwgl de buitengewoon overvloedige wijnoogst vau dit jaar wordt ingehaald en ze dOen dus onbeschrijfelijk veel naideel Lombardge staat onder water In Verona zgu 1 de kelders ondergeloopen eu vaart men met schuiten door de straten Komeo zon thans op walerscboenen naar Juliette s balkou moeten snellen In Verona is de toestand too hacbelgk dal vanalle zijden hulp gezonden wordt De Koning ende Paus zonden beideni geld Milaan en de anderegroote steden zenden voedsel o a tarwebrooden die aan de van woni igen beroofde meuschen gegeven worden of hun verkocht worden tegen bepaalden prgs en laterelbetaling Spoorwegen kunnen de stad niet naderen daar alle bruggen weggeslagen zgn en op plalboomde vaartuigen in der bsaitgetimmerd wordt de ingesloten stad bediend In Verona zoowel als in andere NoordIialiaansehesteden zgn de gaspi peu weggeslagen of de gaswerken vernield en duisternis heerscht dus desavonds Soldaten sappenis en ingenieurs zgu naarde verschillende steden gezonden om de orde tehadhaveu en de sohadt Ie heipen herstellen Zg die het schoone VerOna bezo ht hebiien zullen zich zeker de onde Someinsche brug over de rivier herinneren Deie onde brug die door üatulloseiFlinius den jongere begaan werd en der eenweaweerstand bood is met twee andere geheel vemieM Het standbeeld van Diste heft op de markt heternstige hoofd boven een meer Zeer Vele hnizeizijn omgevallen en de jougelukkige inwonersdrgvearond op geïmproviseerde vlotten Het is bartelgk te hopen dat bun spofdig kraobtige hulp gesokunken worde en dat het prachtige wit en tooi marmeren Romeinsche amphitheater dat dicht bg dt rivier op een der pljiinen staal behouden mogt blijven Het verlies wAre onherstelbaar groot voce oudkeidminnaar en kunsivriend Handeltblai Bulteulaud ch Overzicht De Khedive is in gezelschap van sir E Malei den Britschen oonsnl genersal en zgne ministers uit Alexandrië naar zgle hoofdstad Cairo vertrokkei en aldaar aangekomen Groote toebereidselen zjja gemaakt om hem feestelgk te ontvangen Aan R O wurdt Dit Cairo geseind dat de Khedive Dinsdag aldaar eene receptie heeft gebondea welke vier uur duurde en door een grooten toevloed van inboorlingen bezocht werd De Khedivs weigerde intussohen verschillende paeha s en bey i die bg den opstand betrokken waren te ontvangsi Hij richtte het woord tot de Ulema s en zeide o dat zg mannen van letteren niet van politiek warec en de eerste de beste die zich met staatkunde inliet streng zou gestUft worden Later ontving hg de Eugelsche generaals en het corps diplomatique Volgens den Standtérd zon de Khedive eeu algemeene amnestie uitvaard igen waarvan slecbti enkelen uitgesloten zonden zgn De Timei zegt De Egyptische f naealie is spoedig en afdoende beslist althans in een militair opzicht en wij mogen verwachten dat ook de diplomatieke onderhandelingen zg hel al niet zoo spoedig tot een goeden uitslag leiden zullen Daarentegen hebben wij nog Mlijd met de lersche quaestit te worstelen Zander dkt daarvoor stellige bewgzel bestsan mogen wg toch veilig aannemen dat de aanstaande zitting der wetgevende macht ons eeiii reeks grieven en klachten zal brengen als ware not nimmer in het Farletöant een enkel woord over hst lersche vraagstuk gesproken Het blad wgst verder up de bekende circulaire door den heer Pamell es ecnige zijner volgelingen geteekend waarbg tegen 17 Ooiober eene groote meeting wordt bijeengeroepen om eene nieuwe beweging uit Ie lokken hoewel het niet gelooft dat deze poging welke voornamelijk ten doel heeft om de verspreide krachten der parljj meer te vereenigen met den gewenschten uilslag zal bekroond worden De parlementaire arbeid zal weldra in Oostenrijkj Hongarije hervat worden De rgksrainislers Taaffe Dunag ewski en Welfersheimb bevinden zich reeds sedert eeuige dagen te Budapest om met de Hongaaische ministers over de begrooting van het rijk en die van Bosnië te beraadslagen en zich te verstaan over de wetsontwerpen welke bij de delegalien ingediend zullen worden Het spreekt vanzelf dal het voorname belang der aanstaande zitting zal liggen in bel budget van Bosnië waaromtrent de heer von Kallay zgne zienswijze zal doen kennen na afloop der reis welke bij in de door Oostenrijk bezette provinciën bondt om zich persoonlijk vau den toestand te overtuigen Men verwacht eeue levendige discnssie voornamelijk omdat de kredieten welke de Begeering zal vragen waarschijnlgk vrij aanzienlijk zullen zijn Bovendien zal de quaestie fan Montenegro ter sprake komen men weet dat de bonding van vorst Nicolaas gedurende den opstand uiet nligd als oprecht beschouwd werd In alle opziebten belooft dus de aanstaande zitting belangrijk te zullen zijn te meer omdat niet slechts de uiterste linkerzijde maar zelfs verscheidene aanhangers van het tegenwoordige ministerie legen eene inlijving van Bosnië en de Herzegowina zijn Te Weeneu is men niets geslicht over de al te goede ontvangst van den Vorst van Montenegro Ie Petersburg Men spreekt van eeu of en defensief verbond tusschen Busland en Montenegro Rusland lou Montenegro s integriteit waarborgen eu zijn vergrootiugsplanuen ondersteunen daarentegen erkent Montenegro Buslands luzereiniteit en belooft in geval vau oorlog aan Rusland een contiagent Ie leveren tegen een subsidie van 40 000 roebels Met betrekking tol hel tijdstip waarop de kroning van den Keiter aller Rassen geschieden zal heeischt nog altijd dezelfde onzekerheid Thans wordt aan de Frank Zeitmg gemeld dat de niluoodigingen tol by wouing der kroning reeds naar het buitenland zouden verzonden zgn onder lerzaek nochtans het tijdstip geheim te houden Daarentegen wordt aan de P rf Ctrr uil Petersburg geschreven dat de kroning niet uitsluitend een godsdienstige plechtigheid zal zijn maar naar de bestaande overleveringen zal plaats hebban Juist daarom wordt de mededeeling dat de krouiugspleditigheid binnenkort Zdl geschieden in twijfel getrokken en verwacht men haar eerst bg den aanvang van het volgend jaar Or€nadtt Missisippi 3 Nor 1879 Mijne dochter thans eene jonge moeder gebruikt uw BopBitUr en het is haar een genoegen Ie verklaren hoevele goede uitwerkselen hel op baar en op haar kiad beeft teweeg gebmobl D D MOOEE Eigenaar u de New South Gevonden voorwerpen in den laataten lijd aan het bureau van politie gedeponeerd en nog uiet afgehaald Een onderstnk van een gouden Oorbellelje epu geruit bont Schort een gouden Ring waarop eeuige letters een Duimstok een Vrouwenhoed een Manshoed een wit gebreid Kindermuisje een Mesje met gedeeltelijk parie d amonr hecht een Fortemonnaie met geld een Paraplnie een bloedkoralen Ketlingje met gouden kapiltelstokje en oogje een Bracelet zijnde twee toeraa bloedkoraal mat gouden slot waarop e n bloedkoraal aARKTBEBICHTEK GtoUda 28 September 1882 Granen in dia doen Puike oude Zeeuwtshe Tarwe komt weinig meer voor en werd op 12 60 ï ƒ 13 gebooden Nieuwe van 10 50 a ƒ 11 naar kwaliteit Folder en afwijkende vast te koop voor ƒ 9 80 ƒ 9 etc Rogge goede drooge tot 7 betaald mindere ƒ 6 26 en ƒ 6 Gerst in beide soorten van 6 60 tot 6 60 Haver 4 26 è ƒ 4 75 Andere granen zonder omzet Ter kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 146 partgen kaas handel vlug eerste qualiteil ƒ 30 i f 88 tweede qualiteit ƒ 26 ƒ 29 NoordboUaudsche f 27 60 a 31 60 Zwaardere hooger in prijs Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaren sangevoerd 146 pangen Ie kwal 28 i f 82 2e kwal ƒ 26 8 ƒ 27 60 Zwaardere hooger tol 84 Handel gewoon De veemarkt met goeden aanvoer de handel iels trager varkens geschikt voor Lauden VBn23 a 26 et per half kilo magere varkeus eu biggen Vlug vette schapen mede vlug virkocht Ooeboter ƒ 1 65 1 80 Weiboter ƒ 1 40 ü 1 50 Burgerlljlce Stand GEBOREN S6 Sept Helena Gaertrgida Maria oaderi C ScbooteD en G van Kieinabergeii OVERI BDE N 86 Sept J Gerretaen 8 m 87 W F Endenburg 1 m GEHUWD 87 Sept G Brenkmin en A tan Reedg ilDVERTENTIÊN ♦ Ondertrouwd S GODSCHALK Aam C VAN BUUREN Gouda Gouda 2 September 1882 Het BCJRGERLUK ARMBESTUUR te Gouda zal op den 11 OCTOBER 1882 nanbestedeu de levering en uitdeeling van p m lOO OOO stuks goede Baggerturf voor den aanstaanden Wint r De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere Conditiën liggen van af Maandag 2 tot en met Zaterdag fOctober e k dageIgks in de Armkamer ter lezing Het Bargeidgk Armbestonr De Seeretarit De Voorzitter W POST DROST A ROMBUN Mevrouw PIC ARDT VRAAGT tegen NOVEMBER een Flinke De ondergeteekende belkit zich gaarne met het maken van TeekeoingeD en Bestckkeo alsmede tot den Uitvoer van alle BOVWWEBKEN € P W DESSING Bouwkundige Kafnemelksloot Goada GAftElX en BAi D In bovengenoemd VAK wordt ten spoedigste GEVRAAGD een FATSOENLIJK BURGERMEISJE P G goed kunnende rekenen en schrgven Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres franco brieven lettw O aan het Advert Bnrean van A KOE Coi Boekhandel Gouda ER BIEDT ZICH AAN EEN EROOMEMNEOST P G om DADELIJK in dienst te treden Adres met franco brieven ouder No 759 aan het Boieaa dezer Courant Een NAAISTER bekwaam in het STOPPED van fijn Linnen en Tafelgoed kan WERK BEKOMEN Opgaaf van adres onder Letters A Z aan het AdvertentieBureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel alhier Aanbesteding VAN STEENKOLEN ten dienste der gemeente Gouda op WOENSDAG den 4n OCTOBER 1882 des namiddags ten één ure De Voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie AANKOKDIfimc De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie ZUIDHOLLAND Brengt ter kennis van belanghebbenden dat ter uitvoering van eenige hertieUingmoerken aan de OPHAALBRUG der MALLEGATSLÜIS te Gouda de PASSAGE voor BUTUIGEN overeu der SCHEEPVAART door die Brug op MAANDAG den 2 OCTOBER a 8 van Zonsopgang tot Zonsondergang zal zijn gesloten t Gravenhage 25 September 1882 De Commissaris des Konings voornoemd De Bec Quentin is ONONTPLOPBAAR en heeft een lichtvermogen van 18 Kaarsen is voor Gouda en omstreken alleen verkrggbaar bjj P P SOOS LANGE TIENDEWEG D 59 In lossing een Schip Grove Ruhr Kachelkolen k öTVs c per Hectol Contant zonder korting vrg aan huis mits bg 2 of meer Hectol gelgk genomen J FRmCE Cie Kantoor Turbnarkt H 101 Gouda 23 Septb 82 TazarT OOSTHAVEN IVo 37 De ondergeteekende bericht door deze zgne geachte Clientèle dat hg van af 1 OCTOBER zgn BAZAR heeft OVERGEDAAN aan den heer H B de la HAIJE Met een welmenend woord van aanbeveling voor zgne opvolger heeft hg de eer zich in een minzaam aandenken aan te bevelen GRÜNTHE 37 Oosthaven Wo 37 De ondergeteekende heeft de eer bg deze kennis te geven dat hg van af I OCTOBER 1882 eigenaar is geworden van bovengenoemde BAZAR Voorts zich aanbevelende met de verzekering dst hg zich begveren zal zich het in hem te stellen vertrouwen in alle opzichten waardig te maken heeft hg de eer te ign H B de la HAIJE In bovengenoemde BAZAR kan een NET JONGMENSCH GEPLAATST worden om in het VAK te worden opgeleid ADVERTEI TIE1 in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda